В-01-04-03 Правилник по безопасността на труда при производството на амоняк

Правилникът е посочен като действащ в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност "Производство на химични продукти" (код 20 по КИД-2008), издаден от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 2013 г. по ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

Съдържание:
Обща част- Кратка характеристика на производствения процес при синтеза на амоняк.
Разглеждат се различните методи за получаване на амоняк: чрез синтез газ (газификация на твърди горива), чрез газификация на мазут, чрез конверсия на метана от природен газ.
Раздел I- Експлоатационни изисквания, територия и работни помещения, почистване и организация на ремонта. Изисквания към производствените кадри
Раздел II- Технология и механично оборудване. Безопасна експлоатация на оборудването. Изисквания към апаратите, работещи под налягане. Изисквания към тръбопроводите, контролно-измервателните прибори, защита от корозия.
Раздел III- Изисквания към електрическите уреди
Раздел IV- Санитарно-техническа част, отопление и вентилация, водопровод и канализация, осветление, промишлено оцветяване и шум
Раздел V- Специални противопожарни мероприятия. Средства за гасене на пожари. Гръмоотводна защита и защита от статично електричество
Раздел VI- Специални изисквания към спомагателните помещения
Раздел VII- Дейност при аварии, злополуки и даване на първа помощ
Раздел VIII- Заключителни разпоредби

Издаден през 1970 год. от Министерство на химията и металургията. В сила от 1 януари 1971 година.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент