Постановление № 297 от 28 декември 2005 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(Обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2006 г.; изм., бр. 68 от 22.08.2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. (В сила от 31.03.2006 г.) Отменят се:
1. Член 4 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 и 63 от 1994 г., бр. 29 и 72 от 1996 г., бр. 24 от 1997 г. и бр. 25 от 1999 г.).
2. Член 1 от Постановление № 169 на Министерския съвет от 1991 г. за решаване на някои неотложни въпроси, свързани с договарянето на работната заплата (обн., ДВ, бр. 73 от 1991 г.; изм., бр. 67 от 1993 г.).
3. Член 23 от Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г., Решение № 3901 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17, 59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г. и бр. 50 и 83 от 2005 г.).
§ 2. Основните месечни трудови възнаграждения на работниците и служителите се увеличават с размера на получаваното по реда на чл. 4 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения допълнително възнаграждение за работа при вредни и други специфични условия на труд. Направените промени в основното трудово възнаграждение да се отразят в индивидуалните трудови договори считано от 1 април 2006 г.
§ 3. Допълнителните възнаграждения за работа при вредни и други специфични условия на труд, определени по реда на чл. 23 от Наредбата за служебното положение на държавните служители, да бъдат включени в основните месечни заплати на съответните държавни служители считано от 1 април 2006 г.
§ 4. Считано от 31 март 2006 г. министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването да отменят наредбата по отменения чл. 1 от Постановление № 169 на Министерския съвет от 1991 г.
§ 5. Министърът на труда и социалната политика до 31 март 2006 г. да внесе в Министерския съвет проект на нормативен акт за организация на работната заплата.
§ 6. (Изм., ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” извършва целеви проверки за изпълнението на § 2 от работодателите.
§ 7. Постановлението се приема на основание § 121 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.).
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от 31 март 2006 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ