Д-01-016 Правилник за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

Правилникът е посочен като действащ в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008) - 2013 г., разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

В сила от 01.01.1982 г.

Издаден от Централния съвет на Българските професионални съюзи

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Обсег и положение

Чл. 1. Този правилник се отнася за безопасността на труда при производството, съхранението, транспорта и употребата на кислород и е задължителен за комплексите, министерствата, ведомствата, стопанските комбинати, заводите, предприятията и др., които осъществяват такава дейност, наричани по нататък за краткост "поделения", независимо от ведомственото им подчинение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.