В-01-02-02 Правилник по безопасността на труда в обогатителните фабрики за преработване на рудни и нерудниполезни изкопаеми

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА

Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № VI – 5270/14. VIII. 1970 г., Министерството на народното здраве, ЦК на Профсъюза на работниците от минната, металургичната и химическата промишленост и Министерството на вътрешните работи.

РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник се издава въз основа на чл. 4, ал. IV от Кодекса на труда и Инструкцията за реда и начина за изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за ръководствата на министерствата, ведомствата и обогатителните фабрики за преработване на рудни и нерудни полезни изкопаеми независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Освен изискванията на настоящия правилник за обогатителните фабрики за рудни и нерудни полезни изкопаеми трябва задължително да се изпълняват и общите правила по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите държавни правилници и норми по безопасността на труда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент