Правила за безопасно извършване на геологопроучвателно сондиране

1. Всеки новоприет работник може да се допуска та работа само след като е запознат с основните правила, осигуряващи безопасността на труда при извършване на същата. В изпълнение на това администрацията е длъжна да организира за такива случаи единични или групови инструктажи, беседи, лекции, така, че работникът да може да положи определения по закона изпит за минимални технически познания (техминимум).
2. Преди започване на работата завеждащият смяната — сменният майстор, е длъжен да прегледа щателно — състоянието на работните места—сондажното по мещение и площадките, а така също и на съоръженията инструмента и предпазните устройства. При случай, че намери недостатъци в тях, работата може да почне само след като последните бъдат отстранени.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.