Постановление № 91 от 21 април 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., в сила от 19.07.2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.