Постановление № 9 от 17.01.1995 г. за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

(Обн., ДВ, бр. 9 от 27.01.1995 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Всяко юридическо или физическо лице, което наема на работа лица по трудов договор или възлага другиму извършването на работи или дейности в собствени, наети или предоставени помещения, площадки, работни места, технологични линии, машини и съоръжения, уредби, материали и др., е длъжно да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността както на работещите, така и на лица, които по друг повод се намират в работните помещения, на работните площадки и места.
(2) Задълженията по ал. 1 важат и при организирането и провеждането на обучение във всички видове учебни заведения, организации и звена за повишаване на квалификацията или преквалификацията.

Чл. 2. Министерствата и другите ведомства да предприемат спешни мерки за създаване на безопасни условия на труд в ръководените от тях дейности, като за целта:
1. до 1 март 1995 г. извършат анализ на състоянието на травматизма и на проблемите, свързани с осигуряването на безопасни условия на труд, и да приемат конкретни мерки;
2. до 1 април 1995 г. създадат органи за осъществяване на координация и контрол в работата за осигуряване на безопасни условия на труд;
3. в договорите за управление или за контрол в държавните предприятия - еднолични търговски дружества, да бъдат включени задължения за осигуряване на безопасни условия на труд.

Чл. 3. В държавните предприятия, фирмите и търговските дружества и в другите организации с над 50 на сто държавно участие:
1. да се назначат длъжностни лица с подходящо образование и подготовка за осъществяване на координация и контрол по осигуряването на безопасни условия на труд. По преценка на ръководителите на съответните министерства и ведомства, когато видът и характерът на дейността не налагат ползване на отделна длъжност за осъществяване на координация и контрол по осигуряването на безопасни условия на труд или списъчният състав на работещите е под 50 души, изпълнението на тези функции да бъде възложено на други длъжностни лица;
2. в длъжностните характеристики на всички служители, които ръководят и изпълняват трудови процеси, да се впишат конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на труд.

Чл. 4. Министърът на труда и социалните грижи, министърът на здравеопазването, председателят на Комитета по стандартизация и метрология и министърът на вътрешните работи да разработят и до 30 юли 1995 г. да внесат в Министерския съвет предложения за основни насоки на политиката на държавата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Чл. 5. Министърът на финансите, министърът на труда и социалните грижи, министърът на здравеопазването и председателят на Комитета по стандартизация и метрология до 30 април 1995 г. да разработят мерки и да предложат изменения и допълнения на съответните нормативни актове, насочени към засилване на държавния контрол върху безопасните качества на внасяните стоки.

Чл. 6. Министърът на труда и социалните грижи, министърът на здравеопазването и председателят на Комитета по стандартизация и метрология до 30 юни 1995 г. да внесат в Министерския съвет предложение за изграждане на Национална система по сертификация, в т. ч. и за съответствието на изделията с установените норми и изисквания за безопасност.

Чл. 7. Министърът на териториалното развитие и строителството до 1 март 1995 г. да предложи изменения в Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 62 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 24 от 1975 г., бр. 87 от 1976 г., бр. 37 от 1978 г., бр. 7 и 44 от 1980 г.; доп., бр. 38 от 1983 г.; изм. и доп., бр. 48 от 1985 г. и бр. 53 от 1987 г.), осигуряващи пълно взаимодействие на дейността на контролните органи на Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на здравеопазването, Комитета по стандартизация и метрология, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и на органите по чл. 2, т. 2 при осъществяване на:
1. входящия контрол при строителството посредством проектирането и процедурите по издаване на разрешения за строителство, вкл. и при преустройство на строежите;
2. контрола при държавното приемане и разрешаване ползването на строежите.

Чл. 8. Министърът на науката и образованието съгласувано с министъра на труда и социалните грижи до 30 юни 1995 г. да разработи програма за обучение и възпитание на учениците и студентите по безопасността на труда.

Чл. 9. В изпълнение на възложените му функции и задачи в областта на безопасността на труда министърът на труда и социалните грижи:
1. до 1 март 1995 г. да утвърди нова методика за извършване на контролната дейност с оглед обхващане на всички обекти, подлежащи на контрол, и реализиране честота на проверките в съответствие със съществуващите рискове;
2. до 1 април 1995 г. да утвърди Наредба за функциите, правата и задълженията на ведомствените контролни органи и длъжностните лица в предприятията по безопасността на труда;
3. до 1 юни 1995 г. да разработи и внесе в Министерския съвет проект за създаване на Национална система за обучение и повишаване квалификацията на длъжностните лица по безопасността на труда;
4. до 1 септември 1995 г. да предложи етапи и начини за привеждане на нормативната уредба по безопасността на труда в съответствие с директивите на Европейската общност и на Международната организация по труда.

Чл. 10. Възлага на министъра на труда и социалните грижи ръководството и координацията на дейността по разработването на нови и актуализирането на действащи нормативни актове и правила по безопасност на труда.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ