В-01-04-15 Правилник по безопасността на труда в каучукопреработващата промишленост

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

София, 1978 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1. (1) Правилникът е задължителен за персонала на всички заводи и предприятия в каучукопреработващата промишленост към Министерството на химическата промишленост и за всички предприятия и цехове с такава дейност независимо от ведомствената им подчиненост.
(2) Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Чл. 2. Забранено е издаването и изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на правилника. Измененията на технологичния процес да се извършват само с писмена заповед на директора на предприятието.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.