В-01-04-17 Правилник по безопасността на труда в химико–фармацевтичната, микробиологичната, етерично-маслената и парфюмерийно–козметичната промишленост

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ТПО „ФАРМАХИМ“

СЪГЛАСУВАМ:
СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОЮЗИ /Г. Георгиев/
УТВЪРЖДАВАМ
МИНИСТЪР НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
/Г. Панков/

Съгласуван и утвърден от Експертния съвет при ЦС на БПС от 24. III. 1983 г. и министъра на химическата промишленост.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1
ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1 /1/ Правилникът урежда безопасността на труда в химико- фармацевтичната, микробиологичната, етеричномаслената и парфюмерийно-козметичната промишленост и е задължителен за персонала на комбинатите, заводите, предприятията, цеховете и други, наричани за краткост ,,предприятие", които осъществяват такава дейност независимо от тяхното ведомствено подчинение,
/2/ Освен изискванията на този правилник задължително да се спазват и изискванията на действуващите правилници и норми по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, Българските държавни стандарти и приетите у нас стандарти на СИВ.
Чл. 2. Мероприятията по охраната на труда, свързани с изискванията на правилника, да се включват съгласно Решение В“ 307 от 11 май 1973 г. на Министерския съвет в перспективните и годишните планове за социално- икономическото развитие на колективите на предприятията и в Националната програма по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
Чл. 3. При проектиране и строителство на нови и реконструиране на съществуващите предприятия и при провеждане на технологичните процеси да се спазват Правилата и изискванията за поддържането на санитарното състояние на промишлените предприятия - № 06/ДВ, бр, 25 от 1971 г./( Санитарните правила за организацията на производствените процеси и за санитарно-хигиенните изисквания спрямо машините и техническите съоръжения /Изв., бр, 99 от 1962 г., изм. и дол., ДВ, бр. 23, бр, 25, бр, 88 и бр, 89 от 1971 г. и бр. 7 от 1976 г./, Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия ма труд, утвърдена с Разпореждане № 187 от 9 май 1968 г. на Министерския съвет /ДВ, бр. 43 от 1968 г./, Правилата за пожар- ната безопасност в химическата промишленост от 1971 г., Нормите за физическото натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергонометрични изисквания за рационална организация на работното място в трудовите процеси — № ОБ/ДВ, бр. 25 от 1971 г./ изм. и доп. ДВ., бр. 58 от 1979 г„ Правилникът за капиталното строителство /ДВ, бр, 55 от 1980 г,/, изм. ДВ, бр. 101 от 1981 г. изм. и доп. ДВ, бр. 47 от 1982 г., Противопожарните строително-технически норми от 1978 г., Гръмоотводни инсталации /Защита от мълния на сграда и съоръжения/ - 1972 г,, Инструкция № 1 за обема и съдържанието на частта ,,Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" към проектите /ДВ, бр, 34 от 1981 г,/ и този правилник.
Чл. 4/1/ При провеждане на технологичните процеси на опасните места на машините, съоръженията, апаратите, подемно-транспортните средства и на залите, складовете и др. да се поставят знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана съгласно БДС 11010-73.
/2/ При провеждане на технологичните процеси задължително се спазват утвърдените от съответните ведомства типови и режими за труд и почивка на различните категории работници и работни места.
Чл. 5 /1/ На основание на този правилник и другите държавни и ведомствени правилници по безопасността на труда ръководството ма предприятието да издава работни инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана за работните места, машините, съоръженията, складовете, ремонтите и др.
/2/ При въвеждането на нови технологии, машини, съоръжения, апарати и др. издадените инструкции да се допълват с настъпилите изменения или да се издават нови.
Чл. 6 /1 / Ведомствените органи по охрана на труда да ползуват правата и изпълняват задълженията си, определени с Постановление № 15 от 12 май 1973 г. на Министерския съвет и Централния съвет на Българските професионални съюзи /ДВ, бр. 58 от 1973 г,, изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1975 г./ и Правилника за устройството, правата и задълженията на Инспекцията за технически надзор по безопасността на труда при Министерството на химическата промишленост.
/2/ Предписанията на органите по охрана на труда на ТПО „Фармахим” или на висшестоящата организация са задължителна за персонала от системата на обединението или предприятията.
Чл. 7 /1/ Работниците и служителите да се снабдяват със специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства, когато работят във вредни и опасни за здравето и живота производства /влага, газове, прах и ДР,/ съгласно Решение № 161 от 21 април 1966 г. на Министерския съвет. Общи нормативи за специално работно облекло и лични предпазни средства против вредности и опасности /ДВ, бр, 78 от 1 966 г,/, Инструкция № 1 за личните предпазни средства /ДВ, бр. 76 от 1981 г./ и Списък на длъж. ностните наименования на работниците и служителите в системата на Министерството на химическата промишленост, на които се дава безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства.
/2/ Набавянето на личните предпазни средства и специалното работно облекло е за сметка на предприятието и да се води като негов инвентар съгласно чл. 106 от Кодекса на труда.
Чл, 8 /1/Лицата, участвуващи в производствените процеси,дасе обучават и инструктират съгласно Наредбата за инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността, хигиената на труда и противо- пожарната охрана /ДВ, бр. 59 от 1970 г./.
/2/ Повишаването на квалификацията да се извършва съгласно изискванията на Наредба № 8 за обучението и повишаването квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана /ДВ, бр. 51 от 1982 г./.
/3/ Встъпителен инструктаж да се извършва задължително и за всички посещаващи производствените помещения на предприятието като екскурзианти, чужденци и др,, като се придружават от техническо лице. -
Чл. 9/1/ Забранено е да се назначават на работа ИТР, работници и служители, които:
1. Нямат необходимата квалификация и документ за правоспособност;
2. Не са навършили 18 години;
3. Не са преминали предварителен медицински преглед е съответствие с Наредба № 14 за предварителните и периодичните медицински прег- леди на работниците и служителите — ДВ, бр. 21 и бр, 22 от 1983 г, или имат противопоказания за приемане на работа.
/2/ Забранено е да се допускат на работа ИТР, работници и служители, когато:
1. Не са назначени съгласно преходната алинея;
2. Не са инструктирани съгласно чл. 8 от този правилник;
3. Не са запознати с условията за възникване на аварии и с начина за предотвратяване на същите;
4. За употребили или внесли алкохол в предприятието.
/3/ Забранено е допускането на работа на бременни и майки кърмачки до 6 м. след раждането при товарно-разтоварните работи — содо- ренгенерационните, водогрейните и париите котли, независимо от мощността им.
/4/ Трудоустрояването да се извършва съгласно чл. 118 от Кодекса на труда /изм. и доп. ДВ, бр, 92 от 1957 г.,ДВ. бр. 27 от 1975 г./.
/5/ Забранено е допускането на работа на жена при вредни производства, както и при работа с радиоактивни вещества съгласно Списъка на работите, които са особено вредни за здравето и в които не се допускат жени /изв„ бр. 53 от 1969 г,, доп. бр. 39 от 1973 г., бр. 95 от 1975 г, и бр. 10 от 1980 г./.
/6/ Лица, ненавършили 18 години да се допускат на работа при спазване на изискванията на Списъка на работите, които са тежки или вредни за здравето, и в които не се допускат работници и служители от 16 до 18 годишна възраст /Изв. бр, 12 от 1963 г., изм. и доп, ДВ, бр. 94 от ^968 г. и ДВ, бр. 31 от 1973 г./,
/7/ бригадири да се приемат ма работа при спазване на изискванията на Списъка за видовете тежки и вредни за здравето работи, които не могат да възлагат на бригадири под 18 годишна възраст /ДВ, бр. 93 от 1976/.
Чл, 10. Измененията на производствените процеси да се извършва с писмена заповед на директора на предприятието при спазване на чл. 21 ал. 2 от Закона за народното здраве /ДВ. бр, 88 от 1973 г./.
Чл. 11 В предприятията да има кабинет по охрана на труда, който да служи като учебно-методичен център за запознаване на инженерно- техническия персонал и работниците с трудовото законодателство, с правилата за безопасна работа, нормите и насоките за подобряване условията на труда и за отстраняване причините за трудови злополуки и професионални заболявания.
Чл. 12, Регистрирането и отчитането на трудовите злополуки да се извършва съгласно Правилника за регистриране и отчитане на трудовите злополуки /ДВ, бр. 37 от 1966 г./

РАЗДЕЛ II
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИТЕ

Чл. 13 /1/ Генералният директор на търговското промишлено обединение, главният директор и директорите на предприятията са лично отговорни и са длъжни да осигуряват спазването на трудовото законодателство и да създават условия за безопасен и хигиенен труд в ръководените от тях производства и дейности:
/2/ Условията за безопасен и хигиенен труд да отговарят на действу- ващите нормативни актове по охрана на труда, да съответствуват на изискванията на научно-техническия прогрес и съвременните постижения в областта на хигиената, физиологията и психологията на труда и ергономията.
/3/ Предписанията на органите по охраната на труда на висшестоящата организация, дадени в кръга на тяхната компетентност, са задължителни за лерсонала от предприятията.
Чл. 14. Генералният директор на търговското промишлено обединение, главният директор /директорът на предприятието/ е длъжен;
1. да осигурява спазването на нормативните актове по безопасността на труда, ергономията и противопожарната охрана както в действуващите предприятия, така и при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови или модернизирани и реконструирани предприятия, обекти, производства, машини, съоръжения и др.;
2. да предлага изменения и допълнения на действуващите нормативни актове по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана;
3. да предлага изработването на нови нормативни актове по безопасността и хигиената на труда за химико-фармацевтичната, микробиологич- ната, парфюмерийно-козметичната и етерично-маслената промишленост;
4. да възлага на специализираните и отраслови научно-изспедователски институти проучването и разработването на проблемите по безопасността и хигиената на труда и ергономията на съвременно техническо ниво и да осигурява експериментирането и внедряването на завършените научни разработки в практикзта,като се използува положителния опит на другите страни;
5. да организира снабдяването и внедряването на съвременните технически средства и материали за обезопасяване на машините, съоръженията, технологичните процеси и за оптимизиране на параметрите на работната среда и на работния процес;
6. да утвърждава проекти, технологии, рационализаторски предложения и др. само когато са разработени според изискванията на нормативните документи по безопасността на труда и ергономията.
Чл. 15. Началникът на Инспекцията за технически надзор и безопасност на труда в обединението е длъжен;
1. да ръководи, подпомага и контролира предприятията към стопанското обединение по охраната на труда и ергономията;
2. да разработва съвместно с планово-икономическите и други отдели към стопанското обединение мероприятията от перспективните и годишните планове на социално-икономическото развитие на колективите и да следи и контролира тяхното изпълнение;
3. да осъществява своята дейност по утвърдени годишни и тримесечни планове, като годишните планове се съгласуват с ЦК на Профсъюза на работниците от химическата промишленост;
4. да оказва съдействие на органите на стандартизация по изработване, съгласуване и утвърждаване на стандарти по охраната на труда;
5. да организира и съдействува за своевременното изменение и преиздаване на нормативните актове и за възлагане, изработване, съгласуваме, утвърждаване и отпечатване на новите нормативни актове по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана;
6. да изисква, съдействува и контролира внедряването на съвременните технически средства и материали за решаване на проблемите по безопасността и хигиената на труда и ергономията.
7. да осигурява изработването на списъци и контролира своевременното планиране и снабдяване на работниците със специално работно облекло и лични предпазни средства;
8. да участвува задължително в технико-икономическите съвети при разглеждане на проекти или планови задания на новостроящите се или реконструиращи се предприятия, технологични линии, машини, съоръжения, социално-битови помещения и др,; при нарушения на Разпореждане № 187 на Министерския съвет от 9.V. 1963 г. /Д8, бр. 43 от 1968 г./ да прави писмено предложение до генералния директор или до министъра /ръководителя на ведомството/ да не утвърждава разработените проекти или планови задания;
9. да участвува в комисиите за приемане на нови, модернизирани или реконструирани предприятия, обекти, технологични лични битови помещения и др. и когато не са изпълнени изискванията по безопасността и хигиената на труда, противопожарната охрана и ергономията да прави мотивирано писмено предложение за спираме на въвеждането им в действие;
10. да иска спиране на работа на машини, съоръжения, работни места, бригади, цехове, производства, битови помещения, обекти в предприятията при установяване на нарушения по безопасността и хигиената на труда, когато застрашават здравето и живота на трудещите се, като уведомява за това генералния директор на стопанското обединение;
11. да контролира и осигурява регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите злополуки и професионалните заболявания и да предлага мероприятия зя тяхното предотвратяване;
12. да участвува при разглеждането на аварийни, смъртни и тежки злополуки, като дава предписания за недопускането им и при търсене на отговорност от виновните за злополуките лица;
13. да контролира и води на отчет особено опасните производства и дейности;
14. да участвува в проверки по безопасността и хигиената на труда, организирани от управление ,,Охрана на труда” към Централния съвет на Българските професионални съюзи и други компетентни държавни л обществени органи;
15. да организира съгласувано с ЦС на БПС и ЦК на Профсъюза на работниците от химическата промишленост издаването на наръчници, филми, брошури, бюлетини, плакати, снимки, предупредителни табла, знаци и други печатни нагледни материали по охрана на труда;
16. да подпомага и контролира обзавеждането и поддържането на съществуващите кабинети по охрана на труда и създаването на нови кабинети в предприятията;
17. да организира съвместно с ЦК на Профсъюза на работниците от химическата промишленост проучването и внедряването в практиката на нашия и на други страни положителен опит;
18. да внася всяко тримесечие в стопанския съвет или изпълнителното бюро и анализи за състоянието по охрана на труда;
Чл. 17. Зам. - директорът по производствените въпроси на предприятието е длъжен:
1. да организира спазването и прилагането на Кодекса на труда, постановленията, разпорежданията, нормативните актове на Министерския съвет, професионалните контролни органи, заповедите на Министерство на химическата промишленост или други министерства и ведомства в другите висшестоящи организации;
2. да осигурява своевременното съставяне и изпълнение на плановете на колзктмвите за мероприятията и средствата по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана;
3. да осигурява снабдяването на работниците и инженерно-техническия персонал с необходимите специални работни облекла и лични предпазни средства, като изисква тяхното използуване, почистване, дезинфекциране и съхранение;
4. да осигурява изучаването на безопасните методи на работа от работниците и инженерно-техническия персонал и обзавеждането на кабинет по охраната на труда;
5. да осигурява инструктирането на работниците и служителите и контролира спазването на Правилата и нормите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана,и изискванията на този правилник;
6. да уведомява при тежки и смъртни злополуки незабавно стопанското обединение, висшестоящата организация и профсъюзните контролни органи по охраната на труда, органите на МВР и прокуратурата;
7. да осигурява своевременното отчитане на трудовите злополуки и състоянието на охраната на труда;
8. да санкционира и отстранява от работа тези, които не спазват правилата и нормите по охрана на труда;
9. да осигурява спазването на изискванията на Наредба № 2 на МНЗ за санитарните изисквания относно тютюнопушенето, /ДВ, бр, 20 от 1 ЗВО год,/.
Чл. 13. Директорът по оперативно управление на производството е длъжен:
1. да осигурява прилагането на Кодекса на труда, постановленията и разпорежданията на Министерския съвет и профсъюзните органи, правилата и норм ите по охрана на труда;
2. да осигурява в срок съставянето и да осъществява и контролира из пълнен 1пато на годишния план на предприятието по охрана на труда;
3. д.а не допуска на работа неинструктирани работници, служители и инженерно-технически персонал;
4. да не допуска работа с неизправни и необезопасени машини, съоръжения, инструменти, строителни площадки и работни места;
5. да контролира използуването на специалното работно облекло, личните предпазни средства и противоотровите от работниците и инженерно- техническите работници; *
6. да съдействува за внедряването на безопасна техника;
7. да ръководи, контролира и отговаря за обучаването и инструктажа на работниците и инженерно-техническите работници по охраната на труда във всички производствени участъци на предприятието;
8. да осигурява отчитането и разследването на трудовите злополуки и професионалните заболявания и разработването на мероприятия за отстраняване НЕ причините;
9. дз участвува в разследването на причините за аварии, смъртни и тежки злополуки в производството и дз осигурява изпълнението на набелязаните мероприятия;
10. да провежда всеки месец контролни проверки за състоянието на охраната на труда на всички работни места и участъци и взема мерки за отстраняване на недостатъците.
Чл. 19. Главният инспектор по технически надзор и безопасността на труда е длъжен:
1. да изисква, съдействува и контролира спазването на трудовото законодателство, правилата и нормите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана;
2. съвместно с планово-икономическите и други отдели към предприятието да разработва мероприятия в перспективните и годишни планове за социално-икономическото развитие на колективите, в колективните трудови договори и да контролира изпълнението им,
3. да осъществява своята дейност по утвърдени годишни и тримесечни планове, като годишните планове се утвърждават от съответната висшестояща организация;
4. съвместно с определената към службата по охраната на труда група от специалисти и съгласувано с профкомитета да разработи проекти за указания /инструкции/ по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана за машини, съоръжения, работни места и др.;
5. да участвува при разглеждането на проекти или планови задания за реконструкция и усъвършенствуване на предприятия, технологични линии, цехове, участъци и др. и на рационализаторски предложения и когато не са спазени изискванията по охраната на труда, да предлага в писмена форма на компетентните органи да не утвърждават разработените проекта, планови задания и рационализира предложения'
6. да участвува в комисиите за приемане на нови или реконструирани предприятия, технологични линии, цехове, участъци и др. и да предлага писмено на съответните компетентни органи да не се въвеждат в действие тези обекти, когато не са спазени изискванията по охраната на труда;
7. да извършва съвместно с определената към службата по охраната на труда група от специалисти и комисията по охраната на труда към профкомитета проверки по безопасността и хигиената ма труда на машините, съоръженията, работните места, бригадите, цеховете, производствата, обектите и др. и на водената документация по охрана на труда; за всяка проверка да съставя протокол, един екземпляр от който заедно със заповедта за отстраняване на установените нарушения да изпраща на висшестоящата организация и на Окръжния съвет на Българските професионални съюзи;
8. да спира работата на машини, съоръжения, бригади, участъци, цехове и технологични линии при установяване на нарушения по безопасността и хигиената на труда, които непосредствено застрашават здравето и живота на работниците, като уведоми за това преките си ръководители.
9. да картотекира и води на отчет особено опасните производства и дейности.
10. да разследва причините за трудовите злополуки, да провежда мероприятия за тяхното недопускане и да предлага търсене на отговорност от виновните лица;
11. да изисква и контролира планирането и снабдяването с необходимите работни облекла и лични предпазни средства(и следи за правилното им използуване, поддържане и съхранение;
12. да извършва организаторска, пропагандна и разяснителна работа сред трудовите колективи за спазване на Правилата и нормите по безопасността и хигиената на труда, за подобряване и обезопасяване на производствените процеси;
13. да изисква, контролира и осигурява поставянето на работните места на инструкции, предупредителни табла, знаци и други нагледни печатни материали по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана;
14. да организира създаването, обзавеждането и поддържането на кабинети по охрана на труда;
15. да организира, подпомага и контролира обучението и провеждането на изпити по охрана на труда;
16. да участвува в изпитни комисии при определяне на разрядите на работниците и дава оценка на знанията им по охрана на труда;
17. да извършва встъпителния инструктаж на новопостъпили работници, ИТР и служители съгласно чл. 8, ал. 1 от този правилник;
18. да внася всяко тримесечие в стопанския съвет /комитет/ отчет и анализ за състоянието на охраната на труда, трудовите злополуки, професионалните заболявания, трудоустрояването, извънредния труд и др, и на мероприятията за подобряването на охраната на труда;
19. да участвува в обследванията и проверките, извършвани от органите по безопасността на труда и хигиената, като контролира и съдействува за изпълнението на дадените от тях предписания;
20. да контролира съвместно с профкомитета правилното приложение на привилегиите, компенсациите и противоотровите за работа при вредни условия;
Чл.20. Главният механик е длъжен:
1. да отговаря за изправността и обезопасяването на машините и съоръженията, като осигурява и спазването на плана за планово предупредителните ремонти;
2. да забранява да се работи на машини, съоръжения и апарати, когато не са изправни и обезопасени;
3. да дава предписания за правилното и безопасно провеждане на ремонтите, , използуване на съоръженията и инструментите;
4. да разработва мероприятия за механизиране и безопасна работа при ремонтите;
5. да осигурява регистрирането, разрешаването ма пускане в експлоатация и техническо освидетелствуване на повдигателните уредби, съдовете, работещи под налягане, компресорите, содорегенерационните, водогрейните и парните котли и др. съгласно действуващите закони, правилници и разпоредби;
6. да осигурява обучението на работниците и ИТР по безопасността на труда;
7. да осигурява поставянето на предупредителни знаци, табели и др. на опасните места, машини, съоръжения и др,;
8. да осигурява безопасни условия на работа при ремонт, монтаж и демонтаж на машини и съоръжения;
9. да съставя инструкции по безопасността на труда за машини, съоръжения, апарати, нови технологични процеси;
Чл. 21. Главният енергетик е длъжен:
1. да поддържа в изправност енергийните съоръжения, електромрежи- те, електрическите уредби, електрозахранването и електрообезопасяването на машините, съоръженията, вентилационните и климатичните инсталации, съдовете, работещи под налягане, компресорите, содорегенерационните, водогрейните и парните котли, средствата за автоматично управление и др., като осигурява изпълнението на изискванията на глави от правилника;
2. да осигурява монтирането на електрообзавеждане, което да отговаря на класа на помещението съгласно Противопожарните строително-технически норми от 1978 година;
3. да осигурява извършването на планово-предупредителните ремонти на електрообзавеждането;
4. да осигурява първоначалното обучение и периодичния инструктаж на работниците и ИТР, които ръководи;
5. да осигурява поставянето на предупредителни знаци, табели и др. на опасните места, машини и съоръжения, за които отговаря;
6. да провежда обучение на работниците и ИТР по безопасни методи на работа и проверка на знанията нд същите по правилниците по безопасността на труда съгласно приложение № И на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения Д—01—008 от 1971 година.
Чл. 22. Началникът на цех е длъжен:
1. да отговаря за общото състояние на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана в цеха, за изправното и безопасното състояние ма работещите машини, за всичките видове съоръжения, инструменти, ограждения, предпазни устройства, за правилната организация на работата, за подготовката и провеждането на ремонтите и за съблюдаването на производствената дисциплина в цеха;
2. да осигурява поддържането в изправност на машините, съоръженията, инструментите, предпазните устройства, личните предпазни средства и специалното работно облекло;
3. да не допуска работа с неизправни и необезопасени машини, съоръжения, инструменти, превозни и транспортни средства и др.;
4. да провежда първоначално обучение, периодичен и всекидневен инструктаж по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана и да не допуска на работа не инструктирани работници, като води книгата за обучение и инструктаж;
5. да не допуска на работа работници без лични предпазни средства и специално работно облекло;
6. да изисква и организира поставянето на предупредителни надписи и знаци на опасните места;
7. да разследва причините за трудовите злополуки и професионалните заболявания и в определен срок да съставя актове,и да осигурява изпълнението на набелязаните в акта мероприятия;
8. да отстранява от работа работниците и ИТР, които нарушават правилата по охрана на труда;
9. да осигурява спазването на правилата за движение на транспортните средства в цеха;
10. да организира даването на първа медицинска помощ на пострадалите при трудови злополуки и своевременно да съобщава за случилото се на ръководството на предприятието;
11. да разработва инструкции по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, които след утвърждаването им да поставя на работните места; утвърждаването да се извършва от заместник гл. директор по оперативно управление;
12. да осигурява на работниците вода за пиене, миещи средства, специално работно облекло, лични предпазни средства, противоотрови и др. в съответствие с утвърдените норми;
13. да организира периодично съвместно със специалисти от ХЕИ анализиране на въздушната среда в производствените помещения — концентрации на вредни газове, пари, прах, шум, вибрации и други вредности, като не допуска надвишаването на допустимото количество, гъстота, концентрация и др, от нормата и следи за изпълнението на мероприятията, предписани от контролните органи.
Чл. 23. Механикът /или енергетикът/ на цеха /участъка/ е длъжен:
1. да отговаря за правилната експлоатация на машините, съоръженията и др., като извършва всекидневен преглед с цел своевременното извършване на необходимите ремонтни работи;
2. да инструктира работниците по безопасните методи на работа и правилното манипулиране с машините и електрическите уредби;
3. да следи за изправното състояние на машините, електропроводниците, заземяването на машините и съоръженията и безопасната експлоатация на електрообзавеждането;
4. да осигурява изправното състояние и правилното монтиране на огражденията на машините и електросъоръженията;
5. да следи за лравилното действие и изправно състояние на вентилационните устройства на цеха /участъка/;
6. да контролира спазването на инструкцията за предаването и приемане на машини /съоръжения/ за и от ремонт,
Чл. 24. Началникът на смяна /груповият майстор, бригадирът/ е длъжен:
1. да осигурява и следи за изпразното състояние и правилното приемане и съхранение на машините, съоръженията, инструментите, личните предпазни средства, специалното работно облекло и за правилното протичане на технологичните процеси;
2. да не допуска да се работи на машини без предпазни средства или с неизправни ръчни инструменти;
3. да провежда ежедневен инструктаж по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана и да обучава работниците, за които отговаря, на безопасни методи на работа;
4. да осигурява правилна организация на работното място и да следи за хигиената на труда, поддържането в изправност на предпазните устройства на машините и съоръженията, спазването на правилниците и нормите на безопасността на труда;
5. да знае местопребиваването на работниците, за които отговаря, през течение на работното време;
6. да организира даването на първа медицинска помощ на пострадалите от трудови злополуки и да уведомява незабавно прекия си ръководител.
Чл, 25, Работниците са длъжни:
1. да спазват трудовата и производствената дисциплина, правилника за вътрешния трудов ред и изискванията на инструкциите по безопасността на труда;
2. да работят само на изправни машини, съоръжения, апарати, инструменти, инсталации, общообменни инсталации, содорегенерационни, водо- грейни и парни котли и др.;
3. да изпълняват само работата, която им е възложена и за която са инструктирани;
4. да попзуват специалното работно облекло и обувки, личните предпазни средства и предохранителните приспособления;
5. да поддържат чисто работното място и да не затрудняват проходите с материали или отпадъци;
6. да ползуват машините, съоръженията и апаратите само по предназначение;
7. преди работата да подреждат материалите, да проверяват огражденията, техническата изправност и центровката на машините и инструментите;
8. да не проверяват, почистват и смазват машините, съоръженията и апаратите, когато са в движение;
9. да не пушат в цеховете освен на определените за целта места;
10. при трудова злополука незабавно да съобщават на майстора или на началника на смяната;
11. да оказват първа помощ при злополука, като при необходимост извикват бърза медицинска помощ от здравния пункт;
12. преди напускане на работата или при спиране на електрическия ток да изключват електродвигателите, а когато машината се задвижва с трансмисия да се вземат необходимите мерки;
13. да не сменят работното си място самоволно, да не работят на други машини, съоръжения и апарати без разрешение на началника на смяната /бригадира/;
14. да уведомяват началника на смяната /груповия майстор/ при повреда на машините;
15. да се явяват на работа бодри и в трезво състояние;
16. да не оставят дрехи и хранителни продукти на работното си място;
17. да спазват нормите и изискванията по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана при товаро-разтоварните работи и при работа с подемно-транспортни машини и съоръжения, и транспортни средства.

ГЛАВА ВТОРА
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГЕНЕРАЛНИЯ
ПЛАН, СГРАДИТЕ, СКЛАДОВЕТЕ, ПЪТИЩАТА И УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 26 /1/ Проектирането и строителството на нови и реконструирането на съществуващи предприятия и цехове за производство, съхраняване и употреба на химически продукти, както и на отделни инсталации или технологични линии да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните документи, указани в чл. 3 на правилника, като се осигуряват хигиенно защитни зони съгласно „Наредба М“ 6 за хигиенните изисквания за производствените и обслужващите дейности и минималните хигиенно-защитни зони /ДВ, бр. 67 от 1983 г./.
/2/ Категорията на пожарната опасност на производството и класа на производствените помещения на предприятията от химико/фармацевтичната, микробиологичната, етерично-маслената и парфюмерийно-козметичната промишленост да се определят съгласно Противопожарните строително-технически норми от 1978 г.
/3/ Забранено е използуването на производствените и други сгради за жилища,
Чл. 27. Пътищата за евакуация от производствените помещения и сгради да се проектират и изпълняват в съответствие с Противопожарните строително-технически норми.
Чл. 28 /1/ Обемно-планировъчните и конструктивни решения на спомагателните сгради, санитарно-битовите помещения и съоръжения да съот- ветствуват на изискванията на строителните норми и правила, на изискванията, посочени в Бюлетина на СА, бр. 7/1982 г, /Заповед № РД-14-02— 292/5.05.1982 г./ и настоящия правилник.
Чл. 29. На територията на предприятието да се извършват заемни работи само с писмена заповед-разрешение на главния инженер /зам. директор по техническите въпроси/ при спазване изискванията на Правилника по безопасността на труда при строително-монтажните работи от 1982 г. — глава теста.
Чл. 30, Зоната с ограничена скорост на движение, зоните на габаритите, паркингът за транспортните средства и местата за обръщане да бъдат маркирани със съответни пътни знаци съгласно Наредба № 2 за сигнализацията на пътищата и маркировка /ДВ, бр, 30 от 1975 г./ и които да се виждат добре през деня и нощта от водачите на превозните средства.
Чл. 31 /1/ Люковете, шахтите и ямите, разположени на територията на промишлената площадка, да бъдат сигурно закрити. Временно откритите люкове, шахти и ями да бъдат с временно ограждение с височина не по- малка от 1 м и с устройство за светлинна сигнализация през нощта.
/2/ В местата на преминаване през каналите и траншеите да бъдат поставени пешеходни мостчета със странични перила.

Раздел II
СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 32 /1/ Химическите вещества /твърди и течни/ да се съхраняват в закрити, сухи помещения или под навеси в опаковки, съгласно изискванията на съответните технически условия и утвърдения от УПО—МВР „Справочник за пожаробезопасно съхраняване на вещества и материалите" от 1975 г.
121 Съхраняването на химически вещества, които от влагата на въздуха или от водата не се разлагат, не се загряват и не се възпламеняват /като натриев хлорид, меден сулфат, натриев сулфат и др., да се извършва и под навес.
/3/ Химически вещества, които се самозапалват на въздуха при контакт с окислители, реагират или се загряват от действието на водата и веществата, които при взаимодействие се възпламеняват или се отделят горими газове, да се съхраняват в сухи помещения, изолирани едно от друго и от други горим и вещества и материали, в складови помещения, разделени с глухи негорими стени.
/4/ Вещества, които под действието на слънчева светлина се променят /стават токсични, пожароопасни и взривоопасни/ да се пазят в непрозрачни съдове и в складове, без пряка слънчева светлина.
Чл. 33. Изолирани едни от други да се съхраняват химически вещества, които:
1. при горене и разлагане отделят отровни пари и газове; циановодород, азотни окиси, фосген, диизоцианати, хлороводороди и др, или които затрудняват пожарогасенето и евекуацията на веществата от помещенията;
2. за пожарогасенето им е забранено използуването на еднакви гасителни средства. Да се използуват гасителни средства съобразмо химическото вещество.
Чл, 34. Количествата на химическите вещества, които се съхраняват в изолирани складови помещения, да се съгласуват с органите на противопожарната охрана и да са отразени в инструкция.
Чл. 35 /1/ Опаковките на химическите вещества, които постъпват е склад, да отговарят на следните условия:
1. да не е нарушена херметичността;
2, да са без ръжда и други признаци за повреди.
/2/ Опаковките на химическите вещества да имат надписи или етикети с наименованието на веществата и датата на постъпването им в склада.
/3/ Чували, варели и други опаковки, с които се внасят химически вещества, да бъдат изправни и се съхраняват на стелажи или на фигури.
/4/ Повредените опаковки на химически вещества при приемането или съхраняването им следва незабавно да се отстраняват.
Чл. 36 /1/ Забранено е прокарването на парно отопление, водно отопление и водопроводна инсталация в складовете, предназначени за съхраняване на химически вещества, които с водата взаимодействуват и се загряват, Тези помещения да са защитени от атмосферна и почвена вода.
Чл. /2/ Забранено е да се влиза с мокри или влажни дрехи и обувки и в складовете, в които се съхраняват алкални метални и други вещества, реагиращи с вода.
/3/ Металоорганични съединения да се съхраняват в отделни складови помещения.
/4/ Стелажите да са негорими и здрави, винаги да са изправни и да не
се претоварват,
/5/ Стъклени шишета с химически вещества да се съхраняват в кошници или в кашони с дървени решетъчни скари.
Чл. 37 /1/ Алкални метали да се съхраняват в изолирани самостоятелни помещения. В тези помещения да се вземат мерки да не попада вода.
/2/ В складовите помещения заедно с алкални метали могат да се съхраняват само негорими химически вещества, които не реагират с алкалните метали.
Чл. 38 /1/ За товарно-разтоварни работи на опаковки с химически вещества да се използуват изправни съоръжения и приспособления. През време на тази дейност да не се допуска различните видове химически вещества да се смесват и си взаимодействуват.
12/ При товарно-разтоварните работи да не се допуска опаковките да се повреждат, удрят, хвърлят, да се разливат течности, разсипват вещества и т.н.
Чл. 39. За превозване на химически вещества в опаковки да се използуват само изправни, подходящо обзаведени транспортни средства, снабдени с необходимия противопожарен инвентар и средства за неутрализация на разлети химически вещества в зависимост от свойствата им.
Чл. 40. Забранено е складирането на химически вещества до отоплителни инсталации. Стелажите, на които се съхраняват химически вещества и фигурите с такива, да са отдалечени от отоплителните инсталации с воден топлоносител на разстояние не по-малко от 1 м.
Чл. 41 /1/ Забранено е раздаването ча разфасовката на химически вещества в самите складове. Да се предвиждат специални помещения.
/2/ Пресилването на течни агресивни вещества да се извършва съгласно изискванията на инструкцията за безопасна работа, утвърдена от зам. директора по производствените въпроси,
/3/ Газообразните вещества и втечнените газове да се съхраняват съгласно изискванията на инструкцията за безопасна работа, утвърдена от зам.-директора по производствените въпроси.
Чл, 42 /1/ Подовете на складовите помещения, в които се съхраняват химически вещества, да са устойчиви на химически въздействия, да са с равна и гладка повърхност и с необходимия наклон. В складовете да има резервоари за неутрализиране на отточните води,
/2/ Подовете на складовете за взривоопасни и пожароопасни химически вещества да бъдат негорими, неискрообразуващи и антистатични.
Чл. 43. Забранено е да се извършва дегазация на опаковките /металически, стъклени и др,/ там, където се съхраняват веществата. За целта да се предвиждат специални помещения или площадки.
Чл. 44. Забранено е излизането в канализацията на промивни води, след чистене на опаковки, които съдържат остатъци от химически вещества като киселини, окислители, горими течности и др. Те да се отвеждат в пречиствателните съоръжения. Остатъците да се наръсват с гасена вар и др., съобразно химическите вещества, след което да се закопават в земята.
Чл. 45. След приключване на работата в складовете, електрообзавеждането да се изключва. Общият прекъсвач да се монтира вън от складовите помещения,да е заключен в шкаф или ниша с врата.
Чл. 46. /1/ В помещенията, е които се съхраняват химически вещества да има азбестови одеала, пожарогасители, действуващи с С02 или с прах и други средства за пожарогасене, съгласувани с органите на противопожарната охрана. Забранено е гасенето на химически вещества с вода, които встъпват в реакция с нея или се разлагат.
/2/ При съхранение на веществата с повишена пожарна опасност /самозапалващи се и др. складовете да се обзавеждат със стабилни автоматически системи за пожарогасене,
/3/ В складовете да се осигуряват неутрализиращи вещества /содови и варови разтвори/ за случаите, когато се разливат киселини, основи и други разяждащи и отровни вещества.

Раздел III
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Чл, 47 /1/ При строителството, ремонт, поддържане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при строително- монтажните работи и Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения Д—09— 002 от 1971 г.
/2/ Предприятието да бъде осигурено с вода за питейно-битови и производствени нужди и за пожарогасене, което изисква да има питейно- битов водопровод и отделно водопровод за производствени и противопожарни нужди.
/3/ Качеството на водата за питейно,битови нужди да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания съгласно БДС 2823—75. Водата да се подава с краиове-фонтанчета или с обикновени кранове.
/4/ За пожарогасене да се осигурява количество вода съгласно Противопожарните строително-технически норми - Гл. XV — Противопожарно водоснабдяване.
Чл. 48 /1/ Промишлените отпадни води да се пречистват в пречиствателни станции и да не съдържат повече от допустимите вредни вещества, съгласно Наредба № 68 г. за определяне замърсяването на повърхностните води /ДВ, бр. 6 от 1976 г./ и Наредба № 2 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в отпадните води, изпускани в канализационните мрежи на населените места /ДВ, бр. 72-Т978 г./.
/2/ Забранено е да въвеждат в експлоатация предприятия без пречиствателни съоръжения, когато отпадните води съдържат вредни вещества над допустимите норми.
/3/ Вземането на проби от водата или шлама от водопречиствателните съоръжения да става от работните площадки, чието устройство /ограждане, осветление, подова настилка и др. да осигурява пълна безопасност.
/4/ Начинът и мястото ма вземане на проби да се определят със специална заповед на директора на предприятието, съгласувано с Хигиенно- епидемиологична инспекция /ХЕМ/.
/5/ При работа на пречистващото съоръжение за отпадните води да се вземат мерки, изключващи непосредствения контакт на обслужващия персонал с водите и утайките /да се използуват защитни средства/.
/6/ Местата за преминаване и стълбищата в пречиствателните съоръжения да не са залети с вода, маса, масла и други продукти, предизвикващи хлъзгане. През зимата да се почистват редовно от лед и сняг.

Раздел IV
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл. 49, /1/ Инсталациите за отопление и вентилации да съответствуват на изискванията на Техническите норми и правила за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации /издание на Министерство на строежите от 1962 г./; БДС 14776—1979 г,, „Охрана на труда, Сгради, производствени, Норми за температура, относителна влажност и скорост на движението на въздуха в сградите” и този раздел от правилника.
/2/ Отоплителните инсталации /парни и водни/ да се изпълняват съгласно изискванията на противопожарните строително-технически норми — глава XIII — Отоплителни инсталации.
Чп, 50. /1/ При експлоатация на парните котли да се спазват изискванията на Наредба № 30 за устройство и безопасна експлоатация на парни и водогрейни котли с високо налягане /ДВ, бр. 29 от 1981 г./, както и изискванията на инструкциите на завода-производител.
/2/ Когато за гориво на парните котли се употребяват дървени стърготини, талаш и други дървесни горива да се издава инструкция за безопасна работа.
Чл, 51. /1/ Производствените и спомагателните помещения да бъдат с естествена вентилация или с изкуствена вентилационна инсталация, осигуряващи непревишаване то на концентрацията на вредните вещества съгласно изискванията на Пределно-допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работна зона /ДЕ, бр. 88 от 1971 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 1977 г./.
/2/ Вентилационните инсталации да се изпълняват съгласно изискванията на Противопожарните строително-технически норми - Глава XIV — „Вентилационни инсталации"и Правилника за устройство на електрическите уредби от 1980 г. — глава VII—4 „Електрически съоръжения и инсталации във взривоопасни съоръжения и външни уредби”. Вентилаторите да имат шумозаглушители от негорим или трудногорим материал.
Чл. 52 /1/ Производствените и спомагателните помещения /с постоянно или временно пребиваване на лица/и в които не се поддържа температура, необходима по технологическите изисквания, да имат отоплителна система, осигуряваща температура съгласно изискванията на БДС 14776— 1979 г. — „Охрана на труда”. Сгради производствени, Норми за температурата, относителната влажност и скоростта на движението на въздуха в сградите. При всички случаи на производствена дейност с повишена температура да се устройва стая или кът с нормален микроклимат и условия за рационално охлаждане.
' /2/ За работниците, работещи при ниска температура, да се осигуряват помещения за периодично затопляне.
Чл, 53. /1/ В местата на образуване на прах, газове и пари да се изграждат местни смукателни вентилационни инсталации.
/2/ Забранено е включването на повече смукатели към вентилационна система от предвидените в проекта.
/3/ Независимо от наличието на вентилационна инсталация прозорците да имат подвижни крила за проветряване на помещенията,
/4/ Състоянието на въздушната среда в производствените помещения да се проверява е срокове съгласно изискванията на Хигиенно-епидемиологичната инспекция /ХЕИ/.
/5/ Приборите за контрол на температурата и относителната влажност на въздуха да бъдат разположени на подходящо место.
/6/ в производствени помещения при необходимост да се устройва автоматично действуващи газоанализатори, блокирани с аварийната вентилационна инсталация.
Чл. 54/1/ Смукателните инсталации, обслужващи отделни съоръжения и работни помещения от категория ,,А" и ,,Б" на производството, да бъдат блокирани с технологичното обзавеждане и изключват работата на машините при спиране на вентилационната инсталация,
/2/ Във взривоопасни помещения с бързо отделяне на големи количества взривоопасни и отровни пари/да има аварийна вентилационна инсталация, свързана с газоанализаторите,
/3/ Проектирането, експлоатацията и ремонтът на аварийните вентилационни инсталации да се извършват съгласно изискванията на Противопожарните строително-технически норми - Глава XIV— Вентилационни инсталации и „Правила за пожарната безопасност в химическата промишленост" от 1971 г. Раздел VIII — Система за отопление, вентилация и кондициониране на въздуха.
Чл. 55. Вентилационното обзавеждане в помещения за съхранение или работа с хлор, пропан-бутан, кислород и други горими или поддържащи горенето материали, а така също и в складовете за горими и смазочни материали' да се разполага с камери /помещения/, отделни с негорими стени и врати.
Чл. 56. /1/ В производствените помещения концентрациите на прах, газове и пари на токсични вещества и др. да не са по-високи от „Пределно допустими концентрации на вредни вещества във въздуха на работната зона" /ДВ, бр. 88 от 1971 г., изм. и доп, ДВ, бр. 61 от 1977 г./,
/2/ Във всяко предприятие да бъдат определени вредните вещества, отделящи се в производствените помещения при протичането на технологичните процеси в аварийни случаи, а също така апаратите и методите за анализи за определяне на тези вещества непосредствено в производствените помещения и лаборатории.

Раздел V

ОСВЕТЛЕНИЕ

Чл. 57. /1/ Осветлението на помещенията и работните места да бъде съгласно изискванията на БДС 1786—76 — ,,Норми за изкуствено осветление", като максимално се използува и естественото осветление.
/2/ Електрическата инсталация, защитното изпълнение на осветителните тела и видът на осветлението да отговарят на Правилника за устройството на електрическите уредби - глава VIII—1, глава VIII—2 и глава VIII—
3 и Противопожарните строително-технически норми. Глава XVII — „Електрически инсталации и уредби".
/3/ Аварийното осветление за евакуация да осигурява осветеност не по-малка от 0,5 лукса за помещенията и 0,2 лукса за откритите площи.
/4/ Аварийно осветление да има:
1. в основи проходи и стълбища на помещения, където работят или престояват повече от 50 лица;
2. в производствени помещения с постоянно работещи лица и в помещения, където могат да се намират повече от 100 лица едновременно.
/5/ Аварийното осветление да има независим източник на захранване /акумулаторна батерия/ и да се включва автоматично при изключване на редовнотр осветление.
/6/ За аварийното осветление да се използуват лампи с нажежена спирала с ниско налягане, а осветителните тела да се отличават от телата за редовното осветление.
/7/ Работното осветление за ремонтни работи да се изпълнява с преносими ръчни лампи с метални рефлектори и др. с напрежение не по-високо от 42 В, а във взривоопасни помещения с висока концентрация на химически изпарения — не по-високо от 12 В.

Раздел VI

ШУМ И ВИБРАЦИИ

Чл. 53/1/ Пределно допустимите нива на шума в производствените и спомагателни помещения да не превишават изискванията на ,,Санитарни норми за производствен шум № 0—46 /ДБ, бр. 23 от 1971 г./ и БДС 8998— 71—,,Защита на помещенията в сградите от шум. Нормативни изисквания"
/2/ Когато се превишават допустимите нива на шума с непрекъснат спектър, действуващ в продължение на повече от 4 часа, дадени е Санитарните норми за производствен шум № 0—46, да се спазва следното;
1. при работа в помещения с ниво на шума над 85 децибела /dB/А/ да се използуват антифони — външни и вътрешни или шлемофони;
2. най-шумните цехове и отделения да се групират и отделят от безшумните помещения, без да се допуска нарушение на целесъобразния производствен процес, а при машините да се ползват звукоизолиращи кожуси и екрани. Между цеховете да се извършват ограждения от звукоизолиращи и в звукопоглъщащи стени;
3. машините, създаващи шум и вибрациида се монтират на виброакустични фундаменти при спазване на необходимите акустични разстояния и да се използуват звукоизолиращи кабини. Фундаментите да нямат пряка връзка с пода на помещенията,
Чл. 59. /1/ Въздуховодите на засмукващите и нагнетяващите вентилационни инсталации да се свързват с вентилаторите посредством гъвкав /еластичен/ маншон.
/2/ Пневматичните изпускателни вентили да бъдат съоръжение шумозаглушител за импулсен аеродинамичен шум, отворът за изпускане на сгъстен въздух от ресиверите /след работа/ да бъде съоръжен с шумозаглушител, а засмукващият тракт на компресорите да бъде съоръжен с шумозаглушител.
/3/ Въздуховодите за пожароопасните и взривоопасните помещения да бъдат от негорим материал, съгласно Противопожарните строително- технически норми. — Глава XIV, раздел „Е",
Чл. 60. /1/ Тръбопроводите на пневматичните транспортьори да се облицоват от външната им страна с шумоизолационни и шумопоглъщащи материали.
/2/ Шумоизолационните и шумологлъщащите материали за тръбопроводи, предназначени за транспортиране на горими газове, горими прахове и леснозапалими течности,/Да бъдат от негорими и неискрообразуващи материали,
/3/ Компресорните отделения да бъдат съоръжени със звукоизолиращи кабини за наблюдение и по възможност да се осъществява дистанционно управление.
/4/ Забранено е да се извършват модернизации и реконструкции на машини и съоръжения, които водят до значитално увеличаване на нивото на шума и когато не са предвидени специални мероприятия за намаляване на шума.
Чл. 61. /1/ Когато се превишават пределно допустимите нива на вибрациите при контакт с ръчни вибриращи инструменти, със съоръжения, механизми и др., дадени в Санитарните норми за производствените вибрации № 0—45 /ДВ, бр. 23 от 1371 г,/? да се вземат мерки за защита на работниците, като се използуват антивибрационни ръкавици, обувки, килимчета, да се работи само, когато антивибрационните ръкохватки са в пълна изправност, а машините и съоръженията да се изолират в отделни помещения и да се осъществява дистанционно управление.
/2/ Вентилаторите, монтирани в производствени помещения или в непосредствена близост до тях, да бъдат затворени в звукоизолиращи кожуси, звукоизолиращи кабини или в специално изградени помещения,
/3/ Вентилаторите, работещи на етажни плочи, да бъдат монтирани върху виброизолиращи рамки.
/4/ Въздухопроводите, преминаващи през преградни стени, да бъдат монтирани с виброизолатори от гъвкав маншон от гума или друг подходящ материал.

ГЛАВА ТРЕТА
ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ ТРАНСПОРТ ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

Чл. 62. /1/ Транспортирането на материали, отделящи прах, да се извършва в херметизирани транспортни средства.
/2/ В производствените помещения и складовете, в които се наблюдава прахоотделяне и газоотделяне, кабините на подемно-транспортните устройства да бъдат снабдени с «риточна вентилация за подаване на чист въздух в тях.
/3/ Елеваторите, закритите комвейри и транспортьорите да имат устройства, посочващи, че изброените съоръжения се намират в работно състояние.
/4/ На всяко подемно-транспортно средство да има надпис с указание за пределно допустимото работно натоварване на механизма и сроковете за последващото изпитване.
/5/ Товарите на пакети, превозвани в транспортни средства с платформи без страници да бъдат добре закрепени.
. /6/ Използуваните опаковки и приспособления да бъдат удобни за транспортиране, в пъпна изправност, без остри ръбове, зъбци и др,
Чл. 63, /1/ При работа с автомобили да се спазват изискванията на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата /ДВ, бр. 9 от 1974 г./ изм. бр. 73 от 1976 г, и бр. 26 от 1982 г„ Правилника по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства /Д—01 —012 от 1976 г./ и Противопожарните строително-технически норми — Глава VII, раздел „Б" — Автомобилен транспорт.
/2/ Влизането на товарни автомобили, товарни подемници и други товарни моторни превозни средства в работните помещения и складове дз се извършва само в случаите, когато помещенията не са взривоопасни и имат обща обменна вентилационна уредба, осигуряваща пълното очистване на отделяните газове,
/3/ След влизане на автомобил в работно помещение и складове, двигателят незабавно да се изключва, като пускането на двигателя да става само за излизане на автомобила,
Чл. 64, /1/ При работа с електрокари и мотокари да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрокари и мотокари /Д—05—002 от 1972 г./ и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата /ДВ, бр. 9 от 1947 г. изм. ДВ, бр, 73 от 1976 г, и бр. 26 от 1982 г./.
/2/ Електрообзавеждането на електрокари, телфери и кранове, предназначени за работа в пожароопасни и взривоопасни помещения,да отговаря на изискванията на Противопожарните строително-технически норми - глава XVII — Електрически инсталации и уредби,
Чл. 65. /1/ При ж.п. транспорт да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда на работниците и служителите от гаровите и превозни служби В—05—01—03 от 1974 г,
/2/ Маневрите с локомотив да се извършват при спазване на следните основни правила;
1, подаването на вагоните към склада да става само с разрешение на диспечера в присъствието на бригадира нз товарно-разтоварната бригада и началника на склада, който съпровожда вагоните, като върви пред тях и предупреждава със звуков сигнал за пристигането им.
2. нощно време и при мъгла буферните фенери и светлини на локомотива да са запалени, а всички ж.п. стрелки да са добре осветени;
/3/ Маневрите с вагони и вагонетки,/натоварени с опасни товари, да се извършват под личния контрол на специално лице и с голямо внимание, бавно, без удари и внезапни спирания.
/4/ Вагоните с опасни товари при маневра да имат прикритие от локомотива не по-малко от четири оси,
/5/ Ръчните маневри за вагоните да се извършват под непосредствения контрол на отговорно лице при скорост не повече от 2 км/ч и то само когато пътят е равен.
/6/ Железопътните цистерни да се подават /изтеглят/ към наливно- изливните устройства без тласкане и блъскане. Забранено е в района на на- ливно-изливните устройства използуването на металически куки за спиране на железопътните цистерни. Да се използуват само дървени куки. Заб- ранено е да се използуват стоманени лостове и други стоманени предмети за бутане или спиране на Вагон-цистерните към мястото на пълненето или изливането,
Чл. 66. /1/ При работа с подемно-транспортни машини да се спазват изискванията на Наредба № 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения /ДВ, бр. 33 от 1981 г./.
/2/ Площадките, на които са монтирани подемно-транспортни машини, да са оградени с парапегна височина 180 мм от пода.
/3/ В обекта на подкрановите пътища и зони работниците и служителите да лолзуват предпазни каски на главата.
/4/ Забранено е;
1. Работа с кран при лошо осветление, силен снеговалеж, мъгла и вятър с превишена скорост от допустимата по паспорт;
2. вдигането на товари, лежащи извън обсега на подемн0 - транспортното съоръжение;
3. смазването на подемните и задвижващите механизми по време на работа;
4. заставането на лица под вдигнат от крана товар.
/5/ Кранистът да дава сигнал при:
1. тръгване на крана;
2. приближаване на друг кран;
3. спускане на товара;
4. приближаване на намиращи се под него лица.
/6/ Куката да бъде спусната точно над товара, подлежащ на вдигане.
/7/ Забранено е вдигането на товар по-голям от номиналната товароподемност, посочена на табелката на крана.
/8/ Забранено е преминаването на една посока в друга без задържане на ръчката в положение ,,0”.
/9/ При преминаване в хоризонтално положение и при вдигане на първия товар за смяна, товарът да бъде предварително повдигнат на височина не по-малко от 0,5 м спрямо намиращите се на пътя на товара предмети.
Чл, 67, /1/ Товарните асансьори да отговарят на изискванията на Наредба № 18 за устройство и безопасна експлоатация на асансьорите /ДВ, бр. 40 от 1977 г./.
/2/ Товарни асансьори, обслужващи вътрешни и външни инсталации на взривоопасни производства съгласно Правилника за устройство на електрическите уредби и Противопожарните строително-технически норми, да имат взриеозащитена конструкция. При използуването на асансьори с нормапна конструкция монтирането им да става извън взривоопасна зона.
Чл. 68. Надлъжните верижни, лентови, лластиичати и хидравлични транспортьори да отговарят на изискванията на:
1, БДС 12120-74 ,.Транспортьори лентови и спомагателни машини и съоръжения. Техническа безопасност".
2, БДС 12481—74 „Транспортьори греблови. Техническа безопасност".
3, БДС 12483—74 ,,Транспортьор и пластинчати с метални пластинки. Техническа безопасност".
4, БДС 12485-74 „Транспортьори хидравлични. Техническа безопас-
ност"
Чл. 69. След монтаж и изпитване газопроводите и тръбопроводите се оцветяват с маслени бои, съгласно БДС 5044—73 „Тръбопроводи. Цветно означение в зависимост от протичащото вещество".
Чл. 70. /1/ Товарно-разтоварните работи да се извършват съобразно изискванията на Правилника по безопасността на труда при товарно-разтоварните работи Д-05-001-1972 г.„ Правилата и изискванията за поддържане на санитарното състояние на промишлени предприятия № 06 /ДВ, бр. 25 от 1971 г./ и Противопожарните строително-технически норми.
/2/ Забранено е ръчното пренасяне на товари с тегло над 50 кг за мъже — 20 кг за жени и на разстояние повече от 60 метра. Височината да не превишава 3 м, а наклонът не по-голям от 20°.
/3/ Забранено е преви шаването на максимално допустимите норми за ръчно пренасяне на товари с продължителност на работата до 4 часа в зависимост от възрастта и попа на работниците, дадени в таблица № 1.

ТАБЛИЦА № 1

Възраст

/години/

16-1818-50над 50
Тегло на товаражени101510
/кг/мъже2050- 16

ТАБЛИЦА № 2

Възраст /години/16-1818-50над 50
Тегло на товаражени9109
/кг/мъже182515

 

/4/ Забранено е превишаването на максимално допустимите норми за ръчно пренасяне на товари с продължителност на работата над 4 часа в зависимост от пола и възрастта на работниците, дадени в таблица № 2.

/5/ Забранено е:
1. повдигането ръчно на товари на височина по-голяма от 1,5 метра;
2. повдигането на товари по наклонена плоскост с наклон до 1:3 на височина по-голяма от 3 метра, измерена по вертикалата;
3. при приемането и оставянето ръчно на товара да не се извършват продължителни статични усилия и усукващи движения с товара около оста на тялото;
Чл. 71. /1/ Товари за ръчна обработка с тегло над нормата, но не по- тежки от 300 кг , да се пренасят ръчно от група работници само под непосредствения контрол на опитен ръководител, като се вземат предварителни мерки за безопасна работа и теглото падащо се на един работник да не превишава максимално допустимото;
/2/ ръчното зареждане на машини или съоръжения с материали над 16 кг /единично тегло/ да става по механизиран път;
/3/ Забранено е присъствието на външни лица в зоната на товарене и разтоварване.
/4/ При подемно-транспортни работи да се организира ефикасно сигнализация с ръка, флагче, светлина, звук, която да се подава само от едно лице.
/5/ Издигането на товара да става, след като обслужващият персонал се е отдалечил на безопасно място на разстояние най-малко 5 метра,
/6/ Товарът да се захваща симетрично.
/7/ По време на транспортирането издигнатият товар да не се върти и люлее, а да се пуска плавно и отвесно върху каросерията или площадката.
/8/ Товарно-разтоварните работи да се извършват с технически изправни машини и съоръжения,
Чл. 72, При товаренето и разтоварването на лесно-възпламеняващи се и взривоопасни материали, електрообзавеждането, електроинсталациите, конструкциите, изпопзуваните средства на механизацията, инструментите и приспособленията да имат взривобезопасно и взривозащитно изпълнение, а защитата от гръмотевични бури и защитата от статично електричество да става в съответствие с Гръмоотводни инсталации /Защита от мълния на сгради и съоръжения/ — 1972 г.. Правилника за устройство на електрическите уредби - и глава четвърта на този правилник.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
БЕЗОПАСНА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 73. Проектирането, реконструирането, монтажът и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения да се извършва съгласно изискванията на:
1. Правилника за устройството на електрическите уредби;
2. Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения - Д-01-О08 от 1971 г,;
3. Правилник за техническата експлоатация на енергопотребителите от 1980 г.;
4. Противопожарните строително-технически норми;
5. „Гръмоотводни инсталации /Защита от мълния на сгради и съоръжения"/ и изискванията на този правилник.

Раздел II
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ПОЖАРООПАСНА И ВЗРИВООПАСНА СРЕДА

Чл. 74/1/ В помещенията с пожароопасна и взривоопасна среда, класифицирани съгласно Правилника за устройството на електрически уредби — гл. VII—3 и гл. V11 —4 и на Противопожарните стронтелно-технически норми — гл. XVII, раздел А и Б, да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения — и този правилник.
/2/ В помещения с взривоопасна среда, класифицирани съгласно Правилника за устройство на електрическите уредби — глава VI1—3 и на „Противопожарни строително-технически норми" от 1978 г. глава XVII — Раздел „В" да се спазват изискванията „Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения” — Д—01—008 от 1971 г. - глава V1-4.
/3/. При захранване на ръчните електрически инструменти и приносими, ръчни лампи с безопасно напрежение /чл. 1—7—84 на Правилника за устройство на електрическите уредби/ изпълнението на захранващите трансформатори като разделящи да отговаря на БДС 12348—80 „Защита срещу поражения от електрическия ток. Изисквания към трансформаторите за защитно разделяне и за безопасно свръх ниско напрежение".

Раздел III
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ

Чл. 75 /1/ При извършване на ремонт на електрическите уредби от електротехническия персонал да се прилагат изискванията на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.^и изискванията на този правилник.
/2/ При ремонт дежурният електротехник /енергетик/ да извършва всички необходими организационни и технически мероприятия за осигуряване на безопасна работа по електрооборудването на машината или съоръжението, които ще се ремонтират. Работа да се допуска само след подписването на „Акт за ремонт" от дежурния електротехник /енергетик/ по утвърден образец.
/31 При извършване ремонт на електро-съоръжения във взриво- и пожароопасни помещения, освен ,,Акт за ремонт" да се издава разрешител ■ но зз извършване на заваръчни и други огневи работи_ и Протокол за определяне взривната опасност на проба на въздуха съгласно „Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи". /ДВ, бр, 95 от 1981 г./.-
/А/ При необходимост от пробно включване по време на ремонта, същото да се извършва от дежурен електротехник, но след съгласуване с отговорника на електроремонта /енергетика на цеха, гл. енергетик/. Искането за включване от отговорното лице за ремонта да се записва в оперативния дневник на електро-разлределителното табло на централната разпределителна подстанция.
/5/ След завършване на ремонта машината /уредбата/ да се включва за работа от дежурния електротехник само след заключителен протокол на Електротехническата лаборатория, да се закрива „Акта за ремонт" по установен ред - Дежурният електротехник да провери, че включването на машината /уредбата/ под напрежение не представлява опасност за обслужващия персонал.

Раздел IV
РАБОТА СРЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРЕНОСИМИ РЪЧНИ ЛАМПИ

Чл. 76. /1/ При работа с ръчни електрически инструменти и преносими ръчни лампи да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения — Раздел VI,-Глава VI.1,
/2/ Ръчните електрически инструменти и преносимите ръчни лампи, предназначени за експлоатация в пожароопасни и взривоопасни помещения, да бъдат в защитно изпълнение съгласно изискванията на Противопожарните строително-технически норми — глава XVII - „Електрически инсталации и уредби".

Раздел V
ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Чл. 77. За защита от преки попадения и вторични поражения от атмосферно електричество /мълния/ на сградите, надземните съоръжения, обектите в строеж, крановете на открито и други подобни да се спазват изискванията на:
1. „Гръмоотводни инсталации /Защита от мълния на сгради и съоръжения/" — Норми и правила за проектирано изпълнение и приемане в експлоатация.
2. „Правила за пожарната безопасност в химическата промишленост" от 1971 година - Раздел VI — Електроинсталации и средства за защита от статично и атмосферно електричество.

Раздел VI
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ,
ПРИ КОИТО СЕ ГЕНЕРИРАТ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ ЗАРЯДИ

Чл. 78. За защита от електростатични заряди в електрическите уредби да се спазват изискванията на:
1. Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения - Глава VI.20.
2. „Правила за пожарната безопасност в химическата промишленост"— Раздел VI — електроинсталации и средства за защита от статично и атмосферно електричество.
3. „Противопожарни строително-технически норми" — глава XVII — раздел „В" и & 901".
Чл. 79, /1/ Бронята на кабелите на металическите тръбопроводи за лесно запалими течности да се заземява в двата края към общия заземите- лен контур при влизането им в сгради и съоръжения.
/2/ На заземяване подлежат частите на съоръженията, в които се генерират електростатични заряди, вътрешните и външни части на неметалното обзавеждане, когато изолационното му съпротивление е над 106 Ώ, резервоари с вместимост над 50 /в две точки/, проводими обекти, в течни диелектрици и прахове и метални тръбопроводи.
/3/ При поддържане и ремонт заземителните устройства /уредби/ да се проверяват периодично от квалифициран електроперсонал:
1. сигурността на електрическата връзка между отделните части на тръбопроводите за леснозапалими течности и към заземителния контур, както и между токопроводящите елементи /местата за заваряване, болтовете и други съединения/;
2. степента на разрушаване от корозия на отделните елементи от заземителния контур и вземане мерки за антикорозионна защита,
/4/ Електростатичното заземяване да се изпълнява при отсъствие ма общ заземителен контур чрез отделен заземител със съпротивление до 100 Ώ
/5/ За намаляване на генерацията на електрическите заряди при прахови и течни диелектрици е забранено превишаването на допустимите ско- рoсти на течностите на тръбопроводите и изливането в апаратите да е в зависимост от диаметъра на тръбите и специфичното обемно съпротивление на течностите.
/9/ Преработването на прахообразните материали да се извършва в метално или неметално електропроводимо обзавеждане със съпротивление, не по-голямо от 105 Ώ
/7/ В уредбите за транспортираме и смилане на материалите да се прилага овлажняване на подаващия въздух до 65% относителна влажност.

Раздел VII

АВАРИЙНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

Чл. 80, /1/ Съгласно Правилник за устройството на електрическите уредби — гл. VIII—1, всички консуматори /електропотребители/ от първа категория да се осигуряват с независимо аварийно електрозахранване, както следва
1. консуматорите /електродвигатели, трансформатори, електромагнети, нагреватели, съоръжения, вентилатори и др./, които при прекъсване ма нормалното електрозахранване създават реална опасност за живота на хора, отравяния от химически вещества, масов брак на продукцията, повреди на машини и съоръжения, взрив, пожар и други подобни опасности, да имат осигурено аварийно електрозахранване;
2. осветителните тела, монтирани към аварийното осветление за продължаване на работата или за евакуация на хора, трябва да имат осигурено аварийно електрозахранване,
/2/ Аварийното електрозахранване да има автоматично устройство, което при спиране на нормалното електрозахранване да осигурява автоматично превключване на аварийното електрозахранване не по-късно от 2 секунди,
/3/ Когато мощността на независимия електроенергиен източник на аварийно електрозахранване е по-малка от тази на консуматорите или между консуматорите с по-голяма мощност има по-големи разстояния, които създават затруднения за цялостното осигуряване на консуматорите с аварийно електрозахранване, електроенергийният източник да бъде повече от един, монтирани на едно и също място ипи на различни места.

ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл, 81. /1/ Приспособленията, машините, агрегатите и другото технологично обзавеждане да имат необходимите ограждащи и предпазни устройства, блокировки, сигнализации и елементи, свързани с конструкцията на обзавеждането и осигуряващи безопасност на труда.
/2/ Откритите движещи се части на машините и приспособленията /зъбни колела, шантуни, излизащи краища на валове, маховици и др., а така също всички открити предавки /преводни колела/, ремъци, вериги и др от електродвигателните, лостовите прекъсвачи, реостатите, отворите в корпуса на машините, да бъдат оградени с кожуси или мрежа с отвори не по-големи от 10 х 10 мм. Машините, агрегатите и другите съоръжения да имат осигурени ограждения на всички опасни места без да се затруднява тяхното обслужване. Подлежащите на чести прегледи ограждащи приспособления, да могат бързо да се свалят ипи отварят.
/3/ Огражденията да бъдат изработени от метал или от прозрачна пластмаса и да отговарят на следните условия:
1. при всички случаи да преграждат достъпа до опасната зона;
2. да бъдат здрави, добре закрепени, да не се отварят самопроизволно;
3. да ме създават неудобство за обслужващия персонал при чистене, регулиране, спазване и експлоатация на обзавеждането;
4. да ме пречат на движението на работника и да не намаляват производителността на труда;
5. до форма да бъдат близки до конструкцията на ограждащия детайл /зона/;
6. в случай на необходимост /преглед, авария и др. да може да се свалят;
7. да бъдат равни, без пукнатини, остри ъгли и др.;
8. при свалени ограждения да е невъзможно пускането на апарата /машината/ е действие;
Чл. 82. /1/ Предпазните приспособления и блокировки да отговарят на следните изисквания:
1. да функционират непрекъснато, без да отвличат вниманието на работника;
2. да няма възможност за включване на машината или приспособлението в действие, когато предпазните приспособления са неизправни или изключени;
3. да не са причина за намаляваме производителността на труда и да не усложняват труда на работника.
/2/ Забранено е експлоатацията на машините, апаратите, технологичните линии иДР., когато:
1. са повредени системите за аварийно спиране;
2. не са монтирани предпазните ограждения.
/3/ Механизмите за пускане и спиране /бутони, ръкохватки, лостове, педали/ да бъдат монтирани на удобни места и да са осигурени срещу самоволно включване при случайни допирания, тласъци и др.
/4/ Бутоните за включване и задвижване на машините да се поставят на всички работни места, където се използуват дистанционни управления на обзавеждането.
Чл. 83, /1/ Тоководещите части на елементите на електрообзавеждането и захранващата мрежа, разположени в леснодостъпни места, да бъдат защитени и добре изолирани. Всички неизопирани тоководещи части на елементите на електрообзавеждането и захранващата мрежа да бъдат покрити със здрави и надеждно закрепени ограждания, свалянето или отварянето на които да е възможно само с помощта на ключове и инструменти. Огражданията да бъдат от негорими или трудногорими материали.
/2/ Вратите и кожусите за електрическите устройства и на незащитените тоководещи части да бъдат съоръжени със специални блокиращи устройства, възпрепятствуващи отварянето им. Да се изключва цялото електрообзавеждане, когато електрическите устройства са без блокировка.
Чл. 84. /1/ Машини, чиито механизми представляват опасност за обслужващия персонал да бъдат снабдени с надежднодействуващи спирачни и бпокировъчни устройства, осигуряващи неподвижност на механизмите на машината при липса на налягане върху нея, и бързо задържане при спешно /аварийно/ спиране.
/2/ Забранена е работа с машини, съоръжения и агрегати, когато са повредени или са изключени елементите на автоматиката — защитна и регулираща.
/3/ След приключване на работата машините, инсталациите, автоматите и уредбите да се изключват от напрежението и само след пълното им спиране работниците да напускат работните места.
/4/ Преди ремонт машините или механизмите да се изключват от напрежението, да не се допуска включване на нито една тяхна част поради случайно натискане на пусковите приспособления. На машините или механизмите, по време на ремонт да се поставят табелки съгласно Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения — приложение XII,
Чл. 85. /1/ Ограждането на педалите за пускане на машините да бъде здраво, без остри краища, да не затруднява движението на краката и да изключва възможността за случайно натискане и пускаме на машината.
/2/ Стъпалото на педала за пускане на машината да бъде право, с грапава повърхност и да има опора за краката. Ширината на педала да не бъде по-малка от 80 мм, а дължината от опората — не по-малка от 110 мм,
/3/ Разстоянието от нивото на пода до педала /преди включване/ да не превишава 120 мм, а след неговото натискане /включване/ — 60 мм.
/4/ Натоварването при натискане на педала да не превишава 2,7 кг — за седящо и 3,5 кг за изправено положение, а при включване на ръкохватката — 1,5 кг за дясната и 1 кг за лявата ръка.
Чл. 86. /1/ При оцветяване на обзавеждането да се използуват препоръчаните оптимални цветове на системата на гяхното преимуществено използуване изискванията на БДС 10421-72 „Машини и съоръжения. Цветове сигнални. Общи изисквания".
/2/ При оцветяване на стените и таваните на производствените помещения да се избягват тъмните цветове, предизвикващи резки контрасти със светлия фон на работното място,
Чл. 87. /1/ Електрическите машини и съоръжения да бъдат обезопасени съгласно Правилника за устройство на електрическите уредби и Правилника за техническата експлоатация на енергопотребителите,
/2/ Видовете и начините на прокарване на електрическите проводници и кабели и електрообзавеждането на машините, агрегатите и съоръженията да отговарят на съответния клас на помещенията съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби и Противопожарните строител нотехмически корми.
Чл. 88. /1/ Бутоните „пуск" и „имлулсно пускане" да бъдат хлътнали с 3-5 мм и боядисани в черно. Бутоните „стоп" да бъдат боядисани в червено и да излизат над панела не по-малко от 3 мм. Педалите за пускане на машината и другите включващи механизми да имат конструкция, изключваща случайно задействуваме и самостоятелно включване на машината от внезапни тласъци, удари и до.
/2/ Контактите на бутоните да бъдат защитени от прах, мастила, разтвори, масла и др,
/3/ На машините, обслужвани от няколко работника или имащи няколко поста за управление, да бъдат монтирани бутони „стоп" /спри/ и звукова сигнализация. Бутони „стоп" да има на всяко работно място. Пускането на такива машини да става само от едно командно табло и след подаване на сигнал,
Чл, 89. /1/ За съхраняване на елементи на електрообзавеждането, на лампи за местно осветление, блокиращи вериги, електромагнитни съединения и др. с безопасно свръх ниско напрежение /с понижено напрежение 42 и 12 V/ да се използуват трансформатори със защитно разделяне, съгласно Правилника за устройство на електрическите уредби — гл. 1—7—84,
/2/ Забранено е поязувамето на автотрансформатори и съпротивления /реостати/ за получаване на понижено напрежение,
Чл. 90. При ръчно превъртане на машината да се изключва възможността за случайното й включване при поставяне на ръкохватката или при натискане на бутона за ръчно превъртане.
Чл. 91. /1/ Агрегатите, машините, приспособленията на апаратите да имат максимално автоматизирано или механизирано управление и обслужване, за да се избегне голямото физическо натоварване при закрепване и снемане на форми и изделия /с тегло не по-голямо от 16 кг на работник при ръчна работа/.
Чл, 02. /1/ Контролните и сигналните устройства, различните и предупредителните надписи, табелки и др. да бъдат добре видими, да имат целесъобразна конструкция и да се разполагат така, че наблюдаването им да изисква най-малко напрежение на вниманието.
/2/ Ръчните колела, дръжките, ръкохватките на лостовете и устройствата за управление да се изработват от топлоизолационни и електроизолационни материали и да имат размери, форма и положение, удобни за хващане с ръка, а когато са метални да имат електроизолационни покрития, да са изолирани от тоководещите части и занулени,
/3/ Приспособленията за изменение на оборотите или посоката на движение да бъдат здрави, надеждни при действие и безопасни при експлоатация. Преместването на транспортните ремъци върху шайби да става само със съответните механични приспособления.
/4/ При големи и дълги по размери машини /транспортьори, елеватори и др./ да има възможност за спиране от няколко места, а пускането им да става от едно командно табло!
/5/ Устройствата за пускаме на електродвигателите да бъдат занулени за защита от допирно напрежение, съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби.
/6/ При смазване частите на машината, огражденията да не се свалят. За тази цел на огражданията да се монтират вратички. Забранено е почистването, ръчното смазване и регулирането на машините гю време на движение.
/7/ Ремонтът и почистването на машините да се извършва при изключен главен прекъсвач и поставена табела ,,Не включвай, работят хора!".
/8/ Пускането на машината да става от майстора след подаден сигнал ,,пази се".
Чл. -93. /1/ Шумните и вибриращите машини да се монтират на съответни технически оразмерени фундаменти, отделени от пода и с поглъщащи виброподложки /или шумови подложки/ под тях, да са в отделно помещение и да се осигурява дистанционно управление.
/2/ Всяка таблетмашина да бъде поставена в отделно помещение. Когато една лекарствена форма се работи на няколко таблетмашини, същите да се поставят в едно работно помеицение.
/3/ Забранява се работа с таблетмашина, когато същата няма устройство за локална вентилация или не е изправна.
/4/ Да не се допуска попадането на измиващи и мазилни вещества върху междуетажните покрития и фундаментите; под обзавеждането да има маслоизолационна или маслоулавяща подложка /специален маслонепроницаем бетон или метална тава/.

Раздел II
КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ И АВТОМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И НА АТМОСФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Чл. 94. /1/ Контролно-измервателните прибори и средствата за автоматизация, монтирани върху обзавеждането и комуникациите да отговарят
на изискванията на Правилника за устройство за електрическите уреди, а техният обем да се определя от технико-икономическа целесъобразност.
121 Проверката на приборите и средствата да става по график, утвърден от главния инженер на предприятието или неговия заместник по контролно-измервателни прибори и автоматика.
/3/ Работите по монтажа на контролно-измервателните прибори и автоматика да се осъществяват в съответствие с проектите, по които ще се извършва монтажът и всички цитирани в тях стандарти, правилници и други нормативни документи.
/4/ Електрическите съоръжения за контролно-измервателни прибори и автоматизация в нормално /общопромишлено изпълнение/ да се монтират само в помещения с нормална пожарна опасност,
/5/ Когато се монтират такива съоръжения в херметични шкафове, продухвани с въздух или инертен газ под остатъчно налягане, това да се извършва съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби и 6ДС 6405—74 - „Съоръжения електрически взривобезопасни /Csh/ и взривозащитни /ЕХ/ Съоръжения, продухвани под свръх налягане или под статично свръх налягане", и то с изхвърляне на газовете в атмосферата.
/6/ Приборите и средствата за автоматизация, монтирани извън помещенията, да бъдат защитени от атмосферни влияния,
Чл. 95. /1/ Приборите с живачен пълнеж да бъдат снабдени с уловител или да имат други защитени приспособления в случай на изхвърляне на живак.
/2/ Операциите с живак да бъдат организирани в съответствие с нормите и изискванията на Санитарните правила за работа с живак /ДВ, бр. 10 от 1959 г,/ и глава VI раздел II от този правилник.
/3/ При ремонт‘на приборите и средствата за автоматизация работите с живак да се извършват само в специално обзаведени помещения,
Чл. 96. /1/ В помещението с таблото за автоматизация да се използува въздушно отопление. Забранено е и ползуването на парно отопление.
/2/ Забранено е въвеждането на импулсни и други тръбопроводи с леснозапалими и взривоопасни вещества в помещението с табло за автоматизация.
/3/ Забранено е прокарването на транзитни тръбопроводи през помещенията за управление.
/4/ Устройствата за автоматизация на технологичните процеси /прибори, регулатори, сигнализатори и дистанционно управление/ да осигурява:
1. безопасността на контрола и управление на процесите;
2. предупреждението на предстоящото пускане на механизмите с ав-
том ат ич но или дистанционно управление;
3. предотвратяването на разливането на течности от пълнещите се
резервоари /бани/;
4, централизацията на контрола и управлението за предотвратяване излишното движение на обслужващия персонал на цеха.
Чл. 97. Експлоатацията на приборите с радиоактивни излъчвания да става в съответствие с Наредба 035 за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения /ДВ, бр. 60 от 1974 г./.
Чл. 98. /1/ За постоянния контрол на състоянието на приборите на предприятието да бъде определено и утвърдено със заповед лице, отговарящо за спазване на инструкцията за тяхната експлоатация.
/2/ Сгъстеният въздух, захранващ контролно-измервателни прибори и автоматика, да се очиства от прах и масло и да се суши под точката на оросяване.
/3/ За апаратите и машините, и за тези, управляващи от разстояние, да бъде предвидено устройство за спиране непосредствено от работното място /около апарата и машината/.
/4/ На транспортьорите и другите механизми с голяма дължина да има устройство за тяхното спиране от всяко работно място по дължината.
/5/ За осигуряване на необходимата последователност в общия производствен цикъл, всеки механизъм или група механизми, свързани в единен технологичен процес, да има автоблокировъчни устройства и сигнални приспособления.
/6/ Механизмите и съоръженията на непрекъснатите технологични пинии да имат електрическа блокировка и в случай на аварийно спиране.
П! Схемите за автоматизация на технологичните процеси да бъдат изпълнени така, че неизправността или излизането от строя на отделни средства, за автоматизация да не предизвикват авария в производството.
/8/ За взривоопасните и силно токсични продукти и производства да се осигурява стационар на автоматична апаратура за постоянен контрол, включително и блокировка на съответната апаратура.
/9/ Във всеки цех да се въвежда специална тетрадка за вписване на резултатите от прегледите и бележките за регулирането и ремонта на уредите и средствата за автоматизация.

Раздел III

ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

Чл. 99. /1/ Агрегатите, машините, апаратите и съоръженията, подложени на действието на агресивни среди, да бъдат защитени от корозия съоб- разно с изискванията на проекто-конструкторе ката документация.
/2/ Апаратите и комуникациите за силно корозийно действуващи реагенти да бъдат направени от съответни антикорозионни материали.
/3/ Да се провеждат редовни прегледи на апаратите, комуникациите и съоръженията с оглед установяване степента на корозията. Сроковете и методиката на проверките да се регламентират със специална инструкция, утвърдена от директора, Наблюдаването и отговорността за безопасното състояние на металическите конструкции, апаратите и комуникациите да се възлагат на механиците на цеховете.
/4/ Тръбопроводите, подложени на бърза корозия или на задръстване с наслоения от соли и замърсявания по вътрешната им повърхност, периодически да се оглеждат и почистват.
/5/ За избягване на интензивна корозия на материала, от който са направени стените на реакторите и свързаните с тях апарати и тръбопроводи, да се спазва следното:
1. проверява се състоянието на защитната облицовка в установените срокове;
2. не се допускат кородиращи примеси в постъпващата суровина, повече от установената с регламента;
3. след изваждането ма продуктите от реактора /апарата/ да се изважда и катализаторът с активно вещество при сменяне или прекъсване на производствения процес;
4. следи се за правилното подаваме на инхибиторите на корозията в потока на суровината;
5. установяват се и се знаят участъците е апаратите и тръбопроводите, които най-много се износват и системно се проверява дебелината на стените на тези места.

Раздел IV

АБСОРБЕРИ

Чл, 100. /1/ Преди пускане на абсорберите същите да се оглеждат, да се проверява изправността и готовността за работа на всички свързани с тях апарати и тръбопроводи, изправността на автоматичните устройства, регулаторите за температура и налягане в колоната, изправността на нивопоказателя на течността, на приемниците на реактификата, на рефлюкените съоръжения и съдовете за кубовия остатък,
12! При работа наабсорбционнитеколони да се осъществява непрекъснат контрол за:
1. налягането в колоната;
2. количеството и температурата на абсорбента, който се подава в колоната;
3. количеството и температурата на сместа от газове или пари, които постъпват в колоната;
4. нивото на течността в долната част не колоната.
Чл. 101. /1/ При фракционна дестилация на полимеризиращи разтвори де не се създават условия за образуване и наслояване на полимери и в колоната; в изнесените нагреватели и тръбопроводи, за което:
1. да не се допуска понижаване не установения вакуум при дестилацията или повишаване на температурата в нагревателите, като се следи за непрекъснатото подаване на инхибитора в дестилационната смес, а процесите да се автомзтизират;
2. да се очистват системно наслоените полимери, като срокът за очистване на колоните и нагревателите да е отразен в цеховата инструкция;
3. забранено е задръстването на предпазителните клапани и линиите за изхвърляне на полимери.
/2/ За избягване образуването на ледени и кристалохидратни задръствания при фрикционна дестилация на ниско кипящи разтвори и втечнени газове, а от там и повишаване налягането, да се спазва следното:
1. да се контролира съдържанието на влага в суровините;
2. в местата, където системно се наблюдава образуването на ледени и кристалохидратни задръствания, да се подава разтворител /алкохол/ или те да се подгряват;
3. да се следи количеството на подавания хлороагент, като не се допуска повишаването на температурата и колоната.
/3/ За избягване на интензивна корозия на материала и за образуването на самозапалващи се на въздуха серни съединения на желязото да се вземат мерки за намаляване на кородиращите примеси в суровината, която постъпва за дестилация или абсорбция. Допустимото количество коро- диращи примеси в суровината да е посочено в инструкциите.
Чл. 102. /1/ Не откритите инсталации през зимния сезон във всяка
смяна да се проверява състоянието на абсорбционните колони, продукто- проводите, родните линии, дренажните щуцери на паропроводите и апаратите, изпускащите линии и др,
/2/ В този период да се поддържа непрекъснато движение на течностите в комуникациите против замръзване. Изпускащите и дренажни линии в тези в най-опасните участъци, по които се подава вода, основи и други замръзващи течности, да се подгряват,
/3/ Забранено е ползуването на пробовземащи кранове, без пускане на горещия продукт през хладилник, отводните тръби и тръбите на хладилника да са технически изправни,
/4/ Забранено е препълването на междинните приемници за дестилатни продукти. Препълването нарушава кондензирането и довежда до разливане на течността.
Чл. 103. /1/ Преди спиране на абсорбционните колони за ремонт и за почистване да се извършва следното;
1 1. прекратява се загряването и подаването на суровини, а налягането
се довежда до атмосферното;
2. изключват се свързаните с колоната апарати, напълнени с течности и газове, чрез пълно разединяване на тръбите или чрез поставяне на заглушки между фланците;
3. абсорберът се освобождава от горими и леснозапалителни течности и когато технологията позволява абсорбера се промива с вода;
4. абсорберът се продухва с водна пара или с инертен газ до пълното отстраняване на горимите вещества, като края на продухването се определя чрез анализ на излизащата пара или инертен газ. Горимите пари и газове да се свеждат до безопасни концентрации. Продухването на абсорберите с пара да става от изправна магистрала, снабдена с манометър за отчитане на налягането на парата, като по време на продухването да се следи показанието на манометъра и се коригира количеството на парата до необходимото налягане,и да се използува твърда връзка за продухване с пара.
5. люковете на абсорбера се отварят, като отварянето им започва отгоре. През това време в колоната се подава пара или инертен газ.
/2/ Почистването на вътрешната повърхност на абсорбера да става внимателно с неискрящи инструменти. Когато в абсорбера има наслоения, склонни към самозапалване на въздуха, то почистването да става чрез постоянно намокряне на повърхността с вода или негорима течност,
/3/ Наслоенията, които се свалят от стените при почистване, да се поставят в металически съдове и да се изнасят от помещенията и инсталациите.
/4/ След спиране и ремонт цялата апаратура, арматура и измерителни прибори да се подлагат на проверка за трайност, херметичност и техническа изправност.
/5/ При пропуски в абсорберите да се подава водна пара или азот към местата на пропуските, за да се предотвратят възможни запалвания или образуване на взривоопасни концентрации.

Раздел V

АВТОКЛАВИ

Чл. 104. /1/ Горещите повърхности на автоклава, нагревателите и тръбопроводите да бъдат покрити с топлоизолационни материали. Температурата на изолацията да ме бъде по-висока от 45°С.
/2/ Нареждането на продукцията е автоклава и изваждането й да бъде механизирана.
/3/ За обслужване ма високи вертикални автоклави да има работна площадка с постоянни стълби с перила. Перилата да са високи най-малко 1 м и с бррд отдолу най-малко 15 см. При движение на колички и електротелфери при хоризонтални автоклави да има сигнализации, което да предупреждава за пристигането им.
/4/ Повдигането на автоклавните капаци да бъде механизирано и да има приспособления, които да не позволяват падане на отворения капак.
/5/ Балансът иа автоклава да се регулира от лице, което има право да извършва регулировката.
/6/ Забранено е да се работи с автоклав с неизправни манометри.
/7/ Вентилите на автоклавите да се монтират така, че обслужването им да бъде удобно и безопасно,
/8/ Работниците да работят вътре в автоклава само когато температурата спадне до нивото на тази в помещението. Докато се работи вътре, да се осигурява достъп на свеж въздух, посредством отварянето на вратите,
/9/ Автоклавът, преди пускане в експлоатацията бъде регистриран от органа за контрол на съдовете, работещи под налягане.
Чл. 105. При работа на автоклав ВТ за изваряване и избелване ма тъкани да се спазва следното:
1. зарежданият с материал перфориран цилиндър да се поставя с помощта на телфер бавно и внимателно, като при затваряне на автоклава се проверява уплътнението и уплътнителните повърхности /уплътнителния пръстен не смазва леко/.
2, капакът да се отваря само като се отстрани налягането и след като температурата спадне под 80°С.
3, казанчето на резервния съд винаги да бъде до половината с разтвор.
4. забранено е стоенето под перфорирания цилиндър по време на преместването му, пипането с ръце на изварителния и избепителния разтвор и навеждането под отворите на отработената луга и изварителния разтвор.

Раздел VI
СУШИЛНИ

Чл, 106. /1/ За всяка сушилня да се установява пределно допустимата норма на натоварване с материал, пределно допустимия режим на работа и наблюдения за изправността на приборите за автоматичен контрол и сигнализация.
/2/ Вентилационната инсталация в сушилните камери при сушенето на вещества и материали през периодите на сушенето да осигурява взривобезопасна концентрация на парите и газовете - не по-голяма от 50% от долния предел на взриваемост, а за сушилни, в помещенията на които пребивават временно лица, концентрацията да не бъде по-висока от пределно допустимите норми,
/3/ Контролът за концентрацията на парите да се извършва чрез химически анализ.
/4/ В големи пожароопасни сушилни инсталации и във взривоопасни сушилни инсталации контролът на съдържанието на пари във въздуха да става непрекъснато с помощта на стабилно монтирани газоанализатори.
Чл, 107, /1/ При експлоатация на сушилна инсталация да се следи за нормалната работа на вентилационните уредби и за състоянието на въздуховодите от сушилнята до същите уредби. Забранено е сушилната инсталация да работи при намалена производителност на вентилационните инсталации
/2/ При липса не газоанализатори да се предвижда а втом етична сигнализация, която да предупреждава при намаляване на производителността или при аварийно списание на вентилационната инсталация.
/3/ Сушилната инсталация да има блокировка, осигуряваща прекъсването на нагряването, когато има намаляване на производителността или спиране на вентилационната инсталация.
Чл. 108. /1/ При сушилни, които работят чрез рециркулация на въздуха, да се контролира допустимата степен на рециркулация, с оглед да не се създава взривоопасна концентрация на пари и газове в сушилната камера. Шибърите на извеждащата линия да са снабдени с ограничители.
12! При работа на сушилни с периодическо действие, вратите на камерите плътно да се затварят.
/3/ 8 сушилни с непрекъснато действие и с постоянно открити отвори да се следи системата на засмукване да осигурява скорост на движение на въздуха в отворите не по-малко от 1-1,5 м/сек., с оглед пари от разтворителя да не проникват в цеха.
/4/ При работа на сушилни с непрекъснато действие да се следи движението на транспортьорите с изсушавания материал. Забранено е спирането им, тъй като става нагряване и възпламеняване ма материала.
/5/ При работа на сушилни с непрекъснато действие да има блокировка, изключваща нагревателната система, когато транспортьорите не работят /не се подава материал в сушилните/.
Чл. 109, /1/ Забранено е спирането на инертния газ или заменянето му с въздух при сушилни, заредени с материал, отделящ горими разтворители или прахообразни вещества.
/2/ При замърсяването с прах на калориферите, кондензаторите и другите апарати, същите да се почистват в график в зависимост от степента на замърсяването.
/3/ Лентовите и разпрашващите сушилни и свързаните с тях въздухо- води и циклони да се заземяват. При работа на сушилните да се проверява изправността на заземяването.
/4/ Във взривоопасните сушилни да се употребяват само взривобезопасни вентилатори съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби. Вратите да се правят от метали, необразуващи искри при удар.
Чл. 110. /1/ За ограничаване разпространяването на възникнали пожари да се следи за изправността на автоматично затварящите се кранове по засмукващите линии и по тези, по които се подава свеж въздух.
/2/ Редовно да се проверяват и почистват от прах и други отлагания сушилните камери, подгревателите, въздуховодите, филтрите, циклоните и транспортните приспособления, а така и качеството на смазване на триещите се повърхности,
/3/ Сушилните камери така да бъдат конструирани и да се използуват само такива, които при експлоатация не създават прах, газове и пари над пределно допустимите концентрации.
/4/ Когато при сушенето въздуховодите се замърсяват с продукти от кондензирани пари на разтворители или от кристални наслоения, периодически те да се почистват по пожаробезопасен начин. Редът и начинът на почистване да се регламентира с инструкция.
/5/ Да се организира рекуперация на парите на органичните разтворители.
/6/ Забранено е сушене на полимерни материали, които не са напълно дегазирани от горими мономери и разтворители. Дегазирането да се определя системно чрез вземане на проби от продукта за анализ. Дегазирането се смята за пълно, когато същото е проведено до наличие на горими мономери в допустимите за мономера граници.
Чл, 111. При работа на конвенционни /въздушни сушилни/ да се спазва следното:
1. калорифери, разположени в сушилните камери, да нямат допир с изсушавания материал и повърхностите им да са предпазени от замърсяване с прах и отпадъци. Нагревателните елементи да са достъпни за оглед и почистване;
2. забранено е изсушаването на горими материали в сушилни с нагревателни елементи, монтирани в камерите;
3. при сушене на материали във вид на ленти /каучукови ленти, тъкани,пропити с полимерни материали и др./ да се спазва установената по технологията скорост на движение. Да не се допуска скъсването на лентите и замърсяването на сушилните;
4. при сушене на надробени материали /късове или влакнеста маса и др./, склонни към самозапалване, и на вещества и материали, оцветени или пропити със склонни към самозапалване течности, да се поддържа установената оптимална дебелина на слоя. Материалът да е равномерно разпръснат, а не на куп.
Чл. 112, При работа на терморадиационни сушилни /панели с газово, с лампово или с електрическо подгряване/ да се спазват следните изисквания:
1. забранено е включването на сушилните при неизправни терморегулатори, които автоматично отчитат определената температура, а при опас- ни случаи — изключват източниците на топлоизлъчване;
2. да се упражнява постоянен контрол за температурата на стените на нагревателните елементи;
3. за предотвратяване прегряването на стените, системно да се наблюдава състоянието на топлоизлъчващите повърхности на камерите и каналите за отвеждане продуктите на изгаряне;
4. а ламповите и камерни сушилни да се установяват пределно допустимите разстояния от лампите и панелите до изсушавания материал. Да се вземат мерки против попадане топлоизлъчвател върху изсушения материал;
5. забранено е пущането в действие на сушилните^с непрекъснато движение на материали при неизправно действуващите системи.
Чл. 113, При работа на електрически, високочестотни сушилни да се спазва Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби ,и съоръжения — гл. VI. 13, Правилника за устройство на електрическите уредби. Противопожарните строително-технически норми — гл. XVII раздели Б и В и следните изисквания:
1. забранена е работа с електрически високочестотни сушилни при неизправни системи за блокиране, които автоматично да изключват напрежението при отварянето на вратите на камерите;
2. за предпазване от електрически пробив и нагрявания диелектрик да се контролира напрежението, което да бъде 1,5—2 пъти по-малко от номинапното;
3. да се ограничава работното напрежение на електродите. Повишаването на интензивността на нагряване на материалите да става посредством високочестотен електрически ток;
4. при разместване на материали да се оставят интервали между хоризонталните и вертикални редове /в зависимост от начина на сушене/ за свободно отвеждане на влагата;
5. при контактен начин на сушене да се осигурява необходимият допир между материала и електродите, като се изключват въздушните процеси;
6. да има сигурна блокировъчна система, която да осигурява изключването на електрическия ток към електродите, в случай на възникване на превишаване ма температурата над допустимата. Да има автоматична свет. линна или звукова сигнализация /или и двете/ за известяване на обслужващия персонал за пожар;
7. забранено е гасемето с вода на електрическата и високочестотната част на сушилната инсталация, когато е под напрежение. За целта да се използуват негорими газове или други подходящи средства за гасене на пожари и електрооборудване под напрежение.
Чл, 114. Сушенето на веществата в кипящ слой да се извършва при следните условия:
1. забранена е работа със сушилни за сушене на прахови горими материали в кипящ слой, когато сушилните не са съоръжени с технически изправни прибори за контрол и регулиране на височината и температурата на слоя, температурата на гори мия газ, използуван като топлоносители за работата на автоматичното устройство за изключване на електрозахранването при претоварване на сушилните;
2. за предпазване от изсмукване на въздух и попадането на горими пари или прахове в помещението да се поддържа пълна херметичност на цялата система и да има вентилационна инсталация за улавяне на отделяните прахове;
3. буците, получени при сушенето, наслоени в допната част на слоя, незабавно да се отстраняват, за да не запушват отворите на решетките и наруши температурния .режим, с което се създава възможност за възникване на пожар;
4. да се поддържа постоянно налягане и скорост на газовете /за да не се намалява размерът на частиците при повишаване на скоростта, което довежда до разсейването им в атмосферата и да не се получи уплътняване на слоя и запушването на решетката при намаляване на скоростта/.
Чл. 115. Забранява се работата със сушилни инсталации, когато не са съоръжени с технически изправни автоматични системи за пожарогасене, което да се проверява ежемесечно. Сушенето на нитросъединения да се извършва чрез спринклерна система. При запалване на изсушавания материал незабавно да се спират вентилационните уредби и транспортните устройства.
Чл. 116. При работа с разпрашителни сушилни за сушене на културална течност, получена от ферментацията на бацифармин(да се спазва следното:
1. след свършване на ферментацията съдържанието на ферментатора да се прехвърля с два резервоара, като се използува налягането във ферментатора.
2. тръбата на резервоара да достига почти до дъното така, че по време на прехвърлянето на пулпуралната течност, ферментационната среда се плъзга под повърхността на течността, което води до отстраняваме на пръскане и пенообразуване.
3. необходимото количество цинков сулфат да се прибавя под формата на 50% разтвор при непрекъснато и добро разбъркване на разтвора.
4. забранено е при измиване да се допуска измокряне на командните уредби и ключовете на електроинсталацията.
5. по време на работа да се работи с предпазни очила и с маска на устата.

Раздел VII

МАШИНИ ЗА НАТРОШАВАНЕ И СМИЛАНЕ

Чл. 117. /1/ Забранена е работа с машини за натрошаване и смилане,
транспортиране и за други операции, отделящи прах, когато нямат сигурна
прахокозащита и смукателна вентилационна инсталация, изключваща изпущането на горим прах в помещенията.
/2/ При смилане на вещества, прахът на които с въздуха образува взривоопасни смеси, машините за .натрошаване и смилане да имат взривозащитно изпълнение съгласно изискванията на Правилника за устройство на електричческите уредби. Да се предвидят мерки и срещу възникване ма механични искри при обработка на горими материали.
/3/ Трошачките, мелниците, вибрационните сита и класификаторите да бъдат автоматично блокирани с транспортното и спомагателно обзавеждане, свързано в системата /потока/, т.е. да е осъществено едновременно спиране, за да не се натрупва натрошена горима маса.
/4/ Забранена е работа с трошачките и смесителите на натрошена маса, снабдени със система за работа с инертен газ, когато същите нямат изправна автоматична блокировка, която да блокира пущането им преди да им е подаден инертен газ. Спирането на газа да става след спирането на машините.
/5/ Люковете и вратите по смилачно-трошачните машини да са плътно затворени.
Чл. 118. /1/ Забранена е работа с машините за натрошаване, смилане и сепариране /класиране/ при:
1. наличие на пукнатини по корпусите на машините;
2. разхлабване на съединенията и непълно затваряне на капаците;
3. липса на местна вентилационна инсталация;
4. неизправност в трансмисиите;
5. преминаване на прах през неплътности в корпуса или през болтовите отвърстия.
6. неизправност на контролно-измервателните, защитни и сигнални устройства;
7. липса или неизправност на предпазните ограждения.
/2/ Натоварването на трошачките и мелниците с материали да не превишава допустимите норми за натоварване, посочени в паспорта на а завода- производител. Мелниците да работят при пълно натоварване.
/3/ За премахване натрупването на взривоопасен или самозапалващ се прах в машините и апаратите да се спазва следното:
1 . да се проверява състоянието на вътрешната повърхност н сите ма машините и да ме се допускат вдлъбнатини, грапавини, ...... линии и луфтове в свръзките;
2. да не се допуска кондензирането на водни пари, за да не се напластяват стените на машините;
3. повърхностите на машините, апаратите и тръбопроводите периодически да се почистват от напластен прах.
/А! Да не се допуска попадането ма прах в лагерите на машините поради опасност от триене, загряване и пожар,
/5/ Забранена е работа с трошачките и мелниците, когато не са съоръжени с електромагнитни уловители за отстраняване на метални късове и с механични сепаратори за отделяне на други примеси /бронз, мед и др./.
/6/ За правилмата работа на магнитните уловители да се спазва следното:
1 , дебелината на слоя от продукта, преминаващ под уловителя да е с равномерна височина,позволяваща улавянето на късовете;
2. уловените метални късове от магнитните уловители незабавно да се отстраняват от уловителите, за да не попадат повторно в суровината. Времето за почистване на магнитните полюси се посочва в инструкциите.
3. при аварийно спиране на електрическия ток, захранващ електромагнита, автоматично да се включва резервен източник на ток или да включва блокировъчно устройство, което да спира машините, подаващи матер! електромагнита;
4. подемната сила на магнитите периодично да се проверява, като ... и редът на проверката да са отразени в инструкцията.
Чл, 119. Предпазителните взривни мембрани на смилачните места на тръбопроводите за прах да се проверяват не по-малко от една път на 1 година. Материалът и дебелината на мембраните да съответствува на ....
Чл. 120. /1/ За предпазване от експлозия на взривоопасен искри на статично електричество машините, съоръженията и инструментите да бъдат обезопасени съгласно глава IV, раздел VI от този правили използуване на радиоактивни изотопи или други йонизиращи лъчения да се контролира изправността на защитната мощност. Забранена е работа с машини, на които липсва защитната мощност. Забранена е работа на машини, на които липсва защитата или е недостатъчно ефективна,
/2/ Почистването на машините и помещенията да става механизирано с прахосмукачка.
/3/ При гасене на горящи органически прахове, за избягване на разпрашяване и възникване на взрив да се ползува разпръсната вода с машина.

Раздел VIII
ХЛАДИЛНИ КОМПРЕСОРИ И КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ

Чл. 121. /1/ При работа с компресори да се спазват изискванията на Противопожарните строително-технически норми - глава IV,,Хим. проми шленост", раздел ,,Д", ,,Правила за пожарната безопасност в химическата промишленост" — раздел III, т. ,,А" — „Компресори и комресорни станции" и Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация н< работещи под налягане /ДВ, бр 16 от 1980 г./.
/2/ При работа с компресор /за предотвратяване засмукването на въздух/, при сгъстяване на горими газове, смукателните пинии да се намират постоянно под неголямо свръх налягане /налягане малко над атмосферното/ на газа. Когато съгласно условията на работа засмукващата линия на компресора се намира под разреждане, както е при компресорите на хладилни инсталации, вакуум-компресори и др., горимият газ след сгъстяването да се анализира за съдържание ма кислород.
/3/ Забранено е да се работи с компресор, когато няма технически изправни предпазителни клапани, регулирани на пределно допустимото налягане.
/4/ Изправността на клапаните редовно да се проверява,
Чл. 122. /1/ Забранено е ползуввнето на буферни съдове, когато нямат изпускателни тръби с кранове или когато те са неизправни.
/2/ За да не проникват горими газове от компресорното отделение в други помещения на гззокомпресорния цех,всички тръбопроводи в местата за преминаването им през стените да са плътно зазидани,
/3/ Забранено е поставянето на съдове със смазочни масла в компресорните отделения. Разходните съдове за масла с обща вместимост за три денонощия запас, за да се поставят върху негорима основа в помещения, отделни от компресорната инсталация с глуха негорима стена.
Чл. 123. Забранено е транспортирането на втечнени газове по тръбопроводи и други затворени системи, когато липсва технически изправвни сигнализация и когато преди подаването на втечнения газ предварително не е подаден сигнал за предстоящата операция, която незабавно да се спре при получаване на определен тревожен сигнал,
Ч л. 124. /1/ Забранена е употребата на сгъстен въздух при подаването на в тек нени горими газове с помощта на монтежу.
/2/ За подаването на втечнени и горими газове да се използува само инертен аз.
/3/ Резервните компресори да се изключват херметично от линиите за приемане на газ и от тези за нагнетяваме.
/4/ Забранено е ползуването на компресор с неизправна система за охлаждане. Компресорът да има блокировка, за да не работи при неизправна охлаждаща система.
/5/ Забранена е работата с компресор, когато не е пуснато водното охлаждане. За компресор с ниско налягане и малка производителност осеем водното да се ползува и въздушмо охлаждане.
/6/ Непрекъснато да се контролира температурата на газа и водата е хладилниците,да не се допуска превишаването й над установената по паспорт, за което да има автоматична сигнализация.
/27 Температурата на отработената охлаждаща вода да бъде между 30-3.4 »С.
Чл. 125, /1/ Забранена е работа с компресор за сгъстяване на горикли газове, когато уплътнителните устройства допускат спадането му под установеното налягане.
/2/ Забранена е работа с компресорите за ниско налягане, когато същите не са обезпечени с надлежно хидравлично уплътнение на салниците.
/3/ Забранена е работа на компресор с голяма производителност, когато същият не е съоръжен с автоматично блокировъчно устройство, което да го блокира при спадане на налягането под допустимото в системата за х идравличното уплътнение.
/4/ Съединенията на газовите компресори и техните газопроводи редовно да се проверяват за херметичност. При пуск на газ, компресорът да се спира и дефектът да се отстранява.
/5/ Забранено е отстраняването на пропуски на газ, когато компресорът работи.
/6/ Забранено е компресорът да работи без да се почиства сгъстеният въздух или газ от масло след всяка степен на сгъстяване.
/7/ Забранена е работа с компресор, когато не се води контрол за налягането и температурата на маслото или когато е изключена, или е повредена защитните и регулиращите елементи не автоматиката. Контролът да се автоматизира.
/8/ Забранено е почистването на масления кондензат в тръбопроводите и хладилниците чрез изгаряне.
Чл. 126 /1/ За контрол из въздушната среда при сгъстяване на взривоопасни газове и компресорните станции да се използуват газоанализатори, блокирани с аварийната вентилационна уредба.
/2/ Забранена е работа с компресор при липса на ефективно действуваща местна вентилационна уредба,
/3/ Кислородните компресори да се смазват само с дестилирана вода и добавка на не повече от 10% глицерин.
/4/ Вместо вода за смазване на кислородните компресори да се използува и суха взривобезопасна графитна смазка и флуоорганични синтетични масла, които не се окисляват при температура над 100°С.
/5/ Около машините и в помещението на компресорната станция да няма лесно запалителни вещества, течности и горими прахове.
/6/ Забранена е работа с компресор, когато в помещението концентрацията на газовете е над пределно допустимата.
Чл. 127. /1/ При пожар в компресорното помещение незабавно да се изключва горящият участък, да се освобождава налягането и да се спира достъпът на газ към мястото на аварията,
/2/ В зависимост от степента на освобождаването, в системата да се подава съответно количество азот. Вземат се мерки за недопускане разрушения на металните конструкции, тръбопроводи и апарати, които се охлаждат с разпръснати струи вода.

Раздел IX

ПОМПИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

Чл. 128. /1/ За новите предприятия и цехове за транспортиране на втечнени газове, леснозапалителни и отровни течности да се монтират само безсалникови, мембранни помпи, които не пропускат продукт, а работещите салникови помпи да са с торцеви уплътнения. Помпите да бъдат в изпълнение, отговарящо на транспортирания продукт.
/2/ За транспортиране под налягане на леснозапалителни и горими течности с температура над 200°С да се използува инертен газ.
/3/ За измиването ма разлети продукти и масла в помпените помещения да се осигуряват водопроводни кранове с шлангове. Измитите разлети масла и други вещества да се отвеждат в каналите за пречиствателната инсталация.
/4/ Забранено е:
1, работа с помпа в помпено помещение, когато не работи вентила-
ционната нсталация.
2. Набиването на салници и затягането на фланци, когато помпите работят.
3. Да се прави ремонт на помпа, агрегат и тръбопровод, когато същите работят.
/5/ Пускането и спирането ча помпа, монтирана на пожароопасно и взривоопасно място, да става посредством автоматично дистанционно устройство.
/6/ При работа с помпа да се спазва следното:
1. проверява се изправността на помпата и салниците, фланцовите съединения, тръбопроводите, крановете и манометрите;
2. проверява се да е напълно затворен кранът на нагнетателната линия на буталните помпи, а кранът на засмукващата линия да е отворен постоянно;
3. Забранява се работа с парна помпа, когато предварително е изпуснат парният кондензат и без предварително подгряване на парните цилиндри; ранена е работа с парна пс=» «\лпа, когато предварително е
4. ПРИ ПОМПА, С КОЯТО СЕ ПРЕТОЧВАТ ГОРИМИТЕ ТЕЧНОСТИ, ДА СЕ ВКЛЮЧВА СИСТЕМАТА ЗА ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ НА САЛНИЦИТЕ.
Чл . 129. /1/ За предотвратяване на аварии при внезапно спиране на
електроенергията и на водната пара да е осъществена автоматична блокировка, която да не позволява самовкючване на електродвигателите, когато отново бъде подадено напрежение.
/2/ Забранена е употребата на лесно запалителна течност за измиване на помпени агрегати и детайли. Измиването да става в специални помещения в помпените станции отделени с негорими стени.
/3/ Помпените помещения да се поддържат постоянно чисти. Подовете, канавките и фундаментите редовно да се почистват от разпети по тях
продукти и масла. Да се поддържат— чисти и съдовете за съхраняван е на
продуктите и на маслата.
/4/ В помпените станции, в които се работи с втечнени газове и леснозапални течности, да се упражнява постоянен контрол за състоянието на вуздушната среда с помощта на стабилно
монтирани газоанализатори, блокирани с аварийна вентилационна инсталация.
/5/ За защита от статично електричество да се спазват изискванията наглава Четвърта, раздел VI.
Чл . 130. /1/ Забранена е работа с помпа за транспорт на втечнени газове и леснозапалителни течности, които са с местно засмукване на парите, когато няма напълно изправна и ефективно работещи вентилационна инсталация и автоматична блокировка.
/2/ Забранена е работа с помпа, предназначена за транспорт на самовъзпламеняващо се на въздух течности или склонни към разлагаме, когато не са изолирани в самостоятелни помещения.
/3/ Забранено е съхраняване на леснозапалителни течности в помпените станции. Смазочните материали, нужни за повече от едно денонощие, да се съхраняват в специални металически съдове с плътно затварящи се капаци.
/4/ Забранено е поставянето на горими материали върху горещи части на помпите, тръбопроводите и радиаторите за отопление.
/5/ Пожароопасните и взривоопасните помещения на помпените станции да са обзаведени със стабилни инсталации за обемно /парно, газово/ или пенно гасене с ръчно и автоматично задействие.
Чл. 131. /1/ В производствените цехове и на отделните инсталации да се окачват схеми на тръбопроводите. Да се обозначават местата на крановете, с коиго може да се изключи постъпването на горим продук пожар.
/2/ Обслужвашият персонал да знае разположението и предназначението на тръъбопроводите и крановете и да може точно и бързо да превключи крановете при пожар.
/3/ Да има постоянен контрол върху укрепването на надземните тръбопроводи и подпори. Неизправностите по тръбопроводите, подпорите и провисвания незабавно да се отстраняват.
/4/ Забранено е ползуването на гръбоповоди от керамика, стъклопластмасо за транспортиране на горими течности, когато няма специа това разрешение.
/5/ Местата на глухите стени, през които преминават тръбопроводите трябва да бъдат херметично уплътнени
Чл. 132. /1/ Тръбопроводите за горими течности и газове, преминаващи в канали и трабшеи (открити и закрити/ да се разделят с групи, диафрагми от негорими материали при влизане в сградите и преминаване на трабшеите и каналите от едно помкещение в друго, когато те се са разделени с противопожарни стени.
/2/ За да се предотврати разпространяването на пламъка на ...на траншеите и каналите, в които има тръбопроводи, да се засипват с ...., когато това е допустимо при условията на производство.
Чл. 133. /1/ Забранено е ползуването на тръбопроводи, когато не са съоръжени с технически изправни прибори за контрол на количеството на транспортирания продукт и изправността на уредите за измерване на налягането и вакуума в отделните пинии.
/2/ Забранено е поставянето на спирателна арматура по тръбопроводите, когато същата няма паспорт с характеристика на границите на ... и данни от изпитванията.
Чл, 134. /1/ Съединенията на тръбопроводите за горими газове и леснозапалителни течности течности да са заварени. Фланцеви и резбови съединения да се използуват само в инсталация, арматура и контролно-измервателни прибори, при които замяна на отделни участъци при ремонт да става само чрез газокислородно заваръчни работи.
/2/ Да се води постоянно наблюдение върху херметичността на тръбопроводите и спирателно-регулиращата арматура. Своевременно да да се извършва пълна ревизия, своевременно и качествен ремонт на всички ....изпитвания на тръбопроводите в срокове, отразени в инструкцията,
/4/ Да се установява постоянен контрол за състоянието на топлоизолацията и подгряването на външните тръбопроводи за транспорт на ......и лесно застиващи продукту / с температира на застиване около 0 0°,...., като се предвиждат парни спътници.
/5/ Топлоизолацията на тръбопровода за горими течности, леснозапалителни течности и горими газове и прахове да бъде негорима,
Чл. 13 Забранено е подгряването на тръбопроводите с открит пламък. Подгряване на тръбопроводите и спирателната арматура да става с гореща вода и други безопасни в пожарно отношение средства. Когат продуктите в тръбопроводите при смесване с вода реагират с нея /напр. алкални метали, металоорганичми съединения и др./, за подгряване не се допуска ползуването на вода и на водна пара.
Чл. 136. /1 Линиите, по които се транспортират втечнени газове от резорвоарите към потребителите, да са осигурени с клапани, които бързо да ги затварят при аварийно изтичане на газ.
/2/ В закрити канавки и тунели, в които преминават тръбопроводи с пожароопасни и взривоопасни вещества, да се поставят автоматични газоанализатори със сигнализация при получаване на взривни концентрации.
/3/ Датчиците на газоанализаторите да се поставят на места, където има натрупване на горими пари и газове.
/4/ Огнепреградитепите, с които се защитават линиите, да се поставят на места, удобни за оглед и проверка.
/5/ При работа на тръбопровода дс се упражнява постоянен контрол за състоянието на огнепреградителите.
/6/ Забранена е употребата на заглушки за разделяне на два тръбопровода с различни по състав газове, пари или течности, смесването на които е недопустимо. Изключването на такива тръбопроводи, спрени за дълго време, от други, които са под налягане, да става посредством сменяеми участъци, като в краищата на действуващите тръбопроводи се поставят заглушки.
/7/ Поставянето и свалянето на заглушки да се записва в специална книга, в която лицето, извършило тези манипулации се подписва. Всички заглушки да се номерират и да отговарят на необходимото налягане. Номерата и величината на налягането, на които са разчетени заглушките, да се надписват в краищата им.
Чл. 137, /1/ Забранено е запълването на тръбопроводите с газообразни или течни окислители /кислород, азотна киселина, стопени селитри и др./, когато вътрешните и външните им повърхности щателно не са почистени и особено от органически вещества.
/2/ Тръбопроводите, по които се транспортират вещества и смеси, възпламеняващи се при контакт с е оДа и водни разтвори, след ремонт щателно да се изсушават.
/3/ Изправността и чистотата в топлоизолацията на горещите тръбопроводи постоянно да се контролира. Забранено е ползуването на горещи тръбопроводи с повредена топлоизолация и поставянето върху изолацията на горими течности.
/4/ За пожарогасене в закрити траншеи и тръбни канавки да се създаде възможност за подаване на водна пара.
/5/ При поява на газ или течност от повреда е тръбопроводи и при възнъл кването на пожар в междуцеховк комуникации веднага да се извиква проти вопожарната охрана и газоспасителната служба. Едновременно с това да се вземат мерки за локализиране на аварията и за спиране подаването на продукт към повредените тръбопроводи.

Раздел X
РЕАКТОРИ, ФЕРМЕНТ АТОРИ И ЕКСТРАКТОРИ

Чл. 138. /1/ При реактори в кабини или визолирани помещения,свързани с процеси на отделяне на значителни количества взривоопасни пари, газове или прах, да се контролира състоянието на въздуха, изправността на тамбурите-предверията и наличието е тях на свръх налягане на въздух съгласно технологичния регламент.
/2/ За да се избегнат опасните процеси на разлагане, възпламеняване или взривяване на веществата, когато реакторите работят под защитата на инертен газ, постоянно да се следи за чистота на газа и за неговото редовно подаване. При прекратяване подаването на инертен газ незабавно да се спира подаването на реагиращите вещества в апаратите.
/3/ За осигуряване на процеса да се прилага подходяща блокировка.
/4/ За да не се допуска повишаване на температурата и налягането з реакторите и за да се предотвратяват опасните странични реакции /аа се следи за отвеждане на излишната топлина при екзотермичните процеси и т подгряване на веществата при ендотермичните химически процеси/, да се спазват следните изисквания:
1. да се контролира температурата и количеството на постъпващите в апарата вещества;
2. да се проверява температурата на различните места /зони/ от реактора;
3. да се контролира температурата и налягането на подавания в апарата хладилен агент или топлоносител;
4. да не се замърсява топлообменната повърхност на апарата;
5. да се ползува само този хладилен агент или топлоносител, който е предвиден в технологичния регламент;
6. да не се ползуват апарати, на които по топлообменната повърхност има повреди и неуплътнения.
Чл. 139. /1 / При повишаваме на температурата или налягането в реактора над допустимата граница да се спира подаването на онези компоненти, които предизвикват бурно протичане на химическата реакция, без да се прекратява подаването на охладител, като процесът се блокира с подаването на съответен реагент.
/2/ При еднотермични процеси в реактора да се осигурява автоматич- но изключване на нагряването при достигане на температура по-висока от допустимата.
/3/ За безопасна експлоатация на реакторите с термоокислителни процеси, при подаване на кислород или въздух да се контролира следното:
1. изправността на регулаторите на налягане за кислорода и колектора. Байпасът на линията за подаване на кислород да осигурява подаването на излишния кислород в засмукващата линия на турбо—кислородно— одувката;
2. своевременно да се коригира съдържанието на кислорода в сместа, която се подава е смесител, в зависимост от количеството на горим и в газ, който постъпва в реактора;
3. изправността на регулаторите за налягането на горимия газ в колектора, които осигуряват постоянно подаване на газ в реактора;
4. изправността ма готовността за действие на системата за автоматично изключване на подаването на горим газ и кислород при намаляване на налягането в пиниите, повишаване температурата или налягането в реактора, при нарушаване съотношението на подаваните вещества, при загасяване пламъка на горелките в реактора и при прекратяване подаването на вода за закаляване;
5. подаването на вода за охлаждане на пиролизния газ да става така, че неговата температура при изхода от апарата да е постоянна и да не превишава установената граница.
Чл. 140. При временно прекратяване подаването на горим газ /суровина/ в термоокислителните реактори да се спира постъпването на окислителя / кислород, въздух/ към вясички агрегати. Да се прекратява достъпът на горивен газ към подгревателите, да се пуска азот в подгревателя и реактора като процесът се автоматизира.
Чл. 141 / 1/ Когато окислителят / въздух, кислород/ преди постъпването му в термоокислителния реактор барботира през слой от горима течност и се насища с пари до концентрации под долната или над горната граница на взривоопасност, да се контролира температурата на течността и на окислителя, за да не се допуска - в първия случай нейното повишаване, а във втория - понижаване. Забранено е понижаването на нивото на горимата течност в изпратеиял, тъй като концентрацията от пари може да се намали до взривоопасните граници.

/2/ При образуването на смес, бл зка до взривоопасните концентрации, подаването й в контактния апара автоматично да се прекратява.
/3/ Тръбопроводите и арматурата, преди подаването на кислород в термоокислителните реактори да се обезмасляват.
Чл. 142. /1/ В реактори с водно охлаждане системата да се запълва с парен кондензат или химически очистена вода, за да се избегне отлагането на соли по топлообменната повърхност.
/2/ Когато излишната топлина от реакцията се отвежда за сметка на изпарението на водата или на някаква друга течност, да се наблюдава нейното ниво в охлаждащата система на апарата. При това да не се изменя нивото на течността над допустимата граница.
/3/ При използуване на втечнен газ за охлаждане на реактори, охладителните устройства, в които се намира той, да не се изключват херметически от системата, тъй като този газ при нарастване на температурата повишава налягането си. Изключването на охладителното устройство на апарата или тръбопровода да се извършва само след отстраняването от тях на втечнения газ.
/4/ Отварянето на арматура за подаване на втечнен газ при включване в работа на системата за охлаждане на реакторите да става постепенно, за да се побегне преохлаждаието на стенаите на апаратите и тяхното разкъсване.
Чл. 143. /1/ При използуване на разтопени селитра и в качеството на топлоносител или на хладоагент да не се допуска попадането в тях на органични вещества. Когато има изтичане на селитра, то веднага да се отстранява, а местата добре да се почистват.
/2/ За да се контролира състоянието на топлообменната повърхност на реакторите, когато работното налягане в апарата е по-голямо от това на топлоносителя или хладоагента, необходимо е да се вземат проби за установяване в тях отсъствието на продукт от реакторите.
/3/ Забранено е да се допускат неплътности в топлообменната повърхност на огневите подгреватели с горими газове през реактора. Изгарянето на допълнителни количества газ предизвиква прегряването на продукта, отлагането на топлообменната повърхност и на твърди продукти от термично разлагане или това ще доведе до образуването на взривоопасни концентрации в системата, по която се отвеждат изгорелите продукти.
Чл. 144. /1/ За да не се повишава налягането в контактните апарати, които се захранват със суровина от изпарителите, да не се допуска попадането в апаратите на неизпарила се течност или кондензат наред с парата. В този случай, по пътя на движение на парата да се поставят сепаратор или на паропрегревател и да се следи за неговата изправност.
/2/ Забранено е превишаването на налягането в реактора. Да се контролира кондензацията и охлаждането на парогазовата смес, която излиза от реактора, като процесът се автоматизира.
/3/ Да се контролира температурата и количеството на охлаждащата течност, която постъпва в кондензаторите и охладителите, да се спазват сроковете за почистване на топлообменната повърхност от замърсявания: При нарушаване на процеса кондензации или спиране на вакуум компресорите да се вземат мерки за аварийно спиране на реактора.
/4/ Предохранителните хидравпически затвори на реакторите и охладителите да бъдат запълнени с вода до необходимото ниво, указано в инструкцията.
/5/ Забранено е изпускането на контактните газове от реактора за свръхналягане вън от линията за отвеждане на регекенерационните газове.
/6/ За да се избегне препълваното с течности на реакторите — барботажен тип, да се проверява за наличието и изправността на устройствата, с които се регулира нивото и приспособленията за автоматично спиране на подаването на суровина.
Чл. 145. /I/ Забранено е реакторите, в които се извършва бъркането, да бъдат снабдени с електродвигатели, несъответствуващи на изискванията за класа на съответното работно помещение съгласно изискванията на Противопожарните строително-технически норми — гл, XVII — Електрически инсталации и уръедби.
/2/ Електродвигателите да отговарят на изискванията на Правилника за устройството на електрическите уредби и на Противопожарните строително-технически норми — глава XVII- — Електрически инсталации и уредби.
Чл. 146./1/ Забранена е работа със загряване при реактори, когато не са добре херметиз ирани, което води до обгазяване на работната атмосфера, а също и до възможност за изкипяване на реакционната смес.
/2/ При загряване системата реактор, хладник /прав-обратен/ и сморник да бъде отворена, /кранът на отдушника към атмосферата да е отворен/.
/3/ Забранена е работа, изискваща нагряване в реактор, чиято кондензна система е неизправна /повредено кондензно гърне, повредете байпасна линия, повреден кран на изходящата пиния на водата, неизправен манометър към кожуха на апарата и др./.
/4/ Забранено е изпускането на охлаждащата вода в канализацията. Когато е необходимо тя да бъде включена в циркулационен пръстен, да се охлажда и отново да се включва в технологичния цикъл.
/5/ При степенно охлаждане с различни флуиди като вода, разсол и др. пускането на един охладителен агент да става само след ,, източване" на преходния от кожуха на реактора.
Чл. 147/1/ Забранено е невнимателно, безконтролно и самоволмо пускане в действие на бъркачката след нейното спиране, поради аварийното прекъсване на електрическия ток.
/2/ Ръководителят на смяната редовно да инструктира апаратчиците за температурния режим при случай на аварийно изключване на бъркането, така че вредата от това да бъде сведена до минимум.
131 Тогава, когато топлоносителите масло, да се спазват следните условия:
1. предварително продължително нагряване на маслото в електронагревателна вана, с оглед пълно отделяне на водата. Да има арматура, непозволяваща нагряването на маслото над допустимата температура;
2. системно и най-добре почистване на помпата, с помощта на която става циркулациятя на маслото;
3. забранено е използуването на възела на маслено нагряване, когато КИП-овата уредба към него не е в изправност.
Чл 148. /1/ Върху процесът в реакторите, който е свързан с непрекъснато разбъркване на течните реагиращи вещества, да се установява непрекъснат контрол. Забранено е вкарването на веществата в реактора при спряна бъркалка. При спиране или намаляване на оборотите, автоматично да се подава сигнал/
/2/ В реактори, процесът и които е свързан с използуването на твърд катализатор /във вид на зърна, стружки и др./ и е нужно разбъркване на масата, да се следи непрекъснато да работят бъркалките. При спирне на бъркалките, забранено е същите да се допускат повторно, без апаратът да е освободен от твърдия катализатор, за да не възникне авария. В този случай електродвигателите на бъркалките да имат резервно захранване, което автоматично да се включва при изключване на основния източник на ток.
Чл, 149. /1/В реакторите с прахообразен катализатор да се следи за налягането и за циркулацията на катализатора в системата реактор-регенератор. При повишаване на налягането се затруднява движението на катализатора и се създават условия за подаването на горима суровина в регенератора и интензивно изгаряне в него.
121 Да се следи за непрекъснато подаване на прегрята водна пара в отпарната колона, за изправността на контролно-измервателните и регулиращи прибори.
Чл. 150. Забранено е понижаването ма височината на кипящия слой е реактора и регенератора, тъй като това предизвиква попадането на въздух в реактора през отдушника, възпламеняване и взривяване или попадане на суровина в реактора със същите последствия. Да се следи за изправността на нивомера на катализатора в апаратите и за допълнително прибавяне на катализатор.
Чл. 151. Забранено е повишаването на температурата в регенератора над установената и дадена в инструкцията, Преди подаването на вода в змиевика за охлаждане на регенератора да се проверява дали е отворен шибър на изхода на водата от него, след това бавно се отваря шибър при входа на змиевика.
Чл, 152. За да не се взривят линиите в котел-утилизаторът, да се контролира съставът на регенерационните газове и да не се допуска в тях да има горими газове на въглероден окис и на други горими вещества, регенерационните газове да се зареждат с водна пара или с инертен газ; Да се контролира съставът на газовете и не се допуска съдържание на свободен кислород с повече от установените норми, указани в инструкцията.
Чл. 153. Да се следи за нормалната работа на въздуходувките, които захранват ре генераторите с въздух. При намаляване на производителността и при спиране на въздуходувките да се осигурява автоматично включване на резервните вгрегати, за да не се спре циркулацията на катализатора и да не възникне взрив.
Чл. 154. Забранено е използуването на остатъчно налягане в реактора с периодично действие за прехвърляне на реагиралите вещества в други апарати с цел провеждане на следващ стадий от технологичния процес.
Чл. 155. /1/ Забранено е превключването на апарата за реакция от режим контактиране на режим регенерация, когато линията за подаване на горими продукти и линията за контактния газ не са херметически изолирани. Вътрешният обем на реактора да се продухва с инертен газ или е йод." на пара.
/2/ Когато регенерацията на катализатора става за сметка иа кислород от въздух, подаването на инертния газ да се слира напълно.
Чл, 156, Отработеният катализатор или контактната маса, в състава на които има самозапалващи се продукти на разлагане и полимеризация, да се изваждат от реактора и да се транспортират за регенерация в херметично затворени съдове /бункери/ под свръхналягане на азот или да се унищожава.
Чл. 157. При временно спиране на реактора и свързаните с него апарати, при опасност от засмукване на въздух, при охлаждане на системата да се осигурява подаване в апаратите на малки количества инертен газ.
Чл. 158. Забранена е работа с реактора, когато не са изправни системите за охлаждане или подгряване, херметичността и техническата изправност за контролно-измервателните прибори и предпазните клапани.
Чл. 159. При пускане и спиране на реактор с дебели стени или с облицовани стени /за предпазване от повреди,от температура,пренапрежения/, температурата да се повишава или понижава бавно и точно по установения график.
Чл. 160. Преди работа в реактори с бъркалка да се проверява системата от уплътнения на сапниците, а при хидравлично уплътнение да се осигурява нормална циркулация на течността.
Чл. 161. Забранено е ползването на полимеризатори, които имат неизправни прибори за контрол и регулиране на налягането, температурата и нивото на продукта.
Чл. 162. Да се контролира нормапното натоварване, съставът и дозировката на изходните вещества да е в съответствие с утвърдения технологически регламент,
Чл. 163. /1/ Да се контролира количеството и качеството на подаваните катализатори /инициатори/. Завишената им концентрация или увеличеното им количество може да доведе до опасно повишаване на температурата и налягането.
/2/ Дозирането на инициатора /катализатора/ да става в точно определено процентно съотношение спрямо теглото на маномера.
/3/ В процеса на работата на апаратите да се осъществява системна проверка чрез вземане на проба за анализ на концентрацията на инициатора /катализатора/ в разтворителя.
Чл, 164. При използуването на металоорганични катализатори да се извършва през прецизен контрол за недопускане попадането на влага и кислород с изходните компоненти и азота, който се използува за защита и продухване на апаратите, за което да се спазва следното:
1. забранено е ползуването на изходни вещества и азот без предварителното им изсушаване;
2. да се упражнява постоянен контрол за изправността на топлообменната повърхност на водните хладилници;
3. системно да се контролира съдържанието на свободен кислород и азот в суровината. Съдържанието на кислорода да не превишава установената норма по технологичната инструкция.
Чл. 165. Забранено е използуването на полимеризатори, когато същите нямат изправни систек-ни за нагряване и охлаждане на апаратите и свързаното с тях технологично обзавеждане /кондензатори, сепаратори, филтри и т.н./.
Чл. 166. /1/ В процеса На полимеризацин /поликондензация/ да се следва за интензивността на отвеждане ма топлината при реакцията от охлаждащата система. На линията за подаване на топлоносител /хладоагент/ да са монтирани прибори за контрол при регулиране на температурата.
121 Забранено е намаляване количеството на хладоагента или подаването му с повишена на*-чалма температура.
Чл. 167. Забранено е намаляване на скоростта на циркулация на ма- номера и хладоагента при охлаждане на реакционна смес чрез циркулация на маномер през страничен хладилник. Топлообменната повърхност на хладилника да не се з амърсява. Обслужващият персонал да се предупреждава чрез автоматически сигнал /звуков и светлинен/ за спиране циркулацията и охлаждането на маномера.
Чл, 168. Забранено е подаването на мономера с повишена температура при охлаждане на реакционната смес в полимеризатора чрез изменение дозировката на моном ера.
Чл. 169. /1/ При експлоатация на полимеризатори и съединени към тях хладилници да се контролира състоянието на топлообменната повърхност, Повърхността редевно да се очиства от наслоените по нея полимери и соли.
/2/ При голямо намаляване на топлопроводимостта на стените на полимеризатора или на топлообменната повърхност на тръбния хладилник, апаратите да се изключват от работа. Указание за това е повишената температура или увеличаване на студената вода, като се предвиди сигнализация при нарушаване на процеса.
Чл. 170. Топлообменната повърхност на апаратите да бъде сигурно уплътнена, за да не попадат моном ери от лолимеризатора в охлаждащата течност, което предизвиква опасност от пожар в помещенията. За предотвратяване на пожари системно да се проверява състоян ието на топлообменната повърхност на апаратите.
Чл. 171. /1/ За предотвратяване изкипяването и изхвърлянето на продукта от реакцията, вакуумът в полимеризаторите да се създава постепенно.
/2/ Забранено е пущането на вакуум помпите през обратния кондензатор, когато същите мямат автоматична блокировка, осигуряваща подаването на хладоагента в кондензатора.
Чл, 172, Течността във вакуум помпите да бъде такава, че засмукваните пари и газове да не се разтварят в нея и да не изменят свойствата й.
Чл, 173. /1/ Реакторите, сборниците за суспензии /емулсии/, сборниците за разтвори на инициатор /катализатор/ с голям обем, запълнени с леснозапалителни и горими течности, непрекъснато да се наблюдават. Да има съдове за изливане на течностите в случай на аварии и пожар.
/2/ Проверява се изправността на бордовите ограждения около апаратите и отворите за монтаж,
Чл. 174. При работа на екстракторите да не се разлива бутилацетат около тях или ако се разлее /обезеъздушаване на помпата/, то веднага да се измие много добре с вода.
Чл. 175. /1/ Забранено е отварянето на екстрактора за почистване или ремонт, който е още в движение. Ремонтирането на екстрактора или на придадените към него помпи да се извършва при изключено захранващо напрежение към тях.
12! При разглобяването на естракторитв за почистване или ремонт да се използуват инструменти и чукове от помеднени или специални сплави.
/3/ При измиване на екстракторите след свършване на операцията с разтвор на азотна к-на да не се отварят пробките по линиите, за да се избегне изпръскването на работещия с киселина.
/4/ Приготвянето на разтвор на азотна к-на за измиване на екстракторите и 10% р-р на х.ч. NaОН за корекция на рН на тилозин фосфата за Тилан—220 и за утаяване на тилозин база да се използват лични предпазни средства.
Чл. 176. Подгряването на ваната с топла вода, необходима за вакуум- изпарването на тилозина, с директна пара, да става внимателно чрез бавно отваряне на вентила /за да не се допусне изгаряне/.
Чл. 177. Поради страничните явления на тилозин базата и Тилан — 220. разбъркването да става с гумени ръкавици и лротивопрашни маски,
Чл. 178. При работа на сушилка „Глат" да се поставят ан ти фон и 'поради големия шум.

Раздел XI

ГРАНУЛАТОРИ

Чл. 179. /1/ Отварянето на люка на гранулиращата камера да става само след дрениране на кондензата. Наблюдаващият оператор да бъде облечен със специално работно облекло и да ползува лични предпазни средства.
/2/ Забранено е да се работи с гранулатор, когато са износени водещите и направляващи ролки.
/3/ Ножовете на гранулатора да бъдат добре центровани, регулирани и заточени.
/4/ Забранена е работа с гранулатор или почистване на кутията от гранули, когато няма блокировка на капака.
Чл. 180. /1/ Забранено е извършване на преглед и ремонт на гранулатора, когато е под напрежение или когато работи.
/2/ Забранено е разпръскването на гранули по пода около гранулатора.

Раздел XII

ФИЛТРИ

Чл. 181. /1/ Движещите се части на филтрите да бъдат обезопасени с надеждни ограждения.
/2/ Триещите се части да бъдат добре смазвани.
Чл. 182. /1/ Забранено е разливане на масло и суспензия на работното място.
/2/ Нивото на суспензията да се поддържа в установения предел.
Чл. 183. За поддържане на вакуума или налягането филтърът да бъде добре уплътнен.
Чп, 184. Ножът да бъде точно регулиран и фиксиран.
Чп, 185. Отворите на филтъра да бъдат съобразени със задържащото вещество и да се поддържат чисти.
Чл. 186. Забранена е работа на съд под налягане, когато не е снабден с манометър,
Чл. 187. Съдът под налягане да е напълно херметизиран, а захранващият люк да е снабден с редови и болтове за уплътнение съгласно гп. втора, раздел II на Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане / ДВ, вр. 16 от 1980 г,/,
Чл. 188, Съдът под налягане да има отдушник към атмосферата, който да е изваден извън работното помещение. Същият да бъде снабден с изправен кран и да отговаря на изискванията на Противопожарните строители о- технически норми — гл. XIV — „Вентилационни инсталации".
Чл. 189. Забранено е люкът за захранване преди подаване на компресия в реактора да се уплътнява частично /с 2—3 болта/. Бригадирът лред всяко подаване на компресия да проверява редовно уплътнението на този люк да става с всички болтове.
Чл. 190. Забранени са монтажни работи по линията, свързваща реактора с друк- филтър, без знанието на ръководителя на смяната, бригадира и обслужващия апаратчик.
Чл. 191. Забранена е работа с друк-филтър, когато не е снабден с манометър, няма добро уплътнение и няма отдушник.
Чл. 192. Забранено е отварянето на друк-фипгьра преди намаляването на налягането до атмосферното, за което да има блокировка.
Чл. 193. Когато почиства друк-филтъра, работник-апзратчикът да ползва лични предпазни средства: гумени ръкавици и престилка.
Чл, 194. Забранено е провеждането на филтруване през др у к-филтър, когато не е направена „празна проба", с оглед да се провери изправността на системата реактор, линия към друк-филгьра, друк-филтър сборника след друк-филтър.
Чл. 195. При работа с взривоопасни течности налягането да се създава не с въздух, а с инертен газ, като се спазва следното: напълва се друк- филтър /при отворен отдушник до горе, след което се изключва реактора от системата и се компромира с-амо друк-филтър.,
Чл. 196. /1/ Забранена е работа с нутч-филтри, когато са отворени и са без необходимите допълнителни елементи за предпазване околната среда от замърсяване.
/2/ Забранено е поставянето на нутч-филтри в близост до електросъоръжения: шалтери, табла, ко»-*такти и др.
/3/ Забранена е работа с «утч-филтри преди да се провери и да се почисти предпазното вакуумно гърне, поставено между филтъра и вакуум- помпата.
/4/ Съдът — сборник, в к ойто се събира филтрата, да е снабден с отдушник.
/5/ Работникът/апаратчикът/, който работи на нутч-филтъра, да ползва лични предпазни средства: гумени ръкавици /при изваждане на твърдото вещество/ и противогаз /при промиване с органични разтворители/.
/6/ Забранена е работа с «нутч-филтъра без предварително почистване на филтриращата преграда /платно, решетка и др./.
/7/ Скоростта на движението на суспензията или газа да отговаря на изискванията за съответния филтър.

Раздел XIII
ЦЕНТРОФУГИ

Чл, 197. /1/ Забранена е работа с центрофуги, когато са технически неизправни, работят с вибрации, издават ненормален шум, нямат или са с повредени спирачни устройства.
/2/ При експлоатация да се спазват изискванията по паспорта на центрофугата и да не се надвишават допустимите обороти и натоварване.
/3/ Центрофугите да се зареждагг равномерно по целия барабан и да работят със затворен капак.
/4/ Забранено е отварянето на капака на центрофугите и извършването на ремонт или манипулации по време на движение.
/5/ Спирането на центрофугата да се извършва постепенно.
/6/ Ремонт на центрофугата да се извършва от квалифицирани техници.
/7/ Осите на центрофугите да бъдат допълнително обезопасени с винкели за предпазване откачването на барабана при дебаламсиране.
Чл. 198. /1/ Забранена е работа с центрофуга, когато същата не е снабдена с автомат за включване, постепенно набиране на оборотите и изключване с бавно намаление на оборотите.
/2/ Забранено е претоварването на центрофугата над допустимото тегло на зарежданата маса.
/3/ Зареждането на центрофугата да става на равномерен слой.
/4/ Забранена е работа с центрофуга, когато е снабдена с електродвигател, чието изпълнение не отговаря на изискванията по безопасност на труда за класа работно помещение съгласно изискванията ма Правилника за устройство на електрическите уредби и Противопожарните строител но- технически норми — гл. XVII — Електрически инсталации и уредби.
/5/ Забранен е контактът нр работещия с „коша" на центрофугата, когато последният не е в покой /зареждане, извеждане на материала, оправяне на центрофугалното платно и др./.
Чл. 199. /1/ Работникът /апаратчикът/, обслужваш, центрофугата, да ползва лични предпазни средства: гумени ръкавици, гумена престилка и др.
/2/ Забранена е работа с центрофугата при отворен капак.
/3/ Кожухът на центрофугата да е свързан с изсмукващата вентилационна инсталация, а работното помещение да е снабдено и с нагнетателна вентилационна инсталация.

Раздел XIV

ДЕСТИЛАЦИЯ

Чл. 200. Забранена е работа в реактор, когато електродвигателят не отговаря на условията за класа иа работното помещение съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби и Противопожарните строително-технически норми — гл, XVIII — „Електрически инсталации и уредби".
Чл. 201. /1/ При провеждане на дестилация под обикновено налягане да е отворен отдушник към атмосферата и да е изведен извън работното помещение.
/21 Отдушниците за изваждането на горими газове, прахове и пари на леснозапалител^и течности да се изпълняват съгласно изискванията на
Противопожарните строително-технически норми — Гл. XIV - „Вентилационни инсталации".
Чл. 202 /1/ При провеждането на вакуумдестилацията предварително да се проверяват предпазните вакуумни гърнета, намиращи се по линията между вентилатора и вакуум помпата.
/2/ Забранено е заместването на сборника с открити съдове като
тенджери, кофи и др.
/3/ Да се проверява за пропускливост на атмосферен въздух на линията между -реактора и сборника преди всяка дестилация.
/4/ Дестилацията да не протича бурно. Води обикновено до изкипяване на продукта и обгазяване на работната среда.

Раздел XV
ДОЗИРАНЕ НА СУРОВИНИ И ПОЛУПРОДУКТИ

Чл. 203 /1/ Течностите да се транспортират от едно място на друго по механиченпът /чрез вакуум, със сгъстен въздух, с помпи и др./, като има устройства за отвеждането на статичното електричество.
/2/ При пълнене на съд с течност, която идва от друг съд, по механичен път работникът /апаратчикът/ да следи на нивопоказателните стъкла и да не допуска преливане от отдушника, като прекъсва напълването.
Чл. 204. /1/ Забранено е свързването на вакуум линии с материални линии /до вежда до запушване на вакуума на линията до вакуум лом пата и до барометричния кондензатор/.
/21/Забранено е прехвърлянето на течност с компримиран газ от един съд в друг, когато отдушникът на втория съд не е изведен извън работното поме щение.
/3/ В помещенията, където се работи с летливи течности, лесно раз-прашващи се твърди вещества и др.,да бъдат снабдени с изправни ефективни смукакателна и нагнетателна вентилационни инсталации. Последните да имат електридвигатели, съобразени с условията на помещенията /изискване за взривообезопасност, влага и др./ съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби.
/4/ Когато един разтвор се прехвърля чрез компресия, крановете на мерното стъкло на сборника да бъдат затворени.
Чл. 205. /1/ Забранено е използуването на налягания, по-големи от указаните технологичните документи,
/2/ 3абранено е използуването на открити съдове за прехвърляне в тях на лесн*озапалими и леснолетливи течности.
Чл. 206. Реакторът, след компресия, да се свързва с атмосферата/след приключва ме на прехвърлянето/ чрез отдушник, който да е извън работното ломещение.
Чл. 207. Забранена е работа със съдове, които не са предварително подлагани на налягане и без да са прегледани и регистрирани от специалния за това орган.
Чл. 208. Забранено е подвижните люкове на съдовете под налягане да се уплътняват частично /с непълен брой болтове или др. приспособления/.
Чл. 209. /1/ Забранена е работата с помпи, които поради неизпълнение причинявах протичане и замърсяване на работното помещение.
121 Забранена е работа с помпи, които поради неизправност причиняват протичане и замърсяване на работното помещение.
Чл. 210. Работниците /апаратчиците/, извършващи транспортирането на течности и твърди вещества, да ползват лични трудови предпазни средства: гумени ръкавици, гумени престилки и др„ а при транспорт на отровни вещества да ползват и противогаз.

Раздел XVI

РАБОТА С ПАРА

Чл. 211. /1/ Пропарването на апаратите и прочистването на работните площадки с пара да става при спазване изискванията на Наредба № 15 за устройство и безопасна експлоатация на тръбопроводи за пара и гореща вода /ДВ, бр, 82 и 83 от 1977 г,/ и на мерките на личната безопасност, указани в инструкцията за работа с пара, като се контролира скоростта и температурата на подаването на парата, за да не се предизвиква статично електричество.
/2/ Забранена е работа с пара, когато не се ползуват защитни очила, ръкавици, гумени ботуши, гумирани костюми /гумирана престилка/ и др,
Чл. 212. /1/ Шланговете, по които се подава пара, да бъдат закрепени с парните колектори посредством тор цев* съединители, а в края да има поставена ръкохватка, изолирана с азбест.
/2/ За извършване на пропарка да се използува пара от 3 до 5 а.
/3/ Отварянето на парни кранове да става бавно, плавно и без да се получават хидравлични удари.
/4/ При подаване на парата маркучът да се освобождава от кондензата /да се дренира/, а през зимата да не се оставя кондензат в маркуча.
/5/ При използуването на наситена пара за отвеждане на кондензата, да се използуват кондензови гърнета.
/6/ В ниските точки на трасето на паропроводите да се предвиждат дренажни устройства за пускова продувка.

Раздел XVII
РЕЗЕРВОАРИ, РЕЗЕРВОАРНИ ПАРКОВЕ И ЕСТАКАДИ ЗА ЛЕСНОЗАПАЛИТЕЛНИ ТЕЧНОСТИ И ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ

Чл. 213. /1/ Площадките, на които са разположени наливноизливните съоръжения, товарно-разтоварните рампи и работните пътища на железопътните естакади(да се поддържат винаги в изправност. Бетонираните площадки да не са с гладки повърхности, които да осигуряват безпрепятствено изтичане на течностите. Улеите или каналите да се съединяват със сборник или с производствената канализация /посредством хидравличен или друг подобен затвор/. Появилите се по площадките пукнатини и дупки незабавно да се замазват.
/2/ От двете страни на наливно-изливните съоръжения или на отделни стьлбчета до железопътното трасе, на разстояние най-малко два двуосни или един четириосев вагон, да се поставят сигнални знаци /контролни/ и
стълбове, забраняващи преминаването не парни локомотиви.
/3/ Забранено е движението на дизелови и парни локомотиви по железопътни линии, непосредствено край наливно-изливни устройства. То да става само по обиколни железопътни пинии. Групирането на вагон-цистерни, закачването или откачването им да се извършва извън местата за пълнене и изпразване.
/4/ Подаването на вагон-цистерни за изпразване или пълнене се допуска само, след като площадките и железопътните линии се изчистят' от разлетите течности, получени при изпразването или пълненето на предишните композиции.
/5/ Когато към наливно-изливното устройство се подават или извеждат с дизелов локомотив вагон-цистерни с течности с пламна температура на парите 28оС и по-ниска, между локомотива и вагон-цистерната да има най-малко два двуосни или един четириосен вагон, празни или натоварени с негорим материал.
Чл. 214. /1/ При влизане и излизане на вагон-цистерни за изпразване или пълнене се допуска само, след като площадките и железопътните линии се изчистят от разлетите течности, получени при изпразването или пълненето на предишните композиции.
/2/ Забранено е да се ползуват спирачки или да се блъска композицията.
/3/ Забранено е на машинистите на парни локомотиви да сифонират, да отварят или засилват пещите, да държат открити продухалата и да ползуват факли или какъвто и да е вид открит огън.
/4/ Локомотивите, които подават на предприятията железопътни цистерни за източване или пълнене с леснозапалителни и горими течности,да бъдат дизелови.
Чл. 215. /1/ При нехерметизирано пълнене с леснозапалителни и горими течности на наливно-изливните устройства да се осигуряват гъвкави и здрави шлангоее с накрайници, които позволяват спускането на шланговете на разстояние от дъното не по-голямо от 20 см на железопътните цистерни. Накрайниците да бъдат направени от цветни метали, които не искрят при удар в цистерните,
/2/ Изправността ма наливно-изливните устройства за леснозапалителни и горими течности да се проверява преди всяка операция. Да се проверява изправността на заземленията, презключвателните вентили, кранове и тяхното правилно отваряне. Пропуски от течности да се отстраняват веднага. Когато повредата не може да се отстрани веднага, то дадената секция да се изключва до пълното отстраняване на повредата,
/3/ При пълнене или изпразване на течности с пламна температура на парите +45°С и по-ниска, обслужващият персонал е длъжен особено внимателно да отваря и затваря капаците на люковете на железопътните цистерни — да не се получава удар при свързване на шланговете и другите прибори към цистерните. Инструментите, които се използуват при наливно-изливните операции, да бъдат направени от метал, който не дава искри при удар.
/4/ Забранено е пълненето на цистерни с течности, когато цистерните нямат бележки за технически преглед.
/5/ При наливаме на течности накрайникът на шланга да се пуска на разстояние не по-голямо от 20 см от дъното на цистерната.
/6/ Когато при пълнене на цистерна се установи, че тя тече, пълненето незабавно да се прекратява до пълно отстраняване на повредата. Когато това не е възможно, течността от цистерната да се прехвърля в друга цис- терна или съд, а цистерната незабавно да се отправя за поправка.
/7/ При неизправни допни устройства за изпразване на цистерните, изпразването да се извършва през горните люкове с помощта на изпомпване. Помпите да са предназначени за транспортиране на съответната течност. Забранено е по време на изпразването отгоре да се правят опити за отваряне на долните изливни устройства.
Чл. 216. /1/ След напълване на цистерните, наливните шлангове да се изтеглят през гърлата на люковете. Шланговете напълно да се изцеждат от течността. След необходимите измервания на нивата на течността, капаците на люковете да се затварят херметически, внимателно, без удряне. <
/2/ Забранено е пълненето на цистерни повече от 80% от обема.
/3/ Забранено е обвиването на цистерните с течности при наливно- изливните операции.
Чл. 217. /1 / Замръзващи течности /бензол, ледена оцетна киселина и др./ да се подгряват само с парни или водни разтопители /змиевици/. Пускането на максималнйта мощност на разтопитепя да става след пълното потопяване на серпентините в течността. При подгряването да се следи да не се получава разширяване на течността и изхвърлянето й през цистерната. Цистерната да има вградени водни разтопители /змиевици/.
/2/ Размразяването на замръзнали течности в наливно-изгивните съоръжения и устройствата ма цистерните да се извършва само с пара, гореща вода или топъл пясък. Забранено е ползуването на открит огън /мангали, факли, лоялни лампм и др./ за размразяване.
Чл. 218. /1/ Забранено е извършването на наливно-изливни работи при буря, придружена с гръмотевици.
/2/ При наливно-изливните работи да се спазва строг противопожарен режим. Разлети течности веднага да се събират и мястото да се засипва с пясък. Забранено е извършването на ремонтни работи, използуването на открития огън, пушенето и т.м.
3. За осветяване на напивно-издивните устройства да се използуват само взривозащитени акумулаторни фенери съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби от 1980 г.
Чл. 219. /1/ Районът на резервоарния парк и по-специално площта вътре в обваловката да се поддържа винаги чиста от изтичащите течности, отпадъци, суха трева и листа. Разлети течности и застояла вода незабавно да се събират. Забранено е в тгози район да се складират материали, особено когато те са горими.
/2/ Обваловката на резервоари или на групата резервоари да е винаги в изправност. Площта в обваловката да бъде нивелирана, трамбована с пясък или затревена.
/3/ Незабавно да се възобновяват евентуалните нарушения на обва- лоеката и площадките.
/4/ Каналът, свързващ обваловката с канализационната мрежа да бъде в изправност и винаги затворен. Канапът да се отваря само при източване на вода.
/5/ Над резервоарите да се осъществява постоянен контрол за херметичност, състояние на сифонните кранове, салниковите набивки, уплътненията на фланцевите връзки, крановете и др. Констатираните повреди незабавно да се отстраняват.
Чл. 220. /1/ Дихателните арматури на резервоарите да са правилно разчетени, регулирани и винаги да се поддържат в изправност.
/2/ През пролетно-летния период дихателните клапани по дихателните арматури на резервоарите да се проверяват поне два пъти седмично, а при температура на въздуха под 0°С поне един път в седмицата.
/3/ Едновременно с прегледа да се зачистват дихателните клапани и мрежи от лед. Да се проверява нивото и количеството на маслото в хидравличните клапани. Замръзнали дихателни арматури да се- размразяват с пара.
/4/ Дихателните клапани да се пълнят с трудно изпаряващи се в не замръзващи течности, които да се сменят не по-рядко от два пъти в годината. Когато течността е изхвърлена от клапана, тя ведна та да се долива.
Чл. 221, /1/ Стабилно монтираните измерващи устройства да се проверяват преди запълването на резервоарите с течност. Когато резервоарите нямат такива устройства, а нивото на течностите в тях се измерва с помощта на рулетката или лост /от цветен метал/, то по вътрешната страна на за- мерения люк да има пръстен или накладка от метал, който да не дава искра при пускане на рулетката.
/2/ При измерване нивата на течностите и в хоризонта лни резервоари мерителният пръстен да е направен от цветен метал.
Чл. 222, /1/ Резервоарите след ремонт да се подлагат на изпитание. Особено внимание да се обръща на плътността в съединенията, покривите, дъната и фланцевите връзки.
, /2/ Върху резервоари, в които се съхраняват течности с примеси от сероводород, да се осъществява специален контрол. Да се разработва график за планово очистване на железния сулфит и за подм*=1нз на износените детайли.
/3/ Огледът на резервоарите, вземането на проби от измерването на нивата на течностите нощем да се извършва само с взривозащитни акумулаторни фенери съгласно изискванията на Правилника за устройството на електрическите уредби. Забранено е да се използува за осветление преносими ел. лампи или открит огън: кибрит, факли, свещи^ .газени лампи, фенери и др. Хранилищата, откритите площадки и налиивно-изливните устройства.
/4/ Група или отделно стоящи резервоари да се осигуряват с първични средства за пожарогасене съгласно изискванията на „Противопожарните строително-технически норми" — Приложение № 9.
/5/ Стабилните пожарогасителни устройства по резе- рвоарите да се проверяват не по-рядко от два пъти в месеца.
Чл. 223. /1/ Леснозапалими и горими течности в опаковки да се съхраняват в сгради /хранилища, складове/ и на отделни площадки, като се спазват изискванията на Противопожарните строително-—технически норми — глава X — Складове — т.8. Складове за леснозапалителни и горими течности.
/2/ Леснозапалимите и горими течности да се съхраняват само в изправни опаковки, които да се подреждат внимателно. Забранено е удрянето на една опаковка в друга.
/3/ Пренасянето на бутилки с течности да се извършва с помощта на специални колички или с носилка с борд.
/4/ Хранилищата за опаковка да се поддържат чисти, разсипаните течности незабавно да се изчиетват.
/5/ Инструментите, с които се отварят или затварят съдовете с лесно- запалителни течности или тези, с които се извършват ремонти, да са изработени с метал, който не дава искри при удар.
/6/ При работа с резервоари, паркове и естакади за леснозапалителни течности и втечнени газове за предпазване от статично електричество да ое спазват изискванията на гл, четвърта, раздел VI на този правилник.

Раздел XVIII
РАБОТА В ЗАТВОРЕНИ НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл. 224. /1/ В затворените съоръжения /затворени надземни и подземни съоръжения и помещения като: камери, канали, шахти, резервоари, цистерни, бункери и др./’ да се работи при условие, че е издадена заповед- допуск от зам.-директора по техническите въпроси.
/2/ За извършване на работа в затворените съоръжения, в които е възможно присъствието на газ, да се спазва следното:
1. работниците да работят с шлангова противогазова маска с подаване на чист въздух или с кислороден изолиращ прибор;
2. да използуват стълби съобразно съоръжението;
3. всеки работник да има кожен пояс със здраво въже, като свободният край се държи от втори работник, който да стои отвън и да наблюдава непрекъснато работата в. затвореното съоръжен и да може да оказва необходимата помощ;
4. всеки работник да бъде снабден със специално работно облекло от неелектризиращи се материали, а обувките да са без пирони и нагчета и с антистатични подметки.
5. преди работа да се прави анализ на въздуха за съдържание на вредни газове.
/3/ Преди работа в резервоари, цистерни и др. същите да се промиват щателно и след това да се прави анализ на присъствието на вредни газове. При отежненост на работника по време нз работа от поява на вредни газове да се правят контролни анализи.
/4/ При допускане на персонала към ремонтни работи в затворени съоръжения, отговорният ръководител да проверява най-внимателно всички тръбопроводи, по които е възможно попадането на пара, гореща вода и др., и да определя условията на работа. Тръбопроводите да се запушват със заглушки, а на затворената спирателна арматура да се окачват табелки с надпис „Не отваряй - работят хора!".
/5/ Оперативният персонал на участъка /цеха/, като спазва условията за провеждане на работите, да взема мерки, изключващи продухването на паропроводите и попадането на гореща вода е затворените съоръжения по време на пребиваването на лица в тях.
/6/ Забранено е спускането на лица и извършването на работа в затворени съоръжения, в които нивото на водата от пода е над 200 мм, а температурата на водата е над 45°С,
/7/ Забранена е работата в затворени съоръжения при температура на въздуха над 45°С.
/8/ Работите вътре в затворените съоръжения и продължителността на почивките да се определят от отговорния ръководител. На работещите 30 минути в затворени съоръжения да се осигурява 30 минутна почивка.
Чл. 225, /1/ Забранено е използуването на открит огън за осветяване на затворени съоръжения. Когато в затворените съоръжения няма постоянно осветление, за целта да се използуват преносими лампи и акумулаторни
фенери с напрежение до 12 В съгласно изискванията ма Правилника за устройство на електрически уредби.
/2/ В затворени съоръжения, в които съществува опасност от натрупване на вредни газове и взривоопасни смеси за осветление,да се използуват само взривобезопасни електроламли тип „миньорски" с алкален акумулатор и магнитна ключалка.
Чл. 226. /1/ За отваряне и затваряне на капаците на люковете да се използуват специални куки с дължина не по-малко от 0,5 м.
/2/ Забранено е отварянето и затварянето на капаците на люковете да се извършва непосредствено с ръце, гаечни ключове и други предмети.
Чл. 227. /1/ Около отворените шахти, канали и др. да има предпазни ограждения, пътни знаци, забраняващи движението в това място. През нощта знаците да се осветяват добре. '
/2/ При свършване на работата, преди затваряне съоръженията, непосредственият ръководител да проверява за забравени инструменти, работно облекло и други странични предмети,
/3/ Забранено е затоплянето и варенето на изолационни смеси в затвороени съоръжения.
Чл. 228. /1/ При хидроизолационни работи с битумни материали в затворените съоръжения да се осигурява местна вентилация съгласно класа на помещенията, като се спазват изискванията на Наредба № 15 за пожарна- пга безопасност при извършване на огневи работи — гл. VI — „Топене на битум и смоли".
/2/ Преди започване на работа в обектите, подлежащи на изолация,да няма изтичания, дупки и други неизправности в обзавеждането.
/3/ При очистването на изолиращите повърхности с метални четки работниците да ползват защитни очила, а при очистването чрез байцваме с •киселина да се ползват защитни очила, гумени ботуши, престилки, ръкавици и противогаз.
/4/ Работниците, извършващи варенето, загряването и транспортирането на горещите замазки, да бъдат предварително инструктирани за безопасните методи на:
1. запалване на пещта, разтоварването и зареждането на битума;
2. загряване и варене на замазките с разясняване на опасността от попадаме на вода в котела и изпръскване със замазката;
3. транспортиране на горещите замазки.
/5/ Котлите за варене и загряване на изолационните замазки и битумните съставки да имат плътно затварящи се огнеустойчиви капаци.
/6/ Запълването на котлите да не превишава 3/4 от обема им.
Чл. 229. /1/ Изолационните замазки и битумните съставки да се приемат на площадки ( отстоящи от дървени постройки и складове на разстояние не по-малко от 50 м, а от ръба на траншеи или края на строителни изкопки — не по-мапко от 15 м.
/2/ Около всеки котел за изваряване постоянно да има комплект противопожарни средства /пенни пожарогасители, лопати и сух пясък/.
/31 При пробиване на котела работата незабавно да се прекратява, котепът да се почиства от съдържащия се в него материал и да се монтира или замени,
/4/ При смесване на битум с бензин на разстояние най-малко 50 метра да няма източник на открит огън.
/5/ При смесването да се налива загретият битум в бензина, а на об- ратно, като се бърка само с дървени бъркалки, а температурата на битума да не превишава 70°С,
/6/ Забранено е смесването на битум със стилиран бензин или бензол, поради високата им токсичност.
/7/ Опаковките, в които се приготвя, транспортира или съхранява сместта от битум и бензин, да се затварят плътно.
/8/ Забранено е отвинтването на тапите от варелите и бидоните с помощта на стоманени секачи и чукове. За целта да се използуват ключове от цветни метали.
Чп, 230. Работниците, заети с приготвянето и нанасянето на изолационните материали, да бъдат снабдени, както следва:
1. заетите със зареждане на котела със защитни очила и респиратори,
. 2. с приготвяне на горещия битум на замазка и лакове — със защитни очила и гумени ботуши.
3. с облепването на ролковите материали върху горещия битум — със защитни очила.
4. по време на работа да се изключва възможността за попадане на горещия битум върху кожата,
Чл. 231. /1/ При запълване ваните на изолационната машина сбитумна замазка от автограндонатора всички работници, освен извършващите непосредствено навиването, да се отдалечават от мястото на преливане на разстояние не по-малко от 10 метра.
/2/ Работниците, нанасящи изолационната замазка върху гореща повърхности/да работят защитени с гумени ръкавици и очила,
/3/ При разтоварването, топлоизолационните материали да се складират на стифове с височина не повече от 1,2 м.
/4/ При провеждането на топлоизолационните работи и развалянето на старата изолация е забранено свободното изхвърляме на отпадъците от височина над 2 метра. За тази цел да се използуват специални улеи. За намаляване отделянето на прах, старата изолация да се навлажнява.

Раздел XIX
ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чп. 232. При извършване на ремонтни работи да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при механично /студено/ обработване на металите, Наредба 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения, Правилника по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали и Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи.
Чл, 233, /1/ Всички видове ремонти да се изпълняват в съответствие с плана за ремонт, съставен въз основа на Инструкцията за планово-пре- дупредителните ремонти и утвърден от зам.-директора по техническите въпроси на предприятието. /
/2/ Разпореждането за началото и края на ремонта на агрегатите или комуникациите да бъде записано от началника на цеха е тетрадката за разпорежданията за цеха, с указание на последователността на спиране и пускане на обзавеждането, а така също в тетрадката на отговарящия за провеждането на работите.
/3/ Отварянето на апаратите или разединяването не тръбопроводите да става само в присъствието на представител на цеховото ръководство,
/4/ В случай, че спираният за ремонт агрегат технологически е свързан с други производства или цехове, то за неговото спиране за ремонт да се известят ръководствата на взаимосвързаните производства и цехове.
/5/ Редът за подготовката на обзавеждането за преглед и провеждането на ремонта да се определя от Инструкцията за експлоатация на обзавеждането и изискванията нз настоящия правилник,
Чл. 234. /1 / При извършване на ремонтни, монтажни, строителни и
други работи, едновременно от няколко работещи по договор организации, ръководството на цеха /участъка/ да разработи план за безопасно провеждане на отделните видове работи.
/2/ Отговорност за безопасно провеждане на работите в своите работни участъци носят ръководителите на договорените организации.
/3/ Преди преглед, ремонт и почистване на апаратите, машините или участъкът на тръбопроводите да се извършва следнотоз
1. освобождават се от продуктите на производството;
2. изключват се всички присъединени комуникации с монтиране на разрешени инвентарни запушалки с добре видими накрайници;
3. продухват се в необходими случаи с въздух или инертен газ, а след това с водна пара с издухване на инертния газ и парата в атмосферата;
4. неутрализират се е случаите, предвидени от инструкцията, утвърдена от главния инженер на предприятието;
5. заливат се с вода, която се изпуска преди самото начало на почистването;
6. изключват се всички електродвигатели на задвижващите устройства и се окачват предупредителни табелки: „Да не се включва: „Работят хора";
7, правят се контролни анализи на въздушната среда непосредствено преди работа и след прекъсвания с продължителност повече от 30 минути в случаите, предвидени от инструкцията, утвърдена от зам.-ди ректор а по техническите въпроси.
Чл. 235. / 1/ На пулта за управление на машините, апарата, намиращи се в момента на ремонт или почистване, през цялото време на ремонта или почистването да се окачва предупредителна табелка „Не включвай!''.
/2/ Предупредителната табелка да се маха само с разрешение на началника на цеха или на упълномощеното от него отговорно лице /началник на смянзта или механика на цеха/.
/3/ Забренено е пускането на агрегата, апарата или комуникацията преди да е свалена предупредителната табелка.
/4/ Монтирането и свалянето на заглушките с посочване датата на провеждане на тази операция да се отбелязва в тетрадката с подпис на лицето, монтирало или свалило запушалката. Запушалките да бъдат номерирани и изчислени за съответното налягане,
Чл. 236. /1/ Предпазните клапани преди пускане в експлоатация да се регулират за регулировъчно налягане и да се проверява по отношение на плътност затвора на разглобяемите съединения.
/2/ Ревизията на предпазните клапани, монтирани на апаратите, съдовете и отнасящите се към тях тръбопроводи в зависимост от средата, да се извършва в следните срокове:
1. при апарати със сгъстен въздух, инертен газ, водна пара и други вещества независимо от тяхната температура не по-рядко от 1 път на 12 месеца;
2. при апарати с безвредни, незамърсени и непопимеризирани вещества при температура до 250оС не по-рядко от 1 път на 12 месеца;
3, при апарати с безвредни, незамърсени и непопимеризирани вещества при температура над 250°С не по-рядко от 1 път на 6 месеца;
4;, при апарати с вредни, замърсени и полимеризиращи се вещества или с втечнени газове не по-рядко от 1 път на 3 месеца;
5. при складови съдове за втечнени газове не по-рядко от 1 път на 4 месеца.
/3/ Сроковете за ревизия на предпазните клапани да се изменят само при изследването им от специална комисия, съставена от представители: цеховото ръководство, службата за охрана на труда в предприятието, потвърдено с акт, като сроковете могат само да се съкращават.
/4/ За ревизията, ремонта и регулирането на предпазните клапани да се съставя акт с подписи на механика на цеха, майстора по ремонта и регулирането, а така също на шлосера, който е регулирал клапаните. След свършване на работите и регулирането, клапанът да бъде пломбиран и снабден с номер. За всеки предпазен клапан да се съставя технически паспорт или експлоатационна карта,
/5/ Към техническия паспорт да бъдат приложени копия по паспортите не клапаните и пружините от за вода-производител и копия от акта за регулиране на клапана.
/6/ Графикът за ремонта и ревизията на предпазните клапани да се съставя от ръководството на цеха, съгласуван с главния механик и се утвърждава от главния инженер на предприятието.
Чл, 237. /1/ Преди провеждането на ремонтните работи и монтажа на производственото обзавеждане да бъдат определени лица от бройките на ИТР, отговарящи за безопасното провеждане на работите.
/2/ Преди преглед, ремонт и почистване на технологичното обзавеждане с бъркалки и други въртящи се устройства да бъде осигурено разсъе- диняване на захранващата верига на електродвигателите.
/3/ Забранен' е ремонта на работещо обзавеждане /включително закрепването на клинове и затягането на болтове в движещите се части/ и на апарати и тръбопроводи, намиращи се под налягане.
/4/ При провеждането на ремонти вътре в апаратите, съдовете, цистерните, шахтите и др. работниците да спазват изискванията на предходния раздел XVIII — Работа в затворени надземни и подземни съоръжения и помещения.
/5/ Работите с киселини, разтворители и други химикали за почистване на съоръжения или детайли да се извършват съгласно работна инструкция за безопасност на труда при лабораторна работа с киселини.
Чл. 238. Работите вътре в съдовете да се прекратяват незабавно:
1. при сигнал, известяващ за авария;
2. при внезапно появяване на мирис или видимо количество опасни за работата продукти;
3. по разпореждане на лицето, контролиращо работата и при други случаи, предвидени от инструкцията или заповедта - допуск на зам.-директора по техническите въпроси;
4. при поява на чувство на липса на въздух от работещите.
Чл. 239. При ремонт вътре в пещите, сушилните, прегревателите и други нагревателни апарати да се спазва следното:
1. да се проветряват димните канали и камерите на пещите и да се правят контролни анализи на въздуха в тях за съдържание на въглероден окис и други газове. При ремонт температурата вътре в пещта да не превишава 45°С. Във вътрешността на нагревателните апарати да се подава въздух, охлаждан с пулверизирана вода;
2. работниците да се снабдяват с газирана подсолена вода, специално облекло и обувки;
3. работата вътре в пещта да се извършва с необходимите прекъсвания за почивка;
4. да се извършват други мероприятия, предвидени от работната инструкция и заповедта—допуск.
Чл. 240. /1/ Забранено е едновременното извършване на ремонтни и монтажни работи в различни хоризонти /нива/, един под друг. В изключителни случаи при необходимост от извършване на работи на два хоризонта /нива/ едновременно да бъдат направени сигурни настилки за предпазване на работещите в долния хоризонт /ниво/ от удари на падащи предмети от горния хоризонт /ниво/, като се предвиди специален режим за работа, осигуряващ пълна безопасност.
/2/ За почистване, преглед и вътрешен ремонт нз закрити съдове да се допускат само мъже не по-млади от 20 години, физически здрави и преминали медицински преглед.
/3/ При работа с противогаз с маркуч срокът на еднократното пребиваване да не превишава 15 минути, а последващата, почивка на чист въздух да бъде не по-малка от 15 минути.
/4/ Работници, заявили за неразположение или лошо самочувствие, да не се изпращат на работа вътре в резервоарите /затворените съдове/.
/5/ Забранено е отстраняването на прах от машините и комуникациите с помощта на сгъстен въздух. Почистването им от прах да става с помощта на вакуум или влажно почистване.
/6/ Забранено е уплътняването на сварните шевове и дефекти в метала чрез зачукване с инструмент. Всички дефектни места да бъдат издълбани и отново заварявани.
Чл. 241. /1/ Заваръчните и газонарязващите работи вътре в цеховете да се извършват в специално определени и съответно обзаведени места или помещения, с изключение на ремонта на обзавеждането на място, при което се вземат съответни мерки.
/2/ Помощниците на заварчиците и работниците, заети вътре в ограденото място на заваряването, да имат същите предпазни приспособления, както и заварчика.
/3/ Заваръчните, газонарязващите и други такива работи да се извършват при спазване на Наредба № 15 за ложарната безопасност при извършване на огневи работи — ДВ, бр. 95 от 1981 г,
Чл. 242. /1/ Приготвянето на боите и работните състави от лакови материали да се извършва в отделно помещение.
/2/ Приготвянето на работните състави от лакови материали да се извършва в херметически затворени смесители /реактори/.
Чл, 243. За монтаж, демонтаж и ремонтни работи на машините и обзавеждането да се използуват подемно-транспортни средства и механизми. Изборът на тези средства да се обосновава от характеристиката и количеството на монтираното обзавеждаме, от периодичността и продължителността на ремонтните работи.

ГЛАВА ШЕСТА
РАБОТА СЪС СИЛНО ДЕЙСТВУВАЩИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

Раздел I
РАБОТА С КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И ДРУГИ РЕАГЕНТИ

Чл. 244. /1/ При работа с киселини, основи и други реагенти да се спазва следното:
1. да не се съхраняват и транспортират киселини заедно с втечнен въздух и кислород, въглища, сажди, негасена вар и лесно възпламеняващи се течности;
2. опакованите органични материали, използувани при пренасяне, да се напояват с огнезащитен материал /калциев или магнезиев хлорид/. Когато киселините се пренасят в големи количества /10 л/ е дамаджани, да се поставят в специални кошници и да се обграждат с талаш или стърготини;
3. забранено е съхраняването на киселини и други разяждащи течности в повредени дамаджани.
/2/ Съдове с киселини! над 10 л да се пренасят от двама работника със специална количка.
Забранено е пренасянето на гръб на дамаджани с киселини и основи.
/4/ Съдовете за киселини да се напълват най-много 90% от обема им.
/5/ Преливането на киселини и основи ог един в друг съд се извършва само с помрщта на сифон с гумена круша.
/6/ При маливане на киселини и основи работниците да застават от към обратната на изливането страна, или странично от отвора на дамаджаната.
/7/ Помещенията, предназначени за работа с киселини, да имат из- правна вентилационна инсталация.
/8/ При разливане на киселина мястото да се неутрализира съгласно инструкцията за работа на работното място. Работниците да ползуват лични предпазни средства.
Чл. 245. Дамаджани с азотна, солна, оцетна и мравчена киселина да не се държат под непосредственото въздайствие на слънчевите пъчи и близо до нагрети предмети. Същите да се съхраняват съгласно изискванията на Противопожарни правила при опаковане, транспортиране и съхранение на дамаджани с опасни в ложарно отношение течности от 1966 г,
/2/ При работа с хлорсулфонова киселина да не се допуска съприкосновение с вода и да не се съхранява в стъклени съдове.
/3/ Ори работа с хлор и хлорни съединения да се спазват изискванията на Наредба N° 2 за безопасност на труда при производстао и работа с хлор /ДВ, бр. 9 и 10 от 1979 г./.
Чл. 246. /1/ Забранено е засмукването чрез пипета на киселини. Това да става само с гумеми круши,
/2/ При работа с концентрирани киселини и основи да се ползуват само изправни и незамърсени лични предпазни средства и специално работ- но облекло.
/3/ При разреждане на концентрирани киселини да се налива киселината като тънка струя във водата. Забранено е изпиването на вода в киселина. Разреждането да не става в дебелостенни съдове.
/4/ Забранено е наливането на концентрирани киселини и основи в еди*-* и същи съд. Изхвърлянето на киселини и основи да се предшествува от неу*~рализиранвто им.
/5/. Празните съдове от киселини и основи, и други разреждащи вещества да се третират като пълни, гьй като в съдовете може,да има остатъци от тези вещества. Навеждането и изсипването на празните съдове е забранено.
Чл. 247. /1/ Забранено е съхраняването не концентрирана солна киселина до амоняк, тъй като образуваните кристалчета от амониев хлорид полепват по реактивните шишета и ги замърсяват.
/2/ Забранено е нареждането на кошове с дамаджани и други чупливи опаковки /едни върху други/ на повече от ред в складовете, когато няма специализирани стелажи и рамки.
/3/ Местата за обработване на киселини и основи да се осветяват с електрически лампи 24 или 36 волта.
Чл. 248. /1/ Товаренето на киселини и основи да се извършва в специални складови помещения и рампи, на които подът да е на едно ниво с пода на транспортното средство, като се използуват подходящи приспособления /колички, носилки и др./ за осигуряване на безопасна работа.
121 Преди започване на разтоварването на киселини и основи внима- тели о да се проверява състоянието на съдовете и опаковката им,
/3/ При разтоварване на киселини и основи от транспортните средства, 30 ь/аинути преди започване на работата с тях да се отворят вратите, люковете и други подобни, за да се извърши проветряване.
/4/ Транспортните средства, в които се превозват киселини и основи, след разтоварването им да бъдат неутрализирани, почиствани и измити.
Чл. 249. /1/ Изпръскванията от киселини по кожата веднага и в продължение на 10—15 минути обилно да се измиват с вода. Изгорелите места да се неутрализират с натриев карбонат и намазват с боров вазелин.
/2/ Когато попадне киселина в устата, хранопровода или в стомаха, веднага на пострадалия да се дава магнезиев окис, разбит с вода и по възможност ледено студена вода. При вътрешни изгаряния да не се дава средство за повръщане, поради опасност от спукване на хранопровода или на стомаха. Изобилно пиене на мляко облекчава болките и разрежда отровите. Ведн* ага да се повиква лекар.
/3/ Изпръскванията от основи да се измиват с обилна струя вода, Основата да се неутрализира с разредена оцетна киселина — 1% или 2% борна киселина и след това изпръсканото място се намазва с боров вазелин.
/4/ При попадане на киселина или основа в очите: да се измиват обилно с вода и да се неутрализира с 1%-ов разтвор от натриев бикарбонат /срещу киселини/ и 2%—ен разтвор ма борова киселина /срещу основи/.

Раздел II
РАБОТА С ЖИВАК

Чл. 250, /1/ При работа с живак да се спазват изискванията на „Санитарни правила за работа с живак" /ДВ, бр, 10 от 1959 г./,
/2/ Приборите, съдържащи живак,;при възможност да се заменят с прибори не съдържащи живак.
/3/ Запасите от живак да се съхраняват в специални складови помещения в дебел остен ни стъклени съдове с шлифовани пробки или с железни съдове с херметически пробки. Стъкленият съд, в който се съхранява живак да има обем не по-голям от 500 смЗ.
/4/ Право да отваря съдовете с живак има само специално обучен работник.
/5/ При работа с живак температурата да не надвишава. 13°С, Работата, свързана с нагряване и промиване на живак, запълване на прибори, преливане на живак от един съд в друг/да се провежда в емайлирана или гладка тава в камина.
Чл. 251. /1/ В барометри, вакууммери, манометри и други, където живакът е открит, за да се избегне изпарението му, де има слой от чист глицерин от 2 мм,
/2/ В крайната си част апаратите да бъдат снабдени с улоаителни съдове, запълнени с вода, за да се избегнат изтичанията на живак от апаратите в случай на нарушение на тяхната херметичност.
Чл. 252. /1/ Забранено е държането на живак в ръце, а също така всмукването или нагряването на въздуха в апаратите с живак.
/2/ Работите, свързани с нагряване, промиване и дестилация на живака при наличие на открити повърхности на живака, от които той може да изтече, да се извършват в отделни изолирани помещения.
/3/ Взимането на живак от склада за работа в лабораторията или цеха да става само с разрешение на началника на лабораторията, цеха и то в количества, които не превишават дневните потребности.
/4/%В лабораторията живакът да се съхранява във вентилационен шкаф /камина/.
/5/ Работните маси, на които се извършва работа с живак, да бъдат снабдени' с борд не по-малък от 1 см и да има отвор на неговото изтичане. Работи ата повърхност на масите да бъде от линолеум.
/6/ Под отвора за изтичане на живак да бъде поставен съд за вода, който ежедневно да се освобождава от събрания живак.
/7/ Забранено е да се поставят сандъчета и шкафчета под работната повърхност на масите и камините, където се работи с живак.
Чл. 253. /1/ За избягване на съприкосновението на живак с метали, които могат да образуват с него амалгама, металните части да се покриват с блажна боя или лак.
/2/ За да се предотврати изливането на живак на пода, съдовете с живак да се поставят в тави, направени от черна стомана и покрити с емайл.
/3/ Разсипаният живак да бъде незабавно и щателно събиран в херметически стъклен съд или емайлиран съд, като се използува гумена круша, вакуум помпа или прахосмукачка при условие, че уловеният въздух се изхвърля навън в атмосферата или във вентилационна система.
/4/ Разсипаните малки капчици живак по приборите и пода да се обезвреждат, като се посипват със сяра на прах или разтвор на ферихлорид.
/5/ Забранено е изсипването на събрания живак в канализацията.
/6/ Забранено е вземането на живак в ръка’ или изсмукването му с пипета с уста.
Чл. 254. /1/ Не по-малко от един път в месеца да се извършва почистване на помещенията, в които се работи с живак. При това, подът, стените, масите предварително се измиват със сапунена вода, след което се забърсват с 0,1% разтвор на. калиев перманганат и добавка на 5 мл солна киселина на 1 л разтвор и на края се измиват отново със сапунена вода.
/2/ В помещенията, където се извършват работите с живак, не по- малко от един път в 3 месеца да се прави анализ на въздуха за съдържанието на живачни пари.
/3/ След завършване на работата, работниците да свалят специалното работно облекло, да го почистват с прахосмукачка, леко да го напръскат с разреден разтвор на калиев перманганат и приберат в шкафа, след което да вземат душ.
/4/ Лицата, работещи с живак, дз се подлагат на медицински преглед не по-малко от един път на 12 месеца.

Раздел III
СЪХРАНЕНИЕ, РАБОТА И УНИЩОЖАВАНЕ НА СИЛНО ДЕЙСТВУВАЩИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА И УНИЩОЖАВАНЕ НА АМБАЛАЖ ОТ ТЯХ

Чл. 255. /1 / При работа със силно действуващи отровни вещества да се спазва Правилникът за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силнодеиствуващи отровни вещества /ДВ, бр. 34 от 1973 г.Л
/2/ За съхранение и работа със сипно действуващи отровни вещества със заповед на директора на предприятието да се назначава техническо лице, познаващо техните физико-химични свойства и свойствата на съответните дегазатори и дез активатори.
Чп. 256. /1/ Лицата, работещи със силно действуващи отровни вещества, да са навършили 18 години, да са преминали съответното производствено обучение и специален инструктаж за безопасна работа. Знанията на същите да бъдат ежегодно проверявани от квалификационна комисия,
/2/ Забранено е да работят със сипно действуващи отровни вещества майки-кърмачки и бременни жени.
/3/ При извършване на операции, свързани с работа, неутрализиране или унищожаване на силнодействуващи отровни вещества и амбаяаж'г'да се ползуват лични трудови предпазни средства и личен противогаз.
/4/ Съхраняването на малки количества силно действуващи отровни вещества да става в специален железен шкаф със секретна брава.
Чл. 257. /1/ Складът, в който се съхраняват основните количества сипно действуващи отровни вещества, да бъде отделен от производствените и битовите помещения, да бъде без прозорец, с масивна врата и секретна брава, когато има прозорец същият да бъде обезопасен със здрава метална решетка.
/2/ Когато в склада се съхраняват газообразни и летливи силно действуващи отровни вещества, той да бъде съоръжен с вентилационна инсталация.
/3/ Забранено е съхранението на други предмети и материали в склада за силно действуващи отровни вещества.
/4/ В склада за силно действуващи отровни вещества да влиза само лицето, което е натоварено да отговаря за него,
/5/ Вратата на склада и железните шкафове за съхранение на силно действуващи отровни вещества дз бъдат винаги заключени и запечатани.
/6/ Забранено е даването на ключа и печата на други лица, нямащи разрешение от МВР,
Чл. 258. /1/ Приемането и предаването на силно действуващи отровни вещества да става съобразно изисквания на Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба ка силно действуващи отровни вещества.
/2/ Силно действуващи отровни вещества да се приемат в напълно изправна опаковка, отговаряща на условията, определени^ от държавната санитарна инспекция, с етикет/означаващ химическия състав на отровното вещество, емблемата за отровност, надпис „Отровно”, оказване начина за съхранение, отваряне, употреба, пренасянето, начина на унищожаване на амбалажа, надписани на български език.
/3/ Силно действуващите отровни вещества за нуждите на производствени поделения да се получават само от определени със заповед лица, имащи разрешение от органите на МВР.
/4/ Получените силно действуващи отровни вещества да не превишават количеството, необходимо за еднодневна работа или за направа на разтвор.
/5/ Когато в помещението се съхраняват газообразни или летливи силно действуващи отровни вещества, преди всяко влизане да се пуска вентилационната инсталация и се поставя личният противогаз.
Чл. 259, /1/ Работа с всякакъв вид силно действуващи отровни вещества^ да се извършва в камина с механично засмукване, като се лолзуват лични предпазни средства и специално работно облекло.
/2/ Приборите, с които ще се работи, предварително да бъдат дегазирани от продукта с инертен газ или чрез напълване с вода.
/3/ Нагряването на твърди силно действуващи отровни вещества да става само в колби. Забранено е нагряването им на открит огън.
/4/ Апаратите, приборите и съдовете, които са били използувани през време на работа, след нейното приключване да се обезвреждат.
/5/ Замърсеното със силно действуващи отровни вещества специално работно облекло и лични предпазни средства, незабавно да се дегазират и изпират.
/6/ След работа използуваните прибори да се дегазират и промиват. Продуктите на дегазацията и промивките води да се събират в специален съд с добре уплътнен капак, като след дезактивация ежедневно същите да се изхвърлят на определено място.
Чл. 260. /1/ Останалите неизползувани силно действуващи отровни вещества в края на работното време' да се връщат на съхранение в железни шкафове.
/2/ Забранено е изхвърлянето на отровни вещества, използувани при проби, продукти на дегазацията и отровни води в канализацията.
/3/ Забранено е на работещите със силно действуващи отровни вещества през време на работа да се хранят и пушат,
(41 След свършване на работа, всеки работещ със силно действуващи отровни вещества да измива ръцете си със сапун, да изплаква устата с вода.
Чл. 261. /1/ Обезвреждането и унищожаването на силно действуващи и отровни вещества и техните опаковки да се извършват съгласно „Санитарни правила за начина на унищожаване на негодните силно действуващи отровни вещества и мерки за лична и обществената безопасност" и „Инструкция за обезвреждане и унищожаване на негодните силно действуващи отровни вещества и техните опаковки" /Изв., бр. 10 от 1954 г,/.
/2/ Мястото, където се извършва унищожаването на силно дейстауващи отровни вещества и техният амбалаж, предварително да се съгласува сЬс санитарните органи.
Чл. 262. Унищожаването на силно действуващи отровни вещества да става само спед като специално назначена комисия установи необходимостта от това и изготви съответната документация съгласно Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно дейст- вуващи отровни вещества.
Чл, 263. Двуарсеновият триокис и двуарсеновият петоокис да се унищожават, като се спазва следното:
1. пренасянето на арсеновите окиси до мястото на унищожаването да става в железни, добре уплътнени съдове;
2, на разстояние най-малко един км от жилища, водни басейни, пасища и др. се изкопава яма дълбока 1 м; Арсеновите окиси да се разтварят в 10% основа и в количество най-много 100 г; Полученият разтвор се разлива равномерно по дъното /дължината/ на ямата, след което последната се затрупва.
Чл, 264. Живачният хлорид /сублиматът/ да се унищожава, като се спазва следното:
1. разтваря се в гореща вода в съотношение - 1 част живачен хлорид /сублимат/ в 1000 части чиста вода и полученият разтвор с изливане във фекалната канализация;
2. на едно място да се изхвърля разтвор, съдържащ ме повече от 500 грама живачен хлорид /сублимат/.
Чл. 265. Жълтият фосфор да се унищожава чрез изгаряне, като се спазва следното:
1. избира се място на разстояние най-малко 1 км от жилищни и производствени сгради, дървесни насаждения и др.;
2. изгарянето да се извършва в ями, широки не по-малко от 0,75 м и дълбоки 1 м;
3. на едно място да се изгаря най-много 200 г жълт фосфор, който да се пренася в съд с вода до мястото на изгарянето. Съдът да се отваря внимателно и водата да се излива;
4. с помощта на щипки фосфорът да се поставя в ямата върху лесно запалими съчки. От необветрената страна, посредством факла, лицата запалват съчките и се оттеглят най-малко на 20 метра разстояние;
5. уредите, които са имали съприкосновение с жълт фосфор да се почистват, като се изтъркват многократно в почвата.
Чл. 266. Алкалоидите да се унищожават чрез изгаряне, като се спазва следното:
1. алкалоидът се разтваря в денаториран спирт в съотношение 1 част от алкалоида и 10 части спирт;
2. смесването на алкалоида да става в съдове, направени от трудмо- възпламеняващи се материали, които се хвърлят върху разгорения огън. Полепената пепел да се засипва в земята,
Чл. 267. Алкалоидите, никотинът и др. да се унищожават, като се спазва следното:
1. смесва се с въглищен прах. Смесването да става в лесно горими съдове, а разбъркването до пълното хомогенизиране на сместта — с дървена бъркалка, след което съдът и бъркалката да се изхвърлят в разгорелия огън и пепелта се закопава в земята;
2. на едно място могат да се унищожат, най-много 10 грама алкалоиди;
3. след свършване на работа по унищожаване на алкалоидите, ръцете да се измиват с 1% разтвор на солна киселина и след това със сапун.
Чл. 268. Циановодороднта киселина и нейните соли да се унищожават, като се спазва следното:
1. да се обработват със суспензия от железен сулфат и гасена вар в съотношение: 1 тегловна част циановодород, 24 тегловни части железен сулфат и 12 тегловни части гасена вар;
2. суспензията да се подготви, като от сместа железен сулфат гасена вар да се прави 10% воден разтвор. Тя се подготвя в голям съд, съдържащ циановодород. Под споя течност този съд внимателно се отваря, неколко- кратно с разчет щото в продължение на 30 минути да се изпразни, след което се поставя 3—4 часа за пълно обезвреждане и след това се излива в канализацията;
3. температурата на околната среда да не бъде по-висока от 20°С, тъй като при 27°С циановодородната киселина кипи;
4. по същия начин се обезвреждат и разтворими цианови съединения, но суспензията се изготвя в съотношение — 6 ч, железен сулфат и 3 ч. гасена вар;
5. еднократно да се унищожават най-много до 200 грама циановодо- родна киселина или нейно съединение.
Чп, 269. /1/ До един килограм серовъглерод се унищожава, като се закопава дълбоко в почвата на разстояние най-малко 1 км от жилища, промишлени предприятия, ниви, пасища, горски насаждения и др.
/2/ По-големи количества серовъглерод да . се унищожават чрез изгаряне, като се избира място на разстояние най-малко 1 км от жилища, промишлени предприятия, насаждения и др. Серовъглеродът да се поставя върху лесно запалими материали и с прътове дълги 3-4 м се подава запалена факла от надветрената страна.
На едно място да се изгаря най-много до 10 кг1 серовъглерод,
/3/ Серовъглеродът да се пренася до мястото на изгарянето /унищожаването/ в съд под слой вода.
Чл. 270, /1/ Хлорликринът да се унищожава чрез неутрализация посредством 20% спиртно-воден разтвор на натриев сулфат, с такъв разчет, щото с 4 кг натриев сулфат /60%/ да се неутрализира 1 л хлорпикрин_ /относително тегло 1,65/, Натриевият сулфид се взема в количество 50% повече от необходимото количество/намерено чрез стехиметрично изчисление.
/2/ Неутрализацията на хлорпикрина да се провежда по следния начин: в една от няколко бутилки от 5 л едновременно да се излива по 4 предварително затоплен 20% спиртно-воден разтвор на натриев сулфид, след което да се влива 0,2 хлорпикрин. Внимателно да се разклаща и да се поставя в камина с механично засмукване, където престоява 6 ч., като периодически се разклаща. Получената смес ое излива във фекалната канализация или когато няма такива да се закопава а земята.
Чл. 271. /1/ Амбалажът от арсенови окиси — железните барабани, в които са били съхранявани двуарсеновият триокис и двуарсеновият петс- окис, да се измиват с 3% разтвор на натриева основа, подавана в струя, след което да се изплакват обилно с вода. Отпадните води да се събират, да се неутрализират с гасена вар и суспензията да се оставя да се утаи. Водата да се излива във фекалната канализация, а замърсената вар да се закопава в земята на разстояние най-малко 1 км от жилищни, производствен и сгради, горски насаждения и др.
/2/ Стъклената опаковка да се обезврежда по същия начин.
/3/ Дървената опаковка и дървените стърготини, които предпазват железните барабани, да се изгарят в места, намиращи се на разстояние най- малко на 2 км от сгради, водопои, горски насаждения, ниви и др. Остатъците от изгарянеъо да се закопават в земята.
Чл. 272. /1/ Стъклен амбалаж от сублимат и алкалоиди да се обезвреждат, като се измиват обилно и продължително време с чиста вода. Отпадъчните води да се изхвърлят във фекална канализация.
/2/ Амбалажът от серовъглерод — стъклените и метални опаковки, да се обезвреждат чрез изветряване, след което да се измиват обилно с 3 и 4% разтвор на натриева основа. Опаковките да се поставят за изветряване на място, отдалечено най-малко на 1 км от сгради, горски насаждения, водоеми, ниви и др.
/3/ Амбалажът на циановодородната киселина, нейните разтворими соли и препарати да се обезвреждат, като се спазва следното:
1. в зависимост от размера на опаковката се приготвя 10% разтвор /суспензия/ от смес на железен сулфат и гасена вар;
2. прясно приготвената суспензия се поставя в замърсения амбалаж, разклаща се 30 мин. и се оставя да престои 3-4 часа;
3. разтворът да се излива във фекалнатз канализация, в която да не попадат кисели води.
/4/ Железните барабани от жълт фосфор да се обезвреждат чрез нагряване, като за целта се избира подходящо място на разстояние 1 км от сгради, гори, ниви, насаждения и др.
/5/ Амбалажът от хлорпикрин /варели или стъклен амбалаж/ се обезврежда, като се спазва следното;
1. когато унищожаването става чрез загряване и продухване,мястото за обезвреждане да бъде на разстояние не по-малко от 1 км от сгради, ниви, горски насаждения идр.;
2. когато унищожаването става чрез обработване с 20% спиртноводен разтвор на натриев сулфид, амбалажът да се напълва е този разтвор, да се разклаща и да се оставя за неутрализация 6 часа, след което се излива във фекалната канализация или се закопава и трамбова е земята. Амбалажът да се измива обилно с вода, която се изхвърля във фекалната канализация.
/6/ Независимо какви силно действуващи отровни вещества се съхраняват в даден амбалаж, последният да се неутрализира или да се унищожава веднага след изразходването на силно действуващите отровни вещества.

Раздел IV
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВТЕЧНЕНИ ГОРИМИ ГАЗОВЕ

Чл. 273. /1/ При съхраняване на втечнени горими газове да се спазват изискванията на Наредба № 21 за устройството и безопасната експлоатация на газови съоръжения и инсталации /ДВ, бр. 27 и 28 от 1978 г., изм, бр. 42 от 1980 г./ и Противопожарните строително-технически норми,
/2/ Втечнените газове да се съхраняват само в специално предназначени за тях съдове.
/3/ Обслужването на съдовете с втечнени газове да се извършва само от специално обучен персонал, който да получава облекло от неелектризиращи се материали.
/4/ Наливно-изливните естакади за втечнени газове и подвижните мостчета за преминаване от естакадите към цистерните да се правят от негорими и неискрообразуващи материали.
Чл. 274. /1/ За пълнене или изпразване на втечнени газове към естакадата да се подават предварително уточнен брой цистерни. Пълненето или изпразването на втечнени газове да се извършва само в или от изправни резервоари-цистерни, добре заземени, снабдени с нивомери, манометри и предпазни клапани за онези съдове, за които е необходимо и други необходими предпазни устройства.
/2/ Преди пълнене и изпразване на цистерните да се спазват следните изисквания:
1. да се поставят сигнални знаци, с които е забранено потеглянето на влаковата композиция;
2. забранено е извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м;
3. железопътните цистерни да се укрепват към релсите със спирачни обувки /куки/;
4. да се проверява състоянието на предпазната арматура по цистерните, нивомерите и изправността на манометрите;
5. да се проверява изправността на гумените шпангове;
6. гумените шпангове плътно да се закачат към приемните устройства на цистерните.
/3/ При пълнене или изпразване на втечнени газове, за създаване на допълнително налягане в цистерните, при нужда да се използува само инертен газ /азот/, който да се подава в съответствие с изискванията на инструкцията.
/4/ Забранено е втечнените газове да се изливат на струи при пълненето на съдовете /резервоари и цистерни/. Пълненето да става под нивото на течността.
/5/ Резервоарите и цистерните да се запълват с втечнени газове до допустимите нива, посочени в инструкцията. Нивото па втечнения газ в съдовете /резервоарите и цистерните/ да се контролира чрез нивомер /с местно или дистанционно действие, с автоматичен сигнал/.
/6/ При препълваме на резервоар или цистерна, поради неизправност в нивомерното устройство, втечненият газ да се прехвърля в други съдове. Неизправното устройство незабавно да се поправи.
/7/ При скъсване на шланг незабавно да се затварят вентилите на цистерната и тези по съоръженията за напивноизливното устройство,
/8/ При пропуск на газове от резервоарите, цистерните, тръбопроводите, незабавно да се извършва аварийно изключване, като се спазват изискванията на инструкцията,
Чл, 275. /1/ Забранено е при изпразване или пълнене на втечнения газ да се ходи по естакадата с обувки, подковани с железни габъри или малчета. Обувките да са с гумени ходила и токове.
/2/ След завършване на пълненето или изпразването на втечнения газ, тръбопроводите да се продухват с инертен газ към сборния газгенератор, след което крановете на тръбопроводите да се затварят.
/3/ Цистерните и хранилищата да се подлагат на най-прецизна проверка, Особено внимание да се отделя на спирателните, предпазните и измерителните устройства. При забелязана неизправност да се вземат мерки за нейното отстраняване. Тези устройства да се проверяват от всяка смяна. Резултатите от проверките да се записват в дневници.
/4/ Забранено е лолзуването на резервоари-хранилища, на които предпазните клапани са отворени или тръбопроводите са неизправни.
/5/ В хранилищата от изометричен тип и на тези с подгряване на газа, температурата на втечнения газ да се контролира постоянно през зимния сезон.
/6/ За поддържане на необходимата температура да се контролира нор- малнзта работа на подгряващите и охлаждащите инсталации.
Чл, 276. /1/ Забранено е извършването на ремонтни работи по тръбопроводите и складовете, когато те са запълнени с газ.
/2/ Да се следи редовно състоянието на обваловките на резервоарите и съдовете с втечнени газове. Забранено е повреждането на вала или страната. Повредите по тях да се отстраняват незабавно. Проходите над обва- лоаката да са изправни.'
/3/ Площадките; на които са разположени резервоарите и съдовете във втечнени газове, да са подравнени, без ями или други лошо проветрими места, в които е възможно наслояването на газ по-тежък от въздуха.
Чл. 277, /1/ За да не се допуска свободно изтичане на втечнен газ навън и запалване на линиите, да се следи да има и да са в изправност обратните клапани.
/2/ Помпите за втечнени газове да не пропускат газ през салниковите уплътнения. В помпените станции да има газоанализатори за контрол за загазованосттз на въздуха в помещенията.
Чл, 278. Основно средство за ложарогасене и за предпазване /охлаждане/ на съдовете с втечнени газове от въздействието на топлината са гаси- телните прах и вода, поради което складовете за втечнени газове да имат достатъчни количества вода и лифетни струйници за нейното подаване съгласно указанията и изискванията на противопожарните органи.

Раздел V
СЪХРАНЯВАНЕ НА ГОРИМИ ГАЗОВЕ В БУТИЛКИ

Чл. 279. /1/ Бутилките, предназначени за съхраняване на газове във втечнено или разтворено състояние, нормите за запълване и методът за техния контрол да отговарят на изискванията на Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане /ДВ, бр. 16 от 1980 г,/, Противопожарните строително-технически норми и на БДС 10271-78.
121 На склад да се приемат бутилки с газове само, когато не е изтекъл гаранционният им срок за периодическо освидегелсгвуване.
Чл. 280, /1/ Забранено е да се допират вентилите на кислородните бутилки с ръце и кърпи, замърсени с масло или мазнини.
/2/ Забранено е работещите да хващат вентила на бутилката при ръч- ното й прехвърляне.
/3/ Бутилките с горими газове /водород, ацетилен, пропан, етилен и др./ да се съхраняват отделно от бутилки кислород, сгъстен въздух, хлор, флуор и други окислители и отделно от отровни газове.
/4/ Бутилките с негорими газове /кислород, азот и др./ и с горими газове /водород, бутилен, сероводород и др./ да се съхраняват в специални помещения или на площадки, защитени от въздействието на дъжд и слънчеви лъчи.
/5/ Забранено е съхраняването на бутилки с неизправни вентили и повредени корпуси /пукнатини, вдлъбнатини, силна корозия/.
Чл. 281. /1/ При складиране или транспортиране на бутилки да не се допуска удрянето на същите една в друга и падането на калпаците и бутилките на пода.
/2/ При пуск на газ от бутилки, последните незабавно да се изваждат от склада.
/3/ В склада за бутилки е забранено влизането на лица, които носят обувки с габари или налчета.
/4/ Забранена е работа в складове за бутилки, в които вентилацията не е ефективна и не осигурява безопасни концентрации на газовете.
/5/ Складовете да се отопляват, когато това е необходимо, само с централно водно, парно или въздушно отопление. Отоплителните инсталации да отговарят на изискванията на Противопожарните строително-техни- чески норми от 1978 г.,глава XIII — Отоплителни инсталации.
/6/ Прозорците в складовете за бутилки да са затъмнени. Да не попадат върху бутилките преки слънчеви лъчи.
/7/ Забранено е съхраняване на бутилки с газ заедно с други вещества, материали и предмети /леснозапалителни и горими течности, киселини, кълчища, дървен материал и др./.
Чл. 282. /1/ Пълните бутилки с газ, когато имат гумени пръстени, да се съхраняват в складовете във вертикално положение, само в един ред по височина. Бутилките да се поставят в специално устроени гнезда и клетки или да бъдат обградени с бариери.
/2/ Бутилките без гумени пръстени-да се съхраняват в.хоризонтално положение върху дървени рамки или скали.
/3/ При подреждането на бутилките на фигури /стифове/, височината на стифа да не превишава 1,5 м. Вентилите да са защитени с предпазни капачки, обърнати към една страна.
Чл. 283. /1/ При възникване на пожар в склад, наред с пожарогасенето, да се осигурява енергично охлаждане на бутилките и незабавното им изнасяне от опасната зона.
/2/ Когато бутилките са силно нагрети или се намират в огнището на пожара, водата за охлаждане да се подава зад прикритие.

Раздел VII
РАБОТА В ЗАГАЗОВАНА СРЕДА

Чл. 284. /1/ При работа с газоопасна среда, като четирите фази при производството на антипиретици /пиразолонови препарати/, участъците химоочистка и сушене на антибиотици, III-та, IV-та и V-та фаза при производството на витамин „С" и таблетирането на лекарствените субстанции и др., да се ползуват лични предпазни средства съгласно специфичните изисквания на химикофармацевтичното производство.
2/ При работа в газоопасни места да се ползуват газозащитени и прахозащитени средства /филтруващи, шлангови и кислородоизолиращи противогази и противопрахови маски - респиратори/. Въздухът да се контролира задължително и от газоспасителната служба /лаборатория/, като се осигурява естествената и механична вентилация.
/3/ За химико-фармацевтични, микробиологични и парфюмерийно- козметични производства да има списък на газоопасните места съгласувано с органите на Хигиенно епидемиологичната инспекция, утвърдени от зам. директора по производствено-техническите въпроси /главен инженер/,
/4/ Работниците, служителите и инженерно-техническите работници от дадено производство са задължени да знаят газоопасните места. На тези места да има поставени предупредителни знаци и надписи съгласно БДС 11010-73.
/5/ Забранена е работа в газоопасните места /при отровни, пожароопасни и взривоопасни газове и пари, в количества, превишаващи пределно допустими концентрации/ да се извършва от един работник — да има винаги дубльор.
Чл, 285. /1/ Филтруващи противогази да се ползуват в случай, когато концентрацията на вредните газове и пари не превишава 2%, а кислородът е над 17 аб. %. Когато концентрацията на вредните газове и пари е над 2 обр. %, а кислородът е под 17 аб. %, да се използуват шлангови или кислородоизолиращи противогази.
171 Преди работа филтруващите, шланговите и кислородоизолирзщи- те противогази да се проверяват внимателно и при забелязани дефекти да се отстраняват от употреба.
/3/ Работниците да се допускат в газоопасна среда само след проведен специален инструктаж и получили писмена заповед е необходимите указания за мерките, обезпечаващи хигиенно-безопасни условия на работа, последователността на подготовката и основните действия със записани имена на лицата, отговарящи за подготовката и извършването на работа в зага- зованата среда. Работниците, работещи с кислородо-изолиращи противогази( да бъдат медицински освидетелствувани.
/4/ Забранено е допускането в газоопасна среда на лица, необучени да си служат с противогаз, незапознати с работното място и опасностите и незнаещи да дават първа медицинска помощ при отравяне.
/5/ Дейностите, свързани с възможно отделяне на опасни газове или пари, да се извършват под наблюдението на инженерно-техническите работници,назначени от заместник-директора по производствено-технически въпроси /гл. инженер на предприятието/ или началника на съответния цех.
/6/ При загазована територия на дадено технологично звено или ра- ботно място, първият, който е забелязал това, незабавно да си поставя личния противогаз, да предупреждава прекия си началник и да съобщава веднага на газоспасителната служба. Да се вземат необходимите мерки за борба с аварии и пожари съгласно плана на даденото предприятие.
/7/ При случай на отравяне да се пристъпва незабавно към даване на първа медицинска помощ на пострадалите, да се извиква медицинска служба и да се съобщи веднага на дежурния инженер /диспечер/.

СУБСТАНЦИИ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - АНАЛГИН, АМИДОФЕН, ФЕНАЦЕТИН, ЛАЗЕКС, ВИТАМИН „С", ЦИНАРИЗИН, ПИЛОЗИН, ОЛЕАНДОМИЦИН, ТУБОЦИН И ТЕТРАЦИКЛИН ХИДРОХЛОРИД

Раздел I
ПОЛУЧАВАНЕ НА АНАЛГИН

I . ПОЛУЧАВАНЕ НА 1—ФЕНИЛ—3—МЕТИЛ—5—ПИРАЗОЛОН

/Получаване на Ди-натриева сол/ на сулфанимо антамидини/. Получаване на монометиламино анатипирин, технически и фармакопеен аналгин,
Чл. 286. /1/ Забранено е на работниците на процеса диазотиране да работят без лични предпазни средства - очила, гумени ръкавици и гумени престилки.
/2/ Забранена е работа на реактор-диазотатор, без изправна смукателна вентилационна инсталация за отстраняване на отровните азотни окиси.
/3/ Забранено е на работниците на процеса хидролиза да работят без лични трудови предпазни средства — очила, гумени ръкавици и гумени престилки, а също така при взимане проби и други причини за отваряне на реакторите — без противогаз.
/4/ Забранено е започване на процес хидролиза без изправна абсорб ционна уредба: вентилации, абсорбиращ разтвор, помпи и др., които да бъдат с електрообзавеждане съгласно класа на производствените помещения.
Чл. 287, /1/ Забранено е работещите на абсорбционната система за улавяне серен двуокис да дозират натриев карбонат без ползване на лични предпазни средства — противогаз /или прахоуловителна маска/ и гумени ръкавици.
/2/ Преди зареждане метилаторът да се подложи на изпитание за херметичност.
/3/ Забранява се на работещите на операция ,,Метилиране на фенил- метил-пиразолон да отварят реактора — метилатор по време на работа.
/4/ Помещението за метилиране на фенил-метил-пиразолон да бъде снабдено с местна, всмукателна, аспирационна инсталация.
/5/ Забранява се работа с реактор за нитрозиране, без изправна всмукателна инсталация за азотните окиси към него,
/6/ Центрофугите за динатриева сол да имат всмукателна инсталация, свързана с кожуха им за отстраняване на спиртните пари,
/7/ Центрофугите за технически и фармакопеен аналгин да са снабдени с аспирационна инсталация, обхващаща всяка центрофуга.
/8/ Помещенията за сушене, смилане и опаковане да имат мощна местна вентилационна инсталация.

Раздел II

ПОЛУЧАВАНЕ НА АМИДОФЕН /ПИРАМИДОН/

Чл. 288. /7/ Забранено е на работещите на операции изсолване на лугата от динатриева сол на сулфанино антипирин, при филтруване на продукта от нея да работят без ползване лични предпазни средства — очила и гумени ръкавици и гумени престилки.
/2/ Реакторите, в които се извършва процесът хидролиза на сулфзни- ноантибиотици, да имат изправно отвеждане на серния двуокис, Респективно абсорбционната уредба да се зарежда с натриев карбонат, достатъчно количество, за да не се допусне обгазяване от серен двуокис. Ако това все лак се допуска, се задължават работещите на тази операция да ползват противогаз,
/3/ Забранено е тръбопроводите за сярна киселина да бъдат в места, под които минават лица.
/4/ В помещението, където става метилиране с формалдехид и мравчена киселина, работещите там да работят с изправни противогази.
Чл. 289. /1/ Отдушникът на монтежуто да е снабден с капкоуловители и да не се намира на пространство, където минават хора.
/2/ Забранено е оставянето на неработещо монтежу под налягане,
Чл. 290. /1 / Прибавянето на мравчена киселина да става при затворен люк на апарата и отворен кран на отдушника.
/2/ Забранено е превишаване налягането от 1 атм. при процеса метилиране с формалдехид и мравчена киселина.
/3/ Работещите на филтрация разтвор ма мравчено-кисел амидофен, да ползват лични трудови предпазни средства: гумени ръкавици и противогаз.
Чл. 291. /1/ Прехвърляне на материалната луга на динатриева сол в реактора за изсолване да става при затворен люк на апарата и отворен крак на отдушника на реактора.
/2/ Прибавянето на натриевия карбонат да става при пусната бъркачка на апарата.
/3/ Лугата, получена при филтруване на паста, да се изхвърля след неутрализирането й.
Чл. 292. /1/ При засмукването на сярна киселина работещите да ползват гумени ръкавици и очила.
121 Крановете и тръбопроводите, по които се подава киселината, да бъдат в изправност.
/3/ Анализ за съдържание на аминоантипирин да се взема при спряна бъркачка.
/4/ Хидролизата да се провежда при леко включена компресия за продухване на серния двуокис.
/5/ Работникът да следи за нормалната работа на абсорберите за серен двуокис.
/6/ Неутрализирането на сярнокиселия разтвор на аминоантипирина да става при пуснато охлаждане на кожуха на апарата за неутрализиране.
/7/ Когато работникът /апаратчикът/ извършва засмукване на мравчена киселинда ползва гумени ръкавици и противогаз.
Чл. 293. /1/ Когато работникът /апаратчикът/ филтрува на мравчено киселия разтвор на амидофена, да ползува противогаз и гумени ръкавици.
/2/ При екстракция с хлороформ да се чака разслояване най-малко 1 час.
Чл. 294. /1/ За разтваряне на буците от амидофен температурата да се повишава не повече от 7СЮС.
/2/ Спиртът да се дестилира при внимателно подаване на пара в кожуха на апарата.
/3/ Да се пуска охлаждаща вода в хладилника лри дестилацията. /4/ Разтварянето на вмидофена в спирта при нагряване да не превишава 70°С.
/5/ Кристализацията да се провежда при внимателно охлаждане с вода. /6/ Центрофугирането да се извършва, като се спазват изискванията за центрофугиране от раздел III на глава седма.
/7/ Филтруването под налягане да се извършва с изправни манометри. /8/ Замърсеният от карбо филтрат да се връща за повторно филтруване.
/9/ Температурата на сушене да не превишава 60°С.

Раздел III
ПОЛУЧАВАНЕ НА ФЕНАЦЕТИН /Получаване на р-нитрофенетол/
/Получаване на р-фенетедин/ Фаза Ацетилиране/

Чл. 295. /1/ Когато работникът — операторът зарежда с р-нитрохлор- бензоп, да ползва противогаз и гумени.ръкавици.
/2/ Попадналият по тялото или дрехите р-нитрохлорбензол да се отстранява незабавно и измива с хладка вода.
/3/ Забранено е пипането на р-нитрохпорбензола с незащитени ръце.
/4/ Проба за анализ да се взема при спряна бъркачка.
/5/ Забранено е по време на прехвърляне на разтвора да се отваря люка на апарата.
/6/ Апаратът, в който се прехвърля разтворът, да бъде с отворен кран на отдушника.
/7/ За прехвърлянето на разтвора да се съди по рязкото спадане на компресията.
Чл. 296, /1/ Дозирането на оцето-киселия спирт да става с помпа.
/2/ Да се коригира концентрацията в края на етоксипирането.
Чл. 297. /1/ Разтварянето на натриевия сулфид да става при затворен кран на апарата и внимателно подаване на пара.
/2/ Редукцията да се води при температура 180°С.
/3/ При повишаване на температурата да се включи охлаждането на кожуха.
/4/ Периодично да се взема проба за определяне края на редукцията.
Чл. 298. /1/ Преди прехвърлянето на разтвора да се проверява изтакателният кран на апарата на разделяне.
/2/ Забранено е изхвърлянето на водния слой при разделянето на фенетидина в канала преди неутрализирането му.
/3/ При установяване в помещението на феметидин да се използува противогаз и гумени ръкавици.
/4/ Забранено е допирането до фенетидин с незащитена ръка.
/5/ Помещението, в което се работи, да се проветрява чрез действието на изправна и ефективна вентилационна инсталация.
/6/ Дестилацията на фенетидина да се извършва в изчистена от кубо- вия остатък вакуумколона.
/7/ При дестилацията под вакуум първо да се пуска вакуума и когато той се стабилизира да се подава нагряването.
/8/ Да не се намалява скоростта на дестилацията, тъй като води до осмоляване и понижаване на добива.
Чл. 299. /1/ Когато работник /апаратчик/ зарежда оцетна киселина и оцетен анхидрид,да ползва противогаз и гумени ръкавици.
/2/ Линиите, по които се транспортира киселината и анхидрида/да бъдат в изправност и да не минават над пространства, където има хора.
/3/ Подаването на фенетидина за ацетилиране да става след отстраняване на въздуха от апарата с въглероден двуокис.
/4/ Подаването на р-фенетидин да става внимателно като температурата да не превишава 55°С.
/5/ Регулирането на температурата да се извършва чрез намаляване добавянето на р-фенетидин и пускане вода в кожуха на апарата.
/6/ През време на ацетилирането кранът за вземане на проба да бъде отворен.
Чл. 300, /1/ При повреда на главния изпускателен кран киселината да се изпуска е междинен съд.
/2/ Кранът на отдушника на апарата, в който се прехвърля разтворът, да бъде отворен, а изтакателният - затворен.
/3/ За края на прехвърлянето на разтвора да се съди по рязкото падане на компресията в апарата, от който се прехвърля.
/4/ През време на прехвърлянето е забранено отварянето на люка на апарата.
75/ Прехвърлянето на разтвора за центрофугиране да става при отворен кран.
Чл. 301. /1/ Центрофугирането да се извършва като се спазват изискванията за работа с центрофуга /раздел ХИ на глава пета/ от този правилник,
/2/ Да се следи за цвета ма лугите и да се събират в съответната цистерна.
/3/ Вземането на проба за органични примеси от центрофугата да става при внимателно опериранес центрофугата.
/4/ Филтрата от друг филтър да не съдържа въглен.
/5/ Кристализацията да се извършва лри непрекъснато разбъркване.
/6/ Продуктът да се суши върху алуминиеви тави и температура
80° С.
/7/ Когато работникът /апаратчикът/ прибавя фосфорната киселина,да ползва лични трудови предпазни средства — гумени ръкавици и очила.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛАЗИКС /ФУРАНТРИЛ/
/Получаване на 2-4 ди хлор 5 хлорсулфонил бензоена киселина/ /Получаване на 2,4 дихлор 5 сулфомоил бензоена киселина/

Чл. 302. /1/ Преди работа с монтежу да се проверява за изправността на крановете му чрез изпробването им с вода под налягане.
/2/ Забранена е работа с монтежу при неизправен манометър.
/3/ Когато се извършва засмукването на хлорсулфоновата киселина, работникът /операторът/ използва предпазни очила и гумени ръкавици.
/4/ Отдушникът на монтежуто да бъде снабден с капкоуловител и да не се намира над пространство, където минават лица.
/5/ Забранено е оставянето на неработещо монтежу под налягане.
/6/ При прехвърлянето на киселината люкът на апарата да бъде затворен, а кранът на отдушника, свързващ го с атмосферата, да бъде отворен.
/7/ Когато се извършва зареждането на дихлорбензоената киселина, работникът да ползва противогаз.
Чл. 303. /1/ За избягване изгаряне на двигателя на маслената помпа, същата да се пуска в работа, когато температурата на маслото достигне 20°С.
/2/ При смяна на маслото в маслената баня, то да не се нагрява повече от 80°С, тъй като има опасност от изкипяване.
/3/ За избягване запушване на серпентината, веднъж месечно същата да се промива с разтворител и продухва с въздух.
/4/ Забранено е температурата на маслото на изход на ваната да бъде по-висока от 200°С.
/5/ Реакцията на сулфохлориране да се води само при отворени отдушници на реакторите.
Чл. 304. /1/ Работникът /операторът/ редовно да следи за нормалната работа на парните инжектори.
/2/ Забранено е изхвърлянето на течността от парните инжектори преди неутрализирането й.
/3/ При зимни условия, след свършване на работа на инжектора същият да се продуха с въздух.
/4/ Разлагането на излишната хлорсулфонова киселина да се извършва внимателно при затворен люк на апарата и работещ иижектор.
/5/ Когато се извършва центрофугиране на сулфохлорида, работникът /операторът/ използува предпазни очила и ръкавици.
Чл. 305. /1/ Центрофугирането да се извършва при внимателно и равномерно натоварване на центрофугата.
/2/ По време на работа на центрофугата е забранено вдигането нз капака и бъркане е центрофугата.
/3/ При установяване на шум или вибрации на центрофугата тя да се изключва веднага.
/4/ Забранено е изхвърлянето на киселите луги в канали преди неутрализирането им.
Чл. 306. /1/ Прибавянето на сулфохлорида в реактора за амидиране да става само при пусната изправна аспирационна инсталация. Работникът /апаратчикът/ на инсталацията да ползува лични предпазни средства ~ гумени ръкавици и очила.
/2/ Преди засмукването на амонячните разтвори да се проверяват крановете на Мерника за амолян.
Чл. 307. /1/ Дозирането на амонячния разтвор в реактора за змидиране да става при затворен люк на апарата и отворен кран на отдушника.
121 Забранено е температурата при амидирането да превишава 80°С.
/3/ Филтруването на активния въглен да става като филтърпресата се напълни с разтвор и едва след това да подава внимателно компресия.
/4/ Активният въглен да се събира в кофи, а не да се изхвърля в канализацията.
/5/ Неутрализацията да се провежда при пускането на охлаждане в кожуха на апарата,
Чл'. 308. /1/ Забранено е вземането ма проба от резктора при работещи бъркачки.
/2/ Да се работи с изправен водомер при дозиране на водата за пре- кристализация на техническия продукт.
/3/ Сушенето на продукта а калорифер - сушилня да не превишава
80ОС.
/4/ Кондензацията да се провежда при спазване на технологическия режим /температура/.
Чл. 309, /1/ Когато се извършва засмукването на фурфуриламима, работникът /аларатчикът/ да ползва противогаз и гумени ръкавици,
121 Барботажът на азота през реакционната маса да се извършва при отворен кран на отдушника на апарата.
/3/ При дестилация на фурфурала под вакуум да се пуска най-напред вакуума и след неговото стабилизиране да се подава нагряване.
/4/ Когато се извършва приготвяне на разтвор на натриева основа,работникът /операторът/ да ползва гумени ръкавици и очила.
/5/ Забранено е чукането на натриевата основа за нежното разбиване.
/6/ Забранено е изхвърлянето в канализацията на киселини и алкални продукти преди неутрализирането им.
Чл. 310, /1/ Когато се извършва засмукване на ледена оцетна киселина, работникът да ползва гумени ръкавици и противогаз.
/2/ При разливане на оцетна киселина подът да се измие обилно с вода.
/3/ Загряването на филтърпресата директно с пара да става след предварително издухване на конденза и леко отваряне крана на парата.
/4/ Проба на хлорни йони да се взема след изцеждането на центрофугата от промивката.
/5/ Етиловият алкохол за прекристализацията да се използува само за предназначението си.
/6/ Забранено е да се филтрува през незагрята центрофуга.
/7/ Когато се извършва филтруване/да няма потичане между шахтите и налягането да не превишава работното.

Раздел V
ПРОИЗВОДСТВО НА ВИТАМИН „С"
/I, II, III, IV, V и VI ФАЗА/

Чл. 311. /1/ Преди работа да се проверява затворен ли е изтакателният кран на реактора за разтваряне на силикозата и за правилното поставяне на филтровалното платно при работа с нутч-филтъра.
/2/ За прехвърляне на филтрата разтвор на глюкоза под налягане да се отваря изтакателмият кран на сборника и кранът на мерника и тогава да се подава компресия.
/3/ Промиването на отработения въглен на нутч-филтъра да става преди утайката да се е напукала.
Чл. 312. /1/ За отстраняване на въздуха в автоклава преди хидриране- то дз се продухва същият 2—3 кратно с азот при налягане 1,5 атм., а след това с водород при налягане 20 атм. при отворен кран на отдушника.
/2/ Работата с автоклава да се извършва от работника /апаратмика// добре запознат с правилата за работа със съдове, работещи под налягане и подложен на съответен начин.
/3/ Работникът /апаратчикът/ да следи налягането и температурата и в автоклава да не превишават пределно допустимото ниво съгласно технологическата инструкция.
/4/ Изпускането’ на остатъчния водород в атмосферата да става при внимателно отваряне*на отдушника,
/5/ По време на работа на автоклава са забранени всякакви ремонти по него.
/6/ С автоклава да се работи само с изправен манометър.
/7/ През време на работа налягането в колоните да не превишава 1,5 атм.
/8/ Периодично да се проверява разтвора на сорбита на изход от третата колона за присъствие на йони на никела.
/9/ Да се следи за правилното функционираме на колоните с пълнене и регенериране на смолата.
Чл. 313. /1/ Когато се извършва приготвяне на киселина и основа,, работникът /апаратчикът/ да използува очила, гумени ръкавици и гумена престилка,
/2/ Да се проверява кранът на отдушника на апарата при продухването. Той трябва да бъде отворен.
/3/ Алкалният разтвор на натриевия алуминат да се отправя за неутрализация в неутрализационното отделение,
/4/ Забранено е при филтруване на катализатора, филтрата да се изхвърля в канала преди неутрализирането й.
/5/ Катализаторът да се съхранява в банки, под слой вода, тъй като е силно пирофорен и има опасност от самозапалване.
/6/ Крановете на мерниците за приготвяне на натриева основа да бъдат в изправност.
Чл. 314. /1/ Периодично да се проверява нивото на водата на катализатора и при намаляването и да се долива нова.
/2/ При попадане ма катализатор на пода, съшият да се отстранява, като се измие с обилна струя вода.
/3/ Да се промиват добре с вода линиите и маркучите, през които е подаван катализатора.
Чл, 315. /1/ Забранена е работа на помпите за киселини и основи с неизправни салници,
/2/ За избягване на изгаряния, салниците на помпите, транспортиращи киселини и основи,да бъдат закрити с кожуси.
/3/ Да няма фпанцеви връзки на киселинопроводите над места, под които минават хора.
/4/ При загряване на течност в апарата да се продухва конденза от
апарата при отворена кондензна линия. Когато течността се загрее, да се превключва към кондензното гърне.
Чл. 316. /1/ Да се следи за стерилност на средата и да се проверява активността на културната течност.
121 Крановете на мерното стъкло на сборника да бъдат затворени, когато разтворът се прехвърля чрез компресия,
/3/ Култивирането на бактериите да се извършва при интензивна аерация и непрекъснато бъркане.
/4/ При вземане на проби и от културната течност да се осигурява пълна стерилност.
/5/ При поява на пяна да се долива във ферментатора стерилно растително масло.
/6/ Изхвърлянето на въглена да става с кофи, а не в канализационната мрежа.
/7/ Центрофугирането да се извършва на парции.
/8/ Да не се отваря капака на центрофугата преди същата да е спряна.
/9/ При изпаряване на маточния разтвор на вакуум изпарител да се следи температурата да не е по-висока от 60°С.
Чл. 317. /1/ Прибавянето на олеум да става на парции, като се следи температурата да не бъде по-висока от 14оС.
121 При изливането на олеум на пода, той да бъде засипан с пясък и изхвърлен с лопата. Подът да се измива обилно с вода.
/31 Забранено е зареждането на киселина от цистерни да се извършва с помощта на сгъстен въздух.
/4/ При наличие на теч в сборника за киселина, същият веднага да се освобождава от киселината и да се ремонтира.
/5/ При прибавяне на олеума люкът на апарата да бъде затворен.
/6/ Преди пускане на разсола за охлаждане да се проверяват всичките кранове към реактора /ацетонатора/.
Чл. 318. /1/ При ацетониране на - сорбоза да се пуска охлаждане в топлообменника, свързан с апарата за дестилирането на ацетона.
/2/ Промиването на филтъра да се извършва с малко количество вода многократно.
/3/ Реакцията на ацетониране да се извършва при температура 12— 14°С и следващо охлаждане до минус 10—12°С.
/4/ Да се следи за покачване на температурата при неутрализацията и температурата да не се покачва по-високо от 6—7°С.
Чл. 319, /1/ Дозирането на разтвора на сярна и на солна киселина да става при затворен люк на апарата.
/2/ Регулирането на температурата в интервала 32—36°С да става с подаване на разсол, а не с подаване на калиев перманганат.
/3/ След наливането на определеното количество сярна /солна/ киселина, крановете на мерното стъкло да се затварят.
Чл. 320. /1/ Когато се извършва засмукване от киселините, работникът /апвратчикът/ да ползва предпазни гумени ръкавици и очила.
/2/ Забранено е зареждането на киселините с кофа.
/3/ Газовете и парите, които излитат от съдовете при запълването им с кисел и ни, да се неутрализирват.
/4/ Транспортирането на киселините да става само с монтежу и помпи при изправни тръбопроводи.
/5/ Разреждането на киселините да се извършва като киселините се
прибавят към водата при пусната вода за охлаждане в реактора за разреждане.
Чл. 321. /1/ Апаратчиците, работещи при насищането, да ползват противогаз.
/2/ Насищането да се извършва при отворен кран на отдушника на апарата за насищане.
/3/ Излишният хлороводород след като се неутрализира да се изхвърля в атмосферата.
/4/ Дебелината на техническата аскорбинова киселина на центрофугата да не бъде по-висока от 2 см,
/5/ При появяване на чукане или вибрации на центрофугата да се спира центрофугирането и да се изключва електрозахранването.

Раздел VI
ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНАРИЗИН /I, II, III, IV, V и VI ФАЗА/

Чл. 322. /1/ Преди зареждане на алуминиевия трихлорид да се проверява за нормалмата работа на абсорбера, вентилите на стъклените отдушници и да се контролира за чистота на бензола и тетрахлорметана.
/2/ При работа с алуминиев трихлорид да се ползват противогаз и гумени ръкавици.
Чл. 323. /1/ Когато се извършва спускане на бензхидрола в шалето и засмукване на разтвора, работещите да ползват предпазни очила и гумени ръкавици.
/2/ Основното количество отделен пирофорен цинк да се събира в железни варели под вода. Когато се допуска разпиляване при пирофорен цинк',мястото на разпиляването да се измива обилно с вода.
Чл. 324. /1/ Когато се извършва центрофугиране на бензихидрол и бензихидрид — пиперазин, работникът да извършва непрекъснат контрол за работата на центрофугите и да ползва предпазни очила и гумени ръкавици.
/2/ Зареждането и ваденето на калориферните сушилни за бензихид- рол и бензихидрол пиперазин да се извършва само когато работещите ползват противопрашни маски или марля.
Чл. 325. /1 / Преди започване на процеса ппориране да се проверява за нормална работа на абсорбера, вентилатора към него и вентилите на стъклените отдушници.
/2/ При екзотермични реакции за получаване на бензофенон, бензихид- рилхпорид и цианилхлорид да следи непрекъснато процеса и да не се допуска превишаването на техническата температура.

Раздел VII
РАБОТА С ИНЖЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ

Чл. 326. /1/ При работа с инжекционни разтвори да се спазва следното;
1. при започване на работа работниците да се запознават с регламента;
2. след приготвянето на разтвора да се извършва анализ на секция от цеховата лаборатория;
3. преди започване на работа ла се облича чисто работно облекло
/касинка, престилка/;
4. да не се пипат очите и устата през време на работа;
5. да се поставят азбестови мрежи на котлоните;
6. да не се поставят съдове от леснозалалителни материали близо до котлоните;
7. да не се оставят без непрекъснато наблюдение реакторите при загряване с пара.
Чл. 327. При манипулация филтруване да се спазват следните условия:
1. да бъде предварително почистено и измито помещението за филтруване;
2. филтруването на инжекционни разтвори да става през обикновени зайц-филтри снабдени с васинкоуловители, промити предварително с вода за инжекции и филтри тип „Милипор";
3. при филтруване с инертен газ да се работи само с изправни манометри;
Чл. 328, /1/ При работа с миячна машина „РСА" за вътрешно и вън- шно миене на ампули да се спазва следното: (
1. преди започване на работа да се проверява нивото и двата резервоара, което да бъде над нагревателите.
2, да не се допускат престои на автоматите.
/2/ Забранено е:
1. почистването и бъркането в машините по време на движение;
2. задвижването на касети при включен блокиран автомат;
3. пипането на таблото с мокри ръце.
Чл, 329. /1/ При работа с тунелна сушилня, тип СТГ, да се спазва следното:
1. да се включва последователно: главният прекъсвач, основният товар I и II стерилни зони, а след достигане на определената температура /около 28СР/ да се пуска транслортна лента и зареждат касите с вътрешно измити ампули;
2. да се поемат ампулите само когато са охладени до 40°С и да се подреждат по кубатура;
3. да се ползват предпазни ръкавици.
/2/ Забранено е:
1. издърпването на касите с метални куки при включено положение;
2. да се пипа командното табло с мокри ръце;
Чл. 330. При работа пълнене и запойка на ампули на автомати FMA и автомат АГР да се спазва следното:
1. предварително да се проветрява помещението;
2. да се ползват само изправни горелки;
3. преди започване на работа да се проверява херметичността на съединенията и тръбопроводите със сапунена вода и в никакъв случай с огън;
4. да се проверява техническата изправност на автоматите;
5. при запалване на горелките да се пуска първо кислорода и след това пропан бутана, като се спазват изискванията на Наредба № 21 за устройството и безопасната експлоатация на газови съоръжения и инсталации /ДВ, бр. 27 и бр. 28 от 1978 г. ,изм. ДВ, бр. 42 от 1980 г./.
6. да не се поставят ампули по време на движение ло веригите в близост до иглите или под тях;
7. редовно да се почистват и смазват иглите;
8. да не се допуска работа с неукрепени бутилки с азот, кислород и въглероден двуокис;
9. при приключване на работа да се спира първо пропан бутана, а след това кислорода;
10. да се изключи горелката при поява на миризма /пропуск на пропан-бутан/, като се изключват електросъоръженията и се проветри помещението незабавно;
11. при приключваме на работа и напускане на помещението да се проверява дали крановете на пропан-бутана са добре затворени, независимо от централното спиране на Газта.
Чл. 331. /1/ При извършване на манипулацията стерилизация да се спазва следното;
1. да се спазва технологичният режим на стерилизация, изразен в покачване на температурата/пример но до 10СРС в продължение на 10 мин., да се спазва определеното времетраене на стерилизацията, намаляване на температурата /изчакване да спадне до 80—70°С/, след което да се пуска устройството за проверка за херметичност;
2. забранено е отварянето на автоклава преди приключване на проверката за херметичност;
3. да се вакуумират напълнените ампули ло следния начин. След евакуиране на въздуха да се подава разтвора на метиленблоу чрез устройството за проверка на херметичност. Вследствие на образувалия се вакуум, дефектните ампули се оцветяват в син цвят.
4. автоклавът да не се оставя без наблюдение през време на работа;
5. да не се превишава температурата на стерилизация за всеки асортимент,
121 Забранено е допускането на работа в автоклавното помещение на лица не преминали инструктаж.
Чл, 332. /1/ При външно миене с центрофуга на 1, 2, 5, 10 и .20 смЗ ампули да се проверява за нормалното и леко движение на барабана чрез завъртане с ръка от ляво на дясно ло посока на часовниковата стрелка при пускане ма центрофугата. Барабанът да лепне добре на оста и гайката.
/2/ Забранено е:
1. наличието на твърди предмети в коша на центрофугата или ло кожуха.
2. кошът на центрофугата да се препълва неравномерно с различни по обем ампули;
3. да се работи с отворен капак;
4. да се работи еднократно — 10—15 минути;
/3/ Да се измиват асептичните ампули с хладка вода до 36°С макс.
Чл. 333. При манипулация лагеруване да се спазва следното:
1. при счупване на ампули със силнодействуващ разтвор да не се пипат очите, устата, носа, Ръцете да се измиват със сапун и вода;
2. да не се използват неизправни колички.

ГЛАВА ОСМА
ПРОИЗВОДСТВО НА ФИТОХИМИЧНИ ПРОДУКТИ

Раздел I
СМИЛАНЕ

Чл. 334./1/ При работа с машини за смилане да се спазват изискванията на глава пета, раздел VII,
/2/ Забранена е работа с машини за смилане, когато нямат сигурна прахозащита и смукателна вентилационна инсталация и когато електрообзавеждането на машините и инсталациите не е във взривозащитено изпълнение,
/3/ За премахване натрупването на взривоопасен или самозапалващ се прах в машините и апаратите да се спазва следното:
1. да се проверява състоянието на машините преди работа и се уплътняват всички луфтове;
2, да се почистват периодически апаратите от напластен прах;
3. да не се допуска кондензирането на водни пари, за да не се овлажняват машините;
4, да не се допуска попадането на прах е лагерите на машините.
/4/ Забранена е работата на машините и апарати за смилане, когато не са обезопасени за статично електричество.
/5/ При гасене на горещи органически прахове да се използува разпръсната вода с мокрител.
/6/ Забранена е работа, когато работещите не ползуват лични предпазни средства — предпазни очила и маска.
/7/ Забранена е работа в помещение с неизправна вентилационна инсталация.

Раздел II

ЕКСТРАКЦИЯ

Чл, 335 /1/ Преди работа с технологична инсталация за екстрахиране /статична или динамична/ или след ремонт да се проверява цялото обзавеждане, електроапаратурага, проводниците, осветителните тела и обезопасяването им, контролно измерителните узеди и предпазна арматура и тръбопроводите да са е пълна изправност,
/2/ Да се прави водна проба с или без налягане,
/3/ Парата да.се пуска бавно при отворен байпас,
Чл. 336. /1 / Намокрянетона дрогата /вътрешно или външно/ да става плавно. Намокрянето на дрогата с органични разтворители да се извършва винаги е затворен съд,
/2/ Забранено е да се работи е помещения когато не са снабдени с вентилационна инсталация или съществуваща неизправност.
/3/ При работа с батерия от дифузия да не се допуска получаването на ,,въздушни тапи'',
/4/ За избягването на запушване на дъното на апаратите да се поставя необходимото количество обезмаслен талаш или стъклена вата,
/5/ При екстрахиране с пожароопасни и взривоопасни или физиологически силно действуващи вещества да се поставят съответните указващи
знаци съгласно БДС 11010-73 и не допускат в помещението работници и служители, които не са специално инструктирани.
/6/ Забранено е да се оставят без надзор и ме обезопасени /с вода/ количествата от леки разтворители, които са изтеглени от склада. Годните за втора употреба реактификати да се предават веднага в склад.

Раздел III
КРИСТАЛИЗАЦИЯ И КОЛОННА ХРОМАТОГРАФИЯ

Чл. 337. /1/ Кристализацията да се извършва в специални помещения с висока степен на чистота, осигурена с ефективна вентилационна система и да се извършва в закрити съдове, като не се допуска излишно количество от органични и лесно летливи разтворители,
/2/ Колонната хроматография да се работи в специално помещение, снабдено с пара, вода и материални линии, вакуум, компресия, добра вентилационна инсталация.
/3/ В помещението да няма опаковки и излишни количества от пълнител, киселини и основи.
/4/ При работа работещите да ползуват лични трудови предпазни средства — противогаз

Раздел IV

СУШЕНЕ И РАЗФАСОВАНЕ

Чл. 338. /1/ При сушене да се спазват изискванията на глава пета, раздел VI
/2/ Субстанциите да се поставят в сушилните след предварително изгонване на органичния разтворител в тях под допустимите норми.
/3/ Сушилните да са отделени в специално помещение.
/4/ При зареждане и изпразване на сушилните да се работи с лични предпазни средства — гумени ръкавици и гумени престилки.
Чл. 339. /1/ Не се допуска в помещенията да има неизправности в електрическата и течове в парната инсталация,
/2/ Работниците да работят с маски и минимален контакт вещество.
/3/ Разфасоването да се извършва е специални помещения с ламина- рем поток от въздух с определена температура и минимална влажност^ филтруван /при нужда стерилизиран/,
/4/ При технологична стерилизация да се влиза във филтър и специална и дрехи.
Чл. 340. /1/ Лицата, работещи със силно действуващи отровни вещества.да са навършили 18 г. да са преминали съответно производствено обучение и специален инструктаж за безопасна работа. Знанията им да са проверени от квалификационна комисия.
/2/ Забранено е със силно действуващи отровни вещества да работят бременни жени и майки кърмачки.

Раздел V

ГРАНУЛАТОР СЪС СИГМА ВАЛОВЕ

Чл. 341,/1/ При. работа с гранулатор със сигма валове да се спазват изискванията на глава пета, раздел X.
/2/При започване на работа да се включва ротора и да се поставя гра- нулна маса не повече от 2-3 кг.
/3/ При евентуална поява на пушек, работникът да изключва ротора, да отстранява гранулната маса и сигнализира на началника на смяната.
/4/ След приключване на работа, гранулаторът да се измива обилнр с вода и да се подсушава

Раздел VI

СУШИЛНЯ ТИП „КИПЯЩ СЛОЙ"

Чл. 342. /1/ При работа със сушилнята "кипящ слой "де се спазват изискванията на глава пета, раздел VI и следното:
1 корпусът на сушилнята да бъде заземен и да се прави ежедневна проверка от дежурния техник, а ръкавите и шалето да бъдат допълнително заземени;
2. в журнала при подаване на смените да бъде отразено състоянието на заземяването на сушилнята;
3, вентилационната инсталация да бъде изправна и винаги включена при работа със сушилнята.
/2/ Ежемесечно да се почиства чрез продухване вътрешността на сушилнята /сектор ръкави, въздуховоди, калорифери/.
/3/ Когато се появи нехарактерно чукане в района на вентилатора /електродвигателя/, сушилнята да се спира и да се уведомява електротехникът .
/4/ Преди извършване на заваръчни работи предварително да се продухва корпусът, а след извършване на заваръчните работи — да се измива.
/5/ При пожар да се изключва шалтеръти се пристъпва към гасене с подръчните въгледвуокисни пожа рогасители и алармира противопожарната служба.

Р а з д е л VII
СУШИЛНЯ ТИП „ КАМЕРНА"

Чл. 343./1/ При работа със сушилня тип,,камерна”да се спазват освен изискванията на глава пета, раздел VI и следното:
1. да се работи само с технически и санитарно изправна сушилня;
2. обслужващият сушилнята да не се отлъчва от работното си място;
3. при поява на пушек да се изключва шалтерът да се извадят тавите с лекарствена гранула и да се уведомява началникът на смяната;
4. при зареждане на сушилнята подреждането на таблите да се извършва само от горе на долу и е никакъв случай обратно
5. дебелината на слоя гранулна маса в таблите да не превишава 2—3 см;
6. сушилнята се пуска в действие при затворени врати на същата;
7, температурата в сушилнята не трябва да превишава 4О-50°С;
В. да се следи работата на КИП инсталацията и вентилаторната уредба
и при неизправност да се уведомява началникът на смяната;
9, при сушене на алкохолосъдържаща гранула да не се образуват взривоопасни концентрации от алкохол в камерната сушилня.
/2/ Забранена е работа със сушилня при повредени или изключени елементи на контролно измерителните прибори и автоматика,
/3/ Температурният режим в сушилнята да се поддържа автоматично.

Раздел VIII
СМЕСИТЕЛ „ТУРБУЛА"

Чл. 344. При работа със смесител „турбула" да се спазва следното:
1. да не се допуска захранване на смесителя с количество, надвишаващо капацитета на същия;
2. при забелязана нередност със смесителя „турбула” да се изключва шалтерът и да се спира смесителят до остраняване на повредата.

Раздел IX
ТАБЛЕТНА МАШИНА

Чл. 345. При работа с таблетна машина, машинистът да проверява:
1. Наличността и изправността на предпазителите на движещите се части;
2. наличността на достатъчно масло в маслената система чрез ръчно превъртане на същата.;
3. с кратковременни включвания на двигателя матричният блок да се върти в правипна посока.
4. да се проверява периодично състоянието на лагерите при нормална работа температурата да не превишава 50°С.
Чл. 346. /1/ При възникване на несвойствен шум да се спира машината и да се уведомява началникът на смяната за отстраняване на повредата.
/2/ След приключване на работа да се изключва машината от електрозахранването.
/3/ Забранено е оставянето на машината без надзор
/4/ Забранено е таблетиране на взривоопасни или разяждащи машината вещества.

Р а з д е л X
ОПАКОВЪЧНА МАШИНА ЗА Р УС /АЛУМИНИЕВО ФОЛИО/

Чл. 347. /1/ Преди работа да се проверява за наличие на предпазители на всички движещи се части ма машината.
/2/ С кратковременни пускания на машината да се проверява настройката на същата.
/3/ Периодично да се проверява работата на отделните механизми.
/4/ При поява на несвойствен шум да се изключва шалтерът и да се уведомява дежурният техник.
/5/ След работа да се изключва машината от електрозахранването.

Р а з д е л XI
ОПАКОВЪЧНА МАШИНА „КИНГ"

Чл. 348. /1/ При работа с опаковъчна машина „Кинг" да се спазва следният ред;
1. пускане на вода и компресия;
2. включване на главнип ключ на електрозахранването;
3. поставяне на стъклени банки;
4. поставяне на памук е памучката;
5- поставяне на тапи е бункера;
6. поставяне на таблети в съответния бункер;
7 . пускане на машината и регулирането и за правилно пълнене.
/2/ Забранено е пускането на машината при отворени предпазни капаци .
/3/ Почистването на машината да става с влажна кърпа.
/4/ Забранено е да се пипа командното табло с мокри ръце.

Раздел XII
КАПСУЛ АВТОМАТ

Чл. 349. /1/ Преди пускане в действие на капсул автомата да се извършват следните манипулации;
1 . да се проверяват всички работни детайли дали са укрепени добре и сигурно;
2. да се отстраняват от машината всички детайли, които не участвуват в работата на автомата;
3- ла се включва механизмът за ръчно манипулиране;
4 . да се поставят предпазните капаци.
/2/ бункерът на капсул автомата да се зарежда със смес ритмично, като ме се допуска разпиляване от нея по машината. Когато бункерът се зарежда с капсули,да не се разпиляват капсули.
/3/ Пускането на капсул автомата в действие да става само от командното табло на същия.
/4./ Настойката и монтажът на автомата да се извършва само на ръчно командуване.
/5/ Почистването на автомата да става само на ръчен ход с помощта на прехосму качка,
/6/ Забранено е:
1 . пускането на необезопасен и технически неизправен капсул автомат;
2 . отварянето на предпазните капаци във време на движение;
3 . по чистването на автомата в движение.

Раздел XIII
ТОПКОВА МЕЛНИЦА

Чл. 350. /1/ Пускането на топковата мелница да става посредством автоматично включване и поставяне предпазна мрежа.
121 Зареждането на смилателния барабан на топковата мелница да се извършва с материал и смилащи тела в съотношение 1 : 1 до 1 : 3 според консистенцията на материала, който се мели, като материалът предварително да бъде пречистен.
/3/ При пълнене първо да се зарежда материалът за смилане, а след това да се зареждат смилащите тела /топките/.
/4/ Материалът за смилане заедно със смилащите тела да заема 2/3 от обема на смипателмия барабан, а при мокро смилане 4/5 от обема на барабана. .
/5/ Люкът на барабана да се затваря плътно с капака, да се натегнат гайките и дв се проверява надеждността на затварянето.
/6/ Въртящият се барабан да се огражда с предпазна мрежа, като разстоянието между нея и барабана бъде такова, че да изключва случаен достъп на лица до въртящия се смилащ барабан.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРОИЗВОДСТВО НА АНТИБИОТИЦИ

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 351. /1/ Технологичните процеси да се провеждат съгласно утвърдените технологични регламенти, при максимална автоматизация на управлението и контрола, като се изключват възможностите за контакт на работещите с разяждащи, вредни и агресивни вещества в процеса на обслужване на обзавеждането и изпълнението на производствените операции.
/2/ Нивомерите за огнеопасните течности и сгъстените горящи газове в апаратите и сборниците да бъдат безопасни в ложарно отношение.
/3/ За защита от статично електричество да се спазват изискванията на гл. четвърта, раздел VI на този правилник.
/4/ Забранено е използуването на мерни стъкла за измерване на нивото на отровни, токсични и леснозапалими течности,
/5/ Забранено е запълването на сборници за лесно запапими течности със свободно падаща струя.

Раздел II
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ НА РАБОТЕН ФЕРМЕНТАТОР

Чл. 352, /1/ При отстраняването на пропуските на работен ферментатор да се спазват изискванията на глава лета, раздел X.
/2/ Ревизират се парните вентили с изключение на главния, а именно: към посевната линия, към парочистачките, към входящата въздушна линия и пробния щуцер, към нижния възел,, вентилите по маслолинията, възвратния клапан, вентилите към системата за рН.
/3/ Ревизират се амонячните вентили до апарата, продувките пред, под и след филтъра.
/4/ Периодически да се ревизират входящия и изходящия въздушен вентил, вентилите на еодната гребенка, нижния вентил, вентилът пред и след филтъра,
/5/ Ремонтите да се извършват само с неискрообразуващи инструменти. .
/6/ При ремонтни работи да се спазват изискванията на Наредба №15 за противопожарната безопасност при извършване на огневи работи.
/7/ Забранено е извършването на заваръчни и други ремонтни работи, когато апаратът е под налягане.
Чл. 353. /1/ След ремонт на ферментатора,същият да се изпитва при налягане 1,25 пъти превишаващо работното. Без изпитание е забранено пускането на апарата в действие.
/2/ Забранено е повишаването на налягането във ферментаторите, тръбопроводите и др., по-високо от установеното от контролиращия орган , а също така и от технологичния режим.
/3/ Ферментаторите да имат технически манометри, независимо от наличието на самопишещи и дистанционни манометри.
/4/ Забранено е по време на работа ферментаторът да се оставя без надзор, когато същият се намира под налягане.
/5/ Забранено е използуването на меки връзки при зареждането и сливането на ферментатора.

Раздел III
СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПРАЗЕН ФЕРМЕНТАТОР И ИНДИВИДУАЛЕН ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР И ИЗПИТАНИЕ

Чл. 354. /1/ При стерилизация на празен ферментатори индивидуален въздушен филтър да се спазват изискванията на глава пета, раздел X.
/2/ Люкът на парата да се отваря само след като манометърът покаже „нула". Изходящият въздушен вентил да бъде отворен, а входящият — затворен,
/3/ В апарата да се влиза само след като се установи, че мешалката е изключена.
/4/ При влизане в апарата да се използува лампа с безопасно напрежение, а на люка да има винаги наблюдаващ.
/5/ След влизане в апарата повече да не се проверява изключена ли е мешалката.
/6/ Да се затворят изходящият и нижният вентил преди влизане в апарата.
П/^ При изваждане на капака и на гилзата на филтъра да се използва телфер и хората да стоят настрана.
/8/ При пренавиване на филтъра да се използуват лични предпазни средства — очила, гумени ръкавици, гащеризон.
Чл, 355. /1/ Забранено е повишаването на налягането във ферментатора над 1,8 атм,
/2/ При стерилизация на апарата да се затварят амонячните вентили.
/3/ Източването на кондензата да става внимателно, за да се избегнат изгаряния.

Раздел IV

ФОРМАЛИНОВА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА РАБОТЕН ФЕРМЕНТАТОР

Чл. 356. /1/ Когато се извършва формалинова стерилизация на работен ферментатор, да се спазват изискванията на глава пета, раздел X и да се използват лични предпазни средства при пренасянето на фенол.
12! Забранено е пренасянето на фенол с асансьор.
/3/ При стерилизация на празен ферментатор да се спазват изискванията на глава девета, раздел III.

Р а з д е л V
ЗАРЕЖДАНЕ,СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ОХЛАЖДАНЕ НАРАБОТЕН ФЕРМЕНТАТОР

Чл. 357. /1/ Когато се извършва зареждане, стерилизация и.охлаждане на работен ферментатор да се спазват изискванията на глава пета, раздел X.
121 Люкът на апарата да се отваря само след като манометърът показва нула. Изходящият вентил да бъде напълно затворен.
/3/ Забранено е влизането в зареден апарат, '
/4/ За да се осигури максимална херметичност, да се затягат всичките болтове на люка на апарата и капака на филтъра.
Чл, 358. /1/ Забранено е повишаване на налягането във ферментатора над 1,8 атм.
/2/ За да се предотвратява получаването на вакуум, да се подава периодично въздух чрез поддържане на необходимо остатъчно налягане.
/3/ Да се затварят амонячните вентили при стерилизация.
/4/ Да бъдат отворени изходите на змиевиците по време на подгрев и стерилизация. ‘
/5/ Забранено е притягането на муфови вентили и извършването на заварки, когато апаратът е под налягане.

Р а з д е л VI

ИЗВАРЯВАНЕ НА РАБОТЕН ФЕРМЕНТАТОР

Чл. 359. /1/ Когато се извършва изваряване на работен ферментатор, да се спазват изискванията на глава пета, раздел X.
/2/ Да се използват лични предпазни средства при работа с основи — гумени ръкавици, гумирана престилка и предпазни очила.
/3/ Апаратът да се изварява при напълно отворен изходен вентил и барабан.
/4/ Охлаждането на водата да става при напълно отворен изходящ вентил и барабан.
/5/ Вътрешна проверка наапаратите да се извършва след добро охлаждане на същите, а водата внимателно да се изхвърля,за да се избегнат изгаряния.
/6/ Да се осигурява вентилираме на посевните боксове и други термостатни стаи, като ефективността на вентилационната инсталация /общообем- на и местна/ в работните помещения да се спада под проектната и производителност.
Чл. 360. /1/ Да се осигурява максимална херметизацин на екстракто- рите, колоните, регенераторите и др., а почистването на екстракторите да става само след старателно измиване и установяване на нулеви концентрации в тях.
/2/ Взимането на ръчни проби за анализ да става само при включена и ефективна местна вентилационна инсталация.
/3/ Поради високата запрашаемост при сушенето и разфасовката на антибиотиците, да се използва максимална автоматизация на технологичните процеси, като се намали контактътпна работещите с готовия продукт.
/4/ Разфасовката, опаковката и вземането на проби от готовия продукт да става само на работни места, снабдени с местна вентилационна инсталация.
Чл. 361. /1/ При операции с готовия продукт / разбъркване, сваляне, пресяване, претегляне и др,/ да се ползуват съответните приспособления.
/2/Работниците да ползуват подходящи лротивопрахови маски, гумени ръкавици и предпазни очила.
/3/ 8 работните помещения да не се превишава допустимата концентрация във въздуха на работната среда, както следва:
1. до ОД мг/мЗ за пеницилин, тетрациклин, амлицилин;
2. до 0,6 мг/мЗ за гентамицин;
3. до 0,8 мг/ мЗ за олеамдомицин и еритромицин.
/4/ Да се осигурява топъл душ след работа и изпиране на дрехите ежедневно ка работещите на участъците сушене, фасовка и опаковка.

Р а з д е л VII
ПРОИЗВОДСТВО НА ГЕНТАМИЦИН /УРОМИЦИН/

Чл. 362. /1/ При работа на площадката разтвори да се използват винаги лични предпазни, средства — очила, ръкавици, престилки, ботуши.
/2/ При заливане с киселина мястото обилно да се измива с вода и да се неутрализира с разтвор на натриев карбонат или бикарбонат,
/3/ При заливане с разтвор от основа мястото обилно да се измива с вода и да се неутрализира с разредена оцетна киселина.

Раздел VIII
АДСОРБЦИЯ И ДЕСОРБЦИЯ ВЪРХУ СМОЛИ СР-300

Чл. 363. /1/ В помещението през време на работа да се осигурява постъпването на свеж въздух с механична вентилационна инсталация или естествено проветряване.
/2/ Забранено е на работната площадка да има отворени съдове и разтвори на киселини, основи и формалин,
/3/ При повишаване концентрацията на формалин да се спира притокът на същия и се усилва проветряването.

Раздел IX

ОБРАБОТКА /ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ/ НА АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Чл, 364. /1/ Забранено е мокренето с вода или киселини на торбите с активен въглен, поради опасността от пожар.
/2/ При работа със сол на киселина да се ползузат лични трудови предпазни средства; очила, ръкавици, гумирана престилка и ботуши.

Раздел X
ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ НА ГЕНТАМИЦИН СУЛФАТ- КОНЦЕНТРАТ

Чл. 365, /1/ Забранено е отварянето на люка на апарата, когато съдът е под налягане или вакуум. Люкът да се отвара само, когато съдът не е под налагане или вакуум.
72/ Забранено е отварянето на друг филтър, когато е под налягане.
/3/ Да се ползват лични трудови предпазни средства — очила, гумени ръкавици и гумирана престилка.

Раздел XI
ВАКУУМНО ИЗПАРВАНЕ НА ГЕНТАМИЦИНОВ ЕЛЮАТ

Чл. 366. /1/ В помещението, през време на работа да се поддържа непрекъснато въздухообмен чрез принудителна вентилационна инсталация и естествено проветряване.
/2/ Да се следи и да се контролира люковете да бъдат добре затворени при създаване на налягане или вакуум в съдовете.
/3/'Отварянето на люковете да става само след проверка на манометъра и отворени отдушници.
/4/ При нагряване с амонячни изпарения, работещите да се изведат незабавно на чист въздух.
/5/ Да се ползват лични предпазни средства при корекция на рН с натриева основа /ръкавици, очила и др./.

Раздел XII
РЕЕКСТРАКЦИЯ НА ГЕНТАМИЦИН - БАЗА И ОБРАБОТКА, ФИЛТРАЦИЯ НА НАТИВЕН РАЗТВОР

Чл. 367. /1/ Да се поддържа непрекъснато проветряване по време на работа в помещението чрез вентилационна инсталация и естествено проветряване.
/2/ При задушаване с хлороформени изпарения, работещият да се извежда на чист въздух.
/3/ При работа с хлороформ, при корекция на рН с натриева основа 20% сярна киселина да се използват лични трудови предпазни средства / ръкавици, очила, престилка/.

Ра з д е л XIII
СЪХРАНЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАТ ГЕНТАМИЦИН

Чл. 368. /1/ Да се следи и да се контролира за изправността на уплътнението на люка при затваряне и по време на работа,
/2/ Люкът да се отваря само при отворен отдушник.
/3/ Забранено е замерването на елюата и взимането на проба при работеща бъркалка.
/4/ Да се поддържа суха работна площадка.

Раздел XIV
ПОДГОТОВКА И СУШЕНЕ НА РАЗПРАШИТЕЛНА СУШИЛНЯ

Чл. 369. /1/ При работа за подготовка и сушене на разпрашителна сушилнята се спазват изискванията на глава пета раздел V.
/2/ Инсталациите да се измиват само след пълното спиране на същата / изключване на въздуха, нагревателите, разпръсквана, захранващата помпа и вентилатора/. За целта шалтерът на командното табло да бъде изключен.
/3/ За осветление на бункерите и камерите да се използва ниско- волтова лампа в защитено изпълнение в зависимост от класа на помещението съгласно изискванията на Правилника, глава четвърта.
/4/ Го роните части ма сушилнята /платформата, парапетът и стъблище- то/ да се забърсват с мокра марля,
/5/ При измиване да ме се допуска измокряне на командните уредби и ключове на електро инсталацията.
Чл. 370. /1/ При наличие на органичен разтворител е концентрата, същият да не се суши, а да се връща обратно в цеха.
/2/ След приключване на сушенето да се изключва напрежението в инсталацията от шалтера на електрическото табло.
/3/ Забранено е през време на работа командното табло да се оставя без дежурен оператор.

Раздел XV
ПОЛУЧАВАНЕ И УТАЯВАНЕ НА АМПИЦИЛИН ТРИХИДРАТ

Чл. 371. /1/ През време на работа вентилационната инсталация в помещението да бъде включена.
/2/ При разтеглянето и прибавянето на фенилгиценхлорида, работникът да ползва противогаз.
/3/ При зареждане с метиленхлорид, сярна киселина, диметиланилин, фенилгиценхлорид, амоняк и кетон, работниците да използуват лични предпазни средства-очила, ръкавици, гумирана престилка и противогаз.

Раздел XVI

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГЕНТАМИЦИН /РАЗТВАРЯНЕ НА ГЕНТАМИЦИННА БАЗА/

Чл. 372. /1/ Работниците при разтварянето на уромицин база и хлороформ да ползват противопрашна маска.
/2/ При работа да се избягва попадането на хлороформ върху кожата или вдишване на парите му, като се ползват лични предпазни средства — гумени ръкавици и противопрашна маска.
/3/ Не се оставят съдове с хлороформ под налягане или вакуум без наблюдение.
/4/ След изпускане на налягането или вакуума в такива съдове да се затваря отдушника.
/5/ Работата с хлороформ да се извършва от двама апаратчици.
‘/б/ При екстракция на уромицин с хлороформ да се поддържа естествена и принудителна вентилация в помещението,
/7/ Да се използват ръкавици и противогаз при снемане на шлама от друг филтър.

Раздел XVII
СИНТЕЗА И УТАЯВАНЕ НА 6-АМИНО- ПЕНИЦИЛИНОВА КИСЕЛИНА

Чл. 373. /1/ Да се работи само лрм включена вентилационна инсталация в помещението.
/2/ Работниците, извършващи засмукването на диметил—дихлорси- лана, на анилина, да ползват противогаз.
/3/ Работниците^ извършващи прибавянето на фосфорния пентахло* рид, да ползват противогаз.
/4/ Работниците да ползват ръкавици при зареждане ваната с лед.
/5/ Прехвърлянето на реакционната смес да се извършва при поставяне капак на апарата.

Раздел XVIII
ПОЛУЧАВАНЕ НА ТИЛОЗИН И ОЛЕАНДОМИЦИН

Чл. 374. /1/. При работа на екстракторите е забранено разливането на бутилацетат. Когато се разлее, веднага да се измива много добре с вода.
/2/ Забранено е отварянето на екстрактора за почистване или ремонт, когато е в движение. Ремонтът на екстрактора или на предадените към него помпи да се извършва при изключено електрозахранване към тях и да се ползват инструменти неискрообразуващи.
/3/ При измиване на екстракторите след свършване на операцията с разтвор на азотна киселина е забранено да се отварят пробите по линията /за да се избегне изпръскването на работещия с киселина/.
/4/ Забранено е без използуването на гумени ръкавици и предпазни очила приготовлението на разтвор на азотна киселина за измиване на екстракторите на 10 % разтвор химически чиста аОН за корекция на рН на тилозин фосфата за Тилозин —220 и за утаяването на тилозин база.
Чл, 375. /1/ Подгряването на ваната с топла вода, необходима за вакуумизпарението на тилозин с директна пара, да става чрез бавно отваряне на вентила / за да се допусне изгаряне/.
/2/ Разбъркването на тилозин базата и Тилан-220 да става при ползване на гумени ръкавици и противопрашни маски.
/3/ При работа на сушилня "Плат" или на сушилня „Миро Атомина", работниците да ползват антифоми.
/4/ При работа със сушилня 'Тлат” да се отвежда статичното електричество.

Раздел XIX
ПОЛУЧАВАНЕ НА ТУБОЦИН

Чл. 376. /1/ В работното помещение през време на работа да се поддържа постояннц проветряване чрез изправна, ефективна и постоянно действуваща вентилационна инсталация и естествен въздухообмен.
/2/ Зареждането на реагентите и на разтворителите: формалин, тер- бутиламин, хлороформ, тетрахлорметан и ацетон в мерниците да става съгласно -изискванията на глава шеста - Работа със силнодейстеуващи отровни вещества.
/3/ При повишаването на концентрацията във въздуха на пари от формалин, тербутиламин, хлороформ, тетрахлорметан да се спира подаването ^м, да се усилва проветряването на работното помещение и да се отстранява неизправността.
Чл. 377. /1/ При зареждане на реагенти и разтворите в апаратите, при получаване на N -метилен—тербутиламин; формалин, тербутиламин и калпава основа за сушене: I —ва фаза — Тубоцин, манганов двуокис, хлороформ тербутиламин, II-ра фаза — аскорбинова киселина, сярна киселина, Ш-та - 1 — амино — 4—метилпилеразин, ацетон, тетрахлорметан да се ползват лични предпазни средства: очила, ръкавици, гумени престилки и ботуши.
/2/ Забранено е пипането на формалин, тербутиламин, метиленте- рмутиламин, турбоцин, манганов двуокис, хлороформ,'сярна киселина, 1—амин-4—метилпилеразин, ацетон и тетрахлорметан с незащитени ръце,
Чл. 378. /1/ Зареждането на реагентите в апаратите — I—ва фаза, тубоцин, манганов двуокис, тербутиламин, 11-ра фаза, сярна киселина, аскорбинова киселина, Ш—та фаза, 1— амино — 4 — метилпилеразин, ацетон, тетрахлорметан да става при пусната бъркачка.
/2/При разделянето на N — метилентербутиламин от водно-алкапен слой и филтруването му на лещовиден друг филтър да се използуват фил- труаащи противогази.
/3/ Филтруването на хлороформения разтвор на турбоцин ГВ на друк-филтър да се извършва като се спазват изискванията за работа при филтрация под налягане — глава пета, раздел XI от този Правилник.
Чл. 379. /1/ Получаване на N - метилен тербутиламин е силно екзотермичен процес, пореди което прибавянето на формалин да става при непрекъснато охлаждане и темперетурата на реакционната маса да не превишава 24°С,
/2/ Окислителното активиране на тубоцин до тубоцин ТВ да се извършва при температура 47-49°С
/3/ Сярнокиселата хидролиза на тубоцин ТВ до тубоцин АР да се извършва при кипене на хетерогенната реакционна маса при 55-56 С на обратен хладник.
Чл. 380. /1/ Дестилацията при обикновено налягане: за сушене на хлороформ и тетрахлсрметак и концентрирането на хлоро- формения разтвор на тубоцин АР в III фаза, както и ,дестилацията под вакуум; на хлороформения разтвор на тубоцин в III фаза и концентрирането на I и II луги под вакуум и концентрирането на I и II луги под вакуум да се извършва като се спазват изискванията на глава пета, раздел XIV от този правилник.
/2/ Филтруването на тубоцин — субстанцията на нутч-филтъра да се извършва като се спазват изискванията за работа при филтрация — глава пета, раздел XII от този правилник,
/3/ Центрофугирането на тубоцин — субстанция да се извършва, като се спазват изискванията за работа с центрофуга — глава пета, раздел XIII от този правилник.
/4/ Сушенето на тубоцин — субстанция да се извършва, като се спазват изискванията за работа със сушилни - глава пета, раздел VI от този правилник. Сушенето да става при температура не повече от 80°С с водно подгряване / за да се избегне застояването на продукта/.

Р а з д е л XX
ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЕТРАЦИКЛИН ХИДРОХЛОРИД

Чл. 381. /1/ При работа с киселини да се ползват лични предпазни средства — очила, ръкавици, гумени престилки и гумени ботуши.
/2/ В работните помещения да не се съхраняват разтворители във варели.
/3/ Преди започване на работа да се включва смукателната и нагне- тателмата вентилация и същите да се изключват след приключване на работата.
/4/ Люковете на реактстрите да се отварят само когато е отворена отдушната линия и в реакторите няма налягане или вакуум,
/5/ При филтруване да не се създава налягане по-голямо от 0,5 атм,
/6/ При пресяване и разфасоване на тетрациклин хидрохлорид да се ползват противопрашни маски У-2—К.
/7/ Забранено е да се включват сушилните, когато е неизправно или не е добре затегнато устройството за отвеждане на статичното електричество.
/8/ През време на работа е забранено внасянето или паленето на огън и внасянето на взривоопасни уреди, лампи и джобни фенерчета.
/9/ Ръкавните филтри на сушилните и на шкафа да бъдат изработени от платно с метална нишка,
/10/ Забранено е чукането с метални предмети в помещението за сушене на тетрациклин хидрохлорид.

ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 382. /1/ Работниците преди работа да дезинфекцират ръцете си.
/2/ Суровините и материалите да се подреждат по групи, съответно обозначени с четливи надписи.
Чл. 383. /1/При използуване на промишлена пара да се спазват основно изискванията на глава пета, раздел XVI и на следното:
1. всички паропроводи да бъдат прокарани и топпинно изолирани съгласно изискванията на Противопожарните строително-технически норми — глава XIII — Отоплителни инсталации и боядисани съгласно БДС 5044 — 73 „Тръбопроводи, цветово означение в зависимост от протичащите вещества".
2. цялата запорна арматура и устройства да бъдат подлагани на периодичен преглед за нормална работа при съответните технологични параметри;
3. отварянето на запорните устройства да става бавно, за да се избегнат хидравлични удари;
4, преди отваряне на запорните устройства да се дренират кондензатите от парата;
5, работниците, работещи със за порната арматура да ползват азбестови ръкавици.
/2/ Електрообзавеждането на производствените помещения, складовете и др. помещения да бъде изпълнено е съответствие с класа на същия съгласно изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби и Противопожарните строително-технически норми — глава XVI, като се осигури защита и срещу статичното електричество и фрикционни искри.
/3/ Работните помещения и съоръженията да са във взривобезопасно обзавеждане съгласно гл. четвърта, раздел II на Правилника.
/4/ Ежедневно да се проверява заземяването на мацераторите.

Раздел II

ПРОИЗВОДСТВО НА ПАСТИ ЗА ЗЪБИ

Чл. 384. /1/ При работа с реакторите да се спазват изискванията на глава пета, раздел X.
/2/ Налягането на парата в реакторите за варене на нишестен клей да йе надвишава 2,5 атм.
/3/ При реакторите за варене на нишестен клей да нма кофи, пълни със студена вода.
/4/ При смесване на прахообразните материали /калциев карбонат, пенител и др./ работниците да ползват противоpрахови маски.
Чл. 385. /1/ При работа с бъркачки тип „коншир" е забранено експлоатацията на бъркачката при отворен капак.
/2/ Работата с пилир машината да започва самo при лълната му изправност, а при пускането на валците му да се изчаква докато махoвика му набере необходимата скорост.
/3/ На пиlира да се подава равномерно продукт с оглед pостоянно покритие на вакуумите.
/4/ Блокировките на предпазните екрани на пълначините автомати да изключват последните до отстраняването на неизправностите.
Чл. 386. /1/ Подаването на тубите в турбопълначния автомат да става внимателно, за да не попаднат пръстите на работника при мундщука на автомата.
121 По време на работа на турбопълначния автомат е забранено пущането на мундщука,
/3/ Железният капак на улея за спускане по линията за транспорт да бъде винаги на мястото си.
/4/ Изцеждането на дефектните туби да става на определеното място.

Раздел III
ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ ЗА КОСА

Чл. 387. /1 / Бутилките за азот да бъдат закопчани с гривните на определените за целта места, като свободните и празни бутилки веднага се изнасят.
/2/ Работещите с амонячна вода са длъжни да ползват противогаз с филтър КД, закрити очила и гумени ръкавици, и престилки.
/3/ Майсторите водачи, работещи с амоняк, да работят с дубпьор.

Раздел IV

ПРОИЗВОДСТВО НА АЕРОЗОЛНИ ОПАКОВКИ

Чл. 388. /1/ При прехвърляне на стопени мазнини в топилния казан да не се допуска изпръскване и разливане.
/2/ В компресорното отделение механичните и електрическите връзки да бъдат еластични. Да се осигурява еластична връзка между компресора и резервоара за сгъстен въздух,а електрическата мрежа да сключва ъгъл 90° Забранено е скъсяване на поставения еластичен електропроводник.
/3/ На компресора да не бъдат монтирани обратни или спирателни клапани.
/4/ Затварящата машина на аерозолната линия да бъде с предпазен капак. Работещият на тази машина да ползва предпазни очила.
/5/ В случай на задържане на вентила от щангата иа затварящата машина да се търси техническо лице.
/6/ Водната баня да бъде покрита с предпазна мрежа.
/7/ Забранено е повторното затваряне и дозиране на пропелант в един и същи флакон,
/8/ Готовите аерозолни опаковки да се пазят от удари от прегряване.
/9/ При изпробване на дюзите локалната аспирационна инсталация да работи непрекъснато.

Раздел V
ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАКОВЕ ЗА НОКТИ

Чл. 389. /1/ През време на работа аспирационната инсталация да бъде постоянно включена. Включването да става 10 - 15 минути преди започване на работата и да се изключва 10-20 минути след спиране на работата.
/2/ Температурата на помещението да не надвишава 18—20оС.
/3/ Преди пускането на малксьора /смесителя/ да се проверява дали има достатъчно вода в кожуха му за охлаждане.
/4/ Преди използуване на дозиращите машини да пуска азот с налягане 1 атм.,който да циркулира 2-3 минути при добре затворен горен капак до пълно изгонвана на въздуха.

Раздел VI
ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Чл. 390. /1/ През време на работа смукателната—вентилационна инсталация да е непрекъснато включена.
/2/ Температурата в помещенията да не надвишава 18—20ОС
/3/ Ежедневно да се проверява заземяването на мацераторите.
/4/ Забранено е оставянето на работещи мацератори без контрол,
Чл. 391. /1/ След свършване на работа работниците щателно да намазват ръцете си с кремове против сухост от спирта.
/2/ През»време на работа да се ползват биологични и каучукови ръкавици.
/3/ Преди пускане на помпата за прехвърляне на течността да се проверява количеството на охлаждащата вода,
/4/ Забранено е вземането на проби след пускането е работа на кнетовата бъркачка.

Раздел VII
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕРВИЛА ЗА УСТНИ

Чл. 392. /1 / В топлинните казани да няма вода, за да не се допуска изпръскване с маслени капки
/2/ При включване и изключване на маркучите, свързващи тръбопровода с топилния казан, да се работи с азбестови ръкавици.
/3/Налягането на парата в топилния казан да не превишава 3 атм.
/4/ Когато се извършва смесване на багрилата с рициново масло, да се включва аспирационната инсталация.
/5/ Почистването на полепналата багрилна паста във фунията да става само при тръбна колоидална мелница.
/6/ Налягането на парата за загряване на смесителя да не превишава 2,5 атм.

Р а з д е л VIII
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРАХООБРАЗНИ МАТЕРИАЛИ

Чл. 393. /1/ При дозиране на прахообразните материали работниците да ползват противопрахови маски, а вентилационната инсталация да работи непрекъснато.
/2/ При приготвяне на свързващ материал да не се допуска изпръскване и разливане на стопената мазнина,
/3/ При хомогенизирането на пудрената маса капакът на топковата мелница да бъде добре уплътнен.
/4/ Забранено е вземането на проба, когато работи кнетовата бъркачка.
/5/ Мелницата за фино смесване да работи при действуващата локална аспирационна инсталация.
/6/ Налягането на аатоматичната хидравлична преса да се поддържа в границите от 40—60 кг/м 3.
/7/ Забранено е отстраняването на дефектите на кювети по време на движението на диска на пресата.

Р а з д е л IX
ПРОИЗВОДСТВО НА СИНТЕТИЧНИ АРОМАТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 394. /1/ При производството на синтетични ароматични вещества да се спазва следното;
1. да се работи със специално работно облекло и лични предпазни средства;
2. при работа с фталов анхидрид, натриев сулфид и други твърди суровини освен другите лични предпазни средства да се ползва и респиратор /противопрахова маска/;
3. при работа с оцетен анхидрид да се ползва противогаз.
/2/Течните суровини да се зареждат пряко в реакторите чрез ползваме на монтежу /апарати за транспорт с вакуум и налягаме/
/3/ Преди загряване на реакционната смес в реактора да се включи обратният хладилник.
/4/ При дестилация на разтворителя да се използуват изправни меки връзки.
/5/ При течна екстракция разтворителите да не се прибавят в реакционната маса с по-висока температура от тази на точката на кипене на съответния ‘разтворител.
/6/ При неутрализация да се извършва дозиране на съответния реагент за избягване на изкипяване

Р а з д е л X

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Чл 395. /1 / При работа с дестилационни казани да се спазват изискванията на глава пета, раздел !Х, като при използуване на дестилационни казани за получаване на етерични масла се спазва още и следното:
1. внимателно и равномерно да се напълват дестилационните казани съгласно технологичния режим;
2, . затварянето на капака на казаните да става чрез последователно редуване на кръст на затварящите болтове:
3. вдигането на капака да става бавно и внимателно, като не се застава под него;
4. при работа със суха суровина работниците да ползват очила и гумени ръкавици;
5. да не се застава в близост до кипителя на кохобационната колона,
Чл. 396, /1/ При използуването на цистерните за съхраняване на розов
да се спазва следното:
1. преди включването им да се предупреждават работниците;
2. при изпразване на чувалите в тях да се внимава за увеличаване от движещите се перки;
3. при включването им да се затваря капакът;
4. спирането им да става по установения технологичен ред.
/2/ Забранено е оставянето без наблюдение на работещия казан.
Чл. 397. /1/ При работа с екстракционни инсталации освен общите изисквания за работа да се спазва и следното:
1. преди започване на работа работникът да проверява изправността на екстракторите относно херметичността на арматурата и съдовете;
2. да се проверява изправността за свързването на тръбопроводите
за петролев етер и мисцелата;
3. пускането на пара за изготвянето на петролевия етер в екстракторите да се извършва внимателно и постепенно, като предварително е отворен кранът на тръбопровода към охладителя и затворен кранът на тръбопровода за петролев етер;
4. при затваряне на екстракторите да се почистват жлебовете и проверяват гарнитурите за уплътняване;
5. да се наблюдават апаратите против препълваме с екстракт и мис-
цел а;
6. при аварийно спиране на охлаждащата вода да се спира незабавно парата към апаратите.
/2/ Да се спазва технологичната инструкция за хамуриране и третиране на етерични масла, с оглед да се избегнат възможности и увреждания на работниците.

Р а з д е л XI
РАБОТА С ТУБОПЪЛНАЧКА

Чл. 398. /1/ Преди пускане в действие на туболълначката да се извършва следното:
1. да се проверяват работните детайли за изправност;
2. да се отстраняват от тубопълначката детайлите, които не вземат участие в работа;
3. да се поставят всички предпазни капаци;
/2/ Пускането на тубопълначката да става само от командното табло ма същата,
/3/ Бункерът на тубопълначката да се зарежда ритмичмо с унгвент, като се внимава да не се разпилява от него по машината и пода, поради опасност от подхлъзване и контузия.
/4/ Почистването на тубопълначката да става само след пълно спиране,
/5/ Забранено е:
1 пускането на необезопасена и технически неизправна тубопълначка;
2 отварянето на предпазния капак по време на работа;
3 почистването на тубопълначката в движение.

Р а з д е л XII

РАБОТА С МУЛТИХОМОГЕНИЗАТОР

Чл.399. /1/ Преди пускане в действие на мултихомогенизатора да се извършва следното:
1. да се проверяват работните детайли за изправност;
2. да се проверява изправността на вакуум — инсталацията;
3. включването на активнодействуващите вещества да се извършва през люка на мултихомогенизатора.
/2/ Зареждането на аерозолната поточна линия с празни моно блокове, вентили и разтворда се извършва ритмично.
/3/ Пускането на аерозолната поточна линия в действие да става само от командиото табло на същата.
/4/ Преди настройката и в случаи на аварии да се изключва машината от електрическата мрежа.
/5/ Пускането на мултихомогенизатора в действие да става само сг командното табло на същия.
/6/ По време на работа под вакуум, винтовете на капака да бъдат плътно затегнати.
/7/ Наблюдението на производствения процес да се извършва само през прозорчето на люка на капака.
Чл. 400, /1/ Когато се вземат проби, мултихомогенизаторът да се изключва'от електрическата мрежа, да се освобождават болтовете на капака и да се повдига.
121 Забранено е:
1. работа с необезопасени неизправни технически мултихомогенизатори;
2. оставяне на машината без контрол по време работа;
3. отваряне на капака по време на работа;
4. почистване мултихомогенизатора по време на движение;
5. след работа под вакуум отварянето на капака преди нарушаване на вакуума.

Раздел XIII
РАБОТА С АЕРОЗОЛНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ

Чл. 401. /1/ Преди пускане в действие на аерозолната поточна линия да се извършва следното;
1. да се проверява изправността на работните детайли;
2. да се поставят предпазните капаци;
3. да се отстранят от аерозолната поточна линия детайлите, които не взимат участие в работата;
4. забранено е да се работи без защитни очила и шлем при използуване ма стъклени опаковки.
/2/ Аерозолната поточна линия с празни моноблокове, вентили и разтвор да се извършва ритмично.
/3/ Пускането на аерозолната поточна линия в действие да става само от командното табло.
/4/ Преди настройката и в случай на авария да се изключва машината от електрическата мрежа.
/5/ Почистването на аероаолната поточна линия да става само след спиране на машината.
/6/ Работещият на сектор обкатване да ползва предпазни очила.
/7/ Водната баня да бъде покрита с предпазни мрежи.
/8/ Готовит е аерозолни флакони да се пазят от удар.
/9/ При изпробване на дозите локалната аспирационна инсталация да се пуска в действие.
/10/Забранено е:
1. работа с необезопасена и технически неизправна аерозолна поточна линия;
2. оставянето на аерозолната поточна линия без контрол по време на работа;
3. почистване на аерозолната поточна линия по време на движение.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

Раздел I

ТЬКАЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 402. При работа с шпулмашина да се спазва следното:
1. по време на работа да не се пипат с ръка бързовъртящите се вретена;
2. когато дървените шпули не са легнали добре в гнездото, машината да се спира, за да се поставят те в нормално положение;
3. сандъчетата, в които падат пълните шпули, да са добре закрепени е гнездата си;
4. пълните шпупи да се поставят в каси и разнасянето им да става с колички;
5. да ие се пипат с ръка бързонавиаащи се нишки.
Чл. 403. При работа с машина за бобинирене на прежди /бобинарки/ опасните места /нишководачните тромели, валът на тромеяите и за лостовете от автомата за повдигане на бобината при скъсана нишка или напълнена бобина/ да се спазва следното:
1. валовете на нишководачните тромели и спирачния механизъм да има предпазни устройства;
2. при навиване на прежда в прорезите на тромела или на вала на тромелите почистването да се извършва при спряна машина и със специално приспособление;
3, . забранено е включването на бобината без помощта на вилката;
4. забранено е пипането на нишководачните барабани и вала на троме-
лите преди спиране на машината.
Чл, 404. При работа със сновални машини опасните места /бързовър- тящите се барабани и за отмерващо — изключвателния механизъм/ да се спазва следното;
1. прекарването на нишките между направляващите валове да става при спряна машина;
2. забранено е допирането до барабана преди пълното спиране на машината.
3. свалянето и качването на кросната да става механизирано.
Чл. 405. В скорбовъчното отделение да се спазва следното:
1. височината на автоклавите и бъркалките да бъде най-малко 1 м над площадката, където се намира обслужващият персонал;
2. за изкачване на автоклавите и бъркалките да има стълби с перила, не по-ниски от 1 м, а площадките да са снабдени с парапет, не по-нисък от 1 м ;
3. подът на помещението за варене да е чист;
4. помещението за съхраняване на употребяваните при приготвяне на скробта материали да бъде изолирано.
Чл. 406. При работа със скробвъчни машини опасните места /изстискващите валове, издърпващите валове и главният предавателен вал/ да се спазва следното:
1, изстискващите валове над скробното корито, както и издърпващите валове — основата/ в задния и предния край на машината/ да са обезопасени;
2. скробвъчните машини да се пускат и спират както от предната, така и от задната ни страна;
3, оправянето на скъсани нишки да се извършва на бавен ход на машината;
4. повдигането, свалянето и транспортирането на кросната да се извършва механизирано.
Чл. 407. При работа на станока за вдяване /опасни работи транспортирането на тъкачни кресла и качването и свалянето ни от станока за вдяване/ да се спазва следното:
1. транспортирането на кросната да се осъществява със специализирани колички с подемно устройство;
2. при използуване на местно осветление на вдевачния станок напрежението на електирическия ток да бъде 24-36 волта;
3. кросното с готова основа за вдяване да се разполага на ниски и здрави станоци или непосредствено на пода, каю от двете страни се закрепвате дървени трупчета;
4. работниците, поставящи тъкачното кросно на станока за вдяване, да работят с повишено внимание, поради опасност от злополука;
5. почистването на нищелките и бърдата да става в отделно помещение,
Чл 408. При работа с тъкачни станове на опасните места /ударниковата перка и регулаторът за платненото кросно, тежестите за бреизването на
основното кросно, широкодържателите и движението на вътъкът /да се спазва следното:
1.. тъкачните станове да са здраво закрепени за пода;
2. тъкачните станове да са монтирани на специални подложки с оглед намаляването на шума и вибрациите;
3. тъкачните станове да имат предпазни приспособление против излитането на совалките;
4. пренасянето на кросната до тъкачните станове да става с колички или електротелфер;
5. пусковите ръчки да имат устройство против самоволното пускане на стана;
6. праз време на работа с тъкачния стан е забранено да се сменя совалката, да се липа вътъчният спирач, да се пипат краищата на плота при шаржодържателите, да се притиска с тяло платненото кросно и да се изместват предварителните предпазители;
7. преди пускането на стана да се проверява совалката да е правипно поставена в кафеза, каква е линията на вътъка и да има чиста уста при движението на нищелките;
8. по време на работа работещият да стои пред средата на стана.

Раздел II
АПРЕТУРНО-БАГРИЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 409. При приготвяне на избелващи разтвори да се спазва следното:
1. помещението за приготвяне на калциеви хипохлоридни разтвори да бъде изолирано, да се намира на първия етаж и да има отделен изход;
2. товаренето на хлорната вар, зареждането и разбъркването й в съдовете да са механизирани;
3. разтварянето на твърдата сода каустик във варелите и зареждането на преждата за варене да бъдат механизирани;
4. приготвянето на разтворите на сярна или солна киселина да бъде механизирано, а довеждането на разтвора до машините да става по тръбопроводите;
5. довеждането на силни разтвори на натриева основа /сода каустик/ да става по тръбопроводи;
6. в помещението, където се извършва преливането и приготвянето на разтворите, да има чешма за промиване на очите /в случаи на напръскване/, а също препарати за промиване на кожата при химически изгаряния.

Раздел III
АПРЕТУРНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 410 /1/ При работа с ширилно — сушилни машини /шпанрони/ да се спазва следното;
1. помещенето на ширилно-сушилните машини да има нагнетателно-из- смукваща вентилационна система, а машините да са покрити с кожух, да са термоизолирани и да са снабдени с местна смукателна уредба;
2, главата на входната верига на ширилно-сушилните машини да бъде покрита с предпазен кожух;
3. на ширилно-сушилната машина да има малък цилиндър пред входните валове на фулярда;
г:
4. задвижването на машината да бъде обезопасено с ламаринени капаци, които да имат електроблокировки за спиране на машината при отваряне на капаците;
5. забранено е пипането на веригите с клупените и иглите върху тях ПО Време на работа;
6. вдяването на плата в машината да става само когато същата е в покой;
7. забранено е застояването в зоната на дипленото устройство, когато същото работи;
8. вентилаторите да бъдат обезопасени с метални щитове, захванати с корпуса на вентилатора;
9. механизмът за пускане на машината да се намира от страната, от конто влиза плотът, а механизмът за спиране -от страната, от които излиза плотът;
10. снемането на валовете с новия върху тях плот да става механизирано.
/2/ При работа с барабанни сушилни машини е забранено използването на прегрятата пара. Машините да имат местна смукателна инсталация.

Раздел IV
ПАМУКОПРЕДАЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 411 При памукопредачното производство да се спазва следното:
1. транспортирането на балите с памук от складовите помещения до ботаЖния отдел да се извършва механизирано, а разопаковането на същите да става на пригодена за целта площадка ^приспособления, изключващи възможността от нараняване и искроотделяне при разкъсване на железните обръчи или опаковъчната тел;
2. избените помещения под батамения отдел да бъдат сухи и с височина, не по-малка от 2 м;
3. на чепкалните машини на входното платно пред входящите валове да има дървен притискателен вал, а чепкалата за разчепкваме на парцалите да имат кабани за събиране на материала;
4. ротиращите части на дараците и тези, развличащи материали,да са обезопасени, пред входните валове /задържащите с ръчно захранване/ да се поставя свободен дървен вал, а оправянето на материала пред входните валове да се извършва с дървена гребка;
5. на пневморопирните тъкачни станове снемането на ремъците да става при сваляне на маховика и е забранено да се работи с изключен вътъчен контрольор и ламелен прибор, а в зоната на набиването на плота и широк одържателите е забранено измерването на гъстотата на плота, късането на краищата на нишките и други ръчни операции. Вътъчните иишки да се прекарват при затворен поток на отмерващото устройство;
6. на инсталация „Арохне'’ / с опасни места на работната зона на игленото попе, кросната за плот и кросната за оенова и ножът за рязане на плота / е забранено да се пипат движещите се гребени и зоната на иглите . Повдигането на кросната за плот и за основа да е механизирано.
Чл, 412, При робота с преса за памук и марля е забранено:
1. качването на площадката, когато пресата работи;
2. пускането на набиващия механизъм /поансона/ преди да е поставена шайбата и преди коша да е напълнен с памук до необходимото ниво;
3. облягането на перфорирания цилиндър с марля и на коша с кожух по време на работа /въртене на същите/ и стоенето под хидравличната преса.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
РАБОТА В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 413. /1/ При работа в химическа лаборатория да се спазват изискванията на Противопожарните строително-технически норми — глава IX— „Химическа промишленост" и Правила за пожарната безопасност в химическата промишленост от 1971 г, — Раздея V — „Лабораторни и опитни инсталации'’.
/2/ При работа с радиоактивни вещества да се спазват изискванията на Наредба № 0-35 за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизирани лъчения /ДВ, бр. 60 от 1974 г./, а при работа в рентгенови кабинети да се спазват изискванията на Наредба №1 за работа с апарати 1 за рентгено-структурен анализ /ДВ, бр. 35 от 1975 г./.
Чл, 414./1/ До работа в химическа лаборатория и опитна инсталация да се допускат само лица, които са преминали инструктаж по безопасността и хигиената на труда и противоложарната охрана.
/2/ Забранено е влизането е лабораторията на външни лица,
/3/ Отговорен за спазване правилата по безопасността и хигиената на труда и противопожарна охрана е лабораторията е завеждащият /началникът/ на лабораторията.
/4/ Всички работници и служители да знаят кой отговаря за спазване на правилата по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана. Името му да бъде написано на табелката и окачено на видно място.
/5/ Забранено е по време на работа със силнодействуващи отровни вещества и с леснозапалителни и горими течности е лаборатория да работят по-малко от двама души,
Чл. 415. /1/ Всички изходи от работните помещения на лабораторията да водят в коридор или непосредствено навън.
Коридорът да бъде с два изхода.
/2/ Вратите на лабораториите да са изправни и да се отварят отвътре и навън.
/3/ В сградата, в която се помещава лабораторията да се съхраняват леснозапалителни и горими течности и газове, но в количества, които не превишават дневните нужди от всеки вид вещества.
/4/ Съхранението на леснозапалителни и горими течности да става в специални помещения /складове/ или в специални металически сандъци, които се намират в самата лаборатория.
/5/ При съхраняването на леснозапалителни или горими течности в лабораторните помещения е забранено:
1. измиването на пода, масите и лабораторното обзавеждане с бензин, керосин и други леснозапалителни течности;
2. съхраняването на парцали, конци, кърпи, дрехи и други предмети, напоени с леснозапалителни и горими течности;
3. сушенето на материали по парните тръби, радиатори на отоплението и по сушилните;
4. работа с леснозапалителни и горими течности над тръби от парно- то отопление;
5. оставянето на непочистени, разлети леснозапалителни и горими течности и други горими вещества,
Чл 416, /1/ 8 помещенията, в които се работи с особено вредни и отровни вещества, вентилационната инсталация да бъде индивидуална и да не е свързана с другите помещения,
/2/ Помещенията на лабораториите да бъдат осигурени с противопожарни инсталации в съответствие с Противопожарните строително-технически норми — Приложение 1,
/3/ При всяка нова лабораторна работа да се вземат съответните мерки по безопасността на труда, като се инструктират изпълнителите за възможните аварии и опасности и за тяхното ликвидиране и отстраняване,
/4/ Забранено е веществата с неизвестен химически състав да се пробват за вкус или чрез помирисване. Съставът им да се определя по методите на качествения анализ.
/5/ Забранено е внасянето на храна, пушенето в лабораториите и използуването на съдове от лабораториите за храна и пиене.
/6/ Лицата, провеждащи лабораторен контрол по цехове, отделения, инсталации и други, са длъжни да спазват съответните инструкции по безопасността на труда за цеха, отделението, инсталацията и други.
/7/ Всяка лаборатория да бъде снабдена с аптечка за даване на първа помощ.
Чл. 417, След свършване на работа в лабораторията дежурният по безопасността на труда или друго лице, натоварено от ръководителя на секцията /лабораторията/, е длъжен ежедневно да проверява:
1. газовите и водните кранове, и общия вентил на входа на газа на лабораторията да са затворени;
2. да са загасени горелките и другите огневи прибори и да са изключени електронагревателните прибори;
3. бутилките и банките с реактивни и други течности и материали да са затворени добре с тапи, капачки и други;
4. да са изключени осветлението и вентилационните инсталации, а прозорците да са добре затворени;
5. да е спряна работата на всички прибори и апарати.

Раздел II
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАЗОПРОВОДИТЕ И ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 418. /1/ Газопроводите и газовите съоръжения на лабораторните помещения да отговарят на Протовопожарните строително-технически норми - Глава IX— Химическа промишленост т. ,,И" - Газоснабдяване, външни мрежи и съоръжения и населени места и промишлени предприятия, Наредба №21 за устройството и безопасната експлоатация на газови съоръжения и инсталации и на следните изисквания:
1. газовата мрежа в лабораторията, крановете и вентилите по работните места да имат общ спирателен кран, разположен на достъпно място, извън лабораторното помещение;
2, . спирателните кранове преди влизането на газопроводите и в помещенията на лабораторията да са поставени на достъпни за обслужване и осветени места, които да се знаят от всички работещи в лабораторията;
3, . газопроводите към работните маси и камини да са със спирателни кранове, с които при нужда бързо да се изключва притокът на газ към горелките;
4, . при спиране на притока на газ, незабавно да се затварят спирателните кранове на работните маси и камини както и спирателният кран при входа на помещението.
/2/ При наличие на миризма от газ в помещението да се извършва спедното:
1. незабавно да се спира ползуването на газовите горелки и прибори;
2. да не се пали огъня, да не се включват електроприбори и да не се ползва електрическа звънчева инсталация;
3. да се отварят прозорците за проветряване на помещението;
4. при необходимост да се вика газоспасителната служба.
Чл. 419. /1/ Забранено е използуването на огън като метод за определяне на местата, които пропускат газ от газопроводите и приборите,
/2/ Забранено е използването на газови горелки и прибори, когато те са неизправни и при неизправни газопроводи и арматури.
/3/ Не по-малко от един път в месеца квалифициран шлосер да проверява неизправността на крановете и вентилите за газ.
/4/ Запалването на газовите горелки да се извършва само чрез кибритена клечка или чрез поднасянето на друга запалена горелка. Пренасянето на запалена хартия е забранено.
/5/ При ползуването на газови горелки да се спазват следните изисквания:
1, за да се запали горелката, да се полуотвори газовият крей;
2, изчакват се 2-3 секунди, след което към отвора на горелката се поднася пламък от кибритена клечка или от друга горяща горелка;
3, когато в резултат на неправилно запалване или на неизправност на горелката пламъкът започва бързо да пада, т.е. да гори навътре в горелката, тя незабавно да се изгасява;
4, затваря се газовият кран, оставя се да изстине , след което отново да се пали. Под горелката да се поставя подложка от дебел азбест.

Раздел III
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ЛАБОРАТОРИЯ

Чл. 420. /1/ Вземането на проби от лесно летливи вещества /ацетон, метилацетат, бензол, циклохексан и др. / да се извършва с дебелостенна бутилка, в която количеството на пробата да не превишава 80% от обема й. В тези бутилки пробите да не се съхраняват.
/2/ Химически процеси, при които се отделят вредни парии газове, да се провеждат в камини.
/3/ Вентилационната инсталация на камината да е разчетена така, че скоростта на въздуха през отвора да бъде в границите 0,5 — 0,7 м/сек,
/4/ При работа с особено вредни вещества /тетраетилен, живак, сероводород и др. / скоростта на въздуха през сечение на прозореца на камината да бъде в границите 1 - 1,5 м/сек
/5/ Работните маси и камините, на които се работи с пожароопасни и , взривоопасни вещества, да бъдат покрити с негорими материали, а при работа с киселини, основи и други химически вещества да бъдат покрити с материали, устойчиви на тяхното въздействие,
/6/ Масите и камините да имат бордове от негорими материали за задържане на евентуално разлети течности,
Чл , 421,/1/ Електрическото осветление на камините да е във взривозащитно изпълнение. Ключовете да са извън кабината. Типът и начинът на прокарване на кабелите към електроприборите да бъдат изпълнени съгласно изискванията ма Противопожарните строително-технически норми и Правилника за устройство на електрическите уредби.
/2/ Смукателният и нагнетателните вентилационни инсталации в лабораториите да се включват 30 минути лреди започване на работа и да се изключват след завършване на работния ден.
/3/ При неизправна вентилационна инсталация е забранена работата в лабораториите помещения.
/4/ Камините да се поддържат а пълна изправност. Забранено е използването на камини със счупени стъкла или с неизправна вентилационна уредба.
/5/ Забранено е задръстването на камините със съдове, прибори и лабораторно обзавеждане.
/6/ Всички работи с леснозапалителни и горими течности да се извършват в камини при работеща вентилационна инсталация.
/7/ Съхранението в камините на димяща киселина, лесно изпаряващи се реактиви и разтворители в количества, не превишаващ ежедневните потребности,да се допуска само в изключителни случаи и то с разрешението на ръководителя на лабораторията.
Чл, 422. /1/ При вземане на лесно летливи проби бутилките да се охлаждат с лед и соли или сух лед. При доставянето в лабораторията и при тяхното съхраняване бутилките да бъдат плътно затворени с тапи. Бутилките да се поставят в специални металически сандъци с ръчки.
/2/ При вземането на пробите да не се разливат течности по пода. Да се следи за изправността на нипела, чрез който се взема пробата. При неизправност на нипела да се вземат бързи мерки за поправянето му.
/3/ При работа с лесно летливи разтвори /ацетон, хлороформ, бензол и др./, концентрации, разтвори на киселини и основи или силно действуващи отровни вещества, когато се налага използване на пипети, това да става с помощта на специални помпички под вакуум.
Чл. 423. /1/ Вместимостта на стъклените съдове за леснозапалителните течности да не превишава 1 литър.
/2/ Общите количества леснозапалителни и горими течности /разтворители, реактиви/ и газови, предназначени за лабораторни цели, да се съхраняват в подходящи складове, които отговарят на изискванията на Противопожарните строително—технически норми - Глава X, раздел В — Складове за леснозапалителни и горими течности.
/3/ При нужда от по-голямо количество на пожароопасни течности и газове, ръководителят на лабораторията да иска писмено разрешение от ръководството на предприятието, съгласувано с органите на противоложарната охрана. Да се разработва специална инструкция и да се вземат допълнителни мерки за безопасност
/4/ Леснозапалителните и горими течности да се съхраняват в спе
циални негорими шкафове с надпис ,Леснозапалими течности". Върху съдовете и банките да се поставят етикети с названието на веществата в тях. Съдовете с отровни вещества да имат допълнителен надпис „Отрова", Да се съхраняват в шкафове или стоманени сандъци, заключени и пломбирани. ' ' I
/5/ Силните киселини, разтворителите, реактивите, които обилно отделят отровни газове като циановодороди а киселина, толуол, етилхлорид и др,, да се съхраняват в камини. Стъкленици с киселини и други агресивни вешества да се пренасят само в специални металически сандъци, облицовани отвътре с абзест.
Чл, 424. /1/ Бутилките с основи и киселини да се съхраняват в кошници или в кашони с дървени решетъчни скари с импрегниран пълнеж.
/2/ Пренасянето им става от двама работника или се превозват на специални колички.
/3/ Изправността на опаковките предварително се проверява,
/4/ Опаковъчните материали, които се използват за пренасяне и съхраняване на основи и киселини, да бъдат противопожарно импрегнирани с огнезащитни материали /водно стъкло, варов разтвор, калциев хлорид и др,/.
/5/ Течен въздух и кислород да се доставя и пази в лабораториите в металически дюарови съдове. Забранено е съвместно пренасяне и съхраняване на течен въздух и кислород в едно помещение с лесно окисляващи се вещества, мазнини и масла.
/б/ Алкални метали да се съхраняват в обезводнен керосин или масла, без достъп на въздух, в плътно затворени, дебелостенни съдове. Стъкленици с алкални метали да се държат в металически сандъци с плътно затворени капаци, на които стените и дъната да са облицовани с азбест.
Чл. 425. /1/ В лабораторните помещения да се използват само бутилки с инертен газ /азот, въглероден двуокис, хелий и аргон/, които са минали през лровержа за лесно отваряне на предохранителните калпаци, за изправност на вентилите, на резбата на страничните щуцери и на свободното изпускане на газа през бутилките.
/2/ От всяка бутилка, която постъпва от склада за работа в лабораторията, да се взема проба за анализ. Резулатите от анализа се записват в дневник. Забранено е да се работи с неизправни бутилки.
/3/ Бутилките с втечнени/сгъстени и разтворени газове, независимо от големината им, да се съхраняват вън от лабораторните сгради в металически шкафрве с прорези или железни решетки за проветряване.
/4/ Бутилките с газ да се държат чисти. Всеки работник в лабораторията е длъжен да знае отличителното оцветвване на бутилките, Лицата, които имат непосредствено отношение към използуване на бутилките, да са обучени за работа с бутилките. Периодически техните знания да се проверяват.
Чл. 426, /1/ Останалите след анализите реактиви и проби да се събират в специално предназначени за тази цел съдове с етикети, а след това по преценка да се дават на склад или да се унищожават.
/2/ Забранено е изливането на пожароопасни и отровни течности в канализацията преди те да са обезвредени и неутрализирани. Забранено е хвърлянето в канализацията на отпадъчни твърди предмети /кърпи, конци, хартия, стъкло и др./.
/3/ Забранено е нагряването с открит огън и с електронагревателни прибори на съдове с пожароопасни течности.
/4/ При нагряване на леснозапалителни течности в количества над 0,5 л под приборите да са поставят вани с достатъчна вместимост за събиране на случайно разлети течности.
/5/ При завършеше на фракционна дестилация на леснозапалителни и взривими течности, спирането на вакуум-помпата и демонтирането на съдовата апаратура да се извършва при температура на течностите най-малко 50°С по-ниска от температурата на самовъзпламенявамето на течностите. При дестилация на веществата под вакуум да не се оставя /стига/ до сухостатък.
Чп. 427. /1/ При използуване на спиртни лампи да се спазват следните изисквания:
1. когато лампата не е запалена, върху фитила да се поставя калпачето;
2. запалването на спиртната лампа да става само с кибритена клечка или треска. Запалването с помощта на друга запалена спиртна лампа или горяща хартия е забранено;
3. гасенето на спиртната лампа да става само с надяваме на калпачето върху фитила /пламъкът да не се духа/;
/2/ Електрически котлони, електрически нагреватели с бани, колбообгреватели и друго електрообзавеждане, което е било под въздействието на химически вещества и вода, след и преди повторно ползуване да се зачиства и подсушава. Забранено е да се използуват открити котлони в камини и да се държат горими материали в близост до включените електронагревателни прибори. Забранена е работа с неизправни прибори и проводници с лоша изолация.
/3/ При използуване на електрически котлони, нагреватели и др. да се спазват изискванията на инструкцията за монтаж и експлоатация на предприятието — производител,
/4/ Забранено е напускането на работното място и оставяне без наблюдение на запалени горелки и други нагревателни прибори.
/5/ При напускане на работното място, нагревателните прибори да се изключват или когато процесът е непрекъсваем да се възлага на друго лице да следи хода на работата и нагряването.
/6/ При внезапно спиране на притока на водата за охлаждане на приборите и апаратите с леснозапалими и горими газове и течности, горелката незабавно да се изгасява, а електрическият ток да се изключва.
Чл, 428, /1/ Забранено е внасянето на порести, прахообразни и други подобни тела /активен въглен, гъбести материали, пемза/ в горими течности, нагрети над 100°С/ за предотвратяване изкипяването и изпръскването/.
/2/ Преди нагряването на апарата, през който ще се пропуска горим газ, да се проветрява /чрез анализ/ за отстраняването на въздуха от апарата и цялата система.
/3/ Забранено е съхраняването в лабораториите на втечнени газове и нискокипящи вещества — дивинил, изопрен, диетилов етер, сероводород, ацетон и др. След завършване на работа те да се изнасят за съхраняване в специални складови помещения.
Чл. 429, /1/ При разливане на пожароопасни течности /серовъглерод, бензин, етилов алкохол/, а така също и при пропуск на горими газове, незабавно да се изгасяват горелките, да се вземат мерки за изясняване и отстраняване причините за появата на газа. Разлетите течности се събират, облените места да се избърсват и промиват с вода,
/2/ Забранено е да се нагряват на водна баня колби с вещества, които
при встъпване в реакция с вода се получава взрив или се отделят газове /взривоопасни. или отровни/.
/3/ Със самозаоалващи се на въздуха вещества /фосфор и др,/ да се работи само в камини с работеща вентилационна инсталация, под слой от вода. На работното място да има водопровод и съд с разтвор от меден сулфат.
/4/ Съдовете, а които е имало леснозапалителни горими и отровни течности и реагент, селективни разтворители идр., да се мият само в специално обзаведени за целта помещения — миячни. 1
/5/ Съдовете за миене на лабораторните съдове леснозапалителни течности /бензин, бензол и др./, чисти и използувани в миячните, да се съхраняват в бидони, с етикети и в количества не повече от необходимите за едимн работен ден.
/6/ При нагряване на течности в епруветка отворът на епруветката да не бъде срещу лицето на работещия или на околните лаборатории,
Чл, 430. /1/ Големите количества съдове от химикали да се мият в специални миячни помещения, изолирани от другите помещения, разположени в средата на обслужваните от тях лаборатории. Миячните помещения да имат промишлена канализация и сборник — отделител за леснозапалителни и горими течности от водата,
/2/ За миячните да има специални маси: една с камина за отстраняване нз отровните и пожароопасни газове и други за измиване на съдовете с чиста вода.
/3/ Миячното помещение да не се оставя без наблюдение. Когато обслужващият персонал отсъствува временно от него, то да се заключва.

Раздел IV
БЕЗОПАСНА РАБОТА ВЪВ ФОТОЛАБОРАТОРИЯ

Чл, 431. /1/ Забранено е използуването на нитроцелулозни ленти във фотолабораториите. Да се използуват само негорими ленти,
/2/ Фотоархиви и рентгеновите снимки да се съхраняват на най-горния етаж на лабораторните сгради така, че при пожар огънят да не прегражда пътя към изходите,
/3/ Общото количество на лентите с опаковките, които се съхраняват във фотолабораториите, да не превишава 50 кг.
/4/ Вратите,които водят за помещенията на филмовия архив,да бъдат негорими, самозатварящи се и да имат секретни електрически брави /които да се отварят само по сигнал — звънчева сигнализация, монтиран вън от помещението на фотоархива/.
/5/ Шкафовете за архивни филми да са с метални пръчкови рафтове /оразмери, които съответствуват на размерите на филмовите кутии. Шкафовете да са разделени на секции с плътно затварящи се метални врати,
/6/ Вентилацията на помещенията за фотоархива да бъде отделена от общата вентилационна инсталация.
Чл. 432. /1/ Отоплението на помещенията за фотоархива да бъде с водни радиатори, поставени в ниши и закрити с мрежи. Разстоянието от радиаторите до филмите да е не по-малко от 1 м.
12! Отоплителните инсталации на помещенията за фотоархива да бъдат в изпълнение съгласно изискванията на Противопожарните строително- технически норми — гл. XIII — „Отоплителни инсталации".
Чл. 433. /1/ След завършване на работата във фотолабораторията и помещенията, в които са разположени рентгенови апаратури, проявените ленти да се предават незабавно на съхранение в архива. Ленти в неголеми количества / до 10 кг/ да се съхраняват в негорими шкафове във фотолабораторията.
121 Помещенията на лабораториите и помещенията за фотоархива да бъдат осигурени с противопожарни средства в съответствие с Противо пожарните строително-технически норми, като се вземат под внимание особеностите на веществата, които се изследват в лабораториите и се съхраняват в архива.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 434. /1/ Общите изисквания по противопажармата охрана се издават на основание чп.7 от Закона за противопожарната охрана /Д8: бр. 89 от 1979 г./ и уреждат изискванията към пожарната безопасност в предприятията. Те са задължителни за ръководителите на предприятията, за служащите и работниците и за гражданите, когато са на посещение.
121 За поддържане на противопожарната охрана в постоянна готовност, ръководствата на предприятията са длъжни ежегодно да организираг цялостен преглед за състоянието на противопожарната охрана и да ръководят работата за отстраняването на недостатъците, установени при прегледи.
/3/ За цялостното противопожарно състояние на предприятието отговаря директорът, а за отделните цехове, смени и др. съответни началници.
/4/ Категоризацията на производствата и класификацията на помещенията по отношение електрообзавеждането да се извършва съобразно пожарната опасност на съответните технологически процеси и пожарната характеристика на ползващите в тях материали и суровини съгласно Противопожарните строително-технически норми и Правилника за устройство на електрическите уредби,
Чл, 435. /1/ Във всяко предприятие да се изграждат пожаротехнически комисии. В състава им да се включват служители от инженерно-техническите работници и членове на ведомствената и доброволна противо- пожарна охрана.
121 Под ръководството на зам.-директора по производствено-техническите въпроси, комисията най-малко два пъти в годината да извършва основни проверки на всички обекти на предприятието. За констатациите да се съставят протоколи и да се набелязват конкретни мероприятия за отстраняването на констатираните нередности. Със заповед директорът определя реда, начините, средствата и отговорниците за изпълнението на отделните мероприятия за отстраняването на нарушенията,
/3/ Комисията периодически да следи и контролира изпълнението на мероприятията, посочени в протоколите и заповедите на директора на предприятието, и да предлага на ръководството на предприятието за награждаване на проявилите се членове на доброеолмата противопожарна охрана /специалисти, доброволни сътрудници на противопожарната охрана и щатни обектови противопожарни служители, работници, допринесли за подобряване противопожарната охрана на предприятието/.
Чл. 436. /1/ Съгласно инструкция №5 за организацията и дейността на доброволните противопожарни отряди /ДВ,бр,41 от 1983 г./ в пред- приятието да се изграждат доброволни противопожарни отряди, да се определят нещатни инспектори, които да се занимават с профилактична и разяснителна дейност. Противопожарните отряди да участвуват в гасенето на евентуално възникнали запалвания и пожари. Отрядите да се ръководят от командири. Нещатните инспектори и командирите на отрядите са подчинени на командирите на доброволната противоложарна охрана.
/2/ Членовете на доброволните противопожарни отряди са длъжни;
1. да провеждат пожаропрофилактична и разяснителна дейност в поверения им обект /участък/, помещение и др. и самите да са пример за спазване на противопожарните изисквания;
2. да изпълняват съзнателно нарежданията на командира на доброволната охрана и на ядрото;
3. да се грижат за изправността на противопожарните уреди и съоръжения, които са им поверени.
/3/ В предприятието за командири на доброволните противопожарни отряди да се определят технически или административни лица със заповед на директора на предприятието. За получаваме на минимум знания по противоложарна охрана същите периодично да се инструктират със съдействието на противопожарните органи на Министерството на вътрешните работи,
Чл. 437, /1/ За осигуряване на пожарната безопасност на производствения обект цех, работилница, участък, склад, лаборатория и др., лично отговаря неговият ръководител.
/2/ Ръководителят на производствения обект е длъжен:
1. да не допуска на работа работниците и служителите, които не са преминали инструктаж по противоложарна охрана;
2. да контролира спазването на изискванията на противопожарния режим от страна на работниците, служителите и посетителите и да следи зз своевременното изпълнение на предписаните противопожарни мероприятия;
3. да следи за изправността на отоплителните и електронагревателните прибори, електросъоръженията и електропроводите, да взема мерки за своевременното отстраняване на нередностите''и да следи след прекратяване на работния ден да се почистват помещенията и да се изключва електрическото захранване;
4. да определя съвместно с нещатния противопожарен отговорник или командира на доброволната противоложарна охрана отговорни лица за спазването на правилата на пожарната безопасност при експлоатацията на отоплителни тепа и електронагревателни прибори;
5. да следи и да не разрешава извършването на заваръчни работи в складове и в работни помещения с пожароопасни /взривоопасни/ производства .без да се вземат предохранителни мерки съгласно изискванията на Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи.
6. да организира доброволни противопожарни отряди в обекта и да взема мерки за тяхното обучение;
7. да осигурява доставянето на необходимите противопожарни уреди и съоръжения и да се грижи за тяхното правилно съхраняване и поддържане;
8. при пожар веднага да съобщава на прот и во пожарната охрана и да организира гасенето му, евакуацията на хората и материалите,
Чл. 438. Всеки работник и служител в предприятието е длъжен:
1. да спазва строго установените противопожарни правила на ра- ботното си място и в района на предприятието и да премине необходимата противопожарна подготовка;
2. да следи за спазването на установените противопожарни правила от всички посетители;
3. да знае да действува с наличните противопожарни уреди, мястото, където се съхраняват и да поддържа същите в изправност;
4. при възникнал пожар да съобщава веднага за това на лротиеоло- жарната охрана и да се включва незабавно и активно в гасеното.
Чл. 439. За осигуряване на пожарната безопасност на предприятията да се издава противопожарна инструкция, в която да се отразява;
1. противопожарният ред, който следва да се поддържа в предпиятие- то и в определените участъци и обекти, на пътищата и подстъпите до сградите, водоизточниците й съоръженията;
2. редът и начинът за съхраняване на стоката, материалите и амбалажа;
3. местата, в които е забранено пушенето и използването на открит
огън;
4. редът за съхраняване на горими отпадъци;
5. правилата при ползуването на отоплителни и нагревателни прибори и съоръжения, инсталации с твърдо и течно гориво и др.;
6. задълженията на работниците и служителите при възникването на пожар, начините за извикване на противопожарната охрана, реда на евакуация на лицата и материалите, кой работник и служител с какъв уред за пожарогасене ще действува и други;
7. редът за поддържане на пожарогасителните, свързочните и на сигнализационните средства;
8. начинът за организиране на противопожарните ядра и на обучението на техните членове.
Чл. 440. /1/ Във всяко предприятие и производствен участък да има контролен дневник, в който да се отразява:
1. в какво противопожарно състояние се оставя обектът след приключване на работата;
2. констатациите и предписанията на органите на противопожарната охрана;
3. изпълнените мероприятия за противопожарната охрана;
4. датата на прегледа и ремонта на противопожарните уреди и съоръжения;
121 Предприятието и самостоятелните цехове да имат изправни телефонни връзки, които да осигуряват бързото извикване на противопожарната охрана.
/3/ До средствата за съобщения и сигнализация /телефон, пожароизвестители и др./ да има свободен достъп през време на денонощието.
/4/ В складовете и производствените помещения да се устройват пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации съгласно Противопожарните строително-технически норми. Тези обекти да се уточняват съвместно с ръководството на противопожарната охрана.
Чл. 441. /1/ Забранено е пушенето и ползването на открит огън в пожароопасни- помещения /производствени и складови/. В тях и около тях да се поставят предупредителни знаци.
Да се определят местата, на които е разрешено пушенето и ползуването на открит огън.
/2/ Отпадъците да се изгарят в изградени шахти от негорим материал под наблюдение на определени лица.
/3/ Забранено е размразяването на водопроводи, тръбопроводи, паропроводи и канализационни тръби с открит огън. Това да става с пара, гореща вода или пясък.
/4/ Разширение, реконструкция, модернизация, прокопавания на пътища и подстъпи до водоизточници да става със знанието и съгласието на противопожарната охрана.
/5/ Отворите, през които преминават транспортните ленти, трансмисии, вентилационни инсталации, асансьори и елеваторни шахти и горими междуетажни прегради и стени, да се защитят с негорими строителни конструкции и приспособления. '
Чл 442. /1/ След работа с аерозолни агрегати в помещенията да се изключва електрическата инсталация и електродвигателите от главните електротабла и да се свалят предпазителите.
/2/ След пускането в действие на агрегата, вкарването на аерозола в помещенията да става на 1 метър навътре от вратата или прозореца.
/3/ Забранено е миенето на машинните части с леснозапалителни течности. За целта да се ползват алкални и други обезмаслители, които са безопасни в пожарно отношение.
Чл. -443. /1/ Работникът /служителят/, който пръв е забелязал запалването г да алармира лротивопожарното ядро чрез установения сигнал за тревога и незабавно да съобщава за това на противопожарната охрана.
/2/ До пристигането на противопожарната охрана работниците и служителите да изпълняват при спазването на строга дисциплина разпорежданията на командира на противопожарното ядро за гасене на пожара
/3/ При пожар да се извършват следните действия;
1. бързо да се откриват и спасяват застрашените от пожара лица;
2. да се организира бързото, навременно и без загуби изнасяне на застрашеното имущество — суровини, материали, обзавеждане, готова продукция и др;
3. да се осигури безопасността на участвуващите в пожарогасенето;
4. до осигуряването на средства за гасене да не се отварят вратите, прозорците, капаците и др,, с оглед да се ограничи достъпът на пресен въздух в помещенията;
5. в тъмни, задимени помещения, участниците в пожарогасенето да се движат ниско, предпазливо, покрай стени, след опипване с крак здравината на пода. Бойниците да са свързани с въжета за ориентиране;
6. водата да се употребява само след откриване огнището на пожар», Водните струи да се насочват право върху восокогорящите части и срещу посоката на разпространение на пожара с цел да се преградипътятна огъня;
7. при скрит пожар в кухи стени, подове и др., преди да се пристъпи към разкъртване да се осигури вода за изгасяването му;
8. участниците в спасителните пожарогасителни действия да спазват строго реда и дисциплината и да проявяват мъжество, като изпълняват разпорежданията на ръководителя на пожарогасенето;
9. районът на пожара да се охранява, като не се допускат външни
лица;
10. след приключването на пожарогасителните действия да се установи пост за наблюдение на обекта в продължение на няколко часа, в зависимост от големината на пожара, за да се предотврати опасността от появата на скрити огнища. Постът да е снабден с подръчни противопожарни уреди и средства.
След изгасяване на пожара уредите и съоръженията да се прибират, проверяват, превеждат в изправност и да се поставят на опредепено място, /4/ Всяко запалване /пожар/ да се анализира сред работническия колектив на предприятието, да се изясняват причините, да се разобличават виновниците и да се провежда организационната работа за отстраняване на причините, предизвикали пожара или запалването.

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ДЕЙНОСТ ПРИ АВАРИИ, ЗЛОПОЛУКИ И ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Чл. 444. /1/ Всяко предприятие да има план за ликвидиране на аварии, който да е съгласуван с органите по охрана на труда и с противопожарната охрана,
/2/ Планът за ликвидиране на авария да се знае от персонала на предприятието и да се използува при обучение за практическо изпълнение при авария.
/3/ Аварийно положение в дадено производствено помещение възниква в случаите, когато има значителен пробив на вредни химически вещества, на взривоопасни и пожароопасни газове и на течни химически вещества, поражения от електрическия ток, пробив в парни и водогрейни котли, счупване на части от основни машини и съоръжения и др.
Чл. 445. При сигнал, известяващ за аварийното положение, веднага да се пристъпи към следните действия:
1. на мястото на аварията и в съседните помещения да се прекратяват всички работи /ремонт, почистване, монтаж и др./;
2. изключва се напрежението от аварийното производствено обзавеждане /машини и съоръжения/ и се отстраняват повредените части и механизми;
3. вземат се мерки за прекратяването или локализирането на аварията, като се прилагат защитни и безопасни инструменти;
4. при пожар да се спира веднага вентилацията;
5. работата с производственото обзавеждане да се прекратява веднага, а работниците, незаети с борбата срещу аварията, да се отстраняват от помещенията, като на изходите и входовете се поставят дежурни.
Чл.44б. /1/ Планът за ликвидиране на аварии да се разработва съгласно изискванията на Временната инструкция за съставянето на план за ликвидиране на аварии в предприятията на химическата промишленост.
/2/ Планът за ликвидиране на аварии да се разработва от зам. - директора по производствено-техническите въпроси, да се одобрява от директора на предприятието и да съдържа:
1, мероприятия за осигуряване на безопасност на хората, застрашени от авария и за тяхното спасяване;
2, мероприятия за ликвидиране на аварията още в началото и за възстановяване на нормалната работа;
3, действия на ИТР и на работниците при аварии.
/3/ Право да отменят аварийното положение и да възстановят нормалната работа имат само заместник-директорът по производствено-техническите въпроси или началниците на цеховете. Отменяването на аварийното положение да се извършва след съответна проверка.
Чл. 447. При злополуки и даване на първа помощ на пострадалите от електрически ток и при други нещастни случаи да се знаят и прилагат правилата на Приложение №Х на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения, като се издават местни инструкции в зависимост от условията на производствената работа със силнодействуващи отровни вещества, електрически ток, товарно-разтоварни работи и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

61. Забраняват се възлагането и изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на този правилник.
62. За неизпълнение и нарушение на правилника виновните лица да се привличат към отговорност съгласно Кодекса на труда, Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания, а нарушителите на правилата за пожарната безопасност да се наказват съгласно Закона за противопожарната охрана.

Преходни и заключителни разпоредби

63. Този правилник се издава на основание чл. 4, алинея 4 от Кодекса на труда, т. 4 от Постановление №15 на Министерския съвет и Централния съвет на Българските професионални съюзи от 12 май 1973 г. /ДВ, бр. 58 от 1978 г. изм. и доп. бр, 19 от 1975 г. и бр. 87 т 1976 г./ и Инструкция на Министерския съвет №А-1—404 от 27 октомври 1976 г. за реда и начина на разработване и утвърждаване на държавни и ведомствени /отраслови/ правилници и норми по безопасността на труда.
4, . Изпълнението на правилника се възлага на Министерството на химическата промишленост от ТПО „Фармахим".
5. Изменения, допълнения и указания за прилагане на правилника се извършват от Министерството на химическата промишленост след съгласуване с Централния съвет на Българските професионални съюзи, с Министерството ма народното здраве и с Централния комитет на Профсъюза на работниците от химическата промишленост и Министерството на външните работи.
66. /1/ Министерството на вътрешните работи ръководи и упражнява контрол по провеждането на пожаропрофилактичните мероприятия за предотвратяване не пожари и експлозии, както и текущ контрол за спазване на действуващите правила и норми по противопожарната охрана,
/2/ Техническият надзор на поднадзорните съоръжения на Държавния комитет за наука и технически прогрес се осъществява от органите за държавен технически надзор.
/3/ Контролът по спазването на държавните санитарни разпоредби и норми се осъществява от органите ма Министерството на народното здраве.
/4/ Цялостният контрол по рхрвма ма труда се осъществява от профсъюзните контролни органи по охраната на труда.
67. /1/ Правилникът е съгласуват с Централния съвет на Българските професионални съюзи, с Министерството на народното здраве, с Министерството на вътрешните работи, Централно управление „Противопожар- на охрана” и Централния комитет на Профсъюза на работниците от химическата промишленост,
68. Правилникът влиза в сила от 1 януари 1984 година.
[/s2If]

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
Раздел I — Общи положения
Обсег и ред  за приложението на правилника
Раздел II — Права и задължения на административно-техническия персонал и работниците

ГЛАВА ВТОРА Санитарно-технически изисквания към генералния план,сградите,складовете,пътищата и устройството на територията на предприятието
1. РазделI — Общи изисквания
2. Радел II — Складове за съхраняваме на химически вещества
3. Раздел III — Водоснабдяване и канализация
4. Раздел IV — Отопление и вентилация
5. Раздел V — Осветление
6. Раздел VI - Шум и вибрация

ГЛАВА ТРЕТА Вътрешно-заводски транспорт, товарно-разтоварни работи

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА Безопасна работа с електрически уредби и съоръжения
1. Раздел I — Общи изисквания
2. Раздел II — Експлоатация на електрически уредби и съоръжения в пожароопасна и взривоопасна среда
3. Раздел III — Извършване на ремонтни работи на електрическите уредби
4. раздел IV — Работа с ръчни електрически инструменти и преносими ръчни лампи
5. Раздел V — Защита от атмосферно електричествo
6. Раздел VI — Експлоатация на електрически уредби,
при които се генерират електростатични заряди
7. Раздел VII — Аварийно електрозахранване

ГЛАВА ПЕТА Производстствено обзавеждане и технологични процеси
1. Раздел I — Общи изисквания
2. Раздел II — Контролно-измерителни прибори и автоматични устройства за контрол на технологичния процес на атмосферата на производствените помещения
3. Раздел III — Защита от корозия
4. Раздел IV —Абсорбери
5. Раздел V Автоклави
6. Раздел VI —Сушилни
7. Раздел VII — Машини за натрошаване и смилане
8. Раздел VIII — Хладилни компресори и компресорни станции
9. Раздел IX — Помпи и помпени станции 44
10. Раздел X— Реактори, ферментатори и екстрактори
11. Раздел XI — Гранулатори
12. Раздел XII — Филтри
13. Раздел XIII- Центрофуги
14. Раздел XIV — Дестилация
15. Раздел XV — Дозиране на суровини и полупродукти
16. Раздел XVI — Работа с пара
17. Раздел XVII — Резервоари, резервоарни паркове и естакади за леснозапалителни течности и втечнени
газове
18. Раздел XVIII — Работа в затворени надземни и подземни съоръжения и помещения
19. Раздел XIX — Поддържане, ремонт и почистване на производственото обзавеждане

ГЛАВА ШЕСТА Работа със силно действуващи отровни вещества
1. Раздел 1 — Работа с киселини,основи и други реагенти
2. Раздел II — Работа с живак
3. Раздел III— Съхранение, работа и унищожаване на силно действуващи отровни вещества, и унищожаване на амбалаж от тях
4. Раздел IV - Съхраняване на втечнени гсримм газове
5. Раздел V - Съхраняване на горими газове и бутилки
6. Раздел VI — Работа взагазована среда

ГЛАВА СЕДМА Субстанции за фармацевтичната промишленост — Аналгин, Амидофен, Фенацетин, Пазикс, Витамин „С", Цинарзин, Тилозин, Олеандомицин, Тубоцин и Тетрациклин хидрохлорид
1. Раздел I — Получаване на аналгин
2. Раздел II — Получаване на амидофен /пирамидон/
3. Раздел III — Получаване на фенацетин
4. Раздел IV—Получаване на лазикс/фурантрил/
5. РазделУ — Производство на витамин „С"
6. Раздел VI — Производство на цинаризин
7. Раздел VII — Работа с инжекционни разтвори

ГЛАВА ОСМА Производство на фитохимичнипродукти
1. Раздел I —Смилане
2. Раздел II — Екстракция
3. Раздел III — Кристализация и колонна хроматография
4. Раздел IV — Сушене и разфасоване
5. Раздел V — Гранулатор със сигма валове
6. Раздел VI — Сушилня тип „Кипящ слой"
7. Раздел VII — <^ушилнг| тип „Камерна"
8. Раздел VIII - Смесител "Турбула"
9. Раздел IX — Таблетна машина
10. Раздел X — Опаковъчча машина за РVС /алуминиево фолио/
11. Раздел XI — Опаковъчна машина „Кинг"
12. Раздел XII — Капсул-автомат
13. Раздел XIII — Толкова мелница

ГЛАВА ДЕВЕТА Производство на антибиотици
1. Раздел I — Общи изисквания
2. Раздел II — Отстраняване на пропуските на работен ферментатор
3. Раздел III — Стерилизация на празен ферментатор и индивидуален въздушен филтър и изпитание
4. Раздел IV — Формалинова стерилизация на работен ферментатор
5. Раздел V — Зареждане, стерилизация и охлаждане на работен ферментатор
6. Раздел VI - Изваряване на работен ферментатор
7. Раздел VII - Производство на гентамицин /уромицин/
8. Раздел VIII — .(Адсорбция/ идесорбция върху смоли СР-300
9. Раздел IX - Обработка /деминерализиране/ на активен въглен
10. Раздел X - Обезцветяване на гентамицин сулфат концентрат
11. Раздел XI - Вакуумно изпарване на гентамицинов елюат
12. Раздел XII — Реекстракция на гентамицин — база обработка, филтрация на нативен разтвор
13. Раздел XIII — Съхранение на концентрат Гентамицин
14. Раздел XIV — Подготовка и сушене на разпрашителна сушилня
15. Раздел XV — Получаване на утаяване на ампиципин трихидрат
16. Раздел XVI — Получаване на гентамицин/разтваряне на гентамицинна база/
17. Раздел XVII - Синтеза и утаяване на 6-аминопеницилинова киселина
18. Раздел XVIII - Получаване натилозин и олеандомицин
19. Раздел XIX - Получаване на тубоцин
20. Раздел XX — Получаване на тетрациклин - хидрохлорид

ГЛАВА ДЕСЕТА Парфюмерийно-козметични производства
1. Раздел I —Общи изисквания
2. Раздел II — Производство на пасти за зъби
3. Раздел III — Производство на бои за коса
4. Раздел IV — Производство на аерозопни опаковки
5. Раздел V - Производство на лакове за нокти
6. Раздел VI — Производство на козметични продукти
7. Раздел VII — Производство на червила за устни.
8. Раздел VIII— Производство на прахообразни материали
9. Раздел IX — Производство на синтетични ароматични вещества
10. Раздел X — Производство на етерични масла
11. Раздел XI — Работа с тубопълначка
12. Раздел XII - Работа с мултихомогенизатор
13. Раздел XIII — Работа с аерозолна лоточна линия
14. Раздел XIV — Работа с инжекционни разтвори

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА П роизводство на превързочни материали
1 .Раздел I — Тъкачно производство
2. Раздел II — Апретурно-багрилко производство
3. Раздел III- Апретурно производство
4. Раздел IV - Памуко-лредачно производство

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА Работа в химическа лаботатория
1. Раздел I - Общи положения
2. Раздел II - Изискванията към газопроводите и газовите съоръжения
3. Раздел III — Изисквания за безопасна работа в лаборатория
4. Раздел IV — Безопасна работа във фотолаборатория

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА Противопожарна охрана
1. Раздел I — Общи изисквания

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА Дейност при аварии,злополуки и даване на първа помощ

Допълнителни разпоредби
Преходни и заключителни разпоредби

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.