В-01-06-01 Правилник по безопасността на труда при производството на строителна керамика

София, 1972

Правилникът влиза в сила от 1 януари 1973 година.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият Правилник се издава ръз основа на чл. 4, ал. IV от Кодекса на труда и в съответствие с Инструкцията за реда и начина за изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
Правилникът съдържа изискванията за безопасност на труда и промишлена санитария при заводско производство на керамични строителни материали и изделия. Същият е задължителен за ръководствата на всички министерства, комитети и ведомства, организации и техните поделения, занимаващи се с производство на керамични строителни материали и изделия, а също така занимаващи се с проектиране, реконструкция и строителство на предприятия за керамична промишленост, независимо от ведомствената им подчиненост.
2. Освен изискванията на настоящия правилник да се спазват и правилата по безопасността на труда, промишлената санитария и противопожарната охрана, посочени в действуващите държавни правилници, стандарти и други.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.