В-01-02-04 Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА

Настоящият правилник е изготвен от комплексния научноизследователски и проектантски институт Нипроруда – София, въз основа на Кодекса на труда, Закона за мините и кариерите и Правилника за техническа безопасност при разработване на рудни, нерудни и разсипни находища по подземен начин, одобрен от Министерството на тежката промишленост през 1959 г.
При изготвянето на правилника са взети предвид съществуващите норми и инструкции, нормативни документи от други страни, техническата информация, забележките и предложенията на държавните мини, ведомства, научноизследователски и проектантски институти. Правилникът е съобразен с действащите документи, издавани по решение на ЦК на БКП, Министерския съвет, МНЗ, професионалните съюзи и в съответствие с българските държавни стандарти.
Разработени са въпроси за безопасността на труда при следните производствени операции: пробиване, проветряване, управление на скалния натиск, товарене, доставка, транспорт, подем, осветление, водоотлив, поддържане, ремонт и ликвидиране на минни изработки, електрически и въздухопроводни инсталации, геолого-маркшайдерски работи, както и при контрола по отделните видове работи.
Предварителният проект на настоящия правилник беше подробно обсъден от широк кръг минни специалисти, производственици от миннодобивната промишленост, минното строителство и геоложките проучвания, от специалисти от ръководещите и висшестоящите организации и ведомства.
Правилникът е съгласуван с писмо № VI-6366/7. Х. 1970 г. от ИНБТ при МТСГ, също с МНЗ, ЦК на Профсъюза на работниците от мините, металургията и химическата промишленост, НИИОТПЗ, Комитета по геология, Хидрострой и Интрансмаш. Направените забележки и предложения след обстойното им обсъждане от авторския колектив и ИНБТ са отразени в настоящия правилник, който е одобрен от министъра на химията и металургията и влиза в сила от 1. VI. 1971 г.

Пълният текст на правилник В-01-02-04 е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар