Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В сила от 01.04.2019 г. Приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г.
Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начинът за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Глава втора
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Чл. 2. Изборът на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение се извършва чрез публична и прозрачна процедура.
Чл. 3. (1) В тримесечен срок преди изтичането на мандата на членовете на Съвета за наблюдение институцията, която администрира дейността му, публикува покана за участие в избори за определяне на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания.
(2) Поканата се публикува на интернет страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.
Чл. 4. (1) Всяка организация на и за хора с увреждания, която желае да участва в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, подава заявление за участие в срок 10 работни дни от публикуване на поканата.
(2) Заявлението за участие е в свободен текст и съдържа минимум следните реквизити:
1. наименование на организацията и ЕИК/БУЛСТАТ;
2. седалище и адрес на управление;
3. представляващ и управляващ организацията;
4. данни по ал. 5;
5. адрес за кореспонденция и контакт;
6. официален електронен адрес, от който ще гласува организацията;
7. автобиография на предлагания кандидат;
8. декларация за съгласие на предлагания кандидат.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.