Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по газокислородно рязане и заваряване

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на метални изделия, без машини и оборудване” (код 28,25 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА".
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Издаден от Министерсвото на машиностроенето
Обн. ДВ. бр.51 от 30 Юни 1970 г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 1979 г.

I. ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

Глава първа.
УЧЕБНИ ФОРМИ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

1-14. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)