Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2013 г.; изм., бр. 5 от 2016 г.), се правят следните допълнения:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате