Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Утвърдени със Заповед № РД-09-354 от 8 април 2019 г.

Издадени от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г. В сила от 10.05.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тези правила се определят минималните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на дейности в горските територии. Тези дейности включват производство на посадъчен материал, създаване и отглеждане на горски култури, провеждане на отгледни сечи без материален добив, сеч и извоз на дървесина, първична обработка на дървените материали в сечищата и на временните складове, товарене и транспортиране на дървени материали, бране и събиране на недървесни горски продукти, защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, защита на горските територии от пожари, строителство на горски пътища, обезопасяване на сечищата и временните складове, ловностопански дейности, ловуване и др.

Чл. 2. Правилата са задължителни за:
1. всички работници и служители на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения;
2. всички работници и служители в общинските горски структури;
3. всички физически и юридически лица и техни обединения, извършващи или възлагащи дейностите по чл. 1 в горски територии;
4. всички служители на Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализираните териториални звена;
5. всички учебни заведения и структури, извършващи обучение за придобиване на правоспособност и квалификация, курсове за повишаване на квалификацията или преквалификация в областта на горското и ловното стопанство;
6. всички лица, извършващи ловуване.

Чл. 3. При организиране и осъществяване на дейностите по чл. 1 освен разпоредбите на тези правила се спазват и изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с тях нормативни актове по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и други приложими актове.

Чл. 4. Всеки работодател може да въвежда допълнителни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които не могат да противоречат на тези правила или на други нормативни актове, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 5. При извършване на дейности в горските територии чрез предоставяне на обекти или възлагане на дейностите задълженията и отговорностите на страните, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на тази дейност, се регламентират със съответните договори.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.