Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по електродъгово заваряване

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на метални изделия, без машини и оборудване” (код 28,25 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА".
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

ИЗДАДЕН ОТ КОМИТЕТА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

Обн. ДВ. бр.55 от 13 Юли 1965г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 1979 г.

I. ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕ(Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.