В-05-03-02 Правилник по безопасността на труда в пристанищата

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Цел, област и приложение па правилника

Чл.1. Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и протизопожарната охрана при обработката на товари в пристанищата с цел да се предотвратяват злополуки, професионални заболявания, аварии, пожари и експлозии.
Чл.2. При извършване на работите и дейностите обект на този правилник е задължително спазването и на другите държавни и ведомствени правилници и нормативни документи по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Чл.З. Изискванията на правилника са задължителни за комплексите, министерствата и другите ведомства, стопанските, кооперативните и обществените организации, които ползуват пристанищни съоръжения или извършват работи и дейности, обект на този правилник, независимо от ведомствената им подчиненост.
Чл.4. (1) Изискванията на правилника са задължителни и за проектантските институти и организации, които изготвят проекти и сметни документации за строителство ка нови и за реконструкция и модернизация на съществуващи пристанища.
(2) Проектантите и конструкторите са отговорни за непредвиждането в проектите на мерки и мероприятия по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, както и в случаите, когато предвидените такива не осигуряват безопасна работа.
(3) В проектите да се спазват изискванията на Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд, одобрена с Разпореждане № 187 на Министерския съвет от 9 май 1968 г. — ДВ, бр. 43 от 1968 г., и изискванията, правилата и нормите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите нормативни документи в тази област.
Чл. 5. Ръководителите на министерствата и другите ведомства, на стопанските, обществените и кооперативните организации и председателите на изпълнителните комитети на народните съвети съгласно Постановление № 15 на Министерския съвет и Централния съвет на Българските професионални съюзи ог 12 май 1973 г.— ДВ, бр. 58 от 1973 г., са лично отговорни и длъжни да осигуряват в ръководените от тях производства и дейности комплексни условия за безопасен и хигиенен труд, които да съответствуват на съвременните изисквания на научно-техническия прогрес и на постиженията във физиологията, психологията на труда, ергономията и промишлената естетика, като изпълняват предвидените в постановлението задължения.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.