Правилник за безопасността на труда при взривните работи

ЗАПОВЕД № 294 от 28 декември 1996 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ
ДВ. бр. 3 от 10.01.1997г.

Издадена от министъра на труда и социалните грижи,
обн., ДВ, бр. 3 от 10 януари 1997 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда:
1. Утвърждавам Правилник по безопасността на труда при взривните работи. Правилникът влиза в сила от 1.VII.1997 г. и отменя от същата дата Правилника по безопасността на труда при взривните работи от 1971 г. - Д-01-009.
2. Нареждам правилникът да се издаде като самостоятелно издание.


Дял първи.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Област и приложение на правилника

Чл. 1. (1) С този правилник се определят изискванията за безопасност при извършване на промишлени взривни работи (по-нататък в текста "взривни работи"), както и на всякакъв вид дейности с промишлени взривни материали.
(2) По смисъла на този правилник към промишлени взривни материали (по-нататък в текста "взривни материали") се отнасят взривни вещества, барути, пиротехнически състави, смеси и изделия от тях и средства за взривяване, предназначени за употреба в народното стопанство и бита, за взривни работи, пиротехнически и илюминационни ефекти, спортни, ловни и културни нужди, както и технически средства, използващи енергията на взрива.