Постановление № 175 от 16 юли 2008 г. за приемане на списък на професионалните болести

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Списък на професионалните болести съгласно приложението.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 80 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести (ДВ, бр. 33 от 2001 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 56, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Приложение към член единствен

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1101Олово и съединенията муТоксична церебрастенияF06.8*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 месец, за периферна полиневропатия и енцефалопатия - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс
(повишени стойности на Рв в биологични течности, нарушена порфиринова обмяна).
Производство и преработка на оловни акумулатори, тръби и кабели, сачми, бои, пластмаси, стабилизатори, оловно стъкло, в металургията при получаване на олово и оловни сплави, запояване, гледжосване и декорация на керамични продукти с оловни съединения; оловни покрития, производство и употреба на оловни оксиди, соли и др.
Сидероахрестична анемияD64.21 година
Хемолитична анемияD59.41 година
Абдоминална коликаR10.01 месец
Нефропатия (тубулопатия)N14.33 години
Моторен тип полиневропатия (предимно горни крайници)G62.23 години
Токсична енцефалопатияG923 години
1102Кадмий и съединенията муХипо-атрофичен ринофарингитJ31.16 месеца1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми - минимум 5 години, за пулмопатия - минимум 10 години, за костни лезии - минимум 20 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на Cd в биологични течности).
Всички дейности по извличане и преработка на полиметални руди, съдържащи кадмий, производство и преработка на кадмиево-никелови акумулатори и   батерии, кадмиране на повърхности в галванотехниката, производство на леснотопими сплави, производство на кадмиеви пигменти за бои, на лакове, стъкло,пластмаси, хартия и пиротехника, кадмиеви лампи, заваряване на кадмирани части и др.
АносмияR43.06 месеца
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.85 години
Дифузна пневмофиброзаJ84.110 години
Нефропатия (тубулопатия)N14.33 години
Остеомалация (спонтанни фрактури)M83.812 години
Рак на белия дробC34.–40 години
1103Манган и съединенията муТоксична церебрастенияF06.8*1. Доказано професионално въздействие - минимум 18 месеца, за пневмофиброза - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (ЕМГ - стреч рефлекс).
Добив и преработка на мангансъдържащи руди, при получаване на чугун и висококачествена стомана, в производство и преработка на манганови сплави (дуралуминий, манганов бронз и пр.), производство на фероманган, електрозаваръчни работи с висококачествени манганови електроди и др.
Паркинсонов синдромG21.210 години
Вегетосензорна полиневропатияG90.86 месеца
ПсихозиF31.–1 година
ПневмофиброзаJ84.110 години
1104Живак и съединенията муГингивит (обеззъбяване)K05.11 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на Hg в биологични течности, положителни КАТ).
Всички дейности по извличане, обработка и употреба на живак и съединенията му и съдържащите го продукти. Производство, употреба и ремонт на термометри, барометри, манометри, пневматични помпи, живачни лампи и други живачни апарати. Обработка на кожи, производство и използване на пигменти и бои, извличане на живак от промишлени отпадъци и др.
Стоматит, мукозни улцерации в устната кухинаK12.11 месец
ФарингитJ31.21 месец
ЦеребрастенияF06.8*
Енцефалопатия (живачен еретизъм, живачен интенционен тремор, психоорганичен синдром)G923 години
Сензомоторен тип полиневропатияG62.23 години
Токсична нефропатия (нефрозен синдром и гломерулонефрит)N03.–1 година
Алергичен контактен дерматитL23.01 месец
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1105Хром и съединенията муКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, за пулмопатии (без астма) - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, хром в еритроцити)
Производство на стомани, синтетичен каучук, шлифовъчни пасти, бои за стъкло и керамика, хромови катализатори, в кожухарската, текстилната,   химическата и фармацевтичната промишленост и др. Производство, покрития на метални повърхности чрз електролиза, производство на лигирани стомани и др.
КератитH16.8*
АносмияR43.06 месеца
Хипо- и атрофичен ринофарингитJ31.16 месеца
Хипо- и атрофичен ларингитJ37.06 месеца
Перфорация на носната преградаJ34.86 месеца
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.85 години
Токсична пневмофиброзаJ84.15 години
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Алергичен контактен дерматит (кожни язви тип "птиче око")L23.01 месец
Рак на белия дробC34.–40 години
Рак на носната кухинаC30.040 години
1106Никел и съединенията муАносмияR43.06 месеца1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, за пневмофиброза - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, никел в биологични течности).
Производство на сплави, съдържащи никел, алкални акумулатори, антикорозионни покрития, катализатори и др.
Хипо- и атрофичен ринофарингитJ31.16 месеца
Перфорация на носната преградаJ34.86 месеца
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Токсична пневмофиброзаJ84.15 години
Алергичен контактен дерматитL23.01 месец
Рак на носната кухинаC30.030 години
Рак на ларинксаC32.–30 години
Рак на белия дробC34.–30 години
1107Мед и съединенията муКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пневмофиброза - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Добив и обогатяване на медни руди. Производство на мед и медни сплави (месинг, бронз и др.). Производство на проводници, стъкло и емайли, фойерверки, вакуумапарати, хладилници, минерални бои, изкуствена коприна, микроторове и пестициди (инсектициди, фунгициди и др.) и др.
РинофарингитJ31.–*
Язва на роговицата на очитеH16.0*
Перфорация на носната преградаJ34.81 месец
Токсична пневмофиброзаJ84.15 години
1108Цинк и съединенията муПерфорация на носната преградаJ34.81 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Електролитно покритие на металите, получаване на сплави, галванични елементи и акумулатори, бои, стъкло и керамика, козметични средства и лекарствени препарати, в каучуковата, текстилната и друга промишленост.
Хроничен бронхитJ44.8*
Токсична пневмофиброзаJ84.15 години
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1109Кобалт и съединенията муХипо- и атрофичен ринофарингитJ31.16 месеца1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пулмопатия (без астма) - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, кобалт в биологични течности).
Производство на сплави в металургичната промишленост, в химическата, стъкларската, керамичната и друга промишленост.
Хипо- и атрофичен ларингитJ37.06 месеца
АносмияR43.06 месеца
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.85 години
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Токсична пневмофиброзаJ84.110 години
ПолицитемияD75.1*
КардиомиопатияI42.71 година
Алергичен контактен дерматитL23.01 месец
1110Калай и съединенията муКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за хронична обструктивна белодробна болест - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Получаване и употреба на калай и неговите сплави и съединения, съдържащи се в емайли, глазури, стъкла, керамични изделия, органични бои (текстил), при калайдисване, позлатяване, запояване и др.
ФарингитJ31.2*
ЛарингитJ37.0*
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.81 година
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1111Ванадий и съединенията муКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за хроничен бронхит - минимум 5 години, за белодробна фиброза - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Производство на ферованадий, сплави, бои и приложението им в керамичната, текстилната, стъкларската и друга промишленост.
РинофарингитJ31.1*
АносмияR43.0*
Хроничен бронхитJ44.81 месец
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Дифузна пневмофиброзаJ84.15 години
Алергичен контактен дерматитL23.01 месец
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1112Берилий и съединенията муКонюнктивитH10.4*1. Доказан професионален контакт с метален берилий или окиси - минимум 6 месеца, за кожни прояви - минимум 1 месец.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (рентгенография и биопсия на белия дроб, положителни КАТ и биопсия на кожни грануломи).
В машино- и реакторостроенето, при производството на корозионноустойчиви сплави, електронна апаратура, рентгенови тръби, радио-флуоресцентни и неонови лампи, керамични бои и др.
РинофарингитJ31.1*
ТрахеобронхитJ421 месец
Интерстициална белодробна фиброза или грануломатоза (берилиоза)J63.210 години
(при усложнения 25 години)
Алергичен контактен   дерматит (еритематозен, апуловезикуларен)L23.01 месец
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
Грануломатозни лезии на кожата и подкожната тъканL92.–1 месец
Рак на белия дробC34.–40 години
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1113Магнезий и съединенията муРинофарингитJ31.1*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Металургия (получаване на сплави), самолето-, ракето- и автомобилостроене, електронна индустрия, химическа, каучукова, циментова, керамична, текстилна, кожарска, хартиена и друга промишленост.
Тремор на езика, клепачите и ръцетеG25.26 месеца
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1114Барий и съединенията муРинофарингитJ31.1*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство на хартия, текстил, пиротехнически изделия и др.
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.81 година
Пневмокониоза (баритоза)J63.85 години
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
Онихия и паронихияL03.01 месец
1115Натрий, калий, калций, стронций и съединенията имРинофарингитJ31.1*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство и употреба за промишлени цели и др.
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.81 месец
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
Онихия и паронихияL03.01 месец
1116Арсен и съединенията му
(без арсеноводород)
КератоконюнктивитH16.21 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 год .
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на арсен в биологични течности).
Преработката на метални руди и получаването на сплави, синтез на арсенови съединения, производство на препарати за растителна защита, производство и използване на бои и консерванти, съдържащи арсен и др.
БлефаритH01.01 месец
СтоматитK12.11 месец
Перфорация на носната преградаJ34.81 месец
РинофарингитJ31.11 месец
ЛарингитJ37.01 месец
Дистална сетивно-моторна полиневропатия в долните крайнициG62.23 години
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
AнемияD64.21 месец
Кардиомиопатия с ритъмни и проводни нарушенияI42.71 месец
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
Палмарна и плантарна хиперкератозаL85.26 месеца
Меланодермия, депигментацияL81.–6 месеца
Рак на горни дихателни пътища(C30 - C33)40 години
Рак на белия дробC34.–40 години
Ангиосарком на черния дробC22.340 години
Рак на кожатаC44.–40 години
1117Селен, телур и съединенията имКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие -   минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на елемента в биологични течности).
Рафинация на мед, сребро, злато, олово, производство на стъкло, керамика, пластмаси, каучук, токоизправители, фармацевтични продукти и пестициди, съдъжащи елемента.
СтоматитK12.11 месец
РинофарингитJ31.11 месец
АносмияR43.01 месец
Алергичен контактен дерматитL23.01 месец
AлопецияL65.–1 месец
ПаронихияL03.01 месец
АнхидрозаL74.4*
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1118Талий и съединенията муAлопецияL65.–6 месеца1. Доказано професионално въздействие -   минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (талий в биологични течности).
Топене на талий, производство на талиеви соли и приложението им в електрониката, радиотехниката, в оптичната, керемичната, стъкларската и друга промишленост.
Дистална сетивно-моторна полиневропатия в долните крайнициJ62.23 години
Нефропатия (тубулопатия)N14.33 години
1119Антимон и съединенията муПерфорация на носната преградаJ34.81 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година (при антимонов триоксид - минимум 5 години).
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Всички дейности при получаване и употреба на антимон съдържащи минерали и вещества като екстракция, обработка, натрошаване, пробиване със свредел, пресяване, пречистване, гранулиране и др.
РинофарингитJ31.1*
ЛарингитJ37.0*
Токсична пневмофиброзаJ84.11 година
Хемолитична анемияD59.4*
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
Рак на белия дробC34.–40 години
Рак на пикочния мехурC67.–40 години
1120Фосфор и съединенията муКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие -   минимум 6 месеца, за хепатореналните прояви - мин 5 години, за костните прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство на експлозиви, кибрит, фосфорни торове, фосфорни съединения, полупроводници и др.
РинофарингитJ31.1*
ЛарингитJ37.0*
Остеонекроза на челюстта и максиларни синуси, спонтанни фрактури на
дългите кости
M87.–1 година
Улцерации на кожатаL98.8*
AнемияD64.21 месец
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
НефропатияN14.41 година
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1121Серни оксидиКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Добив на мед, производство на сярна киселина и други органични и неорганични продукти, избелване, консервиране и др.
РинофарингитJ31.1*
ЛарингитJ37.0*
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.81 година
Дифузна пневмофиброзаJ84.15 години
Ерозия на зъбитеK03.21 месец
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
Онихия и паронихияL03.01 месец
1122СероводородКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
При гниене на органични вещества, взривни работи, добив и преработка на нефтопродукти, в коксохимическите заводи и др.
КератитH16.8*
РинофарингитJ31.1*
ЛарингитJ37.0*
ТрахеобронхитJ421 месец
Токсична церебрастенияF06.8*
Токсична невропатия на зрителния нервH466 месеца
ВестибулопатияH81.–1 месец
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1123СулфидиКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Металургична, химическа, каучукова, минно-обогатителна промишленост, кожарска, бояджийска, селскостопанска и друга дейност.
РинофарингитJ31.1*
ЛарингитJ37.0*
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.81 година
ПневмофиброзаJ84.15 години
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1124Азотни оксидиРинофарингитJ31.1*1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (метхемоглобин).
Производство на киселини, анилинови бои, изкуствена коприна, при взривни работи,   елетрозававарка и работа в силози (силажни газове).
ЛарингитJ37.0*
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.81 месец
Дифузна пневмофиброзаJ84.11 година
Вегетосъдова дистония по хипотоничен типG90.8*
1125Въглероден оксидВегетативна (автономна) дисфункцияG90.8*1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години, за органични неврологични и сърдечно-съдови прояви - минимум 10 години и възраст до 45 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Дейности, свързани с отделяне във въздуха на въглероден оксид в газгенераторни станции, металургично и коксохимическо производство, в леярни цехове, в мините при взривни работи, заваряване, котелни помещения, в гаражи при изпитване на мотори, в шахти и др.
ВестибулопатияH81.–1 месец
Токсична церебрастения (триада: уморяемост, главоболие, световъртеж)F06.8*
ХипертиреоидизъмE05.8*
Психоорганичен синдромF06.–1 година
Паркинсонов синдромG21.210 години
Ранна атеросклерозаI70.–1 година
Ритъмни и проводни нарушенияI49.–1 година
Исхемична болест на сърцетоI20.–1 година
1126Неорганични киселини (солна, сярна, азотна, фосфорни киселини)КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
При производство и приложението им в химическата, металургичната, обогатителната, текстилната, кожарската, металообработващата, нефтопреработвателната и друга промишленост.
КератитH16.8*
Ерозия на зъбитеK03.2*
ГингивитK05.1*
РинофарингитJ31.1*
ТрахеобронхитJ44.–1 месец
ПневмофиброзаJ84.15 години
Улцерации на кожатаL98.–*
ПаронихияL03.01 месец
Токсичен еритемL53.0*
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1127Неорганични основи (натриева, калиева, амониева)КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
При производство и приложение им в химическата, металургичната, обогатителната, текстилната, кожарската, металообработващата, нефтопреработвателната и друга промишленост.
КератитH16.8*
ГингивитK05.1*
РинофарингитJ31.1*
ТрахеобронхитJ44.–1 месец
Улцерации на кожатаL98.–*
ПаронихияL03.01 месец
Токсичен еритемL53.0*
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1128Хлор и съединенията муКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година,   за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство на хлорни съединения в химическата промишленост, избелващи течности в текстилната и хартиената промишленост, синтетичен каучук, пластмаси, пестициди, извличане на метали от руди, рафинация на петрол и др.
Язви и перфорация на носната преградаJ34.81 месец
ФарингитJ31.2*
ЛарингитJ37.0*
ТрахеобронхитJ44.–1 месец
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
ПневмофиброзаJ84.15 години
Ерозия на зъбитеK03.21 месец
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1129Флуор и съединенията муФарингитJ31.2*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви (без астма) - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство на флуоровъглероди, инсектофунгициди и фреони, синтез на високооктанов бензин, съхранение на дървен материал, производство на матово стъкло, процеси на полимеризация и др.
ЛарингитJ37.0*
ТрахеобронхитJ44.–1 месец
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
ПневмофиброзаJ84.15 години
Костна флуорозаM85.15 години
Зъбна флуорозаK00.3*
1130Бром, йод и съединенията имКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
При синтез на органични бои, извличане на метали, медицина, фармацевнична и друга дейност.
ФарингитJ31.2*
ТрахеобронхитJ44.–*
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1131Циановодород и съединенията муПолицитемия (полиглобулия)D75.1*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неврологични прояви - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (роданиди в урината).
Производство на синтетични материали (акрилонитрил и акрилни производни), инсектициди, метални цианиди и фероцианиди, цианов хлорид, бояджийство, златарство, металургия (циментация на металите, цианиране на стомана, поцинковане, кадмиране), дезинсекция, горене на целулоид, фармацевтична и друга дейност.
Токсична церебрастенияF06.8*
Хипофункция на щитовидната жлезаE03.21 година
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1132СеровъглеродКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за органичните неврологични и сърдечно-съдови прояви - минимум 5 години и възраст до 45 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (2-тио 4 тиазолидинкарбоксилова киселина /ТТСА).
Получаване   на серовъглерод и употребата му   в производството на вискозни влакна и целулозни покрития, разтваряне на мазнини, растителни масла, каучук и смоли, в производство на ускорители на вулканизацията, производство на фармацевтични продукти, при употреба като пестицид за обеззаразяване на семена и др.
РинитJ31.0*
РинофарингитJ31.1*
АносмияR43.0*
Токсична церебрастения с вегетосъдова дистония и промени в емоционалната сфераF06.8*
Токсична невропатия на зрителния нервH461 година
Периферна сензо-моторна полиневропатия по възходящ типG62.26 месеца
Ранна атеросклерозаI70.–5 години
Исхемична болест на сърцетоI20.–5 години
Токсични психози (маниакални, параноидни, депресивни)(F10 - F48)3 години
Психоорганичен синдромF06.–3 години
Паркинсонов синдромG21.210 години
ХипотиреоидизъмE03.21 година
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
1.2. Професинални болести, причинени от органични химични агенти
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1201Наситени алифатни въглеводороди: алкани (метан, етан, пропан, бутан, хептан, хексан и др.)КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Всички дейности, свързани с отделянето и употребата им, риск за метан при работа в каменовъглени мини, гниене на органични вещества, в природния газ, производство на водород, ацетилен, хлорирани въглеводороди и др.
РинитJ31.0*
АносмияR43.0*
ФарингитJ31.2*
Токсична церебрастения с автономна (вегетативна) дисфункцияG90.8*
Периферна сензо-моторна невропатия предимно долни крайнициG62.26 месеца
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
МеланодермияL81.–1 месец
1202Ненаситени алифатни въглеводороди: алкени (етен, пропен, пентен, бутен, хексен, 1,3 бутадиен (дивинил) и др.)КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на синтетични полимери и органичен синтез; деполимеризация на полимери и др.
РинофарингитJ31.1*
АносмияR43.0*
Токсична автономна невропатияG90.–6 месеца
Остеопороза на дистални фалангиM81.–5 години
АнемияD64.26 месеца
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
КардиомиопатияI42.71 месец
1203Алициклични въглеводороди: циклоалкани, циклоалкени, циклоалкиниТоксичен еритемL53.0*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на синтетични полимери и др.
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
1204Ароматни въглеводороди. Моноциклични съединения:           бензен, толуен, стирен и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за тежките неврологични и злокачествени прояви - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Приложение като разтворител на смоли, мазнини, масла, сяра, каучук; изходен продукт за получаване на фенол, анилин и др.; компонент на течни горива; производсто на полистирол, синтетичен каучук, полиестерни продукти, стъклопласти, експлозиви, фармацефтични продукти, лакове, бои и др.
РинофарингитJ31.1*
АносмияR43.0*
Костномозъчна хипоплазия (бензен):
ЛевкопенияD701 година
ТромбоцитопенияD69.51 година
Апластична анемияD61.23 години
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Токсична церебрастенияF06.8*
Дистална сензо-моторна невропатияG62.26 месеца
Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)G925 години
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
ЛевкозаC92.–40 години
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1205Ароматни въглеводороди. Полициклични съединения: нафталин, тетралин, антрацен, фенантрен, пирен, бифенил, бензантрацен, дибензантрацен бензопирен и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за рак на кожата - минимум 6 месеца, за другите злокачествени прояви - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Химическа и коксохимическа промишленост (процес на дестилация, преработка на каменовъглена смола, органичен синтез, производство на пластмаси, бои), асфалтиране, текстилна промишленост (боядисване), в селското стопанство (инсектициди) и др.
РинофарингитJ31.1*
Токсична церебрастенияF06.8*
Хемолитична анемияD59.41 година
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
Алергичен контактен дерматитL23.01 месец
ФотодерматитL56.21 месец
Рак на кожатаC44.–30 години
Рак на белия дробC34.–30 години
Рак на пикочния мехурC67.–30 години
1206Хетероциклични съединения: фуран, тиофен, пирол, пиридин, пиримидин, пиразол, имидазол и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Фармацевтична промишленост (производство на антипиретици, аналгетици, антиревматични лекарства и др.), химическа (екстракция на масла и мазнини, органичен синтез, производство на лакове, бои, изкуствени влакна, пестициди) и др.
РинофарингитJ31.1*
АнемияD64.21 година
АгранулоцитозаD701 година
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
ФотодерматитL56.21 месец
1207Халогенни производни на въглеводородите: хлорметан, дихлорметан, бромметан, дихлоретан, трихлоретан, тетрахлорметан, хлороформ, дихлоретилен, трихлоретилен, тетрахлоретилен, хептахлор, хлорбензен, хлорнафтален, йодтолуен, хлорпиридини, хлорхинолини и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за токсичната невропатия на троичния нерв - минимум 6 месеца, за неоплазмите - минимум 5 години, за токсичната енцефалопатия - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Химическа и нефтохимическа, лаковобояджийска, текстилна, парфюмерийна, фармацевтична промишленост, производство на хладилници и пожарогасители (фреони), химическо чистене, селско стопанство (пестициди) и др.
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
НефропатияN14.33 години
Токсична церебрастенияF06.8*
Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)G923 години
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
Хлоракне (хлорнафтален)L70.81 месец
Токсична невропатия на троичния нерв (трихлоретен)G50.–6 месеца
Катаракта (дихлоретан)H26.86 месеца
Токсична невропатия на зрителния нервH466 месеца
Рак на черния дроб (дихлоретан)C22.–40 години
1208ВинилхлоридКератоконюнктивитH16.2*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за фиброза на черния дроб - минимум 2 години, за злокачествените прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (чернодробна и кожна биопсия).
Всички дейности, свързани с излагане на действието на мономерен винилхлорид в процеса на полимеризация и деполимеризация на PVC.
Синдром на РейноI73.04 години
Токсична автономна невропатияG90.–6 месеца
Остеопороза на дистални фаланги на крайницитеM81.–4 години
АкроостеолизаM89.54 години
СклеродермияM34.24 години
Фиброза на черния дробK74.030 години
Ангиосарком на черния дробC22.340 години
Рак на белия дробC34.–40 години
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1209Алкохоли: метанол, етанол, пропанол, бутанол, глицерол и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за невропатия на зрителния нерв - минимум 3 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Получаване на алкохоли и използването им в производството на пластмаси, торове, антифриз, химикофармацевтични препарати (козметични и почистващи ), органични багрила, изкуствена коприна и др. органични съединения.
РинофарингитJ31.1*
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Токсична невропатия на зрителния нерв (метанол)H466 месеца
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
1210Гликоли: етиленгликол, диетиленгликол, пропиленгликол и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Получаване на гликоли и използването им, като разтворители, производство на фармацефтични продукти, фотохимикали, антифриз, полиестери и др.
РинофарингитJ31.1*
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
1211Феноли и производни: фенол, крезол, катехол, нафтол, хидрохинон и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство и   употреба на препарати, съдържащи фенол, производство на фармацевтични продукти, призводство на фенолформалдехидни смоли и др.
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
ВитилигоL802 години
1212Етери и тиоетери: диетилетер, метилетилетер, диметилетер, дивинилетер, дихлоризопропилетер, етери на гликола и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за енцефалопатия - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство на анестетици (метилетилетер и дивинилетер), употреба като разтворители в производството на вакси, масла, целулоза, гуми, естери, лепила, съставна част на самолетно гориво (изопропил етер) и др.
ФарингитJ31.2*
Токсична церебрастенияF06.8*
Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)G921 година
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
1213Епоксиди: епихлорхидрин и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
При производството и употребата на епоксидни смоли, производство и употреба на бои.
При разграждане на епоксидни смоли.
РинофарингитJ31.1*
Хроничен бронхитJ44.81 месец
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Алергичен контактен дерматитL23.01 месец
1214Алдехиди: формалдехид, ацеталдехид, глутаралдехид, диметилформамид и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Производство и употреба на формалдехид, фенолформадехидни смоли и пластмаси в текстилната , кожарската, дървопреработващата и мебелната промишленост;   лаборатории (анатомични, патоанатомични, балсамиране); при изгаряне на органични   материали.
Дейности, свързани с деполимеризация на фенолформалдехдни смоли и др.
ФарингитJ31.2*
Хроничен бронхитJ44.81 месец
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Алергичен контактен дерматитL23.–1 месец
1215Кетони: ацетон (диметилкетон), метилетилкетон , метилбутилкетон, метилпропилкетон, метиламилкетон, метилизобутилкетон, метилизоамилкетон, диизобутилкетон, етилбутилкетон, циклохексанон и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за хроничен бронхит и органични неврологични прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Производство и употреба на кетони в органичен синтез, разтворители, изкуствени влакна, целулоид, козметични и почистващи продукти, експлозиви и др.
РинофарингитJ31.1*
АносмияR43.0*
ФарингитJ31.2*
Хроничен бронхитJ44.81 месец
Полиневропатия (метилбутилкетон)G62.26 месеца
Енцефалопатия (метилбутилкетон)G921 година
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1216Карбоксилни киселини и техните анхидриди: мравчена, оцетна, малеинова, метакрилова, акрилова, пропионова, оксалова, бензоена, янтарна и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
В химическата промишленост за синтез и производство на други съединения (синтетични влакна, каучук, пластмаси, багрила); в текстилната, керамичната, дървообработващата и друга промишленост.
АносмияR43.0*
РинофарингитJ31.1*
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
Алергичен контактен дерматитL23.–1 месец
1217Естери: метилацетат, етилацетат, метилакрилат, метилметакрилат и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за чернодробни и неврологични прояви - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Употреба като разтвори, при производство на поливинилацетат и поливинилалкохол; пластмаси, полимерни смоли (полиметилметакрилат) и др.
РинофарингитJ31.1*
ЛарингитJ37.0*
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Токсична автономна невропатияG90.–6 месеца
Токсична церебрастенияF06.8*
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
Алергичен контактен дерматитL23.–1 месец
1218Нитрили: акрилонитрил, ацетонитрил и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Изходен продукт за синтеза на полиакрилнитрилни влакна, в производство на каучук, акриламид, акрилова киселина, бои , лекарства, фитингови тръби, в нефтохимическата и автомобилната индустрия и др.
Дейности при изгаряне на полиакрилнитрилни пластмаси и влакна.
КератитH16.–*
Атрофичен ринитJ31.0*
Пареза на гласните връзкиJ38.06 месеца
Вегетосъдова дистонияG90.81 месец
АнемияD64.–1 година
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
Алергичен контактен   дерматитL23.–1 месец
Рак на белия дробC34.–40 години
1219Органични изоцианати: метилиизоцианат, дифенилметилдиизоцианат, толуендиизоцианат и др.БлефароконюнктивитH10.51 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, антитела).
Всички дейности, свързани с производството и употребата на органични изоцианати (синтетични влакна, лепила, полиуретанови полировки и лакове, синтетична пяна и др.)
РинофарингитJ31.1*
Астматичен бронхитJ45.91 година
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Хиперсензитивен пневмонитJ68.–2 години
Алергичен контактен   дерматитL23.–1 месец
1220Амини и аминопроизводни.
Алифатни амини: моноамини (метиламин, диметиламин, диетиламин, триметиламин), полиамини (диамин, етилендиамин, триамин, диетилентриамин), алканоламини (етаноламин, триетаноламин, диметилетаноламин), халогенни производни (хлорамин) и др.
КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Производство и употреба на алифатни амини и техни производни (изходен продукт в производството на багрила, синтетични смоли, цветни моливи, парфюмерийни продукти и др.)
Атрофичен ринофарингитJ31.1*
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Алергичен контактен   дерматитL23.–1 месец
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1221Амини и аминопроизводни.
Ароматни амини: анилин, аминофенол, 4-аминодифенил, толуидин, бензидин, 2-нафтиламин, фенилендиамин, нитроанилин,
4,4-диаминодифенилметан и др.
КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Производство и употреба на ароматни амини и техни производни (изходен продукт в производството на багрила, синтетични смоли, цветни моливи, парфюмерийни продукти и др.)
Атрофичен ринофарингитJ31.1*
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Алергичен контактен дерматитL23.–1 месец
Бронхиална астма (фенилендиамин)J45.–1 месец
Хемолитична анемияD59.81 месец
Рак на пикочния мехур (анилин, 2-нафтиламин, 4-аминодифенил, бензидин, о-толуидин)C67.–40 години
1222Ароматни нитропроизводни:                 нитробензен, нитротолуен, тринитротолуен (ТНТ), динитрофенол (ДНФ) и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазмите - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Употреба като разтворители, при производстводството на органични съединения, бои, багрила, експлозиви, козметични продукти, фармацефтични продукти, пластмаси, препарати за растителна защита (хербициди) и др.
Токсична катаракта (ТНТ и ДНФ)H26.81 година
РинофарингитJ31.1*
Токсична церебрастенияF06.8*
Апластична анемияD61.23 години
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Алергичен контактен   дерматитL23.–1 месец
Иритативен контактен дерматитL24.–1 месец
Рак на кожатаC44.–30 години
1223Органични съединения на калаяКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за чернодробни и бъбречни прояви - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
Получаване и употреба на синтетичен каучук, инсектициди, антисептични материали за дървесина и текстил, в химическата, текстилната, дървообработвателната промишленост, селското стопанство и др.
КератитH16.–*
АнемияD64.21 година
Токсична церебрастенияF06.8*
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
НефропатияN14.41 година
Иритативен контактен дерматитL24.–1 месец
ФоликулитL73.–6 месеца
1224Органични съединения на оловото: тетраетилолово, тетраметилолово и др.КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (олово в биологични течности).
Химическа и нефтохимическа промишленост, производство и употреба на етилиран бензин (изпитания и ремонт на двигатели, обслужване на нефтобази и автогаражи); употреба като антибактерицидно и инсектицидно средство и др.
Токсична церебрастенияF06.8*
Вегетосъдова дистония (парасимпатикотония)G90.81 месец
Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)G923 години
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
НефропатияN14.41 година
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
1225Органични съединения на   живакаКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (живак в биологични течности).
Производство и употреба на живачно-органични съединения, като фунгициди и бактерицидни средства за запазване на пластмаси, текстил и дървесина и др.
БлефаритH01.0*
ГингивитK05.1*
СтоматитK12.1*
ФарингитJ31.2*
АнемияD64.21 година
Токсична церебрастенияF06.8*
Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром, психози)G923 години
Алергичен контактен дерматитL23.–1 месец
* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.
2. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ
2.1. Професионални болести, причинени от шум
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2101Шум (постоянен, променлив, хидродинамичен)Неврит на двата слухови нерва (слухова загуба над 35 dB)H93.31 година1. Доказано професионално въздействие на наднормен шум - минимум 5 години, за случаите на особенно интензивен шум (над 100 dB/A) - минимум 6 месеца.
2. Тонална прагова аудиометрия при по-добре чуващото ухо, изчислена при честота от 500, 1000, 2000 и 4000 Hz; средната загуба е средното аритметично, изчислено от загубите, наблюдавани при 500, 1000, 2000 и 4000 Hz, като коефициентите за изчисление са съответно 2, 4, 3 и 1.
Всички дейности, свързани с експозиция на наднормени звукови натоварвания, например работа в работилници за котли и казани; изчукване, огъване и щамповане на метали; работа с тъкачни станове и совалки; щамповане на плат; работа с пневматичен чук и бормашина; в машинно отделение на кораби; с ротативни машини в графичната индустрия; на поточна линия за пълнене (на бутилки, бъчви и др.) в хранителната промишленост; използване или унищожаване на муниции или военни експлозиви; работа в строителството, извършвана с шумни машини (булдозери, ескаватори, механични лопати и др.); настройване, изпробване и използване на мотори с вътрешно горене, реактивна тяга и реактори (минимален период на излагане - 30 дни); дискотеки и др.
Практическа глухота (звукоприемна загуба на слуха 65-90 dB); Глухота (загуба на слуха над 91 dB)H83.31 година
2.2. Професионални болести, причинени от вибрации
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2201Локални вибрации (вибрации, предавани по ръката)Дистални артериални и микроциркулаторни нарушения в горните крайнициI79.81 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години с отчитане наличието на синергично действащи фактори.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (капиляроскопия, дистална доплерова диагностика, термисторна термометрия, студов тест, палестезиометрия, ЕМГ, ренгренография, динамометрия и др.).
Работа с механични ръчни инструменти и машини, генериращи вибрации (пневматични чукове, моторни триони, ударно-пробивни инструменти, шмиргели, шлайф-машини, металорежещи и дървообработващи машини и др.)
Синдром на РейноI73.03 години
Вегетативни разтройства на горните
крайници
G90.81 година
Полиневропатия на горни крайнициG62.81 година
Компресионна невропатия на n.medianus в китката (синдром на карпалния канал)G56.02 години
Компресионна невропатия на n.ulnaris на нивото на лакътя (синдром на кубиталния канал) или на нивото на китката (синдром на Гийон)G56.22 години
Други компресионни невропатии на горни крайнициG56.82 години
Кубитална остеоартрозаM19.23 години
ОмартрозаM19.23 години
Остеонекроза на os lunatumM93.13 години
Остеонекроза на os scaphoideumM87.83 години
Увреждане на рамотоM75.–1 година
Медиален епикондилитM77.01 година
Латерален епикондилитM77.11 година
Увреждане на меките тъкани на горните крайнициM70.–1 година
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2202Общи вибрации (въздействащи върху цялото човешко тяло)Увреждане на междупрешленните дискове (лумбален и лумбо-сакрален отдел) с радикулопатияM51.11 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 години с отчитане наличието на синергично действащи фактори.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (дистална доплерова диагностика, палестезиометрия, ЕМГ, ЕЕГ, аудиометрия, отоневрологични изследвания, образна диагностика и др.).
Добив на въглища и руди, строителство, транспорт, селско стопанство и др. (работещи с тежкотоварни машини и превозни средства - булдозери, трактори, багери, локомотиви, комбайни, самосвали, товарачни и земекопачни машини и др.)
Кубитална артрозаM19.21 година
Хумероскапуларен периартритM75.01 година
Медиален (улнарен) епикондилитM77.06 месеца
Латерален (радиален) епикондилитM77.16 месеца
Стенозиращ тендовагинит на флексорите на пръстите ( “щракащ пръст”)M65.33 месеца
Стенозиращ теносиновит на на палеца (Болест на de Quervain)M65.43 месеца
Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката (тендовагинит)M70.03 месеца
Други увреждания на меките тъкани (миотендиноза на предмишниците)M70.86 месеца
Хронична болка в кръстаM54.81 година
Лумбална или лумбо-сакрална недискогенна радикулопатияM54.11 година
Разстройства на вегетативната нервна
система
G90.81 година
Полиневропатия на горните или долните крайнициG62.81 година
Слухово-вестибуларни нарушенияH81.3
H81.4
H83.3
1 година
Хипоталамусен синдромG90.81 година
2.3. Професионални болести, причинени от атмосферното налягане
 
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2301Повишено атмосферно наляганеМиалгииM79.16 месеца1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за остеонекроза - минимум 3 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (рентгенографии, аудиометрия, отоневрологични изследвания; ЕЕГ и др.).
Всички дейности, извършвани в среда с повишено атмосферно налягане (работа със скафандрии и в подводни пневматични камери, работа на гмуркачи и др.)
НевралгииM79.26 месеца
Остеонекроза (най-често в областта на рамото, хълбока или коляното)М87.820 години
Платиспондилия (костни инфаркти на долните гръдни прешлени)M48.56 месеца
ВестибулопатияH81.86 месеца
Субакутен или хроничен среден отит до степен на необратим хипакузисH65.46 месеца
ЕнцефаломиелоаеропатииG96.86 месеца
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2302Понижено атмосферно наляганеЦеребрастенен синдромF45.36 месеца1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (пълна кръвна картина, ЕКГ, ЕЕГ, психологично изследване, отоневрологично изследване и др.)
Всички дейности, извършвани в среда с понижено атмосферно налягане (авиоперсонал, работа във високопланински обекти - метеорологични станции, хижи, спасителни служби и др.)
Когнитивни нарушенияF06.76 месеца
ВестибулопатияH81.86 месеца
Тахипнея, диспнеяR06.06 месеца
ТахикардияR00.06 месеца
Сърдечни аритмииR00.86 месеца
Вторична полицитемияD75.16 месеца
2.4. Професионални болести, причинени от неблагоприятен микроклимат
 
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2401Прегряващ микроклиматМускулни крампиR25.23 месеца1. Доказано професионално въздействие при прегряващ микроклимат - минимум 6 години, за сърдечно-съдови прояви - минимум 10 години и възраст до 40 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (изследване на урина, липидна обмяна, ЕКГ, електролити в кръвта, диуреза, хлориди в урината и др.)
Системна работа в условия на прегряващ микроклимат (пещари, леяри, стъклодухачи, ковачи, термисти и др.)
Профузни изпотяванияR61.13 месеца
ОлигурияR343 месеца
Хлорурия (равна или под 5 г/л)R39.83 месеца
Ранна атеросклерозаI70.–5 години
Исхемична болест на сърцетоI20.–5 години
2402Преохлаждащ микроклиматДистална и акрална автономна невропатияG90.81 година1. Доказано професионално въздействие при прехлаждащ микроклимат - минимум 5 години (10 години при сезонна работа), за студовия васкулит - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (капиляроскопия, доплерова диагностика, ЕМГ, образна диагностика и др.)
Системна работа в условия на преохлаждащ микроклимат (хладилни помещения, дърводобив, риболов и др.)
Микроангиопатия на кожата, предимно на дисталните артерии на крайниците (студов васкулит)I73.83 години
Невертеброгенни радикулопатии   (цервикални, лумбални, лумбо-сакрални)M54.13 месеца
2.5. Професионални болести, причинени от нейонизирани лъчения
      
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2501Ултравиолетови лъчения (УВЛ)Хронична електроофталмия (конюнктивит, блефароконюнктивит)H10.4
H10.5
1 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години.
2. Диапазон на УВЛ - за катаракта - УВ-А, за кожен меланом - УВ-Б.
Извършване на системни дейности с източници на УВЛ (електрожени, металургични пещи, конвертори, медицинска апаратура за кварцово облъчване и др.)
КатарактаH26.83 месеца
Дерматит с хиперпигментация на кожатаL57.81 месец
Меланом на кожатаC43.–20 години
2502Инфрачервени лъчения (ИЧЛ)Катаракта (двустранно задно-субкапсуларно помътняване на лещата с намалено зрение)H26.83 месеца1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.
2. Диапазон на ИЧЛ - А и Б.
Извършване на системни дейности с източници на на ИЧЛ (силнонагрети повърхности до червено, разтопен метал, стъкло и др.)
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2503Електромагнитни полета (ЕМП)КатарактаH26.81 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Установяване на сърдечно-съдовите прояви   - възраст до 40 години и липса на други рискови фактори.
3. Характеристика на ЕМП - свръхнискочестотни (1 Hz - 300 Hz ), радиочестотни (300Hz - 300MHz), микровълнови.
Извършване на системни дейности с източници на на ЕМП (индукционно нагряване при термична обработка на метали и детайли в машиностроенето, диелектрично нагряване в производството на пластмаси, мебелната и дървообработващата промишленост, поддръжка на радиочестотни генератори, работа в телевизионни и радиорелейни станции, ВЧ - телефонни централи, физиотерапевтични кабинети, радионавигация, радиолокация, радиопредаване и др.)
Артериална хипертонияI15.81 година
Исхемична болест на сърцето(I20 - I25)1 година
ЛевкeмияC95.120 години
Неоплазми на централната нервна системаC71.–20 години
2504Лазерни лъченияМакулопатия с намалено зрение (индиректна лазарна травма)H35.31 годинаДоказано професионално въздействие - минимум 5 години.Извършване на системни дейности с източници на лазерни лъчения.
Меланом на кожатаC43.–20 години
2.6. Професионални болести, причинени от йонизиращи лъчения
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
2601Йонизиращи лъчения (гама лъчи, ренгенови лъчи, йонизиращи частици)Радиационна катарактаH26.85 години1. Доказано професионално въздействие с проява в зависимост от величината на ефективната доза в таргетния орган.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кръвна картина, образна диагностика, биопсия и др.).
Всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения, в т. ч. радиоактивни вещества от естествен или изкуствен произход (добив и обработка на радиактивни руди, производство и работа с радиоактивни вещества (изотопи), производство и приложение на радиофармацевтични препарати, нуклеарна медицина, експериментални ядрени реактори, поддръжка и работа с апарати за радиотерапия и рентгенова диагностика, гамадефектоскопия, атомна енергетика и др.)
Анемия (хипо или апластична)D61.23 години
ЛевкопенияD70.–1 година
ТромбоцитопенияD69.51 година
Хеморагична диатезаD69.81 година
Хроничен радиационен дерматитL58.110 години
Хронични лезии на лигавицитеL59.–5 години
Радиационна костна некрозаM87.310 години
Имунодефицитни състояния(D80–D89)2 години
Рак на кожатаC44.–20 години
Остеосарком(C40 - C41)20 години
Рак на белия дроб (инхалаторен)C34.–20 години
Злокачествени новообразувания на таргетния орган(C00 - C97)20 години
Левкоза(C91 - C95)10 години
3. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ
3.1. Професионални болести, причинени от бактерии
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3101Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovisТуберкулоза (дихателни органи, нервна система и други органи)(A15 - A19)6 месеца1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (проба Манту (туберкулинов тест), рентгенография, храчка за БК).
Дейности, свързани с контакт с животни, носители на бацила на туберкулозата; манипулации на биологични продукти и отпадъци от животински произход (ветеринарно-медицински кабинети, кланици, предприятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти, екарисажи и др.).
Дейности, свързани лечение и медински грижи на туберкулозно болни лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения, санаториуми и др.)
3102BrucellaБруцелоза (Болест на Банг)A23.–2 месеца
(остра форма)
1 година
(хронична форма)
1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (КАП с бруцелин, изолиране на бруцели от биологични течности)
Дейности в кланници, предприятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти; мандри. Дейности при отглеждане на кози, говеда, овце и прасета и контакт с техни екскременти и продукти от аборти.
Дейности в лаборатории, ветеринарномедицински кабинети.
Ремонт и поддръжка на канализация и др.
3103Bacillus anthracisАнтракс (кожна форма, белодробна форма, стомашно-чревна форма)A22.–1 месец1. Доказан професионален контакт или ухапване от синя муха..
2. Параклинични изследвания (изолиране на бацила от биологични течности)
Всички дейности, при които има контакт със заразени животни.
Дейности при обработка на кожи.
3104Clostridium tetaniТетанусA351 месецДоказан професионален риск.Дейности в строителството, селското, горското стопанство и др.
3105SalmonellaСалмонелозаA02.–1 месец1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (изолиране на причинителя от фекалии).
Дейности при отглеждане и търговия с животни и птици, производство и търговия на фуражни протеинови брашна.
Дейности, свързани лечение и медински грижи на заразени лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения и др.).
Ремонт и поддръжка на канализация и др.
3106Pseudomonas malleiСапA241 месец
(остра форма)
1 година
(хронична форма)
1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (микробиологични и серологични)
Дейности в животновъдството, ветеринарната практика,   кланици и др.
3107Francisella tularensisТуларемияA21.–1 месец1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (серологични проби, КАП с туларин).
Дейности в животновъдството, ловното и горското стопанство, обработка на кожи и др.
Работа в дератизатори, зоомагазини и др.
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3108Rickettsia (Coxiella burnetti)Ку-трескаА781 месец
(остра форма)
1 година
(хронична форма)
1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (серологични проби).
Дейности в селското стопанство, лаборатории (производство на ваксини), ветеринарна практика и др.
3.2. Професионални болести, причинени от вируси
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3201Вирус на хепатит АОстър вирусен хепатит АB15.–2 месеца1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (АSАТ, ALAT, GGT, AF, директен и индиректен билирубин, трансаминазна активност).
Ремонт и поддръжка на канализация.
Работа в големи колективи (казарми, училища, детски градини) при епидемиологична обстановка.
Работа в здравеопазването и др.
3202Вирус на хепатит BОстър вирусен хепатит BB16.–6 месеца1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (АSАТ, ALAT, GGT, AF, директен и индиректен билирубин, трансаминазна активност, ранен маркер - Анти-HBc-IgM).
Всички дейности по събиране, манипулиране и използване на човешка кръв и нейните деривати.
Работа по поддържането, измиването и стерилизацията на материали и съоръжения, които включват контакт с вируса.
Хроничен вирусен хепатит BB18.–2 години
Късни последици от вирусен хепатит BB94.215 години
3203Вирус на хепатит CОстър вирусен хепатит CB17.16 месеца1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (анти HCV антитяло).
Хроничен вирусен хепатит СB18.220 години
Късни последици от вирусен хепатит C (хепатоцелуларен карцином)B94.230 години
3204Рабиес вирусБясA82.–6 месецаДоказан професионален контакт.Дейности в селското, ловното и горското стопанство, ветеринарна практика.
Работа в лаборатории, зоомагазини, зоопаркове, вивариуми и др.
3.3. Професионални болести, причинени от паразити
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3301Ankylostoma duodenaleАнкилостомиаза (анкилостомидоза)B76.83 месеца1. Доказан професионален контакт.
2. Параклинични изследвания (хелминти във фекални проби).
Всички дейности, извършвани в мини, тунели, канализации, галерии и гробища.
Работа в паразитологични лаборатории и др.
3.4. Професионални болести, причинени от гъбички
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3401Aspergillus clavatusХиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб при работещи с малц",J67.41 година1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).
В производството на бира, уиски и други продукти, където се употребява малц.
3402Micrspora faeni, Thermoactinomyces vulgarisХиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб на обработващи гъби"J67.51 година1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).
Дейности при отглеждане и продажби на гъби (работа с компост).
3403Penicillium roqeforti и Penicillium caseiХиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб при сиренари"J67.81 година1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).
Дейности при производство и съхранение на сирене.
3.5. Професионални болести, причинени от растения и продукти от растителен произход
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3501Прах от бор, ела, смърч и други меки дървесни видовеАлергична бронхиална астмаJ45.01 година1. Доказано професионално въздействие - за астма - минимум 2 месеца, за бронхит - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).
Дейности при дърбодобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бор, ела, смърч и други меки дървесни видове.
Хроничен бронхитJ44.–1 година
3502Прах от бук, дъб и други твърди дървесни видовеАлергична бронхиална астмаJ45.01 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).
Дейности при дърбодобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бук, дъб и други твърди дървесни видове.
Хроничен бронхитJ44.–1 година
Хиперсензитивен пневмонит тип "Болест на буковите стърготини"J67.81 година
Рак на околоносните кухини и синуситеC31.–20 години
3503Прах от коркСубероза ("Болест на обработващия корк")J67.31 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, КАТ).
Дейности при обработка на корк.
3504Прах от сено, слама, зърно и др.Хиперсензитивен пневмонит тип "Фермерски бял дроб"J67.01 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, КАТ).
Дейности в селското и ловното стопанство.
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3505Прах от кафе и чайХиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб при мелачи на кафе"J67.81 година1. Доказано професионално въздействие за астма - 2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година, за бронхит - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).
Дейности при преработка на кафе и чай (изпичане, смилане, пакетиране и др.).
Алергична бронхиална астмаJ45.01 година
Хроничен бронхитJ44.–1 година
3506Прах от брашно (Sitophilus ranarius)Алергична бронхиална астмаJ45.01 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография, специфични антитела в серум).
Дейности при производство на брашно, фуражи, хляб, хлебни изделия и др.
Хроничен бронхитJ44.–1 година
Рак на околоносните кухини и синуситеC31.–20 години
3507Прах от памук, лен, конопБисиноза (Канабиоза)J66.–5 години1. Доказано професионално въздействие за бисиноза - минимум 5 години, за бронхит - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца
2. Параклинични изследвания ( ФИД, белодробна рентгенография, КАТ, инхалаторни провокационни тестове).
Дейности при отглеждане и преработка на памук, лен, коноп и др.
Хроничен бронхитJ44.–1 година
Бронхиална астмаJ45.–1 година
3508Прах от тютюнАлергична бронхиална астмаJ45.01 година1. Доказано професионално въздействие за бронхит - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца.
2. Параклинични изследвания ( ФИД, белодробна рентгенография, КАТ, инхалаторни провокационни тестове).
Дейности при първична (сушене, балиране и др.) и вторична (производство на цигари и други тютюневи изделия) обработка на тютюн.
Хроничен бронхитJ44.–1 година
3.6. Професионални болести, причинени от животни и продукти от животински произход
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3601Прах от кожа с космиАлергична бронхиална астмаJ45.01 година1. Доказано професионално въздействие за астма - минимум 2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).
Дейности при контакт с животни (животновъдство, вивариуми, зоопаркове, кланици).
Дейности при oбработка на кожи с косъм, производство на обувки и други кожени изделия.
Хиперсензитивен пневмонитJ67.81 година
3602Прах от вълнаАлергична бронхиална астмаJ45.01 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, рентгенография).
Дейности при отглеждане на вълнодайни живонтни.
Дейности при първична и вторична преработка на вълна (вълненотекстилната промишленост, плетене на вълнени изделия и др.)
Хроничен бронхитJ44.–1 година
Рак на околоносните кухини и синуситеC31.–20 години
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
3603Прах от пух, перушина, екскременти от птициАлергична бронхиална астмаJ45.01 година1. Доказано професионално въздействие за астма - минимум 2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).
Дейности, свързани с производствената експозиция на пух, пера, екскременти и протеини от птици (птицевъдство, зоопаркове, кланици и др.)
Хиперсензитивен пневмонит   тип "Болест на птицегледачите и гълъбарите"J67.21 година
3604Рибно брашноХиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб на работника при добив на рибно брашно"J67.81 година1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при производство на рибно брашно.
4. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОМЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ (ФАКТОРИ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС)
4.1. Професионални болести, причинени от статично физическо усилие и динамична физическа работа
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
4101Физическо натоварване (ръчна работа с тежести, двигателно-монотонна работа, работа с голяма скорост,   работна поза и др.)Увреждания на рамото (раменен периартрит, субакромиален бурсит, субделтоиден бурсит и др.)M75.–6 месеца1. Доказана системна ръчна работа с тежести (вдигане, носене, бутане или дърпане на тежки товари); монотонни движения в раменния пояс; принудителна работна поза (системна работа с вдигнати над нивото на раменете горни крайници) - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика, алтернираща динамометрия).
Ръчни дейности и операции, свързани с тежък физически труд (товаро-разтоварачи, изкопчии, докери и др.), осъществявани в строителството, транспорта, мини, кариери, кланици, екарисажи, складиране и разпространение на промишлени и други изделия, събиране на битови и промишлени отпадъци и др.
Синдром рамо-ръкаM89.01 година
Олекранен бурситM70.25 месеца1. Доказана системна работна поза с опора и/или натиск върху лакътя - минимум 3 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика).
Различни видове дейности, свързани с подпиране или натиск на лактите.
Медиален (улнарен) епикондилитM77.06 месеца1. Доказана системна работа, свързана с повтарящи се движения на флексия или екстензия на ръката към предмишницата или движения на супинация и пронация; тежък физически труд със системно ангажиране на лакътната става - минимум 3 години.
2. Параклинични изследвания (алтернираща динамометрия, образна диагностика).
Различни видове дейности, свързани с активно ангажиране на лакътната става (изкопчии, тенисисти, ковачи, транжори, каменоделци, дърводелци, обущари, селскостопански работници и др.).
Латерален (радиален) епикондилитM77.16 месеца
Стенозиращ тендовагинит на флексорите на пръстите ( “щракащ пръст”)M65.33 месеца1. Доказана ръчна работа с тежести; продължително пренапрежение (постоянна флексия и екстензия на една и съща мускулна група, свръхнатоварване на обвивките на сухожилието, сухожилните капсули, сухожилните или мускулните връзки); системно външно триене и/или натиск върху китка, длани, пръсти; монотонни движения в китката - минимум 3 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика, алтернираща динамометрия).
Работни ръчни операции, свързани с вдигане и поддържане на материали (копаене, косене, изчукване, каменоделство, шмиргеловане, боядисване, пилене, бичене, полиране и др.).
Стенозиращ теносиновит на на палеца (Болест на de Quervain)M65.43 месеца
Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката (тендовагинит)M70.03 месеца
Други увреждания на меките тъкани (миотендиноза на предмишницата)M70.86 месеца
Пре- или инфрапателарен бурситM70.45 месеца1. Доказана системна работна поза на колене или в клекнало положение - минимум 3 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика).
Различни видове дейности, изискващи работа на колене или в клекнало положение (паркетаджии, павьори, фаянсаджии, мозайкаджии, водопроводчици, селскостопански работници, миньори и др.).
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
Менископатия (лезия на менискусите, включително с характер на дегенеративни изменения на менискуса и техните усложнения – фисура, руптура)M23.36 месеца1. Доказана системна работа на колене или в клекнало положение (особено в тесни пространства и със системен натиск върху интраставния хрущял на коляното); с усилия или носене на тежести в клекнало положение - минимум 3 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика).
Различни видове дейности, изискващи работа на колене или в клекнало положение (паркетаджии, павьори, фаянсаджии, мозайкаджии, водопроводчици, товаро-разтоварачи, миньори и др.)
Тендинит на пателатаM76.51 месец1. Доказана системна работа, свързана с продължителни и повтарящи се усилени движения на флексия и/или екстензия на коляното; системен натиск върху коленете при продължителна работа в клекнало положение или на колене - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика).
Различни видове дейности, свързани с продължителни и повтарящи се усилени движения на флексия и/или екстензия на коляното; системен натиск върху коленете при продължителна работа в клекнало положение или на колене.
Тендинит на m.quadriceps femoris и/или m.sartoriusM77.81 месец
Тендинит на ахиловото сухожилиеM76.61 месец1. Доказана системна работа, свързана с продължително усилие за поддържане на стоеж на пръсти - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика).
Дейности, включващи системни усилия в положение на пръсти (балетисти, циркови артисти, гимнастици, тъкачки и др.)
Цервикална спондилоза с радикулопатии, радикулоневропатии, плексопатииM47.21 година1. Доказана системна работа, свързана с наведена работна поза; тежък физически труд или повтарящи се монотонни движения със статично натоварване, ангажиращи шийно-раменната област - минимум 8 години.
2. Параклинични изследвания (образна диагностика, ЕМГ).
Различни видове дейности, ангажиращи шийно-раменната област (бобиньори, заварчици, шивачи, сортировачи, саяджии, компютърни оператори, декоратори, товаро-разтоварачи, докери, работници на конвейр, селскостопански работници и др.)
Цервикална остеохондроза с радикулопатии, радикулоневропатии, плексопатииM50.11 година
Цервикални невертеброгенни радикулопатии, радикулоневропатии, плексопатии (цервикобрахиални)M54.11 година
Цервикалгия (хронична болка в   шийно-раменна област)M54.21 година
Компресионна невропатия на n.medianus в китката (синдром на карпалния канал)G56.01 година1. Доказана системна работа, свързана с пренапрежение; продължителен натиск; многобройни, бързи и стереотипни движения; принудителна работна поза в зоната на засегнатия нерв - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (ЕМГ, образна диагностика и др.).
Различни видове работа с ръчни инструменти и дейности, засягащи зоната на съответния нерв (книговезци, тъкачи, машинописци, кроячи, каменоделци, ковачи, мозайкаджии, пресьори, водопроводчици, пакретаджии, миньори, товаро-разтоварачи, транжори, доячи и др.).
Компресионна невропатия на n.ulnaris на нивото на лакътя (синдром на кубиталния канал) или на нивото на китката (синдром на Гийон)G56.21 година
Други компресионни невропатии на горни крайнициG56.81 година
Компресионна невропатия на n.ischiadicus в областта на задколянната ямкаG57.06 месеца
Компресионна невропатия на n.fibularisG57.36 месеца
Компресионна невропатия на n.tibialisG57.46 месеца
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
Увреждане на междупрешлените дискове (лумбален или лумбо-сакрален отдел) с радикулопатияM51.11 година1. Доказана системна ръчна работа, изискваща вдигане или носене на тежки товари; поддържане на тежки товари - минимум 8 години.
2. Параклинични изследвания (ЕМГ, образна диагностика и др.).
Товаро-разтоварни и други дейности, свързани с тежък физически труд (добив на руда, добив на въглища, дърводобив, строителство, събиране на битови и промишлени отпадъци).
Лумбални или лумбо-сакрални невертеброгенни радикулопатииM54.11 година
Хронична болка в кръста (лумбалгия)M54.51 годинаДоказана системна работа, свързана с наведена или друга принудителна работна поза; вдигане, носене или поддържане на товари, ангажираща лумбо-сакралния отдел - минимум 10 години.Дейности, включващи системни усилия в лумбо-сакралния отдел (медицински и социални грижи за възрастни хора и инвалиди и лежещо болни).
Кубитална остеоартрозаM19.21 година1. Доказана системна ръчна работа с тежести (особено с бутане, тласкане); повтарящи се преки удари или удари, предавани на дланта от машини и инструменти - минимум 8 години.
2. Параклинични изследвания (рентгенография, алтернираща динамометрия).
Дейности, включващи натиск, удари и противоудари (каменоделци, ковачи, ръчни пресьори, миньори, товаро-разтоварачи, земекопачи и др.).
ОмартрозаM19.21 година
ГонартрозаM17.41 година
Остеонекроза на os scaphoideumM87.81 година
Остеонекроза на os lunatum (Болест на Kienböck)M93.11 година
Варикозни вени на долни крайнициI83.–3 годиниДоказана системна статична правостояща работа - минимум 10 години.Дейности, свързани с продължителна статична правостояща работна поза (фризьори, хирурзи и операционен екип, готвачи и др.).
Вегетативна (автономна) полиневропатия (невропатия) на горните крайнициG90.81 година1. Доказана системна ръчна работа с бързи, чести, малообемни и стереотипни движения предимно на пръстите и китките - минимум 6 години.
2. Параклинични изследвания (капиляроскопия, кожна термометрия, студова проба, доплерова диагностика на горни крайници, ЕМГ, алтернираща динамометрия).
Текстилна промишленост (килимарки, тъкачки, предачки, шпулачки, бобиньорки, плетачки, шивачки), животновъдство (ръчни доячи), книговезци, полировъчни дейности, работа на конвейр, телетипна и компютърни операции и др.
Фокална дистония (напр. “графоспазъм”, "педална болест" и др.)F48.81 година1. Доказана системна ръчна работа с бързи, повтарящи се движения на пръсти, ръка, стъпало или крайник, системна микроскопия в условия на нервно-психично напрежение - минимум 6 години.
2. Параклинични изследвания (ЕМГ).
Дейности, свързани с интензивно писане на ръка, на машина или др. (счетоводители, стенографи, работещи с компютър, машинописци,   музиканти, телеграфисти, гравьори, часовникари, шофьори и др.).
4.2. Професионални болести, причинени от пренапрежение
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
4201Пренапрежение на говорния апаратДисфонияR49.0*1. Доказана работа в условията на системно пренапрежение (усилие) на гласните връзки - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (ларингоскопия, ларингостробоскопия).
Дейности, изискващи гласово усилие (учители, актьори, певци, спортни коментатори, телефонисти и др.).
АфонияR49.11 година
Възли на гласните връзки ("певчески възли", "учителски възли")J38.21 година
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
4202Пренапрежение на зрителния анализаторПрогресиращо късогледство при непроменена зрителна острота за близоH54.–1 година1. Доказана системна работа, изискваща непрекъсната фиксация на дребни обекти от близко разстояние - минимум 3 години.
2. Параклинични изследвания (определяне на зрителна острота; офталмоскопия).
Дейности в полиграфичната и текстилната промишленост, микроскописти, чертожници, бижутери, часовникари, работещи на видеодисплеи и др.
Мускулна астенопатияH53.11 година
Спазъм на акомодацията ("летящи мухи")H53.81 година
* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.
5. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГИ ФАКТОРИ, МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ
5.1. Професионални болести, причинени от минерални прахове и влакна
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5101Свободен кристален силициев диоксид (кварц)Силикоза (белодробна фиброза) със или без усложнения: белодробен емфизем, хроничен бронхит, респираторна недостатъчност, плеврални сраствания, пневмоторакс, белодробно сърце и др.J62.830 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, проба Манту при ТБЦ, HRCT).
Минни дейности по добив на въглища, оловно-цинкови, железни, уранови и други руди при високо съдържание на кварц; прокарване на тунели в транспортното и хидростроителството; добив, преработка и мелене на нерудни изкопаеми; каменоделство; производство, смесване, пакетиране и употреба на кварц съдържащи почистващи полировъчни прахове; производство и употреба на пясъчник, гранит с високо съдържание на кварц; металолеене, почистване на отливки в леярни; агломерационно, доменно, феросплавно производство; почистване с песъкоструене; студена обработка на метали в машиностроене (естествени абразиви и абразивни инструменти); материални отделения в стъкларската промишленост; производство на порцелан, каменинови изделия, фаянс, огнеупорни материали; използване на кварц за пълнител в производството на пластмаси, каучук, бои, инсектициди, изолационни и адсорбционни филтри.
Силикоза, усложнена с белодробна туберкулоза (Силикотуберкулоза)J6530 и повече години
Силикоза, усложнена с белодробен карциномC34.–30 и повече години
5102АзбестАзбестоза (бронхо-пулмонална фиброза) със или без усложнения: белодробен емфизем, хроничен бронхит, респираторна недостатъчност, бронхоектазии, белодробно сърце, сърдечна недостатъчност и др.J6120 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД, CT/HRCT).
Дейности при добив, мелене, пълнене и пакетиране на азбест; употреба за изолационни цели в строителството, котлярството, пещостроенето, пещоремонта, корабостроенето, кораборемонта; производство, пакетиране и употреба на азбестоцимент, азбестотекстилни изделия, азбестоциментови тръби, азбестови филтри; влагане като пълнител в каучуковото производство; монтаж и демонтаж на азбестови накладки и други азбестсъдържащи изделия.
Плеврални плаки (фиброзни, хиалинни, калциеви) със или без усложнения: белодробен емфизем, респираторна недостатъчност, белодробно сърце, сърдечна недостатъчност и др.J92.020 години
Плеврит (самостоятелен)J9020 години
Белодробен карциномC34.–30 години
Плеврит (усложнение на белодробен карцином)J91*30 години и повече
Злокачествен мезотелиом (плевра, перитонеум, перикард)C45.–30 години
Рак на ларинксаC32.–30 години
Рак на яйчникаC5630 години
Рак на стомашно-чревния тракт(C16 - C21)30 години
Кожни промени (дерматит, брадавици)L24.81 месец
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5103Въглищен прахХронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година1. Доказано професионално въздействие (висококарбонизирали въглища с високо съдържание на кварц) - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, проба Манту при ТБЦ).
Дейности при добив на черни и антрацитни каменни въглища (прокарване на галерии с руднични комбайни,   транспорт на добитата маса, пробивно-взривни работи, товарене, крепене и други);
Дейности при производство на брикети.
Антракосиликоза (нодозна пневмокониоза, пневмокониоза тип "прогресивна масивна фиброза") със или без усложнения: хронична обструктивна белодробна болест, респираторна недостатъчност, белодробно сърце, синдром на Каплан и др.J6010 години
Антракосиликоза, усложнена с белодробна туберкулозаJ6510 и повече години
5104ГрафитПневмокониоза (нодозна пневмокониоза, по-рядко прогресивна масивна фиброза)J63.310 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при добив, мелене, обработка, пакетиране на графит.
Дейности при производство на графитни моливи и хартия;
Дейности в металургията, леярни и др.
5105ТалкТалкоза (нежна интерстициална фиброза, талкови грануломи и талкови депа)J62.010 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при производство и употреба на талк (производство на бои, хартия, каучук, козметични и фармацевтични препарати и др.)
Талкоазбестоза (смесена пневмокониоза по типа на азбестоза) със или без усложнения: плеврални плаки, хронична обструктивна белодробна болест, респираторни нарушения, сърдечна декомпенсация на база cor pulmonaleJ6120 години
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година
5106КаолинКаолиноза (смесена силикосиликатоза) със или без усложнения: хронична обструктивна белодробна болест, респираторни нарушения, сърдечна недостатъчност на база cor pulmonaleJ63.810 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при добив и употреба на сух каолин (производство на китайски огнеупорни тухли, хартия, каучук, пластмаси и др.)
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година
5107По-рядко наблюдавани силикати (бентонит; флуорит; апатит; барит; шамотни и форстеритови огнеупори; доломит; магнезит; пегматит; перлит; белилна пръст; силиманит; слюди и др.)ПневмокониозаJ63.820 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при добив и употреба в сух вид.
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година
5108Томасшлаково брашноПневмокониозаJ63.810 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при мелене на шлака от Томасови пещи; Употреба като тор под названието "Томасово брашно".
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5109Изкуствени влакна (шлакови, стъклени, керамични и др.)Белодробна фиброзаJ6120 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при производство и употреба на изкуствени минерални влакна от групите на специалните стъклени влакна, твърдите керамични, скалните и шлаковите минерални влакна (заместители на азбеста), използвани за акустична и топлинна изолация, фрикционни изделия; в автомобилостроенето, производството на плочи за строителство; при високотемпературни пещи и др.
Белодробен карцином от твърди керамични влакнаC34.–30 години
Кожни промени (дерматит, брадавици)L24.81 месец
5110Строителни материали (цимент, вар, гипс и др.)КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за очни и кожни прояви - 1 месец.
2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД, КАТ).
Дейности при производство и употреба в строителството.
БлефаритH01.01 месец
Алергичен контактен дерматитL23.51 месец
Контактен иритативен (екзематозен)
дерматит
L24.51 месец
Хроничен бронхитJ44.–1 година
Кожен карциномC44.–20 години
5.2. Професионални болести, причинени от металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим и пари
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5201Алуминий и съединенията му (боксит, криолит, диалуминиев триоксид-корунд и др.)КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за очни и кожни прояви - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности при добив на алуминий (прах от боксит и криолит); контакт с алуминиев прах (шлифовъчни работи, прахово покритие на метални детайли с алуминий); експозиция на пари от диалуминиев триоксид при топене на метала; заваръчни работи на алуминиеви сплави; фини полировъчни работи с корунд в машиностроенето и др.
КератитH16.8*
Алуминоза ("грануломатоза" или/и "белодробна фиброза")J63.015 години
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година
Иритативен контактен дерматитL24.81 месец
Белодробен карциномC34.–20 години
5202Желязо и съединенията муСтоматитK12.–*1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за стоматит и ринофарингит - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
Дейности в металургията (леене на чугун и стомана), шлифовъчни и други дейности, свързани с отделяне на железен прах и оксиди.
РинофарингитJ31.1*
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година
СидерозаJ63.45 години
5.3. Професионални болести, причинени от смесени прахове, аерозоли, газове, дим и пари
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5301Смесени минерални прахове и влакна (кварц и азбест)Пневмокониоза на пещоремонтчици (интерстициално-нодуларна белодробна фиброза със склонност към формиране на прогресивна масивна фиброза) със или без усложнения: белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, респираторна недостатъчност, белодробно сърце, сърдечна недостатъчност и др.J63.820 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД, CT/HRCT).
Дейности при изграждане и ремонт на пещи (рушене на стари зидарии и изолации, почистване на отстранени материали) и други дейности с използване на кварц и азбест съдържащи материали с високи нива на праха в работната среда.
5302Смесени минерални прахове (кварц и силикати)Леярска пневмокониоза (интерстициално-нодуларна белодробна фиброза, рядко прогресивна масивна фиброза)J63.820 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД).
Дейности по подготовката на леярската пръст, формоване, леене и зачистване на отливките.
5303Смесени металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим и париПневмокониоза на електрозаварчициJ63.820 години1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД).
Системна заваръчна дейност.
Хронична обструктивна белодробна болестJ44.–1 година
5.4. Професионални болести, причинени от материали и продукти със сложен състав
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5401Нефт и продукти от дестилацията на нефт (асфалт, битум, катрани и др.)КонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми и енцефалопатия - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кожна биопсия).
Добив на нефт, преработка и употреба на продуктите.
РинофарингитJ31.1*
АносмияR43.0*
АнемияD64.21 година
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Токсична церебрастенияF06.8*
Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)G923 години
Иритативен контактен дерматитL24.–1 месец
Фоликулит (маслено акне)L73.–6 месеца
ФотодерматитL56.26 месеца
ХиперкератозаL85.–6 месеца
Белодробен карциномC34.–40 години
Рак на кожатаC44.–30 години
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5402Горива (бензин, мазут и др.), индустриални масла и охлаждащо-смазващи течностиКонюнктивитH10.4*1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, за неоплазми - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кожна биопсия).
Транспортиране, съхраняване, продажба и употреба на бензини; контакт със смазочни масла и охладители в машиностроенето (струговане, обработка на фреза, работа с   бормашина, свредел, шлайфане на метални части и др.), строителството, при почистване на цистерни от масла и др.
АносмияR43.0*
ФарингитJ31.2*
Токсична церебрастенияF06.8*
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
МеланодермияL81.–6 месеца
Иритативен контактен дерматитL24.21 месец
Фоликулит (маслено акне)L73.–6 месеца
ФотодерматитL56.26 месеца
ХиперкератозаL85.–6 месеца
ОлеогрануломиL92.–6 месеца
Рак на кожатаC44.–30 години
5403Продукти от сухата дестилация на каменните въглища (каменовъглен катран, солвент-нафта, креозоти, асфалт, антраценови масла и др.)Иритативен контактен дерматитL24.21 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, за неоплазми - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (биопсия).
Производство и употреба при пътни строежи, за флотационни цели, импрегниране, синтез на органични съединения и смазочни масла, смоли, каучук и др.
Кожни хиперпигментацииL81.–6 месеца
Други дерматози (фоликулити)L73.–6 месеца
ХиперкератозаL85.–6 месеца
МеланомC43.–20 години
Белодробен карциномC34.–40 години
Рак на кожатаC44.–30 години
5404Фосфороорганични съединения (ФОС): диазинон, метафос, хлорофос, паратион, метилпаратион и др.Токсична церебрастенияF06.8*1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (позитивен биомаркер, ХЕА, ЕМГ).
Производство, съхранение и употреба на ФОС.
Вегетосъдова дистонияG90.81 месец
Периферна сензо-моторна невропатия предимно на долни крайнициG62.21 година
Психоорганичен синдром (амнестико-интелектуални нарушения)(F02 - F19)1 година
Токсичен хепатит (метафос, хлорофос)K71.–6 месеца
Хипохромна анемия (метафос, хлорофос)D50.–*
5405Хлорорганични съединения (ХОС): хексахлорциклохексан, линдан, хептахлор и др.РинофарингитJ31.1*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пневмофиброза и органични неврологични прояви - минимум 10 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (газхроматографско изследване на ХОС и метаболити в кръвта и мастната тъкан, положителни КАТ, ЕМГ).
Производство, съхранение и употреба на ХОС.
ТрахеобронхитJ44.–1 месец
Токсична пневмофиброзаJ84.15 години
Токсичен хепатитK71.–6 месеца
Токсична церебрастенияF06.8*
Периферна сензо-моторна полиневропатия предимно на долни крайнициG62.21 година
5406Производни на карбаминовата киселина (севин, дикрезил, байгон, бетанал и др.), тиокарбаминовата и дитиокарбаминовата киселина (карбатион, дитан, купрозан, цирам, цинеб, манеб и др.)Алергичен ринитG30.–*1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).
Производство, съхранение и употреба като инсектициди, хербициди и фунгициди.
Алергичен контактен   дерматитL23.–1 месец
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
КодПрофесионална болест,
причинена от:
Клинични прояви
(диагнози, синдроми)
МКБ-10Гратисен
период
Условия за признаванеПримери на типични рискови дейности
5407Органични багрила: хинонови
(индиго, 1, 2 диоксиатрахинон и др.); азобагрила (диазоаминобензол, диметиламиноазобензол,
н-аминобензол, хризоидин,
b-нефтиламиноазобензол,
0-миноазотолуол и др.); индофеноли (сафранини, нигрозини, метиленово синьо и др.);
ди-трифенилметанови (аурамин, фуксин, брилянткрезилблау,
метилвиолет, аурин, фталеини, фенолфталеин, родамин и др.)
Алергичен контактен дерматитL23.–1 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.
2. Параклинични изследвания (КАТ).
Производство на бои, лакове, мастила и работа с бои на художници, бояджии, декоратори и др.
Рак на кожатаC44.–30 години
Карцином на пикочния мехурC67.–40 години
5408Повърхностно активни вещества (ПАВ)Иритативен контактен дерматитL24.–1 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.
2. Параклинични изследвания (КАТ).
Производство, пакетиране, съхраняване и употреба   като детергенти, миещи вещества, пенообразователи, емулгатори и др. за промишлени, медицински и битови цели, като дезинфектанти, перилни и миещи средства.
Алергичен контактен   дерматитL23.51 месец
5409Козметични продукти и сапуниБронхиална астмаJ45.–1 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.
2. Положителни КАТ.
Производство, пакетиране, съхранение и употреба (производствени предприятия, складове, магазини, фризьорство, козметика, гримьорство и др.) на козметични средства (шампоани, кремове, оцветители за коси, лакове, къни, фиксажи, парфюми), сапуни и др.
Иритативен контактен дерматитL24.–1 месец
Алергичен контактен   дерматитL23.51 месец
5410Фармацевтични продукти
и други лекарствени
средства (соли на злато,
амиодарон, нитрофуранови препарати, антибиотици, антимикотични препарати, ензими и др.)
Бронхиална астмаJ45.–1 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, пневмонит - 1 година.
2. Параклинични изследвания (КАТ).
Производство, опаковка и употреба в медицинската практика.
Алергичен контактен   дерматитL23.51 месец
Хиперсензитивен пневмонитJ68.01 месец
5411Изкуствени торове
(азотни, фосфорни, калиеви,
микроторове и др.)
Хроничен бронхитJ44.–1 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, пневмонит - 1 година.
2. Параклинични изследвания (КАТ).
Производството, пълнене, пакетиране и употреба на торове в селското стопанство.
Бронхиална астмаJ45.–1 месец
Алергичен контактен   дерматитL23.51 месец
Иритативен контактен дерматитL24.–1 месец
5412Синтетичен каучукБронхиална астмаJ45.–1 месец1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове)
Дейности при производство и употреба.
Алергичен контактен   дерматитL23.51 месец

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ