В-01-02-05 Правилник по безопасността на труда при експлоатация на хвостохранилища и шламохранилища

МИНИСТЕРСТВО НА МЕТАЛУРГИЯТА И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г Л А В А П Ъ Р В А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник определя за безопасността на труда при експлоатацията на хвостохранилища и шламохранилища към обогатителните фабрики и правата и задълженията на работниците и служещите при постъпването им на работа, по време или при изпълнението на контролни функции.
Чл. 2. Изискванията на правилника са задължителни за Министерството на металургията и минералните ресурси, за Министерството на енергетиката и за подчинените им стопански организации и поделенията към тях, където се експлоатират хвостохранилища или шламохранилища, както и за проектантските и научноизследователски институти, чиято дейност е свързана с проектирането и експериментирането на такива съоръжения.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате