Постановление № 164 от 7 юли 2008 г. за приемане на наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Нормативна база СПО
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В сила от 19.08.2008 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Наредба № 15 за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода (ДВ, бр. 101 от 1995 г.).
2. Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (обн., ДВ, бр. 16 от 1980 г.; изм., бр. 101 от 1992 г.).
3. Наредба № 29 за устройство и безопасна експлоатация на парните и водогрейните котли с ниско налягане (ДВ, бр. 27 от 1980 г.).
4. Наредба № 30 за технически надзор на котли с високо налягане (обн., ДВ, бр. 50 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1996 г.).
§ 2. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г. и бр. 40 и 59 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 ал. 4 се отменя.
2. Член 10 се отменя.
3. В приложение № 1:
а) точка 1.1 се изменя така:
"1.1. Котли с топлинна мощност над 116,3 kW:";
б) в т. 1.1.3 думите "и течностни с температура на нагрятата течност над 150°С" се заличават;
в) в т. 1.2 думите "Съдове метални" се заменят със "Стационарни метални съдове", накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на тези по т. 2.2";
г) точки 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4 се изменят така:
"1.2.1. Съдове, работещи при свръхналягане, по-високо от 1,6 MРa, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.
1.2.2. Съдове, работещи при свръхналягане до 1,6 MРa и температура на стените на съда над 200°С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.
1.2.3. Съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали превишава числото 4000.
1.2.4. Съдове за флуиди от група 1, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали превишава числото 100.";
д) точки 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3 се отменят;
е) точка 1.4 се изменя така:
"1.4. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда 450°С и по-висока или с налягане над 8,0 MPa и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.";
ж) създават се т. 1.5.3 и 1.5.4:
"1.5.3. Автомобилни газоснабдителни станции.
1.5.4. Пунктове за пълнене с втечнен въглеводороден газ на бутилки с обем до 5 dm3.";
з) точка 2.1 се изменя така:
"2.1. Котли с топлинна мощност над 116,3 kW:";
и) в т. 2.2 думата "метални" се заличава;
к) точка 2.2.1 се изменя така:
"2.2.1. Стационарно монтирани метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000.";
л) точка 2.2.2 се отменя;
м) точки 2.2.3 и 2.2.4 се изменят така:
"2.2.3. Метални съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.
2.2.4. Резервоари съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.).";
н) точка 2.2.5 се изменя така:
"2.2.5. Метални стационарни съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване.";
о) в т. 2.2.6 накрая се добавя "и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100";
п) в т. 2.2.7 накрая се поставя запетая и се добавя "на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100";
р) в т. 2.2.8 след думите "въглеводородни газове" се добавя "на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100";
с) точка 2.2.9 се отменя;
т) точки 2.3 и 2.3.1 се изменят така:
"2.3. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и гореща вода с температура над 110°С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
2.3.1. Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 110°С до 250°С или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa включително.";
у) в т. 2.3.2 и 2.3.3 думите "с външен диаметър 76 mm и по-голям и" се заличават;
ф) точки 2.4.5, 2.4.6 и 2.6.11 се отменят.

§ 3. В чл. 17 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане думите "и притежаващи лицензия, издадена от председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията" се заличават.

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г. и бр. 40 и 70 от 2006 г.), се създава т. 4:
"4. "Декларация за съответствие" е декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на асансьорите съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от "Нов подход"."

§ 5. Параграф 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г.), се изменя така:
"§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Преустройство на повдигателно съоръжение" е изменение на конструкцията или задвижването на повдигателното съоръжение, с което се променят техническите му характеристики и се повишават или преразпределят натоварванията в елементите му или се намалява товарната или собствената устойчивост на повдигателното съоръжение.
2. "Декларация за съответствие" е декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на повдигателните съоръжения съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от "Нов подход"."

§ 6. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 191, ал. 3, т. 1 думите "декларацията за съответствие съгласно съответната наредба по чл. 7 ЗТИП" се заменят с "декларация за съответствие".
2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 27:
"27. "Декларация за съответствие" е декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от "Нов подход"."

§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г. и бр. 40 и 85 от 2006 г.), се създава т. 38:
"38. "Декларация за съответствие" е декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на ацетиленова уредба съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от "Нов подход"."

§ 8. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ