В-01-04-12 Правилник по безопасността на труда при производството на бои и лакове

Издаден през 1972 год.от Министерство на химията и металургията.,  в сила от 15. VI. 1972 г.

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Правилникът по безопасността на труда при производството на бои и лакове е разработен в Базата за техническо развитие на лаково-бояджийската промишленост към Ц И Н Р Д на ДСО „Тежка химическа промишленост“. Същият е съгласуван с Министерството на народното здраве – писмо № ІІІ -3877/ 20. Х. 1969 година, съгласно писмо № 2225/ 5. ІХ. 1969 година на Научно-изследователския институт по охрана на труда и професионалните заболявания, Министерството на вътрешните работи – писмо № ПО – 725/ 9. VІІ. 1969 година, Централния комитет на Профсъюза на миньорите и металурзите в България – писмо № 798/ 7. VІІ. 1969 година и други.
Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи – Инспекцията по надзор на безопасността на труда с писмо № VІІІ – 5664 от 15. VІ. 1972 година.

Г л а в а п ъ р в а
О Б Щ А Ч А С Т

І. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящият „Правилник по безопасността на труда при производството на бои и лакове“ се издава въз основа на чл. 4, ал. ІV от Кодекса на труда и на „Инструкция за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавните и ведомствените правилници и норми по безопасността на труда“.
2. Правилникът е задължителен за персонала на предприятията и цеховете при производството на бои и лакове към Министерството на тежката промишленост и за персонала на всички предприятия с такава дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Освен изискванията на настоящия Правилник, в предприятията за производство на бои и лакове трябва задължително да се изпълняват изискванията на всички действащи държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана при извършване на дейности, регламентирани в тези правилници.
4. Правилникът обхваща безопасността на труда при производството на:
а) безири и щандьоли;
б) изкуствени (синтетични) лакови смоли;
в) безцветни лакове и сикативи;
г) разредители и втвърдители-ускорители за маслено-смолни и смолни лакове и блажни бои;
д) блажни бои, емайллакове, китове, грундове;
е) пластмасови бои;
ж) нитроцелулозни лакове, китове, грундове и разредители.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате