Д-08-002 Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ЦЕЛ, ОБЛАСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1. (Изм.) (1) Правилникът регламентира изискванията по безопасните и здравословни условия на труд при извършване на заваряване, рязане и нагряване на металите, както и устройството и безопасната експлоатация на ацетиленовите инсталации.;
(2) Изискванията на този правилник не се отнасят за съоръженията и инсталациите за производство на ацетилен за процесите на синтеза в химическата промишленост.
(3) Освен изискванията на този правилник, задължително се спазват и изискванията на другите действащи правилници и норми по безопасността и хигиената на труда, противопожарната охрана и БДС в тази област.