Правилник за безопасност на труда в шивашката промишленост

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник по безопасността и хигиената на труд има за цел да осигури безопасни условия на труда в предприятията на шевната промишленост към Комитета по леката промишленост.
2. В съществуващите предприятия работата свързана с изискванията по настоящия правилник, трябва да се провежда по планове, съгласно 266-то постановление на Министерския съвет от 1953 г.
3. Всички новопостроени или реконструирани предприятия или цехове могат да влязат в експлоатация само ако са спазени правилата и нормите от настоящия правилник, санитарните правила и норми при проектиране на промишлените предприятия, публикувани във вестник „Известия“ бр. 66 от 1952 г. Противопожарните строителни норми, публикувани в „Държавен вестник“ бр.96/97 от 1963 г. и другите изисквания по безопасността и хигиената на труда.
4. При въвеждането на нови технологии, машини и съоръжения, които не са разгледани в този правилник, предприятията трябва да си разработят временни инструкции, осигуряващи безопасна експлоатация.
5. Спомагателните цехове, като ремонтни работилници, парови (парни) станции и дърводелски работилници, трябва да отговарят на изискванията на съответните за тях правилници по безопасността на труда.
6. При производството, което не е характерно за предприятията на шевната промишленост, трябва да се имат и предвид съответните правилници по техническата безопасност и хигиената на труда, които са задължителни за всички предприятия от всички ведомства.
7. Територията на предприятието, с разположените в нея производствени и спомагателни сгради, машини, съоръжения и складове, трябва да бъде оградена.
8. Територията на предприятието трябва да се подържа в добър хигиенен ред. Свободните участъци трябва да бъдат озеленени.
9. Мястото, от което се взема въздух за вентилационните уредби, трябва да бъде обградено с високи декоративни дървета.
10. Санитарно-защитната зона, която отделя производствените помещения от жилищните, лечебно-профилактичните и културно-битовите сгради, трябва да бъде не по-малко от 50 м.
11. Пътищата за движение в територията на предприятието за авто и впрегатни коли трябва да бъдат построени съгласно санитарните и техническите норми за проектиране на заводски пътища и снабдени с необходимото осветление за нощно движение. Пътеките за пешеходци да бъдат покрити с базалтови плочки и нощем да са осветени.
12. На територията на предприятието трябва да се поставят предупредителни и указателни знаци на видни места, които да показват посоката и скоростта на движението.
13. Забранява се движение на велосипеди, мотоциклети и леки коли в двора и парка на предприятието. Те се гарират в специални навеси до входа на предприятието. Товарните коли могат да влизат от специален вход в стопанския двор на предприятието.
14. Заводските пътища през летния сезон трябва редовно да се чистят и мият. Зимно време те се почистват от сняг и лед. През време на заледяване се посипват с пясък или сгур.
15. Ямите, направени за технически цели или противопожарни нужди, трябва да бъдат закрити с капаци или да са оградени.
16. Заводската канализация, свързана с градската магистрала трябва редовно да се почиства и своевременно да се ремонтира.
17. На възлови места на заводската канализация трябва да бъдат изградени контролни шахти, които редовно да се почистват.
18. Всички сгради трябва да се подлагат на периодичен преглед съгласно строителните норми. Установените по тях повреди незабавно трябва да се отстраняват.

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

I. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

19. Обемът и устройството на производствените помещения трябва да съответствува на изискванията на санитарните норми при проектиране на промишлени предприятия и на противопожарните норми при строителното проектиране на промишлени предприятия и населените места.
20. На всеки работник трябва да се пада не по-малко от 13 м3 от обема на производственото помещение и не по-малко от 4 м2 площ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сутеренен се счита този етаж, пода на, който е разположен по-ниско от нивото на терена и повече от половината от височината на помещението се намира под земята.
Полусутеренен се счита този етаж, пода на който е разположен по-високо от нивото на терена и повече от половината височина на помещението се намира над земята.
21. При определяне броя на етажите, сутеренните или полусутеренните етажи се включват в числото на надземните етажи, ако горната част на тавана са сутеренния или полусутеренния етаж се издига над нивото на терена на повече от 2 м.
22. В случаите, когато за производствени цели се използуват сутеренни помещения, последните трябва да бъдат сухи, да имат естествено осветление и ефективна вентилация.
23. Транспорта на товари от един етаж на друг и от цех в цех трябва да бъде механизиран.
24. Следните процеси, съпроводени със значително отделяне на топлина и влага, вредни пари и прах, трябва да бъдат разположени в отделни помещения:
а/ декатиране на тъкани;
б/ плесиране и кревиране;
в/ покриване тъканите с лепило
г/ произвеждане на ватени подложки;
д/ окончателно изглаждане и пресоване на изделията;
е/ парно гладене;
ж/ пране и колосване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.