В-01-10-02 Правилник по безопасността на труда в текстилната промишленост

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1. Правилникът е задължителен за: всички поделения на стопанските комбинати: от текстилната промишленост към: .Министерството на леката промишленост и за всички предприятия с подобна дейност, независимо от ведомствената. им подчиненост
Чл. 2. Освен изискванията на настоящия правилник в поделенията на текстилната промишленост задължително се спазват и изискванията, на всички действуващи държавни правилници и норми по безопасността, хигиената на .труда и противопожарната охрана
Чл. 3. При строителството на нови модернизации,- реконструкция и разширяване на съществуващи поделения на текстилната промишленост да се спазва и Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд, утвърдени с Разпореждане № 187 на Министерския съвет от 9 май 1968 г (ДВ, бр. 43 от 4 юни 1968 г.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате