Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Приет с Постановление № 255 от 29 септември 2016 г., Обн. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 25 Май 2018г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) по отношение на:
1. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) условията и реда за издаване и продължаване на разрешения за работа на работници - граждани на трети държави, в Република България;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) условията и реда за издаване и продължаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика на работници - граждани на трети държави, в Република България;
4. условията и реда за регистрация на заетост без разрешение за работа;
5. реда за деклариране на заетост без разрешения за работа;
6. структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност;
7. условията и реда за определянето на служителите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които да се командироват дългосрочно в службите по трудови и социални въпроси.