В-01-04-10 Правилник по безопасността на труда при производството на калцинирана сода по амонячния способ

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.


Правилникът по безопасността на труда при производството на калцинирана сода по амонячния способ е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № III-2599 от 9. VII. 1970 г., Министерството на вътрешните работи с писмо № ПО-525 от 13. V. 1969 г. и Централния комитет на профсъюза на миньорите и металурзите с писмо № 562 от 17. VI. 1969 г.
Същият е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № VI-5771 от 29. VII. 1971 година.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент