В-05-03-02 Правилник по безопасността на труда в пристанищата

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Цел, област и приложение па правилника

Чл.1. Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и протизопожарната охрана при обработката на товари в пристанищата с цел да се предотвратяват злополуки, професионални заболявания, аварии, пожари и експлозии.
Чл.2. При извършване на работите и дейностите обект на този правилник е задължително спазването и на другите държавни и ведомствени правилници и нормативни документи по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент