Браншови правилник по безопасността на труда в мелничната промишленост

Утвърден от Управителния съвет на Съюза на българскте мелничари с Протокол №1/22.02.2005 год

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Обсег и приложение

Чл. 1.Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в силозно - складовото стопанство и мелничната промишленост и е задължителен за персонала в зърнобазите и мелниците, наричани за краткост ”Предприятие”.
Чл.2. При проектирането и строителството на нови обекти в мелничната промишленост, при реконструкцията и модернизацията на съществуващите такива, както и при експлоатацията им освен този правилник да се спазват:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.