В-01-04-13 Правилник по безопасността на труда при преработка на пластмаси

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

МИНИСТЕРСТВО НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ДСО „П Л А С Т М А С О В И И З Д Е Л И Я“ — СОФИЯ

Съгласуван: (п) инж. В. Жендов Утвърждавам: (п) инж. Ст. Жулев
Началник на инспекцията за Министър на леката промишленост надзор по безопаснотта на труда

София —1975

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Правилникът по безопасността на труда при преработка на пластмаси се издава въз основа на чл. 4. ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина за изработване и утвръждаване на държавни и ведомствени (отраслови) правилници и норми по безопасността на труда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.