Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин

Утвърден от: Министъра на труда и социалните грижи със Заповед №278 от 8.12.1995 г., обн. ДВ 18 от 1.03.1996 г.
Дата на влизане в сила: 1 юли 1996 г.

Правилникът по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин е разработен от “Минпроект” ЕАД, Минно-геоложки университет, “Нипроруда” ЕООД и “Геотехмин - СВС - консулт и инженеринг” ООД, по поръчка на Министерството на труда и социалните грижи.

При съставянето на правилника са взети предвид становищата на Комитета по енергетика, Министерството на промишлеността, Министерството на териториалното развитие и строителството, Министерството на транспорта, Министерството на здравеопазването, Националната служба за противопожарна охрана при МВР, Държавната инспекция по корабоплаване, “Трансстрой - строителен и технически флот” ЕООД гр. Варна, ДДФ “Сексагинта приста” ЕООД гр. Русе, “Кариерни материали” ЕАД гр. София, “Черноморски солници” ЕООД гр. Бургас и други.

 

Глава първа
ОБЩИ ПРАВИЛА

Раздел I
Област за приложение на правилника

Чл. 1. Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана по разработване на находища по открит начин.
Чл. 2. Изискванията на този правилник са задължителни за всички предприятия (открити рудници), независимо от формата на собственост, разработващи находища за полезни изкопаеми по открит начин, които се намират в строителство, експлоатация, реконструкция и ликвидация, както и при провеждане на научноизследователски работи, проучване и проектиране, свързани с тези дейности.
Чл. 3. (1) За дейностите, свързани с разработването на находнща по открит начин, се прилагат съответните закони, постановления, наредби, инструкции, стандарти и др., както и единните и ведомствените правилници по безопасността на труда.
(2) Всяко предприятие (открит рудник) разработва инструкции за безопасна работа, съобразени със специфичните си условия за провеждане на минните работи. Тези инструкции се утвърждават от ръководителя на предприятието и не могат да противоречат на този правилник.

Пълният текст на правилника е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар