Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в отрасъл „Земеделие“

Утвърдени със Заповед № РД-09-148/19.02.2002 г. на Министъра на земеделието и горите

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Обхват и приложение на Правилата по безопасност на труда при работа със земеделска техника

Чл1.Правилата по безопасност на труда при работа със земеделска техника уреждат изискванията и задълженията за осигуряване на безопасност при провеждане на земеделска дейност, свързана е почвоподготовката, отглеждането и прибирането на културите, следжътвената им обработка, товаренето, транспортирането, отглеждането на животни (включително и пчели) и птици, обезопасяването на складове и други дейности, изискващи използване на земеделска техника (по-нататък в текста - техниката) и инструменти в областта на земеделието.
Чл2.Правилата са задължителни и за:
1. всички работници и служители от системата на МЗГ, неговите органи и поделения;
2. всички учебни заведения и звена, извършващи обучение за придобиване на квалификация или преквалификация в системата на МЗГ;