Правилник по безопасността на труда при производство, съхранение, транспорт и употреба на серовъглерод

image_printПринтирай

Асоциация "Биотехнологическа и химическа промишленост"
Стопанско обединение "Агробиохим"

Глава първа
Общи положения

Раздел 1
ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл.1/1/. Правилникът урежда безопасността на труда в комбинатите, в заводите, предприятията и цеховете при производство, транспорт, съхранение и употреба на серовъглерод и свързаните с това спомагателни дейности.
/2/. Правилникът е задължителен за персонала на СО „Агробиохим”, на комбинатите, заводите, предприятията, цеховете и други наричани за краткост „предприятия” както и за персонала на предприятията с подобна дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
/3/. Освен изискванията на този правилник, задължително да се спазват и изискванията на действуващите наредби за устройство и безопасна работа: № 15 – на тръбопроводи за пара и гореща вода; : № 18 – на асансьори; : №21 – на газови съоръжения и инсталации; : № 28 – на съдове, работещи под налягане; : № 29 – на парни и водогрейни котли с високо налягане; : № 31 – на повдигателни съоръжения и други и нормативните документи по хигиена на труда, противопожарна охрана, Българските Държавни Стандарти и приетите у нас стандарти на СИЕ.
Чл. 2 Мероприятията по охрана на труда, свързани с изискванията на правилника, да се включат съгласно решение : № 307 от 11 май 1973 година на министерския съвет в перспективните и годишните планове на социално- икономическото развитие на колективите на предприятията и в Националната програма по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
Чл. 3 Структурата и съдържанието на този правилник са съобразени с БДС – 12. 3. 002. 78.
Чл. 4 Опасните и вредни производствени фактори /съгласно БДС 12.0.003.78/ , които се третират от този правилник са следните:
1 Физични,
2 Химични /приложение : № 2/
3 Психофизиологични.
Чл. 5 /1/ На основание на този правилник и другите държавни и ведомствени действуващи нормативни документи, ръководството на предприятието да издава работни инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана на работните места, машините, съоръженията, складовете, ремонтите и др.
/2/ При въвеждането на нови технологии, машини, съоръжения, апарати и др. , издадените инструкции да се допълват с настъпилите изменения или да се издават нови.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент