Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин

Утвърден от: Министъра на труда и социалните грижи със Заповед №278 от 8.12.1995 г., обн. ДВ 18 от 1.03.1996 г.
Дата на влизане в сила: 1 юли 1996 г.

Правилникът по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин е разработен от “Минпроект” ЕАД, Минно-геоложки университет, “Нипроруда” ЕООД и “Геотехмин - СВС - консулт и инженеринг” ООД, по поръчка на Министерството на труда и социалните грижи.

При съставянето на правилника са взети предвид становищата на Комитета по енергетика, Министерството на промишлеността, Министерството на териториалното развитие и строителството, Министерството на транспорта, Министерството на здравеопазването, Националната служба за противопожарна охрана при МВР, Държавната инспекция по корабоплаване, “Трансстрой - строителен и технически флот” ЕООД гр. Варна, ДДФ “Сексагинта приста” ЕООД гр. Русе, “Кариерни материали” ЕАД гр. София, “Черноморски солници” ЕООД гр. Бургас и други.

 

Глава първа
ОБЩИ ПРАВИЛА

Раздел I
Област за приложение на правилника

Чл. 1. Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана по разработване на находища по открит начин.
Чл. 2. Изискванията на този правилник са задължителни за всички предприятия (открити рудници), независимо от формата на собственост, разработващи находища за полезни изкопаеми по открит начин, които се намират в строителство, експлоатация, реконструкция и ликвидация, както и при провеждане на научноизследователски работи, проучване и проектиране, свързани с тези дейности.
Чл. 3. (1) За дейностите, свързани с разработването на находнща по открит начин, се прилагат съответните закони, постановления, наредби, инструкции, стандарти и др., както и единните и ведомствените правилници по безопасността на труда.
(2) Всяко предприятие (открит рудник) разработва инструкции за безопасна работа, съобразени със специфичните си условия за провеждане на минните работи. Тези инструкции се утвърждават от ръководителя на предприятието и не могат да противоречат на този правилник.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.