Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сила от 01.07.2007 г.
Обн. ДВ. бр. 56 от 10 Юли 2007 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Определя минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда.

§ 2. В чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 9 от 2007 г.), се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 накрая се добавя "или с вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието".
2. Създават се ал. 9 и 10:
"(9) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.
(10) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит."

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай