В-09-00-04 Правилник по безопасността на труда в предприятията за химическо чистене

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИТЕ

Издаден през 1974 год. от Министерство на вътрешната търговия и услугите, в сила от 1. I. 1975 година.

Правилникът по безопасността на труди в предприятията за химическо чистене е съгласуван с Министерството на народното здраве — писмо № 111-1089 от 20 март 1974 г.. Министерството на вътрешните работи — Управление „Противапожарна охрани" — писмо № ПО-298 от 14 март 1974 г.. Централния комитет на профсъюзи на работниците от местната промишленост и битовите услуги — писмо № 1128 от 7 юни 1974 г. и Министерството на труда и социалните грижи — Управление „Прогнозиране, планиране и нормативни актове по охрани ни труда" — писмо № VII1-7487 от 31. VII. 1974 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

I. Обсег и ред за прилагането на правилника

1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 4, ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване н утвърждаване на държавни н ведомствени (отраслови) правилниици и норми по безопасността на труда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.