Д-02-002 Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ

Правилникът е съгласуван с Министерството на народното здраве — писмо №05—00-—84 от 18. II. 1981 г., с Централния комитет на профсъюза на миньорите, металурзите, енергетиците и геолозите—писмо № ОТ—42— 1097 от 14. 06. 1983 г., и с Министерството на вътрешните работи — Централно управление на противопожарната охрана — писмо № ПО—1930 от 22.12. 1981 г. Приет е от експертен съвет на Управление „Охрана на труда“ при Централния съвет на Българските професионални съюзи с протокол от 16 юли 1983 г.
Правилникът е утвърден от председателя на Централния съвет на Българските професионални съюзи, влиза в сила от 1. 06. 1983 г. и отменя досега действуващия Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи Д—02—002 и допълненията и измененията към него.

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Правилникът утвърждава изискванията по безопасността, хигиената на труда, ергономията и противопожарната охрана при извършване на геологопроучвателни работи и при добива на нефт и земен газ, както и при ремонтно-механичната, научноизследователската и проектантско-конструкторската дейност в тази област.
(2) Геологопроучвателните работи включват геоложката, миннопроучвателната, сондажната, геолого-геофизичната, хидрогеоложката, геолого-геофизичната и камералната работа и свързаните с тях допълнителни производствени процеси.
(3) Правилникът е задължителен за министерствата, ведомствата, предприятията, държавните и обществените организации, занимаващи се с посочените в чл. 1 (1) и (2) дейности в страната и извън страната.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.