Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения

ДВ, бр. 45 от 1988 г.; доп. ДВ, бр. 7 от 1993 г.; БСА, бр. 6 от 1988 г.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези правила определят изискванията за приемане на земни работи и земни съоръжения (скатни и заимствени изкопи, изкопи за строителни работи и траншеи, насипи, обратни засипвания и др.) при изпълнението на новоизграждани строителни обекти и реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и съоръжения.
Чл.2. (1) Правилата не се прилагат при приемане на земни работи и земни съоръжения, свързани с изпълнението на:
1. пътни, железопътни и хидротехнически тунели, вертикални шахти, камери и наклонени галерии;
2. открити и закрити минни разработки.
(2) За земните работи и земните съоръжения по ал.1 се прилагат съответните правила за приемане с обоснованите в проекта техни особености.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.