Постановление № 9 от 17.01.1995 г. за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд

(Обн., ДВ, бр. 9 от 27.01.1995 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Всяко юридическо или физическо лице, което наема на работа лица по трудов договор или възлага другиму извършването на работи или дейности в собствени, наети или предоставени помещения, площадки, работни места, технологични линии, машини и съоръжения, уредби, материали и др., е длъжно да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността както на работещите, така и на лица, които по друг повод се намират в работните помещения, на работните площадки и места.
(2) Задълженията по ал. 1 важат и при организирането и провеждането на обучение във всички видове учебни заведения, организации и звена за повишаване на квалификацията или преквалификацията.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате