В-01-04-13 Правилник по безопасността на труда при преработка на пластмаси

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

МИНИСТЕРСТВО НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ДСО „П Л А С Т М А С О В И И З Д Е Л И Я“ — СОФИЯ

Съгласуван: (п) инж. В. Жендов Утвърждавам: (п) инж. Ст. Жулев
Началник на инспекцията за Министър на леката промишленост надзор по безопаснотта на труда

София —1975

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Правилникът по безопасността на труда при преработка на пластмаси се издава въз основа на чл. 4. ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина за изработване и утвръждаване на държавни и ведомствени (отраслови) правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на предприятията и цеховете за преработка на пластмаси към Министерството на леката промишленост и за всички предприятия и цехове с такава дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Забранено е изпълнението на заповеди и на указания, които противоречат на правилника.
4. Изменение на технологическия процес може да се извършва само с писмена заповед на директора на предприятието.
5. Правилникът и Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд (Д. в. бр. 43 от 1968 г.) са задължителни при проектирането, строителството и експлоатацията на нови и реконструкцията на стари предприятия и цехове.
6. Освен изискванията на настоящия правилник в предприятията и цеховете за преработка на пластмаси задължително да се изпълняват “Правила за пожарната безопасност в химическата промишленост — 1971 год.“ и общите и специфични правила по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите държавни правилници и норми.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.