Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на наредби за оценяване на съответствието и съществените изисквания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 15 МАРТ 2016 Г.

за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели.
Чл. 2. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане
Чл. 3. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
Чл. 4. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие.
Чл. 5. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване
Чл. 6. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори
Чл. 7. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
Чл. 8. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 и 40 от 2006 г. и бр. 88 от 2014 г.).
2. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).
3. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2014 г.).
4. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).
5. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.).
6. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 50 от 2014 г.).
7. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.).
8. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на:
1. Наредбата по чл. 1 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 2 по отношение на глава четвърта и § 6 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 3 по отношение на глава пета и § 6 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 4 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 5 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 6 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 7 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
2. Параграф 1, т. 5 относно § 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2006 г., чието отменяне влиза в сила от 1 ноември 2016 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ