В-01-04-15 Правилник по безопасността на труда при производството на минерални торове

Издаден през 1979 год.от Министерство на химическата промишленост

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Г л а в а п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Обсег и ред за приложение на правилника

Чл. 1. /1/ Този правилник урежда безопасността на труда в комбинатите, заводите, предприятията и цеховете за производство на минерални торове.
/2/ Правилникът е задължителен за персонала на Министерството на химическата промишленост, на комбинатите, заводите и предприятията и цеховете, както и за персонала на предприятията с подобна дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
Чл. 2. Освен изискванията на правилника, задължително да се спазват и изискванията на другите държавни и ведомствени правилници и наредби по безопасността на труда, когато се извършва дейност – предмет на тези правилници.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.