Правилник по безопасност на труда в обувната, кожаро-кожухарската и кожено-галантерийната промишленост

Настоящият правилник е утвърден от Асоциация „Индустрия за човека“ с писмо № 47.35—90/9. VI. 1988 год. и от Федерацията иа Профсъюзните организации от леката промишленост с писмо № ОТ—05—60/ 1. III. 1988 год.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1. Правилникът е предназначен за ръководния и изпълнителски персонал по обслужването и производството в обувните, кожаро- кожухарски и кожено-гадентерийии предприятия на леката промишленост.
Чл. 2, Освен изискванията на настоящия правилник в предприятията на обувката, кожаро-кожухарската и кожено-галантерийната промишленост задължително се спазват изискванията на всички действащи единни правила по безоласността иа труда и за осигуряване на здравословни условия на труд, съгласно чл. 276 ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда.
Чл. 3. Спомагателните стопанства и дейности като ремонтно-механични работилници, парови и пречиствателни станции, дър водел ни работилници и др. трябва да отговарят на изискванията на съответните за тях правилници по безопасността на труда.

За да видите пълното съдържание на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.