В-01-13-02 Правилник по безопасността на труда в тютюневата промишленост

НАЦИОНАЛЕН АГРАРНО-ПРОМИШЛЕН СЪЮЗ

Издаден 1981 г.

СЪГЛАСУВАМ:
(Г. Георгиев) Секретар на Централния съвет на Българските професионални съюзи
УТВЪРЖДАВАМ:
(В. Цанов) Председател на Националния аграрно-промишлен съюз

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
Раздел I. Обсег и ред на приложение на правилника
Раздел II. Права и задължения на ръководителите на стопанското обединение
Раздел III. Права и задължения ма административно-техническия персонал и на работниците в предприятието
Раздел IV. Специално работно облекло и лични предпазни средства

ГЛАВА ВТОРА. Санитарно-технически изисквания към генералния план, сградите и устройството на територията на предприятието
Раздел I. Общи положения
Раздел II. Отопление и вентилация
Раздел III. Осветление
Раздел IV. Водоснабдяване и канализация
Раздел V. Шум и вибрации

ГЛАВА ТРЕТА. Електробезопасност

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Товарно-разтоварни работи

ГЛАВА ПЕТА. Машини, съоръжения н технологични линии

ГЛАВА ШЕСТА. Промишлена обработка на тютюна
Раздел I. Тютюношевна и тютюнонизачна машина
Раздел II. Сушене на тютюн с огнетръбни инсталации
Раздел III. Тютюносушилня
Раздел IV. Манипулация на тютюна
Раздел V. Навлажнителна камера
Раздел VI. Разлиствачна и сортировъчна, събирателна и разпределителна лента
Раздел VII. Смесител
Раздел VIII. Пресейвателна машина
Раздел IX. Тонгопълначна машина и тонгоизграждащи агрегати
Раздел X. Ферментационна камера

ГЛАВА СЕДМА. Цигарено производство
Раздел I. Подготовка на тютюна
Раздел II. Машини за производство на цигари
Раздел III. Производство на филтърни пръчки
Раздел IV. Пълнене (опаковка) на цигарите
Раздел V. Производство на тютюнево фолио
Раздел VI. Прахово стопанство

ГЛАВА ОСМА. Противопожарна охрана

ГЛАВА ДЕВЕТА. Дейност при аварии, злополуки и даване на първа помощ
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби

Приложение № 1
Наредба за изкуствено осветление в тютюневата промишленост (Отраслови норми) 
Норми за осветеност
Контрол на състоянието на осветлението