Правилник по безопасността на труда в общественото хранене 1974

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

І. Обсег и ред за прилагане на правилника

1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 4, ал. ІV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на всички предприятия от общественото хранене, както в системата на Министерството на вътрешната търговия и услугите, така също и за персонала на всички предприятия с такава дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Освен изискванията на настоящия правилник в предприятията на общественото хранене задължително да се спазват изискванията на действащите държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
4. При строителство на нови, реконструкция и разширение на съществуващи заведения за обществено хранене задължително да се спазва Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труда, утвърдена с 187-то разпореждане на Министерския съвет от 9. V. 1968 г., и Противопожарни строително-техническите норми – 1972 г.
5. Изменения, допълнения и тълкувания на правилника се извършват от Министерството на вътрешната търговия и услугите, след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи – управление „Прогнозиране, планиране и нормативни актове по охрана на труда“, Министерството на народното здраве и Централния комитет на професионалните съюзи на търговските работници.
6. Инженерно-техническите работници, които работят в предприятията на общественото хранене, трябва да се запознаят с разпоредбата на настоящия правилник, да се ръководят от него, строго да го спазват и да изискват същото от своите подчинени.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате