В-01-06-01 Правилник по безопасността на труда при производството на стоманобетонни и бетонни конструкции и изделия

МИНИСТЕРСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І
ОБСЕГ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл. 1. /1/ Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана /БХТПО/ при производството на стоманобетонни и бетонни конструкции и изделия.
/2/ Правилникът е задължителен за всички предприятия за производство на стоманобетонни и бетонни конструкции и изделия, независимо от ведомствената им подчиненост /заводи, домостроителни комбинати и др./, както и за инженерно-внедрителските организации /ИВО/, извършващи проучвателни и проектни работи за ново строителство, модернизация и реконструкция на посочените предприятия.
/3/ Правилникът не се отнася за строително-монтажната дейност на предприятията от предходната алинея.
Чл. 2. /1/ Освен изискванията на този правилник предприятията за производство на стоманобетонни и бетонни конструкции и изделия /ППСБКИ/ и ИВО са длъжни да спазват:
1. Правилника по безопасността на труда при товарно-разтоварните работи – необнародван, 1972 г.;
2. Правилника по безопасността на труда при заваляване и рязане на метали – необнародван, 1978 г.;
3. Наредба № 3 за ползване на преносими стълби /ДВ, бр. 28 от 1976 г./;
1. Противопожарните строително-технически норми /ПСТН/ – необнародвани, ДИ „Техника“, 1978 г.;
2. Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи /ДВ, бр. 95 от 1981 г./;
3. Гръмоотводни инсталации /защита от мълнии на сгради и съоръжения/. Норми и правила за проектиране, изпълнение и приемане в експлоатация – необнародвани, 1972 г.;
4. Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд /ДВ, бр. 43 от 1968 г./;
5. БДС 12.3.002-78. Охрана на труда. Процеси производствени. Общи изисквания по безопасността на труда.
/2/ Освен цитираните в предходната алинея документи ППСБКИ и ИВО са длъжни да спазват изискванията и на другите нормативни документи, свързани непосредствено със съответните видове работи и дейности, посочени в Приложение № 1.

Пълният текст на правилника е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ