Д-06-001 – Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи

УТВЪРДИЛ: Министър на труда и социалните грижи

СОФИЯ, 1997 г.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Обсег и дейс­т­вие

 

Чл.1. (1) С този правилник се определят изис­к­ва­ни­ята за бе­зо­­­­пас­ност на труда при строи­­­телство, поддържане и ре­монт по въздушни и ка­бел­ни съ­об­щи­тел­ни ли­нии и мре­жи (ВКСЛМ). Правилникът се прилага от всички юридически и физически лица, кои­то извършват такава дейност независимо от формата на собственост и осно­ва­ние­то, на което се извършва работата.

(2) При организиране и осъществяване на дейности и работи по ал.1, освен разпоредбите на този правилник задължително се спазват изискванията на На­ред­­ба No 6 от 1996г. за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудовата дейност (ДВ,75 от 1996г.) и Наредба No 41 от 1995г. за единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд (ДВ,бр.100 от 1995г.).  

(3) Проектантите, кон­с­т­рук­то­ри­те и тех­но­ло­зи­те при из­ра­бот­ва­не на про­ек­ти за стро­ител­с­т­во и ре­монт по ВКСЛМ да предвиждат решения и изпълнения, оси­гу­ря­ва­щи бе­зо­пас­ни ус­ло­вия на тру­д съг­лас­но чл.278 от Ко­декса на труда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.