Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

В сила от 01.06.2005 г.

Издаден от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и Министерство на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г.

Част първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, наричани по-нататък "потребител", независимо от формата на собственост на средствата за производство.

Вашият коментар