Браншови правилник по безопасността на труда в мелничната промишленост

Утвърден от Управителния съвет на Съюза на българскте мелничари с Протокол №1/22.02.2005 год

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Обсег и приложение

Чл. 1.Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в силозно - складовото стопанство и мелничната промишленост и е задължителен за персонала в зърнобазите и мелниците, наричани за краткост ”Предприятие”.
Чл.2. При проектирането и строителството на нови обекти в мелничната промишленост, при реконструкцията и модернизацията на съществуващите такива, както и при експлоатацията им освен този правилник да се спазват:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент