В-01-04-17 Правилник по безопасността на труда в химико–фармацевтичната, микробиологичната, етерично-маслената и парфюмерийно–козметичната промишленост

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ТПО „ФАРМАХИМ“

СЪГЛАСУВАМ:
СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОЮЗИ /Г. Георгиев/
УТВЪРЖДАВАМ
МИНИСТЪР НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
/Г. Панков/

Съгласуван и утвърден от Експертния съвет при ЦС на БПС от 24. III. 1983 г. и министъра на химическата промишленост.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
Раздел I — Общи положения
Обсег и ред  за приложението на правилника
Раздел II — Права и задължения на административно-техническия персонал и работниците

ГЛАВА ВТОРА Санитарно-технически изисквания към генералния план,сградите,складовете,пътищата и устройството на територията на предприятието
1. РазделI — Общи изисквания
2. Радел II — Складове за съхраняваме на химически вещества
3. Раздел III — Водоснабдяване и канализация
4. Раздел IV — Отопление и вентилация
5. Раздел V — Осветление
6. Раздел VI - Шум и вибрация

ГЛАВА ТРЕТА Вътрешно-заводски транспорт, товарно-разтоварни работи

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате