Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Обн. ДВ. бр.97 от 2 Ноември 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник урежда:
1. изискванията за правилната и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура;
2. правата, задълженията и отговорностите на сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване и придобили право на ползване или право на собственост върху съоръжения от хидромелиоративната инфраструктура.