Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В сила от 01.04.2019 г. Приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г.
Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г., доп. ДВ. бр.33 от 7 Април 2020г., доп. ДВ, бр. 48 от 26 май 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начинът за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Глава втора
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Чл. 2. Изборът на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение се извършва чрез публична и прозрачна процедура.

Чл. 3. (1) В тримесечен срок преди изтичането на мандата на членовете на Съвета за наблюдение институцията, която администрира дейността му, публикува покана за участие в избори за определяне на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания.
(2) Поканата се публикува на интернет страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.

Чл. 4. (1) Всяка организация на и за хора с увреждания, която желае да участва в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, подава заявление за участие в срок 10 работни дни от публикуване на поканата.
(2) Заявлението за участие е в свободен текст и съдържа минимум следните реквизити:
1. наименование на организацията и ЕИК/БУЛСТАТ;
2. седалище и адрес на управление;
3. представляващ и управляващ организацията;
4. данни по ал. 5;
5. адрес за кореспонденция и контакт;
6. официален електронен адрес, от който ще гласува организацията;
7. автобиография на предлагания кандидат;
8. декларация за съгласие на предлагания кандидат.

Статията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

Вашият коментар